sorat bala PHP-taliem-ir

سرعت بالاي تفسیر و اجراي PHP

پی اچ پی یکی از سریعترین زبانها در نوع خود است. تفسیر و اجراي یک اسکریپ phpبه طور متوسط تا سه و چهار برابر یک اسکریپ ASP است. ( البته باید در نظر داشته باشیم که IIS با Cach اسکریپت هاي ASP سرعت اجراي آنها را در دفعات بعد بالا میبرد). همچنین در ASPاستفاده زیادي از اشیا COMمیشود که باعث کاهش سرعت و مصرف منابع سیستم میشود در حالی که در PHP بسیاري از امکانات و حتی برقراري ارتباط با یکی محبوبترین نرم افزار مدیریت بانکهاي اطلاعاتی mySqlبه صورت توکار نهاده شده است. شرکت Zendکه تهیه کننده فعلی موتور مفسر و پشتیبانی کننده آن است، محصولات دیگري را نیز در جهت بهینه کردن سرعت اجراي PHPارائه کرده است این محصولات با افزایش سرعت تفسیر و همچنین ذخیره کردن نتیجه تفسیر (Cash) باعث افزایش چندین برابر اجراي آن میشوند.

پی اچ پی شامل کتابخانه اي غنی از توابعی است که امکان پردازش اطلاعات فرم ها، کار با بانکهاي اطلاعاتی، فایلهاي متنی و باینري، فایلهاي گرافیکی، ZIP ،PDFو پروتکل هاي DNS ،FTP ،TCP ، SMTPو … را براي برنامه نویس فراهم میکند، این را مقایسه کنید با ASP که به طور مستقل امکان Upload File ،ارسال ایمیل یا کار با فایلهاي باینري را ندارد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.
kelidhaye tosee-taliiem-ir

كليدهاي توسعه

فرق شما با ساير مردم جهان يكي چيست؟ از عوامل مهم كه شما را از ديگران متمايز ميكنـد، تجـارب شماست. هر عملي كه زماني انجام داده ايد، نه تنها در حافظـه آگـاه، بلكـه در نظـام عصـبيتان ثبـت شده است. هر كه چه تاكنون ديده، شنيده، لمس كرده، و چشيده يا بویيده ايد، در بايگاني عظيمـي كه مغز ناميده ميشود شده انباشته است.

اين خاطرات آگاه يا ناآگاه را <مرجع> مي ناميم. براي اطمينان از درستي يا نادرسـتي هـر عقيـدهاي بـه ايـن تجـارب تكيـه می كنيم، حتی اگر آن عقيده بسيار مهم باشد (مثلاً اعتقاد چه و هستيم كسي چه اينكه به كارهايي از ما ساخته است). چه تجاربي در شكل دادن بـه زنـدگي شـما مـؤثّرتر بـوده اسـت؟ در يكـي از سـمينارهاي مـن، پـيش از ورود بـه جلسـه، پرسشنامه اي به شركت كنندگان داده ميشود. در اين پرسشنامه از شركت كنندگان خواسته شده است كه پـنج تجربـه را كه به عقیده خودشان بيشترين اثر را بر زندگيشان گذاشته است ذكـر كننـد. جالـب اينجاسـت كـه بسـياري از اشـخاص تجارب (يا مرجع هاي) همانندي دارند، اما نحوه تفسيرشان و تعبير از آن به كلّي واقعه با ديگري متفاوت است. دو نفر در جواني پدرشان را از دست می دهند. يكيشان بر اثر ايـن واقعـه از ايجـاد هرگونـه رابطـه صـميمانه بـا ديگـران خودداري ميكند، در حالي كه ديگري فردي بسيار اجتماعي و خونگرم ميشود. پس آنچه كه زندگي ما را شكل می دهد نه فقط خود مرجع ها، بلکه تعبیر و تفسيري ست كه از آنها می كنيم. بزرگترين طرّاح زندگي شما خودتان هستيد، خواه به اين موضوع توجه كرده و خواه نكرده باشيد. تجارب خـود را ماننـدپارچه بزرگي در نظر آوريد كه ميتوانيـد آن را مطـابق هـر الگـويي كـه دوسـت داريـد، ببريـد و بدوزيـد و هـر روز كـه ميگذرد، نخي به تار و پود اين پارچه افزوده ميشود.ghotbnamaye fardi-taliem-ir

قطب نماي فردي

اگر بخواهيم در زندگي خود به كمال رضايت برسيم، اين كار يك راه بيشتر ندارد: <ابتدا ببينيم چـه چيـزي را بيش از همه ميخواهيم (يعني عالي ترین ارزش ها در نظر ما چيست) و آنگاه تصميم قطعي بگيريم كـه بـر اساس معيارهاي مورد قبول خود زندگي كنيم.>

در جامعه بشري، چه افرادي مورد ستايش و احترام جهانيان قرار ميگيرند؟ آيا آنان همـان كسـاني نيسـتند كـه قويـاً بـه ارزش هاي مورد قبول خود پايبندند و نه فقط آنها را اظهار می كنند، بلكه بر اساس آن ارزشها زندگي مي نمايند؟ همه مـا به مردان و زناني كه موضع مشخّصي بر اساس اعتقادات خود دارند احترام ميگذاريم، حتّي اگـر بـا نظـرات آنـان دربـاره اعمال نيك و بد موافق نباشيم. كساني كه فلسفه زندگي و اعمالشان بر هم منطبق است و بـر پايـة باورهـاي خـود زنـدگي می كنند، قدرتي انكارناپذير دارند. هماهنگ شدن با اصول اعتقادي را هدف خود قرار دهيد: آيا در حـال حاضـر كارهـايي انجام می دهید كه با اصولِ اعتقاديتان مطابق نباشند؟ اگر چنين است، بلافاصله در جهت اصلاح خود قدم برداريد. لحظه اي بينديشيد: آيا به ارزش يا اصلي اعتقاد داريد كه در زندگي خود مطلقاً آن را مراعات كـرده باشـيد؟ چـه تـأثير مثبتـي بـر زندگيتان داشته است؟ يكي از فيلم هايي كه ديده ام مربوط به معلّمي به نام <جيم اسكالانته> است كه به خوبي نشان ميدهد اگر كساني مهمتـرين ارزش مورد قبول خود را بشناسند و در راه آن تلاش كنند، به چه قدرت هایی دست می يابند. او عشق خود را به يادگيري، نه فقط با تعليم، بلكه با نمايش زنده كارهايي كه امكان پذير است به شاگردان خود منتقـل مـيكنـد. وي بـه نسـلي كـه <از دست رفته> تلقّي ميشود ياد می دهد كه نه فقط دشوارترين آزمون رياضي را بگذرانند (كـاري كـه فكـر مـيكردنـد قابـل انجام نيست) بلكه ، می آموزند كه چگونه يكديگر را ارزيابي كنند و كيفيت زندگي خود را براي هميشه بـالا ببرنـد. تصـميم قاطع او به بالا بردن معيارهاي حيات، زندگي اين افراد جوان را دگرگون ميسازد.

بیشتر بدانید..

tarikhche java-taliem-ir

زمینه های پیدایش جاوا

تاریخچه زبان های برنامه نویسی بشرح زیر است : زبان Bمنجر بـه ظهـور زبـان Cو Cزمینـه پیـدایش ++ Cشـد و در نهایت زبان جاوا متولد شد . درک زبان جاوا مستلزم : درک زمینه های لازم برای ایجاد جاوا ، نیروهایی که این زبـان را شکل داده اند و مشخصاتی است که این زبان از اسلاف خود به ارث برده است . نظیر سـایر زبان هـای برنامـه نویسـی موفق ، جاوا نیز عناصر بارث برده از اسلاف خود را با ایده های ابتکاری که ناشی از محیط منحصر بفرد این زبـان بـوده درهم آمیختـه اسـت . فصـول بعـدی جنبـه هـای عملـی زبـان جـاوا شـامل دسـتور زبـان (syntax) و کتابخانـه هـا (libraries) و کاربردهای جاوا را توصیف می کند . فعلا” چگونگی و علت ظهور جاوا و اهمیت آن را بررسی مـی کنیم . اگر چه جاوا تفکیک ناپذیری با محیط های همزمان اینترنت پیوستگی دارد ، اما بخاطر بسپارید که جاوا قبـل از هر چیز یک زبان برنامه نویسی است . ابداعات و پیشرفت ها در زبانهـای برنامـه نویسـی کـامپیوتر بـدو دلیـل بـروز مـی کنند : تطابق با تغییرات محیط ها و کاربردها . ایجاد پالایش و پیشـرفت در هنـر برنامـه نویسـی . همانطوریکـه بعـدا” مشاهده می کنید ، تولد جاوا از این دو دلیل بطور یکسان به ارث گرفته است.

جاوا هم مانند اکثر اختراعات مهم حاصل تلاش گروهی دانشمند پیشتاز است. مدیران سان به این فکر افتادند که کـاری کنند که سیستم مزبور بتواند به سیستم سخت افزاری مختلف منتقل شود . برای این منظور ابتدا از کامپایلر ++ cاستفاده کنند ولی به زودی نارسایی ++ cدر این زمینه خود را نشان داد .و مهندسان سان خیلی سریع دریافتنـد کـه بـرای ادامـه کار باید چیزی جدید و قوی خلق کنند . نسخه اولیه ی جاوا در سـال ۱۹۹۱بـا نـام Oakتوسـط تیمـی از برنامـه نویسـان شـرکت سـان بـه سرپرسـتی جیمـز گاسلینگ طراحی شد و در سال ۱۹۹۲به جاوا تغییر نام پیدا کرد و به بازار عرضه شد .

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.


da roz roza fekry-taliem-ir

ده روز، روزه فكر

روزة فكري تسلّط و بر نظام ارزيابي:

بیایید در طی چند روز معین (یک ماه) از هر گونه ناامیدی و احساسات منفی بپرهیزید هر وقت که احساس کردید ذهنتان به افکار منفی می رود به آن جهت دهید و به طرف مثبت بروید. قهرمان به کسی می گویند که همیشه قهرمان است و در برابر مشکلات همیشه راه حلی دارد. او می خواهد که همیشه خوشحال باشد و برای رسیدن به یک زندگی ارزشمند همیشه در راه مثبت و خوشحالی قدم بر میدارد. چگونه می توانیم این حالت را بوجود بیاوریم؟ بايد گفت كه اين موضوع، بستگي به عـادات شـما دارد. دانسـتن كـافي نيست، بايد به دانسته هاي خود عمل كنيد . طرز فكري كه ما را به جايي رسانده است كه اكنون هستيم، ما را بـه جـايي كـه ميخواهيم برويم، نخواهد رساند. تغيير، بزرگترين يار ماست. با وجود اين بسياري از اشـخاص، سـازمانهـا و جوامـع، در مقابل تغيير مقاومت می كنند و شیوه هاي فعلي خود را با توجه بـه موفّقيـتهـاي گذشـته، توجیه مـينماينـد. لـيكن اگـر ميخواهيم به موفّقيت هاي بالاتري در زمينه هاي فردي يا شغلي برسيم، لازم است كـه برداشـت ها و تلقّی هـای متفـاوتي داشته باشيم. آيا يك اتومبيل آخـرين مـدل را مـيخريـد تـا آن را در گـاراژ منزلتـان پـارك كنيـد؟ آيـا پيشـرفته تـرين كامپيوترها را ميخريد تا آنها را در كمدي بايگاني سازيد؟

مطمئنّ پاسخ شما به پرسش هاي بالا، منفي است. اكنون ميپرسم كه آيا اين كتاب را خريده ايد تا از شيوه هاي مؤثّري كه در آن هست، استفاده نكنيد؟ گمان نميكنم چنين باشد. به اين جهت در اين بخش از كتاب، طرح ساده اي را پيشـنهاد ميكنم تا به كمك آن بتوانيد الگوهاي فكري، عاطفي و رفتاري گذشـته را در هـم و بشـكنيد نشـان دهيـد كـه مـيتوانيـد روش هاي تازه و نيرومندي را که قبلاً آموخته ايد بلافاصله به اجرا درآوريد. من ضمانت ميكنم كه اگر اين طرح را با دقت اجرا كنيد، خواهید توانست الگوهاي رفتاري تازه را براي هميشه در خود تثبیت كنيد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

bacar va eteghadat -taliem-ir

باورها و اعتقادات فرد افسرده

اینکه بعضی وقت وقت احساس خستگی ،گرفته بودن و ناراحتی داشته باشید امری طبیعی است و ممکن است در ماه یک الی دو بار در این حالت قرار بگیرید که این عامل می تواند به عوامل درونی و شرایط زندگی فرد برگردد. اما زمانی باید نگرانی بابت این مساله داشت که این احساس بطور مداوم تکرار شود و ببینید که هیچ عاملی شما را به سر ذوق و انگیزه نمی آورد این عوامل می تواند نشانه ی افسردگی باشد که اکثرا ناشی از فکر و احساسات خود شخص می باشد و با مراجعه به روانشناس می توان به درمان آن کمک کرد.

از جملـه باورهـای مخـرب و اشـتباه کـه شـخص افسـرده بـه آن دسـت بـه گریبـان اسـت و گاهـی دیده شـده اسـت کـه آن را بـه فرزنـدان خـود هـم منتقـل کـرده اسـت و زمینـه سـاز بسـیاری از گرفتـاری هـا و شکسـت و تشـدید افسـردگی او شـده اسـت شامل موارد زیر است:

۱٫بـه دلیـل اینکـه دیگـران مـرا دوسـت ندارنـد و بـه مـن عشـق و محبـت ندارنـد مـن از خـود و زندگـی ام خوشـحال و راضـی نخواهـم بـود و زندگـی برایـم پـوچ و بـی معنـی اسـت. حـال کـه آنهـا مـرا دوسـت ندارنـد و نظـرات و باورهـای مـرا قبـول ندارنـد پـس مـن عیـب و ایـرادی دارم و فـرد بـی لیاقتــی هســتم.
۲٫مـن نمـی توانـم تنهایـی را تحمـل کنـم اگـر اعضـای خانـواده ام را از دسـت بدهـم و یـا از آنهـا جداشـوم و یـا از انهـا دور شـوم میمیـرم و در رنـج فـراوان غوطـه ور مـی شـوم. ۳٫زمانیکــه مــا همدیگــر را دوســت داریــم پــس بایــد عقایــد هــم را هــم بپذیریــم و اختلــاف نظــر نداشــته باشــیم و بحــث جایــز نیســت.
۴٫مـن بایـد در همـه حـال همـه را از خـود راضـی نگـه دارم حتـی اگـر چیـزی کـه از مـن انتظـار دارنـد مخالـف رای و نظـر و خواسـته ی مـن باشـد.
۵٫من در زندگی خود مقصر نیستم و دیگران باعث بدبختی و ناکامی من هستند.

بیشتر بدانید..

hak veb serverha-taliem-ir

هك وب سرورها، آسيب پذيري برنامه هاي تحت وب، و تكنيك هاي شكستن

وب سرورها و برنامه هاي تحت وب، بسيار مستعد حمله هستند. اولين دليل آن، اين است كه وب سرورها، بايد از طريق اينترنت قابل دسترس باشند. زمانيكه وب سروري مورد حمله قرار گرفت، راهي را براي ورود هكر به داخل شبكه فراهم آورد. نه تنها نرم افزار وب سرور بلكه برنامه هايي كه بر روي وب سرور نيز اجرا ميشوند، ميتوانند
براي حمله استفاده شوند. به خاطر عملكرد آنها، وب سرورها نسبت به سيستم هاي ديگر، قابل دسترس تر هستند و حفاظت از آنها كمتر است بنابراين، حمله به وب سرورها بسيار ساده تر است. وب سرورها در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷روز هفته در دسترس هستند بنابراين حمله به شبكه را بسيار راحت تر می کنند. اين فصل در مورد انواع حملاتي كه بر عليه وب سرورها و برنامه هاي تحت وب انجام ميگيرند، و نيز آسيب پذيري هاي آنها بحث ميكند. به عنوان كارشناس امنيتي، بايد با نحوه هك وب سرورها، آسيب پذيري هاي آنها، و نيز انواع حملاتي كه هكر ممكن است استفاده كند، آشنا باشيد. علاوه بر اين، با تكنيك هاي مديريت patch ها و روشهاي ايمن سازي وب سرورها نیز باید آشنا باشيد.

انواع آسيب پذيري هاي وب سرور :

• پيكربندي نادرست نرم افزار وب سرور ( Apache ،IISو … )

• مشكلات سيستم عامل يا نرمافزارها يا خ اط در كد برنامه

• آسيب پذير بودن نصب هاي پيش فرض سيستم عامل يا نرم افزار وب سرور، و عدم به روز رساني آنها

• نداشتن فرآيندها و سياست هاي امنيتي صحيح

بیشتر بدانید…zaban barname nevisi go-taliem-ir

معرفی زبان برنامه نویسی GO

در سپتامبر سال Ken Thompson ،۲۰۰۷ و Rob Pike، دو تن از سرشناس ترین چهره های دنیای نرم افزار که نیازی به معرفی‌ شان نیست، ایده ی ساخت یک زبان برنامه نویسی سیستمی جدید را با Robert Griesemer ، یکی دیگر از مهندسین مشغول در Google در میان گذاشتند. آنها کار بر روی این زبان جدید را شروع کردند و در این مدت تعداد دیگری از همکارانشان همچون Russ Cox و Brad Fitzpatrick و Andrew Gerrand به تیم آنها ملحق شدند.(شاید بد نباشد اگر این اسامی را گوگل کنید!) در نوامبر سال ۲۰۰۹، اولین نسخه ی آزمایشی زبان با پشتیبانی گوگل به صورت متن باز به عموم برنامه نویسان عرضه شد. از آن زمان تا کنون بیش از ۳۰۰ نفر از برنامه نویسان داوطلب در توسعه ی این پروژه شرکت داشته اند! از اولین ماه انتشار این زبان، شرکت های Startup زیادی استفاده از آن را شروع کردند. با اینکه زبان در نسخه ی آزمایشی به سر میبرد، اما برای خیلی ها وجود نام Ken Thompson و Rob Pike کافی بود تا از کیفیت زبان اطمینان حاصل کنند. شرکت های بزرگتر ما، منتظر نسخه ی پایدار زبان ماندند. تا اینکه در ماه مارس سال ۲۰۱۲T نسخه ی ۱٫۰ از زبان برنامه نویسی Go به صورت پایدار منتشر شد.

بیشتر بدانید…


fard afsorde-taliem-ir

فرد افسرده به چه علتی افکار منفی وغیرسازنده دارد؟

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از:
۱) خود
۲) مردم و طبیعت
۳) آینه خویش
منفـی و مخـرب اسـت و فـرد در ضمیر ناخود آگاهـش خـود را بـی ارزش، ناتـوان، دارای مشـکات زیاد و مقصـر و گناهـکار و غیـر دوسـت داشـتنی میدانـد نسـبت بـه دنیـا و مـردم بـی اعتمـاد اسـت و آنهـا را اشـخاصی انتقادکننـده، طاقـت فرسـا، بـی توجـه و غیرقابـل پیـش بینـی و ظالـم مـی دانـد کـه مـی خواهنـد او را شکسـت دهنـد و صدمـه بزننـد.

<همیشه نعمتهای خود را بشمارید نه محرومیت ها را. دیل کارنگر>

از آینـه خویـش نـا امیـد و هراسـان اسـت و تصـورش از آینـده خویـش سـختی و مشـقت هرچـه بیشـتر اسـت. سسـتم فکـری افـراد از همـان دوران کودکـی و نوجوانـی بـه غالـب کلـی خـود مـی رسـد و لازم اسـت در ایـن دوران افـکاری کـه بـه شـخص داده مـی شـود کاری خـوب و مثبـت باشـد و بـه آنهـا اطاعاتـی منفـی در مـورد خودشـان ندهیـم ایـن اطاعـات را آنهـا از پـدر و مـادر، دوسـتان، معلمیـن و… کسـب مـی کننـد. امـا حـال مـی خواهیـم بدانیـم کـه علـت افـکار منفـی و سـر منشـا و ریشـه آن از چیسـت؟

الگوهای فکری ریشه گرفته شده در طول عمر ادمی است که شامل موارد زیر میباشد: ۱) شـخص افسـرده بـه سـرزنش خـود مـی پـردازد: او مسـئولیت مسـائل و حـوادث ناخوشـایند که حتی در آن نقـش نـدارد را بـه عهـده خـودش مـی دانـد و خـود را مقصـر قلمـداد مـی کنـد هرچند کـه کنترلی روی آن نداشــته است.
۲) افـکار فـرد افسـرده در قیـد بایـد هـا و نبایـد هـا اسـت. مثـل: مـن بایـد بهتـر کار کنـم. مـن بایـد تـو را راضـی کنـم. مـن نبایـد بدقـول باشـم. ایـن گونـه افـکار کـه باعـث آزار شـخص میشـود در او ایجـاد ناامیـدی، گنـاه، تنـش و عصبانیـت و شـرمندگی نسـبت بـه دیگـران و سـرزنش خـودش را دارد.

برای خواندن و دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

movafaghiyat-taliem-ir

موفقیت واستفاده از نشانه هاي عمل

شما خود منشا همة عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه بخواهيد كه ميتوانيد آنها را ايجاد كنيـد و يا تغيير دهید. پس چرا ما چنين نمی كنيم؟ بسیاری از ما <بدحال> بودن را طبيعي ميدانيم، اما براي خوشحال بـودن بايد دليلي داشته باشيم اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد. ميتوانيد هم اكنـون تصـميم بگيريـد كه خوشحال باشيد، به اين دلیل ساده که دليل زنده ايد، به اين دليل که چنین می خواهيد. لزومی ندارد كه منتظر چيزي يا كسي باشيد! بهترين راه برخورد با عواطف منفي چيست؟ راه هاي معمولي و بي اثر بسيار است. ميتوانيد عواطف خود را ناديده بگيريد؛ البته آنها از بين نميروند. ميتوانيد آنها را سركوب كنيد، اما دوباره به شكلي ظاهر ميشوند. ميتوانيد در آنها فرو برويد و براي خويشتن احساس تأسف كنيد، اما آن نيز وضع را بهتر نمی كند. مـي توانيـد آنهـا را مايـة فخرفروشـي قـرار دهيـد: <خيال میکنی وضع تو بد است؟ وضع من از آن بدتر است!>
البته هوشمندانه ترین كار، اين است كه با برخورد مؤثّر در هر وضعيت و جستجوي راه حل اين عواطف را دگرگون كنيد. و از آنها درس بگيريد و با استفاده از عواطف خود، زندگي خويش و اطرافيانتان را غني سازيد. بدانيد كه همة عواطف در خدمت شما هستند. عواطفي كه زماني در نظر شما منفي جلوه ميكردند <چيزي جـز دعـوت بـه عمل نيستند مثلاً اگر احساس دلسردي می كنيد (و ما در این باره به تفصيل بیشتر سـخن خـواهيم گفـت) معنـي اش آن است كه به اعتقاد شما امور ميتوانند بهتر از اين باشند و نيستند . این نوعي دعوت به عمل است و به شما ميگويد كه بايد كاري كنيد تا شرايط را بهتر سازيد اگر از اين احساس منفي به نحوة صحيح استفاده كنيد، عملا موهبتی است.

بیشتر بدانید..