پایگاه دانش تعلیم

header

تعلیم های جدید

مقالات جدید

zaban barname nevisi-taliem-ir

زبان برنامه نویسی پایتون

/
هدف کتاب حاضر این است که به شما بیاموزد چگونه مانند یک متخصص کامپیوتر فکر کنیـد. این روش تفکر برخی از بهترین صور ریاضیات، مهندسـی و علـوم طبیعـی را در هـم مـیآمیـزد. ماننـد ریاضیدانان، متخصصـان کـامپیوتر از یـک زبـان رسـمی بـراي مشـخص کـردن ایـده هـا (خصوصـاً در محاسبات) استفاده میکنند. آنها مانند مهندسین چیزهایی را طراحی میکنند و اجزا را در سیسـتم هـا ترکیب و مقادیر را ارزیابی میکنند. آنها مانند دانشمندان، قواعد سیسـتم هـاي پیچیـده و فرضـیه هـا را رعایت میکنند و پیشگویی ها را آزمایش مینمایند.
hadaf parvaresh andam-taliem-ir

هدف پرورش اندام کاران

/
هدف اصلی یک برنامه ورزشی همراه با وزنه ، در درجه اول سلامت نگه داشتن بدن است. سلامت فقط به معنی فقدان بیماری یا کسالت نیست. بلکه سلامت شامل داشتن احساس خوب نسبت به وضعیت بدن ، اعتماد بنفس برای شرکت در فعالیت های مختلف اجتماعی و طرز تفکر کلی او درباره زندگی نیز می شود.
rahhaye darman afsordeghi-taliem-ir

راه های درمان افسردگی

/
اگرچـه غمگینـی یکـی از خصوصیـات و نشـانه هـای اصلــی افســردگی اســت ولــی در بســیاری از مــوارد افسـردگی نیسـت. بـه ناراحتـی هـای عاطفـی کـه بـه دنبـال موقعیـت هـای ناگـوار زندگـی بـروز مـی کنـد مثــل :در پــی از دســت دادن موقعیــت شــغلی، عــدم موفقیــت در امتحــان، یــا دوری از وطــن یــا از دســت دادن دوسـت، حـزن و انـدوه مـی گوینـد. در ایـن مواقـع غمگینـی نـه تنهـا یـک بیمـاری نیسـت بلکـه یـک واکنـش طبیعـی در برابـر موقعیـت و شـرایط نامطلـوب اسـت و اگـر در شـخصی ایـن حالـت نباشـد غیـر طبیعـی اسـت. در زمـان غـم و انـدوه فـرد مسـئولیت هـا و نیازهـای روزمـره را خـود انجام میدهـد و از زندگـی اش بـه نسـبت لـذت مـی بـرد و بیـش ازدو هفتـه طـول نمیکشـد در غـم و انـدوه معمولـی هنـوز زندگـی معنـی دار اسـت. در زمـان غمگینـی هنـوز تلـاش، لـذت، فعالیـت و امیـد بـه زندگـی وجـود دارد.
estefade az kelas va id-taliem-ir

استفاده از كلاس و id در طراحي صفحات با CSS

/
سلكتور كلاس: با استفاده از كلاس مي توانيم براي يك تگ HTML استايل هاي متفاوتي را تعريف كنيم. براي نمونه فـرض كنـيم مي خواهيم در صفحه دو نوع پاراگراف داشته باشيم: يكي با متن مشكي و ديگري با متن قرمز.
MVC chist-taliem-ir

MVC چیست؟

/
MVC مخفف سه کلمه Model View Controller هست. در واقع MVC بر روی معماری های چند لایه ای جهت جداسازی قسمت های مختلف برنامه به طور دقیق تر جدا کردن بخش ها منطقی برنامه اعم از دیتا ، permission ها ، چک کردن صحت داده ها و.. از لایه Presentation layer یا در واقع همان لایه ای که مستقیما با کاربر نهایی ( End user) در ارتباط است ، قرار می گیرد. پس براساس توضیحات فوق می توانیم هر یک از بخش های معماری MVC یعنی Model و View و controller را به شکل زیر تعریف کنیم :
amozesh taghziye-taliem-ir

آموزش تغذیه برای کودکان

/
داشتن فرزند،از یک سو شگفتی آفرینی و شادي افزاست و از سوي دیگر نگران کننده ترین (بویژه برای والدینی که برای اولین بار بچه دار شده اند) مسئله زندگی پدران و مادران به شمار می آید. مادر،پس از تحمل سخت های دوران بارداري و وضع حمل، موجود زنده ای را در کنار خود میبیند و احساس خوشبختی خارق العاده اي می کند.او با دقت در چهره ي نوزاد خود، سعی می کند با لطافتی خاص تمام جزئیات وجود او را کشف کند.ساعت هاي متمادي به تماشاي او می نشیند و بی آنکه آسیبی به او برساند، کودك را به خود میفشارد.او جگر گوشه اش را حس میکند و حتی بوي او را میشناسد.
jomla va amozesh an-taliem-ir

جوملا و راهنمای استفاده از آن

/
جوملا چیست؟ جوملا نرم افزاری است که در سال های اخیر تعداد زیادی از طراحان و توسعه دهندگان وب را به سمت خود کشیده است و در زمانی بسیار کوتاه به عنوان یکی از محبوب ترین و کاراترین نرم افزارهای مورد استفاده طراحان وب قرار داده است.اولین نسخه جوملا در سال 2005 با جدا شدن از پروژه مامبو آغاز شد. پروژه مامبو با انتشار یک سیستم مدیریت محتوا متن باز به نام مامبو در سال 2001 توسط شرکت Miro کار خود را آغاز نمود. در سال 2005 به علت عدم توافق ما بین توافق دهندگان مامبو، عده ای از توسعه دهندگان در اگوست 2005 از این مجموعه جدا شده و تیم جوملا را تشکیل دادند.اولین نسخه جوملا کاملا مشابه با مامبو بود و هیچ تفاوت خاصی با این نرم افزار نداشت. در مدت زمان کوتاهی از تولد جوملا این نرم افزار توسط 2.5 میلیون نفر از سایت رسمی جوملا دانلود شد و 65 هزار توسعه دهنده آمادگی خود را برای توسعه نرم افزار اعلام کردند و هم اکنون که در حال نوشتن این کتاب هستم بیش از 4000 الحاقات برای این نرم افزار در اختیار می باشد.
linkos va vijeghihaye an-taliem-ir

لینکوس و ویژگی های آن

/
لینکوس چیست؟ لینوکس به طور معمول به گروهی از سیستم عامل هاي رایانه اي گفته می شود که به صورت متن باز (open source) که تحت مجوز گنو (GNU) است ساخته می شود. این بدین معنی است که هر فردي می تواند از آن به صورت آزادانه و رایگان از آن استفاده کند، در آن تغییر ایجاد کند و همچنین آن را براي استفاده به دیگران بدهد .در حقیقت باید هسته ي لینوکس را لینوکس نامید.