• Characterizing the Impact-taliem-ir

  Characterizing the Impact of Topology on IoT Stream Processing

  تومان

  The Internet of Things (IoT) extends traditional cyber-physical systems by linking sensor based edge  devicesto network accessible services and resources. In most current IoT deployments, sensor data is streamed from edge devices to servers for storage. Analytical pipelines are then used to translate this raw sensor data into actionable information in real-time. As additional IoT devices are deployed, the volume and rate of data received on the server side can increase dramatically. This has a possibility of offsetting the response latencies beyond acceptable limits for IoT analytical systems. In this paper, we compare the impact of alternative serverside stream processing topologies for ingesting and analyzing IoT sensor data in real-time. We use real building sensor data with our real-time IoT platform called Namatad. We have characterized and analyzed the latency and QoS impact due to the different levels of granularity of the ingestion and routing process by which we transmit data into the analytical pipelines. Our results show that as IoT systems continue to scale in density, server- side topology management for IoT data streamsis critical for latency-sensitive control and analysis applications.

   

 • haraaj Mozaiede-taliem-ir

  آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

  تومان

   

  انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد. اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌ المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد. مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند. در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند. با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.

 • ayande pajohi-taliem-ir

  آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک

  تومان

   

  عناصر مدیریت استراتژیک وآینده پژوهی استراتژیک به شیوه های مرتبط در همه جا و در همه سطوح دولتها و بسیاری از سازمان ها در سال های گذشته بکار گرفته شده اند. چهار جهت جدید تحقیق در این زمینه پیشنهادشده است از جمله ؛ اینکه به طور کامل تر به ماهیت عمل مدیریت استراتژیک پرداخته شود، و بر یادگیری دانش آینده پژوهی به طور کلی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک تمرکزشده و به ویژه تمرکز در مورد چگونگی دانش استراتژیک و نحو? استفاده از آن و اینکه می تواند با مدیریت راهبردی به شکل بهتری یکپارچه شود. ثمر? تحقیقات متمرکز بیشتر می تواند حیط? کاربرد مدیریت استراتژیک را ارتقا داده و همچنین ظرفیت سازمانی برای مقابله با چالش های فعلی و آینده و بهبود عملکرد در طولانی مدت را افزایش دهد. شاید بتوان بزرگترین هنر آینده اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست. بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی این است که امروز به خوبی درک شود که فرآیند تکامل آینده، بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی کرد.

 • asar reghabat banki-taliem-ir

  اثر رقابت بانکی از طریق خدمات الکترونیکی ثبات مالی و بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

  1,900 تومان

   

  اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک های سیستماتیک در بخش مالی و ایجاد استحکام در موسسات مالی برای کاهش هزینه بحران های مالی، عناصراصلی بسته سیاستی ثبات مالی هستند . بازار های رقابتی، اساس فعالیت کارای بازارهای مالی مدرن است . بطوریکه، موجب تخصیص بهینه منابع مالی در کشور شده و رشد و رونق متناسب با توسعه بهینه اقتصادی را در پی خواهد داشت . در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با چالش های متعددی روبه رو است، نباید از قابلیت ها و توانایی های بسیار زیاد ((آی سی تی)) در رشد و نوآوری غافل ماند. فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان مدت و بلندمدت از نقش حیاتی و بسیار مهمی در تسهیل فرآیند بهبود شرایط اقتصادی و همچنین ایجاد قدرت رقابت پذیری ملی برخوردار است.پژوهش حاضر به بررسی اثر رقابت بانکی از طریق خدمات الکترونیکی و ثبات مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته است. رساله حاضر، در نمونهای از کشورهای منتخب و با استفاده از مدل پانل پویا برای بازه زمانی 2017-2000 بررسی می شود و کلیه داده های مربوط به مطالعه از طریق پایگاه بانک جهانی جمع آوری شده است و نرم افزار مورد استفاده EVIEWS می باشد. مطابق با نتیجه تخمین مدل رشد اقتصادی دوره گذشته بر رشد اقتصادی دوره جاری دارای تاثیر مثبت و معنا داری می باشد که این موضوع نشان دهنده پویایی رشد اقتصادی می باشد. تاثیر شاخص توسعه ICT بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب تحقیق مثبت و معنادار می باشد . تاثیرمتغیر ثبات مالی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد .ضریب متغیر شاخص گسترش اینترنت در کشورهای منتخب تحقیق مثبت می باشد و از لحاظ آماری نیز معنادار (در سطح اطمینان 95 درصد) می باشد.

 • olgo erae tamin-taliem-ir

  ارائه الگوی تامين در آمد پايدار در شرکت بهره برداری متروی تهران با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي

  1,900 تومان

  امروزه باید مشاغل و صنایع باتوجه به نیازهای مردم شهر در شهر وجود داشته باشند؛ اما به گونه ای در سطح شهر توزیع شوند که در عین حفظ پراکندگی بیشترین تناسب را با عوامل تعدیل کننده و ظرفیت های موجود در مناطق مختلف داشته باشند. هدف این پژوهش ارایه الگویی برای ارزیابی ناسازگاری مشاغل مختلف و تعیین ظرفیت مناطق شهری در شهر اصفهان است. در واقع با این روش مشاغل در شهر به نحوی توزیع میشوند که بین ظرفیت هر منطقه با مشاغل تخصیص داده شده به آن منطقه همبستگی وجود داشته باشد. در مرحله اول آلاینده ها، مزاحمتها و ناسازگاری های مشاغل و عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده آنها شناسایی میشود و معیارهای مناسب برای تعیین میزان ناسازگاری مشاغل و ظرفیت تخصیص مناطق شهری تعیین میشود. در مرحله دوم ابتدا با استفاده از روش پرامیتی ظزفیت مناطق و سطح ناسازگاری مشاغل امتیازدهی میشود. سپس با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید مشاغل به گونه ای به مناطق شهری تخصیص داده میشود که مشاغل با سطح ناسازگاری بیشتر به مناطق با ظرفیت بیشتر تخصیص داده میشود.

 • erae siyasathaye novin-taliem-ir

  ارائه سیاست های نوین برنامه ریزی شهری در بهبود روابط میان شهر و روستا

  1,900 تومان

  با وجود تحقیقات و مطالعات سنتی که در زمینهء مهاجرتهای روستایی به شهرها در علم جغرافیا صورت گرفته است تا این اواخر، روابط شهر و روستا در استراتژیهای توسعهء ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان بوده است؛ در حالی که مراد از تحقیق در روابط شهر و روستا نه تنها تعیین این روابط، بلکه توسعهء اجتماعی-اقتصادی ناحیه ای در یک کلیت منسجم است که در نهایت به توسعهء اجتماعی- اقتصادی ملی بینجامد.در کشورهای در حال توسعه، شهرها به جای توزیع سرمایه، تولید، درآمد رفاه و تصمیم گیری نسبت به حوزه های پیرامونی، به تمرکزگرایی سوق داده شده است؛ در حالی که باید در داخل یک سیستم شهری، تولیدات، سرمایه و درآمد، به صورت سلسله مراتبی به کار افتد و شرایط مطلوب اجتماعی- اقتصادی به روستاها و بخشهای دورافتاده برسد. این در حالی است که امروزه شهرهای جهان سوم به صورت مرکزی برای توزیع تولیدات سرمایه داری جهانی درآمده و تنها به عامل مصرف تولیدات ملی و جهانی گرویده است در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بعد از بیان روابط میان شهر و روستا و سیاست های برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط آنها، مراحل نه گانه را در تحلیل همه شرایط سکونتگاهی بیان میکنیم. با توجه به اینکه هدف از بررسی روابط شهر و روستا کاهش نابرابری های عمیق بین شرایط اجتماعی- اقتصادی شهر و روستاست؛ بنابراین هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی باید بر این هدف مهم تاکید کند.

 • manajemen strategis-taliem-ir

  ارزش مديريت استراتژيك

  تومان

   

  جاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با تأثير عمده‌اي كه بر تدوين و اجراي برنامه‌ها دارد، صادق است. مجموعه‌اي از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌هاي كسب و كار ، تأثير فرآيندهاي مديريت استراتژيك را بر نتيجه نهايي اندازه‌گيري كرده‌اند. يكي از نخستين مطالعات عمده توسط آنسوف و همكاران در سال 1970 اجرا گرديد. در بررسي 93 مؤسسه توليدي آمريكايي، پژوهشگران دريافتند كه برنامه ريزان رسمي كه از رويكرد مديريت استراتژيك استفاده مي‌كرده‌اند، بر حسب معيارهاي مالي كه فروش، دارايي‌ها، قيمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه مي‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ريزي، موفقيت بيشتري كسب نموده بودند. برنامه‌ريزان همچنين در پيش‌بيني نتيجه فعاليت‌هاي عمده استراتژيك دقت بيشتري داشتند. دومين پژوهش پيشاهنگ توسط تيون و هاوس در سال 1970 چاپ شد كه 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه كرده‌ بودند. انها دريافتند كه برنامه‌ريزان رسمي در صنايع نفت، غذايي، دارويي،فولاد، شيميايي و ماشين‌آلات بطور قابل ملاحظه‌اي از مؤسسات بدون برنامه در همان صنايع پيشي گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ريزان، عملكرد خودشان را به ميزان معتنابهي بعد از پياده‌كردن فرآيند رسمي در مقايسه با عملكرد مالي در سالهاي بدون برنامه‌ريزي، بالا برده‌ بودند. بعداً ( 1972) هارولد از تكرار بخشي از پژوهش تيون و هاوس درباره شركتهاي دارويي و شيميايي گزارش داد. يافته‌هاي او مطالعه پيشين را تأييد كرد و در واقع نشان داد كه تفاوت ميان عملكرد مالي مؤسسات با برنامه‌ريزي مؤسسات بدون برنامه‌ريزي در طول زمان افزايش يافته بود.

   

 • Modiriat Keifiat Jame-taliem-ir

  ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

  تومان

  اين تحقيق  كاربرد مديريت كيفيت جامع را در سازمانهاي بخش دولتي مورد بررسي قرار مي دهد . ارزيابي ويژگيهاي عملي اين سازمانها درباره ده بعد مديريت كيفيت جامع (مثل روابط عرضه كننده و مديريت نيروي كار ) توسط نويسندگان ويا بكار گيري ادبيات دانشگاهي شناسايي و تعريف شده است . از ديدگاه ارزيابي ، مديريت كيفيت جامع براي سازمانهاي بخش دولتي مفيد شاخته شده اما ويژگيهاي خاص عملكرد ، به ويژه نارسايي درك موضوعهاي رضايت مشتري ، احساس رضايت مديران و كاركنان براي كار كردن بر اساس قوانين ونظم ومشاهده اولويتها، و كمبود ميل دروني وانگيزه براي پيشرفت فرايندها ، مداخله مديريت كيفيت جامع را مشكل تر مي سازند . همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند انگيزه لازم براي پيشرفت را فراهم كرده و همان نقشي را ايفا كنند كه مشتريان در يك موقعيت رقابتي دارا هستند .

 • arzyabi amadegi sazman-taliem-ir

  ارزیابی آمادگی سازمان های دولتی استان ایلام برای استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی

  1,900 تومان

  هدف این پژوهش ارزیابی میزان آمادگی آموزش ضمن خدمت الکترونیکی در سازمان های دولتی استان ایلام بود. جامعه آماریاین پژوهش کلیه مدیران و کارکنان تمام وقت رسمی- پیمانی و قرارداد معین مشغول به خدمت (سال 1395) در یکی از 58سازمان دولتی استان ایلام بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش تصادفی از نوع طبقه ای چندمرحله ای بوده که ابتدا 15سازمان دولتی استان ایلام انتخاب و از نظرات 389 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونه استفاده شد. ابزار جمع آوری داده هاپرسشنامه بسته بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظرات 5 نفر صاحبنظر در زمینه مدیریت و فناوری اطلاعات تائید گردید.برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی آن تائید گردید. مطابق یافته های حاصل ازپژوهش سطح آمادگی سازمانهای مورد مطالعه از بعد آمادگی فرهنگی با میانگین 2/78 از 5 در حد متوسط و آمادگی منابع انسانی با میانگین 2/21 از 5، آمادگی ساختاری با میانگین 2/18 از 5 و آمادگی فنی با میانگین 2/11 از 5 درحد ضعیف و در مجموع با میانگین 2/64 از 5 در حد متوسط قرار دارد. در مجموع میتوان نتیجه گیری نمود که در حال حاضر سازمان های دولتی استان ایلام فاقد آمادگی مطلوب برای استقرار نظام آموزش ضمن خدمت الکترونیکی می باشند.

 • arzyabi asar abad-taliem-ir

  ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی

  تومان

  در عصر اطلاعات، همگام با پیشرفت سریع فناوری و نیاز به کسب اطلاعات در دسترس و به هنگام، استفاده از رسانه های اجتماعی امری بدیهی است. ورود انسان ها به انواع رسانه های اجتماعی نظیر شبکه های اجتماعی اینترنتی و عضویت در آن ها، وبلاگ ها، فروم ها و… سبک زندگی انسان را تغییر داده است. عدم تعادل در زندگی حقیقی و فعالیت های روزمره با زندگی مجازی در رسانه های اجتماعی برخی از افراد بویژه جوانان، موجب برهم خوردن توازن زندگی حقیقی شده است. هدف این پژوهش، ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف کاربردی بوده و از نظر روش اجرا توصیفی-تحلیلی است.همچنین روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. بررسی ها نشان می دهد با تقویت ابعاد هوش هیجانی در اشخاص که حدود 80 درصد از موفقیت های انسان را شامل می شود، بر لزوم کنترل و تعادل استفاده از رسانه های اجتماعی می توان موثر بود و از وابستگی بیش از حد به آنها، جلوگیری نمود.با هوش هیجانی بالا، شخص می تواند انگیزه اش را حفظ نماید. در مراودات و شرایط گوناگون، خویش را کنترل نموده و عملکردهای خود و روابط خود با دیگران را مدیریت نماید.

 • arzyabi chaleshha-taliem-ir

  ارزیابی چالش های پیاده سازی سیستم های هوشمند مدیریت کسب و کار در سازمان (مطالعه موردی: شرکت مخابرات)

  تومان

  بسیاری از سازمانها برای استقرار و پیاده سازی هوش تجاری که در جهت پیشبرد و بهبود تصمیم گیری مورد استفاده قرار میگیرد، هزینه های زیادی را متقبل میشوند. پیاده سازی این سیستم های مدیریتی یک چالش، و سطح بندی و میزان کیفیت استقرار آنها، چالشی دیگر برای مدیریت است. در این مقاله  پس از بررسی و مقایسه معیارها و زیر معیارهای مختلف در راستای پیاده سازی هوش تجاری،  با اتکا بر مطالعات تطبیقی و نظر خبرگان مخابرات ، مدل مناسبی برای سنجش سطح آمادگی پیاده سازی هوش تجاری ارائه شود. این مدل در شش جنبه مختلف شامل ” استراتژی و الزام هوش تجاری”،” تکنولوژی اطلاعات”، “حمایت مدیران”، “همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات”، “منابع انسانی” و “تعریف درست نیازمندی ها ” مورد بررسی قرار میگیرد. دراین تحقیق سعی شده است پس از بررسی مدلهای ارائه شده ارزیابی زیرساختهای پیاده سازی هوش تجاری وبا در نظر گرفتن اهم چالشهای پیاده سازی BI  و بررسی دلایل شکست این پروژه در سازمانها، مولفه های موثر تفکیک شود. لذا درارزیابی چالشهای مواجه در پیاده سازی سیستم های مدیریت، سازمانها را یاری میکند تا در قدم اول جایگاه خود را قبل از پیاده سازی سیستم های مدیریت هوش تجاری مشخص کرده و میزان آمادگی سازمان برای استقرار سیستمها سنجیده گردد. سپس مقدمات و نیازهای قدم بعدی برای عملیاتی شدن در سازمان را دریابند. این مدل به سازمان در طراحی، خرید و پیاده سازی سیستم ها و نرم افزارها به منظور پشتیبانی تصمیم بهتر در تمامی سطوح و مقابله با چالشهای پیش رو کمک می نماید.

 • arzyabi avamel moaser-taliem-ir

  ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه با رویکرد منطق فازی

  1,900 تومان

  به وسیله یک سیستم اطلاعاتی جامع, مدیران توانایی تصمیم گیری سریعتر, دقیق تر و مطمئن تری خواهند داشت .یک سیستماطلاعاتی جامع مدیریت پروژه مزایای بسیاری من جمله مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان, کمک به تصمیم گیری مدیران ارشددر خصوص پروژه های جاری سازمان ,تهیه ی گزارشات یکپارچه و جامع برای مدیران در سطوح مختلف, ارتقا سطح علمی وتخصصی افراد مرتبط با پروژه و در نهایت افزایش اثربخشی مدیران و کارکنان را در بر دارد.با توجه به اهمیت و مزایای سیستماطلاعاتی مدیریت پروژه, هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش این سیستم در سازمان ها می باشد. این تحقیق از نوع کمیاست و از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است و همچنین در ادامه پژوهش, مطالعه موردی سازمان مدیریت امن الکترونیککاشف برای تعیین این عوامل انجام شده است. ابزار اصلی بکار گرفته شده جهت جمع آوری داده ها ، تبیین و شناسایی و سنجشعوامل پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه, پرسشنامه می باشد.در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مولفه های موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه رتبه بندی شدند که نتایج به ترتیب اولویت بدین صورت است:1- عامل سازمانی 2- عامل انسانی 3- عامل تکنولوژیکی 4- عامل محیطی 5- عامل معماری.

 • arzyabi moalefe gahangardi-taliem-ir

  ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

  تومان

  مدیریت می‌تواند در اشکال گوناگونی خود را نشان دهد؛ اما زمانی می‌تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد، که این مدیریت با مولفه های جهادی همراه باشد. در صورتی که مدیریت خردمند با رویکرد جهادی به هدایت سازمان بپردازد می تواند علاوه بر اهداف مالی به اهداف غیر مالی و متعالی سازمانی نیز نائل گردد. از سوی دیگر رویکرد مدیریت جهادی به عنوان یک رویکرد مدیریتی نیازمند شناخت بهتر توسط سازمان های ایرانی می باشد. تحلیل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی لازمه شناخت و تبیین بهتر آن رویکرد می باشد. لذا هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مولفه-های کلیدی مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانیبا استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. در این تکنیک علاوه بر شاخص مالی سه شاخص مشتری، فرایندهای کلیدی و رشد و یادگیری جهت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. هنگامیکه هم شاخصهای مالی و هم شاخصهای غیر مالی مورد بررسی قرار گیرد، سازمان ترغیب می شود تا هم اهداف مالی و هم غیر مالی را دنبال نموده و میان منافع بلند مدت و کوتاه مدت سازمانی تعادل برقرار شود. در این تحقیق با استفاده از تحقیقات پیشین و تکنیک دلفی  شاخص¬های کلیدی عملکرد در مدیریت جهادی توسط خبرگان و مدیران شهرداری تهران و همچنین اساتید حوزه و دانشگاه شناسایی شده و سپس با به کار بستن روش ارزیابی کارت امتیازی متوازن، شاخص های موثر در هریک از مناظر چهارگانه طبقه بندی شده است. در ادامه از روش  AHP برای مشخص نمودن اهمیت هر یک از ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن و همین طور ارزیابی مولفه های عملکردی شناسایی شده مدیریت جهادی استفاده شده است. در نهایت مشخص شده که در هر بعد، کدام مولفه ها بیشترین اهمیت را دارا می باشند و از میان ابعاد چهار گانه کارت امتیازی متوازن کدام ابعاد بیشترین اهمیت و بیشترین میزان تاثیر پذیری را از مولفه های مدیریت جهادی نسبت به سایر ابعاد دارد.

 • arzyabi nezam bodje-taliem-ir

  ارزیابی نظام بودجه ریزی عملیاتی شهرداری تهران از منظر اصول مهندسی ارزش

  1,900 تومان

  در مقاله حاضر سیر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی تاثیر این روش بودجه ریزی بر بهبود عملکرد فعالیت ها و خدمات در نهاد عمومی مدیریتی شهرداری، راهکارهای اتخاذ شده توسط نهاد سیاستگذاری شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اصول مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ها و افزایش ارزش فعالیت ها و خدمات و ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی و عملیاتی نهاد عمومی شهرداری تهران ارایه شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صورتی که به صورت یک زنجیره متصل با نظام فنی و اجرایی، نظام پایش برنامه پنج ساله، نظام پذیرش پروژه ها و نظام کنترل پروژه ها و سیستم بهای تمام شده در سیستم مدیریتی شهرداری تهران به صورت مستمر و تدریجی در سیستم های کنترلی مدیریت شهری پیاده سازی شود می تواند با ایجاد ارتباط بین شاخص های عملکردی و تخصیص بهینه منابع به بهبود بهره وری عملکرد شهرداریها منجر گردد. همچنین به کارگیری سیستم مهندسی ارزش در دیدگاه کلان مدیریت شهری در اقداماتی مانند فرآیند تصویب بودجه در شورای شهر می تواند فرصت مناسبی برای ایجاد هم افزایی در طرح های منفصل و استفاده از ایده های خلاقانه و ساختارشکن برای افزایش کارایی طرح ها و کاهش هزینه های مدیریت شهری و افزایش سرمایه مالی و اجتماعی شهر فراهم کند.

 • estrateji karkard-taliem-ir

  استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

  تومان

   

   مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارایه روش‌هایی برای مدیریت کارکنان و کمک به بهبود عملکرد سازمان است. سعادت، 1386به منابع انسانی سازمان، دیگر نه به عنوان منبع هزینه بلکه همانند دارایی‌های ارزشمندی برای کسب مزیت رقابتی نگریسته می‌شود. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی منابع انسانی از اولویت بالایی در سازمانها برخوردار شده است. مایکل پورتر بر این باور است که مهارتها و انگیزش افراد یک شرکت و چگونگی به‌کارگیری آنها را می‌توان عامل مهم مزیت رقابتی آن شرکت، به حساب آورد. (آرمسترانگ، 1380) به طور کلی، مدیریت منابع انسانی را، شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرده‌¬اند. به بیان دیگر، مدیریت منابع انسانی عبارت است: از: تحلیل نیازهای انسانی سازمان با توجه به شرایط متغیر و انجام اقدامات لازم برای پاسخگویی به این نیازها. مدیریت منابع انسانی را می‌توان نوعی رویکرد مدیریت بر افراد دانست که بر این چهار اصل استوار است :

  1-کارکنان مهم‌ترین دارایی سازمان به حساب می‌آیند و موفقیت سازمان در گرو اعمال مدیریتی اثربخش، بر آنهاست.

  2-.اگر سیاست‌های پرسنلی و خط‌مشی‌های سازمان با حصول اهداف سازمان و برنامه‌های استراتژیک آن پیوند تنگاتنگی داشته باشند و به رسیدن به آن اهداف کمک کنند، احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد.