• barsi rabte bazaryabi-taliem-ir

  بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و تصویر بر قصد بانك مجدد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی مشتریان بانك پارسیان شهرستان مشهد)

  1,900 تومان

  امروزه صنعت بانکداری بسیار رقابتی شده و در شرایط رقابتی، موسساتی باقی میمانند که به شکل کارا و موثر فعالیت نمایند. دستیابی به چنین موقعیتی نیازمند عملکرد مناسب در ارائه خدمات نوین همچون بانکداری اینترنتی و آشنایی بهتر با رفتار مشتریان است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند و تصویر بانک بر قصد استفاده مجدد مشتریان بانک پارسیان از خدمات بانکداری اینترنتی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را مشتریان بانک پارسیان در شهر مشهد تشکیل داده و نمونه آماری در برگیرنده 385 نفر از مشتریان است. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که از روایی و پایایی مناسب برخوردار می باشد. همچنین جهت آزمون فرضیات از نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. بدین ترتیب نتایج تحقیق نشان می دهد که بازاریابی رابطه مند و تصویر بانک بر قصد استفاده مجدد مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بانک پارسیان تاثیرگذار میباشند.

   

 • barsi jayghahe CRM-taliem-ir

  بررسی جایگاه CRMدربازاریابی رابطه مند

  تومان

  دراین مقاله به اهميت رابطه ومدیریت ارتباط بامشتری پرداخته شده وازبازاریابی رابطه ای به عنوان ابزاری جهت کسب مزیت رقابتی یادشده است .امروزه معاملاتی که تنها بر اثر بخشی عناصر آميخته بازاریابی تاکيد داشت، به سوی بازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با مشتری تغيير جهت داده است. طی دو دهه گذشته سازمان های بسياری به اهميت رضایتمندی ‌ مشتریان خود واقف شده و دریافتهاند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه¬تر از جذب مشتریان جدید است. به علاوه وجود رابطه قوی بين رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد قبول واقع شده و تامين و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملياتی بسيار مهم اغلب سازمان ها تبدیل شده است. محققان، بازاریابی رابطه مند را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار داده اند که یکی از آنها تاکيد بر برقراری روابطی بلند مدت و متقابل بين خریدار (مشتری) و فروشنده است.جهانی شدن تجارت و اقتصاد و پویاتر شدن رقابت، نقش مشتریان را در سازمانها تغيير داده است نگاه امروز سازمانها به مشتریان تنها یک مصرف کننده صرف نيست. در دنيای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها ‌ قرار دارند و رضایتمندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است .لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نيازهای آنها و شناسایی دقيق ‌ خواستهها، انتظارات، تمایلات، آنها در خرید محصولات است و شرکتها برای کسب مزیت رقابتی باید توجه بالایی به مشتریان و رفع نيازهای آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند.لذااین مقاله به دنبال تعيين جایگاه crmدربازاریابی رابطه مند است.

 • barsi tasir ghabeliyatha-taliem-ir

  بررسی قابلیتها و عملکرد فعلی بازاریابی بر دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی

  1,900 تومان

   

  هدف پژوهش بررسی تاثیر قابلیتها و عملکرد فعلی بازاریابی بر دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی (شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان) میباشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و فعالان بازارهای بین المللی شرکت واحد صنعتی هاکوپیان بودند که 172 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری بصورت در دسترس میباشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون و نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیتهای بازاریابی تاثیر آماری مثبت و معنی داری بر دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان داشته است. همچنین عملکرد فعلی بازاریابی بر دستیابی به اهداف استراتژیک در بازارهای بین المللی شرکت واحد صنعتی پوشاک هاکوپیان اثرگذار است.

   

 • bazaryabi shabakee-taliem-ir

  تاريخچه ی بازاريابی شبکه ای

  تومان

   

  آنچه در اين شماره از خبرنامه ارائه مي گردد، قرار است تاريخچه ی مختصری از مدل کسب و کار بازاريابی شبکه ای  (Network Marketing) يا بازاريابی چند سطحی (Multi-Level Marketing) را که بسیاری از دوستانی که در سمینارهايم شرکت میکنند و يا عضو خبرنامه هايم هستند از من درباره آن می پرسند ارائه دهد. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما نیز قرار گیرد. اين حقیقتاً جالب است که اکثر افرادی که در ايران در زمینه بازاريابی شبکه ای کار میکنند، فکر میکنند که بازاريابی شبکه ای يعنی گلدکوئست و گلدکوئست يعنی بازاريابی شبکه ای، علت اين موضوع، سابقه ی ديرينه دارد در فرهنگ شنیداری – و اکثراً بدون مطالعه و تحقیق – ما ايرانی ها، حتماً شما هم اين را شنیده ايد که در زمان هايی نه چندان دور، اکثر کالاهايی که توسط تجار برای اولین بار به کشور وارد میشدند و مورد استفاده عموم قرار می گرفتند، به نوعی نام تجاری خود را تا آن حد بین مردم جا می انداختند (هويتمند میکردند) که گويی تنها نوع کالای تولید شده از آن نوع، فقط همان «مارک يا علامت» تجاری بوده است و بس.

   

 • bazaryabi tablighate interneti-taliem-ir

  تبلیغات اینترنتی و بازاریابی ایمیلی

  تومان

  تبلیغات به عنوان یک علم جدید، عمری کمتر از یک قرن دارد. از زمانی که این دانش وارد حوزه تدریس و تحقیق دردانشگاه ها شد، تعاریف متفاوتی برای آن تدوین گردیده است. وجه مشترک همه این تعاریف، « تلاش برای شناساندن کالاو خدمت به مخاطبان و مشتریان » است که با ابزارها و از طریق روش های گوناگون انجام می شود. تبلیغات در لغت نامه وبستر به عنوان محل جلب توجه عمومی به چیزی بخصوص از طریق اعلامیه های پولی جهت برانگیختن میل به خرید یا اشاعه کالا تعریف شده است. پس تبلیغات، نوعی ارتباط از طریق رسانه های جمعی است. ارتباطاتی را می توان تبلیغات نامید که:

   

 • talashi jahat dark-taliem-ir

  تلاشی در جهت درك مفهوم ضد بازاریابی و چگونگی استفاده از آن

  1,900 تومان

  موضوع این مقاله بررسی مفهوم ضد بازاریابی است که برای پی بردن به ماهیت آن و همچنین چگونگی به کارگیری این موضوع در فعالیت های بازرگانی، بررسی جامعی پیرامون مقالات منتشر شده درباره ضد بازاریابی صورت گرفته شد و سعی شده است تا به مخاطبین تصویر روشنی از این پارامتر ارائه دهد. هدف اصلی از نگارش چنین تحقیقی فراهم آوردن یک مرجع کامل برای پژوهندگان علم مدیریت است و پاسخی می باشد برای پرسش های بیشماری که بعد از شنیدن کلمه ضدبازاریابی به ذهنشان خطور می کند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مروری است که با استناد به منابع کتابخانه ای و تحقیقات پیشین صورت گرفته است و به یک جمع بندی در مورد چیستی ضدبازاریابی رسیده است.

 • Chegone_Click.Be_Moshtari_Tabdil_Mishavad_taliem.ir

  چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم؟

  تومان

  کتاب چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم برای شما سرمایه ارزشمندی است اگر قصد افزایش درآمد از طریق جذب کاربران به سایت خود و تبدیل آنها به خریدار نهایی را دارید. رشد و گسترش کسب‌ و کارهای و بی محیطی رقابتی به وجود آورده که تنها راه بقا در آن جذب و حفظ کاربرانی است که می‌بایست به شما وفادار باشند. تصور غالب صاحبان چنین کسب‌ و کارهایی این است که جذب کاربران و افزایش ترافیک تمام راه است در حالی که هدایت ترافیک جذب شده و تبدیل آنها به مشتری است که به افزایش درآمد می‌انجامد. این کتاب ترجمه آزاد از کتاب “کلیک ها به مشتریان” نوشته دوان فارستر، یکی از موفق ترین بازاریابان اینترنتی دنیا است که تجربه کار در شرکت هایی همچون Microsoft و MSN را داشته است. هدف اصلی کتاب چگونه کلیکها را به مشتری تبدیل کنیم ؟ کمک به شما برای پولساز کردن وبسایت کسب و کارتان است . اگر چه این هدف بسیار جذاب است ولی نیازمند کار و تلاش فراوانی برای اجرا و رسیدن به نتیجه مطلوب است . با گسترش روز افزون کسب و کار های وبی در دنیا و در کنار آن در ایران،رقابت در این عرصه بسیار بیشتر از قبل شده است و برای پیروز شدن در این رقابت نفس گیر،بهترین راه،جذب و حفظ کاربرانی است که به شما وفادار خواهند ماند.بیشتر کسب و کار های اینترنتی بر این باورند که جذب ترافیک و کاربران بیشتر،تنها هدف هدف این نوع کسب و کار می باشد اما برخلاف باور این افراد،مهمترین کار،هدایت ترافیک جذب شده و تبدیل آن به مشتری مقوله ای به مراتب مهمتر و کارآمد تر است.

 • naghsh stratji bazaryabi-taliem-ir

  نقش استراتژی بازاریابی در رابطه بین اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  1,900 تومان

  همزمان با شروع قرن 21، دستیابی به موفقیت و بقای سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی ازظهور عصر تجاری جدیدی است که تغییر، یکی از ویژگی های اصلی آن به شمار می رود. در این دوره،تکنولوژی، شرایط بازار و خواسته های مشتری با سرعت و در جهت های مختلف تغییر پیدا کرده است. اینوضعیت، موجب بازنگری اساسی در اولویت های تجارت، دیدگاه استراتژیک، قابلیت بقا و روشهای آن شدهاست. تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیر مدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیرانبرای حفظ بقای سازمان و تعالی آن میباشد. استراتژی و عملکرد، به عنوان یکی از کارآمدترین راه هایمطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های بازاریابی برای سازمان ها به شمار می رود که بدون بهکارگیری آن، بهبود و استراتژی و عملکرد، به عنوان یکی از کارآمدترین راههای مطرح شده از مهمتریناهرم های ایجاد قابلیت های بازاریابی برای سازمانها به شمار می رود که بدون به کارگیری آن، بهبود وپیشرفت را در بازار میسر خواهد کرد. در سال های اخیر، آنچه که بهبود ارزش گذاری شرکت ها را مشکلکرده است، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی بازاریابی، با توجه به ویژگی های سازمان یا شرکت است.بنابراین ضروری به نظر میرسد که نقش استراتژی بازاریابی را بر اهرم مالی که در واقع نسبت بدهی ها بهدارایی های یک شرکت است را به همراه ارزشگذاری و عملکرد شرکت، مورد بررسی قرار دهیم. پژوهشحاضر مبتنی بر تحلیل رگرسیونی بوده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه ی این پژوهش، کلیه شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1390 تا 1395 بود که به بررسی ارتباط بینکارایی، اهرم و ساختار مالکیت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استراتژی های بازاریابی به عنوان یکمنبع مهم برای افزایش مزیتهای رقابتی یک شرکت به حساب می آید است و بین اهرم مالی و ارزش شرکترابطه غیر خطی وجود دارد که با تحقیقات پیشین همسو میباشد.

 • A B2C E-commerce Intelligent-taliem-ir

  A B2C E-commerce Intelligent System for Re-engineering the E-Order Fulfilment Process

  تومان

  In today’s world of digitization, the rise of the e-commerce business around the globe has brought a tremendous change not only in our purchasing habits, but also to the entire retail and logistics industry. Given the irregular e-commerce order arrival patterns, limited time for order processing in e-fulfilment centers, and the guaranteed delivery schedules offered by e-retailers, such as same-day or next-day delivery upon placing an order, logistics service providers (LSPs) must be extremely efficient in handling outsourced e-commerce logistics orders. Without re- engineering the order fulfilment processes, the LSPs are found to have difficulties in executing the order fulfilment process due to the tight handling requirements. This, in turn, delays the subsequent processes in the supply chain, such as last-mile delivery operations, consequently affecting customer satisfaction towards both the retailer and the LSP. In view of the need to improve the efficiency in handling e- commerce orders, this study aims at re-engineering the fulfilment process of e-commerce orders in distribution centers. The concept of warehouse postponement is embedded into a new cloud-based e-order fulfilment preprocessing system (CEPS), by incorporating the genetic algorithm (GA) approach for e-commerce order grouping decision support and a rule-based inference engine for generating operating guidelines and suggesting the use of appropriate handling equipment. Through a case study conducted in a logistics company, the CEPS provides order handling solutions for processing e-commerce logistics orders very efficiently, with a significant reduction in order processing time and traveling distance. In turn, improved operating efficiency in e-commerce order handling allows LSPs to better align strategically with online retailers, who provide customers with aggressive, guaranteed delivery dates.

 • A Case Study for Social-taliem-ir

  A Case Study for Social Marketing: Key Strategies for Transforming the Children’s Mental Health System in the United States

  تومان

  It is only recently that health providers, policy makers, researchers, and the public have begun to focus on the importance of the mental health needs of children, youth, and young adults. There is a growing understanding that children’s mental health issues must be addressed early to improve  ehavioral health outcomes for children and decrease or prevent problems later in life for the child, his or her family, and the community as a whole. The Caring for Every Child’s Mental Health Campaign (Campaign) is a social marketing program funded by the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), a federal agency within the U.S. Department of Health and Human Services that improves the nation’s behavioral health, with a mission of reducing the impact of substance abuse and mental illness in communities across the country. The Campaign’s goals are to increase awareness of children’s mental health issues and promote the development, expansion, and sustainability of innovative approaches to delivering community mental health services for children and youth with mental disorders. The Campaign addresses these goals by providing social marketing training and technical assistance to federally funded grantees in local communities.

 • A comparison of social media-taliem-ir

  A comparison of social media marketing between B2B, B2C and mixed business models

  تومان

  This paper explores the implicit assumption in the growing body of literature that social media usage is  fundamentally different in business-to-business (B2B) companies than in the extant business-to-consumer (B2C) terature. Sashi’s (2012) customer engagement cycle is utilized to compare organizational practices in relation to social media marketing in B2B, B2C, Mixed B2B/B2C and B2B2C business models. Utilizing 449 responses to an exploratory panel based survey instrument, we clearly identify differences in social media usage and its perceived importance as a communications channel. In particular we identify distinct differences in the relationship between social media importance and the perceived effectiveness of social media marketing across business models. Our results indicate that B2B social media usage is distinct from B2C, Mixed and  B2B2C business model approaches. Specifically B2B organizational members perceive social media to have a lower overall effectiveness as a channel and identify it as less important for relationship oriented usage than other business models.

 • A Consumer Satisfaction -taliem-ir

  A Consumer Satisfaction Model Based on the eIntegration of EDT and TAM: Comparative Study of Korean and US Consumers

  تومان

  Purpose – The purpose of the research is to examine the process of consumer satisfaction formation for e-commerce. The study also predicts that the satisfaction formation model of ecommerce will differ between US and Korean consumers due to differences in cultural background. Design/methodology/approach The study integrates the expectation disconfirmation theory (EDT) and the technology acceptance model (TAM). The hypotheses are examined by analyzing a structural equation model for consumers in the US and Korea. Findings The results show that the model demonstrates good fit for both groups. For consumers in both countries, when purchasing fashion products on a new e-commerce site, the performance of the site’s usefulness was found to be a crucial variable in their satisfaction and intention to use the site. While there was no significant difference in the multiple group measurement model invariance test, our findings are meaningful because the slight differences in the standard coefficients of the two groups are considered.

 • A Fresh Look at Understanding-taliem-ir

  A Fresh Look at Understanding Green Consumer Behavior among Young Urban Indian Consumers through the Lens of Theory of Planned Behavior

  تومان

  Rapid economic growth and resulting overconsumption have accelerated environmental deterioration worldwide, prompting escalated consumption-related environmental concerns. This study attempts to explore the antecedents of ecologically conscious consumer behavior (ECCB) among young urban consumers in India – an emerging market experiencing rapid economic growth with increased urbanization and changes in consumption patterns that are contributing to environmental hazard. The empirical study including a literature review uses Theory of Planned Behavior integrating environmental attitudes, subjective norms, perceived consumer effectiveness, and behavioral intention in the model to investigate their influence on ECCB. The results suggest that attitudes and perceived consumer effectiveness both have a significant direct and indirect positive influence on ECCB. In addition, it would appear that the subjective norm, a measure of social demand, does not have any significant influence on behavioral intention leading to ECCB – contrary to established findings in a collective society considered in this study. This paper concludes with policy implications of the findings for marketers and policymakers, as well as potential directions for further research.

 • An alternative methodology-taliem-ir

  An alternative methodology for evaluating the service quality of urban taxis

  تومان

  This paper proposes an alternative methodology to evaluate the service quality of urban taxis and develops a level-of-service (LOS) standard for taxi customers to monitor performance. A customer satisfaction survey was conducted from January to March 2013 in Hong Kong, with the respondents invited to give specific satisfaction ratings for ten service aspects individually and a global satisfaction rating for the overall taxi service quality, as well as to rank the important aspects that influence the given global rating. The ten service aspects related to the amount of time consumed when taking taxis, services and facilities provided for finding taxis, internal environments of taxis, and personal services provided by taxi drivers. An enhanced linear regression model was developed to identify the priority areas for improvement of urban taxi service quality. Based on the numerical score of overall taxi service quality, a six-level LOS standard, similar to academic grading, is introduced accordingly to improve the general public’s understanding of the current service level. This paper discusses the potential policy implications to enhance the taxi service quality in Hong Kong, which can be applied to other metropolitan cities that provide similar urban taxi services.

 • Analysing customer based-taliem-ir

  Analysing customer based airline brand equity: Perspective from Taiwan

  تومان

  This research develops and examines a customer-based Airline brand equity (CBABE) model and examines the mediating effects of Airline brand reputation on the relationship among CBABE and Airline brand trust. By means of structural equation modelling (SEM) analysis, the four dimensions of CBABEAirline flight service quality, Airline brand affect, Airline brand awareness and Airline brand associationare recognized to have positive effects on Airline brand reputation. Besides, it is established that Airline  brand affect, customer self-congruence, Airline brand awareness and Airline brand reputation has a positive effect on Airline brand trust. The data collected was analysed using 7 Likert scale instrument  and this researchprovides insight into effective strategies that can be used to increase Airline brand trust and protect Airline brand reputation for an Airline. Based on the outcomes obtained from the relationship between CBABE, Airline brand reputation and Airline brand trust, the study confirms  substantialdifference among the groups deliberating to the customer purpose of air travel that is associated to CBABE dimensions. The findings provide enriched understanding of intricate psychological process involved in air travel customer selection criteria for an Airline or Airline industry.