• talashi jahat dark-taliem-ir

  تلاشی در جهت درك مفهوم ضد بازاریابی و چگونگی استفاده از آن

  1,900 تومان

  موضوع این مقاله بررسی مفهوم ضد بازاریابی است که برای پی بردن به ماهیت آن و همچنین چگونگی به کارگیری این موضوع در فعالیت های بازرگانی، بررسی جامعی پیرامون مقالات منتشر شده درباره ضد بازاریابی صورت گرفته شد و سعی شده است تا به مخاطبین تصویر روشنی از این پارامتر ارائه دهد. هدف اصلی از نگارش چنین تحقیقی فراهم آوردن یک مرجع کامل برای پژوهندگان علم مدیریت است و پاسخی می باشد برای پرسش های بیشماری که بعد از شنیدن کلمه ضدبازاریابی به ذهنشان خطور می کند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مروری است که با استناد به منابع کتابخانه ای و تحقیقات پیشین صورت گرفته است و به یک جمع بندی در مورد چیستی ضدبازاریابی رسیده است.

 • tarahi model taali-taliem-ir

  طراحي مدل تعالي منابع انساني در سازمانهاي دولتي ايران با استفاده از تكنيك دلفي فازي

  تومان

  با وجود کاربرد گسترده مدل هاي تعالي در سازمان هاي امروزي هنوز مفهوم، ابعاد و مولفه هاي مختلف آن به روشني مشخص نشده است. اين مساله در بخش دولتي بيش از ساير بخش ها و در زمينه مديريت منابع انساني بيش از ساير فعاليت هاي محوري سازمان هاي دولتي مشهود است. هدف اين مقاله ارائه مدلي مناسب جهت ارزيابي ميزان تعالي منابع انساني با توجه به ويژگي هاي خاص سازمان هاي دولتي در ايران است تا بدين وسيله زمينه لازم را جهت توسعه سرمايه هاي انساني و اجتماعي سازمان ها فراهم نمايد. براي انجام اين پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادي از تکنيک دلفي فازي جهت پالايش مولفه ها، معيارها و زيرمعيارها بهره گرفته شده است، نظرسنجي بعمل آمده در سه مرحله انجام گرفته و نتايج هر مرحله با استفاده از فرمول هاي مدل چنگ لين مورد پالايش قرار گرفته است. مدل تعالي منابع انساني در چهار بعد، 15 مولفه و 57 معيار طراحي گرديده و بعنوان مدلي پيشنهادي جهت آسيب شناسي منابع انساني و جايزه ملي تعالي منابع انساني در سازمان هاي دولتي ايران ارائه شده است. تا بدين وسيله سازمان ها بتوانند ضمن تحليل وضعيت موجود و بهينه کاوي از تجارب موفق ساير سازمان ها، اقدام به ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمايند.

 • naghsh stratji bazaryabi-taliem-ir

  نقش استراتژی بازاریابی در رابطه بین اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  1,900 تومان

  همزمان با شروع قرن 21، دستیابی به موفقیت و بقای سازمان مشکل تر می شود و این واقعیت ناشی ازظهور عصر تجاری جدیدی است که تغییر، یکی از ویژگی های اصلی آن به شمار می رود. در این دوره،تکنولوژی، شرایط بازار و خواسته های مشتری با سرعت و در جهت های مختلف تغییر پیدا کرده است. اینوضعیت، موجب بازنگری اساسی در اولویت های تجارت، دیدگاه استراتژیک، قابلیت بقا و روشهای آن شدهاست. تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیر مدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیرانبرای حفظ بقای سازمان و تعالی آن میباشد. استراتژی و عملکرد، به عنوان یکی از کارآمدترین راه هایمطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های بازاریابی برای سازمان ها به شمار می رود که بدون بهکارگیری آن، بهبود و استراتژی و عملکرد، به عنوان یکی از کارآمدترین راههای مطرح شده از مهمتریناهرم های ایجاد قابلیت های بازاریابی برای سازمانها به شمار می رود که بدون به کارگیری آن، بهبود وپیشرفت را در بازار میسر خواهد کرد. در سال های اخیر، آنچه که بهبود ارزش گذاری شرکت ها را مشکلکرده است، انتخاب موثرترین و بهترین استراتژی بازاریابی، با توجه به ویژگی های سازمان یا شرکت است.بنابراین ضروری به نظر میرسد که نقش استراتژی بازاریابی را بر اهرم مالی که در واقع نسبت بدهی ها بهدارایی های یک شرکت است را به همراه ارزشگذاری و عملکرد شرکت، مورد بررسی قرار دهیم. پژوهشحاضر مبتنی بر تحلیل رگرسیونی بوده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه ی این پژوهش، کلیه شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1390 تا 1395 بود که به بررسی ارتباط بینکارایی، اهرم و ساختار مالکیت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استراتژی های بازاریابی به عنوان یکمنبع مهم برای افزایش مزیتهای رقابتی یک شرکت به حساب می آید است و بین اهرم مالی و ارزش شرکترابطه غیر خطی وجود دارد که با تحقیقات پیشین همسو میباشد.

 • baresi rabete bin salamat-taliem-ir

  بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان

  تومان

   

  نظر به اهميت نقش منابع انساني به عنوان يك منبع استراتژيك در سازمان ها و مطرح شدن نيـروي انساني به عنوان عمده ترين عامل مؤثر در وصـول ماليـات پـس از درآمـد ملـي در نظـام هـاي ماليـاتي كشورها، پرداختن به عوامل مؤثر بر عملكرد سرماية انساني در سازمان ها و بـه طـور خـاص در سـازمان امور مالياتي كشور حائز اهميت بسيار اسـت. هـدف ايـن پـژوهش بررسـي تـأثير سـلامت سـازماني بـر نگرش هاي مثبت كاري است. در اين پژوهش از يك جامعة آماري 1219نفري، نمونه اي به حجم 279 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شدة متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده هـا يك پرسشنامة 41سؤالي است و جهت تجزيه و تحليل داده ها ابتـدا بـه تحليـل توصـيفي و سـپس بـه تحليل استنباطي داده ها براساس محاسبة ضريب همبستگي پيرسون، تحليـل رگرسـيون چنـد متغيـره و تحليل واريانس انجام شده است. يافته ها حاكي از اثبات فرضيه هاي تحقيق و وجود رابطة مثبت معنادار بين سلامت سازماني و نگرش هاي مثبت كاري ميباشد و اينكه توجه بـه سـلامت سـازماني بـه دليـل تأثيري كه بر اعمال تلاش هاي كاري دارد، از اهميت زيادي در سازمان برخوردار است.

   

 • modiriyat tosee-taliem-ir

  مدیریت توسعه و نهادهای مدنی

  تومان

   

  «مدیریت توسعه» یکی از جدیدترین رشته‌های علوم اجتماعی است که پیدایی «دیدهای میان رشته‌ای» موجبات ظهور و تدوین آنرا فراهم آورده‌اند. رگ و ریشه نظری این دیدگاهها را می‌توان در لابه لای بحث‌ها و نوشته‌های آدورنو،2 هورکهایمر،3 مارکوزه،4 و هابرماس5 که از سردمداران «دبستان فرانکفورت»6 به شمار می‌روند، جست. مدیریت توسعه به مثابه رشته‌ای مرکب و عمدتاً کاربردی، آشکارا محصول «جامعه مدنی»7 است، جامعه‌ای که از لحاظ سیاسی و اداری «دموکراسی مشارکتی»8 را ارج می‌نهد. تاریخ و همچنین جامعه‌شناسی شهری نشان می‌دهند که خاستگاه و پایگاه مدنیت9 شهرها بوده‌اند. فراز آمدن «تمدن»10 در گرو تشکیل «نهادهای مدنی»11 است و در هر جامعه،‌تنها زمانی که رشد وتوسعه این نهادها به درجه‌ای برسد که اغلب «اداره امور عمومی»12را مردم و سازمانهای غیر دولتی13 عهده‌دار شوند، توانش ساماندهی تمدنی بالنده و دوران‌ساز فراهم می آید. از منظر رشته سازمان و مدیریت، عمده‌ترین تفاوت بین شهر و سکونتگاههای پیشاشهر، در وجود و تعدد «سازمانهای دومین»14 است. چه در قبایل، عشیره‌ها، آبادیها و روستاها وجود این گونه سازمانها نادر است و اغلب امور توسط «سازمانهای نخستین»15 انجام می‌پذیرد. در صورتی که شهرها علاوه بر سازمانهای نخستین، تعداد زیادی از سازمانهای دومین را کنشگر و میانجی اداره امور عمومی می‌سازند که نظام یا ساختار اجتماعی پیچیده‌ای از نهادها و سازمانهای دومین را استقرار می‌بخشد. همین نهادها و تعدد، تنوع و غنای کمّی و کیفی آنها و تداوم عملکردشان است که فرهنگ و تمدن شهر را بارور می‌کند. از این روست که تشکیل نهادهای مدنی را نمی‌توان از شالوده شهر وجامعه مدنی جدا کرد. برای توسعه این نهادها و عملکرد هر چه بهتر آنهاست که امروزه «مدیریت توسعه» در کانون توجه جهانیان قرار گرفته است. این مقاله سرشت چند ساحتی مدیریت توسعه و کنش متقابل آن با نهادهای مدنی را مورد تحلیل و تشریح قرار می‌دهد. همچنین نشان می‌دهد که تنها در صورتی این مدیریت در نواحی شهری می‌تواند موفق باشد که به صورت پایدار، موزون و همه جانبه ای به اجرا درآید. در این راستا گریزی جز ساماندهی علمی سازمانهای دومین و عملکرد آنها وجود ندارد. خاصه آن نهادهایی که مسئولیت حفظ، تقویت، انتقال و تسلسل «دانایی» و فراتر از آن «فراگیری دانایی» را بر دوش می‌کشند.

 • rahbari esteratezhi fanavari-taliem-ir

  رهبری استراتژی در فن آوری اطلاعات

  تومان

  مديران ارشد سازمان تأثير قابل توجهي را که فناوري اطلاعات مي‌تواند روي موفقيت سازمان داشته باشد، درک کرده‌اند. مديران اميدوارند که درک و شناخت خود را از روشهاي مبتني بر فناوري اطلاعات که به کار برده شده است و نيز احتمال به کار بردن موفقيت‌آميز آن را براي کسب مزيت رقابتي افزايش دهند. بنابراين هيئت مديره و مديران اجرايي نياز دارند که مديريت و نظارت روي IT را افزايش دهند، براي اينکه اطمينان يابند که IT سازمان، استراتژيها و هدفهاي سازمان را دنبال مي‌کند و برآورده مي‌سازد. از اينرو راهبري فناوري اطلاعات (IT Governance = ITG) به عنوان بخش جدايي ناپذير مديريت سازمان در نظر گرفته مي‌شود. اين مقاله با هدف معرفي راهبري فناوري اطلاعات و دلايل اهميت آن و آشنايي با چگونگي پياده‌سازي آن تهيه شده است تا مديران را در جهت به کارگيري راهبري فناوري اطلاعات در سازمانها ياري كند. راهبري فناوري اطلاعات عبارتي است که براي توصيف اينکه چطور افراد براي مديريت يک نهاد، فناوري اطلاعات را درسرپرستي، نظارت،کنترل و رهبري مورد توجه قرار مي‌دهند، به کار برده مي‌شود.

 • avamel jame shenakhti-taliem-ir

  عوامل جامعه شناختي موثر بر ميزان انگيزة تحصيلي

  تومان

   

  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان بوده است. روش انجام پژوهش پیمایش و جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی است. حجم نمونه 255 نفر، با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان داد که انگیزة تحصیلی دانشجویان بطور معنادار بالاتر از حد متوسط است که میانگین آن معادل 2/63 ( در دامنة 100-0) می باشد. تحلیل رگرسیونی داده ها نشان داد که «موفقیت تحصیلی»، «ارزیابی مثبت از گروههای مرجع تحصیلی»، «کنش دانشجو- والدین» و « امید به آیندة شغلی» اثر مستقیم و «پایگاه اجتماعی- اقتصادی» اثر معکوس بر انگیزة تحصیلی دارند. تحلیل مسیر نشان داد که دو متغیر «رضایت از امکانات آموزشی و پژوهشی» و «کنش متقابل استاد- دانشجو» به طور غیرمستقیم بر انگیزة تحصیلی تأثیر مثبت دارند. از طرف دیگر میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان در بعضی از دانشکده ها با هم متفاوت و انگیزة دانشجویان دختر و پسر نیز فرقی با هم نداشته است. محقق نتیجه گرفت که برای افزایش انگیزة تحصیلی تعامل دانشجو و والدین افزایش یابد و همچنین موفقیت های تحصیلی دانشجو در خانواده و دانشگاه مورد توجه و تحسین قرار گیرد.

 • modiriyat fanavary-taliem-ir

  مدیریت فناوری، پیش شرط رقابت پذیری

  تومان

  طی سالیان متمادی، فناوری تاثیر بسیار شگرفی بر توسعه روابط انسانی و پیشرفت تمدن بشری گذاشته است. امروزه دیگر فناوری به تمامی ابعاد زندگی بشری وارد شده و تحولات چشمگیری که همه روزه در آن صورت می پذیرد، زندگی انسانها را بیش از پیش تحت تاثیر خود قرار داده است. از این رو، موفقیت دولتها، صنایع مختلف، شرکتهای خصوصی و دولتی و تک تک افراد یک جامعه، به چگونگی بهره برداری و استفاده از فناوری وابسته شده است. از آنجا که فناوری، همواره در خلق ثروت برای کشورها نقش بسزایی ایفا کرده و سطح استاندارد و کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است، لذا سیاستمداران در سطوح عالی کشورها به مدیریت آن به عنوان یک عامل استراتژیک توجه دارند. در سطح صنعت نیز، متولیان و برنامه ریزان صنایع مختلف از این دیدگاه به مدیریت فناوری توجه می کنند که ارتقا سطح فناوری می تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی صنعت مربوطه گردد. لیکن درسطح بنگاه های اقتصادی، فناوری زیربنای کسب و کار و عامل اصلی تولید کالا و خدمات به شمار می آید. از این رو مدیران عالی بنگاه های اقتصادی تمامی تلاش خود را به هدایت صحیح این عامل اساسی مبذول داشته اند. جدا از اینکه فناوری در چه سطحی به کار گرفته می شود و یا بایستی بشود، دو مقوله رقابت پذیری و تحولات سریع تکنولوژیکی، در شکل دهی و تکامل مدیریت آن نقش مهمی ایفا کرده اند. از این رو، دراین مقاله به بحث پیرامون تحولات سریع تکنولوژیکی در پیدایش مدیریت فناوری و نقش و جایگاه رقابت پذیری پرداخته می شود.

   

 • modiriyat risk-taliem-ir

  مديريت ريسك عملياتي بانكدر هاي تجاري

  تومان

   

  افزايش روزافزون زيانهاي عملياتي از يكسو و نيز تغييرات سريع تكنولوژيكي، افـزايش تعداد مشتريان، تجارت الكترونيك و جهانيسازي اقتصاد و پيچيدهتر شـدن مبـادلات بـانكي، ادغام ها و جداسازيهاي بزرگ، باعث شده كه ريسك عملياتي و مديريت آن روز به روز اهميت بيشتري پيدا كند كه در اين خصوص كميته بال بررسي هاي زيادي در جهـت انـدازه گيـري و پيشگيري از رخداد وقايع زيانبار عملياتي انجام داده و بانكهاي مطرح جهان نيز در اين مسير گامهاي بلندي برداشته اند. از سال 1999ميلادي تاكنون، يعني پس از انتشار پيشنهادات كميته بـال مبنـي بـر تخصيص ذخيره سرمايهاي براي انواع ريسكها، تعداد روز افزوني از بانكها بـه تـلاش جهـت اندازه گيري ريسك عملياتي و در نتيجه تخصيص سرمايه مورد نياز پرداختهاند؛ به طـوري كـه تحقيق اخير كميته بال نشان داده كه اين بانكها به طور متوسط پانزده درصد سرمايه خود را براي ريسك عملياتي در نظر گرفته انـد. در ايـن خـصوص بعنـوان نمونـه دو بانـك <دويچـه بانك>. و جي پي.مورگان به ترتيب 2,5و 6,8ميليارد دلار صرف ريسك عملياتي كردهاند. سيستم بانكي كشور ما نيز از اين امر مستثني نبوده و با توجه به روند روزافزون انـواع ريسك عملياتي (از جمله گسترش بانكداري الكترونيك و ريسك هـاي عمليـاتي ناشـي از آن) ميبايست بسترهاي لازم جهت مديريت اين نوع ريسك را فراهم آورد. در اين مقاله بـا هـدف آشنايي با اين نـوع ريـسك، ابتـدا بـه تعريـف و مـصاديق آن اشـاره شـده و سـپس روشـهاي اندازهگيري و مديريت آن تشريح مي شود.

 • manajemen strategis-taliem-ir

  ارزش مديريت استراتژيك

  تومان

   

  جاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با تأثير عمده‌اي كه بر تدوين و اجراي برنامه‌ها دارد، صادق است. مجموعه‌اي از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌هاي كسب و كار ، تأثير فرآيندهاي مديريت استراتژيك را بر نتيجه نهايي اندازه‌گيري كرده‌اند. يكي از نخستين مطالعات عمده توسط آنسوف و همكاران در سال 1970 اجرا گرديد. در بررسي 93 مؤسسه توليدي آمريكايي، پژوهشگران دريافتند كه برنامه ريزان رسمي كه از رويكرد مديريت استراتژيك استفاده مي‌كرده‌اند، بر حسب معيارهاي مالي كه فروش، دارايي‌ها، قيمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه مي‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ريزي، موفقيت بيشتري كسب نموده بودند. برنامه‌ريزان همچنين در پيش‌بيني نتيجه فعاليت‌هاي عمده استراتژيك دقت بيشتري داشتند. دومين پژوهش پيشاهنگ توسط تيون و هاوس در سال 1970 چاپ شد كه 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه كرده‌ بودند. انها دريافتند كه برنامه‌ريزان رسمي در صنايع نفت، غذايي، دارويي،فولاد، شيميايي و ماشين‌آلات بطور قابل ملاحظه‌اي از مؤسسات بدون برنامه در همان صنايع پيشي گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ريزان، عملكرد خودشان را به ميزان معتنابهي بعد از پياده‌كردن فرآيند رسمي در مقايسه با عملكرد مالي در سالهاي بدون برنامه‌ريزي، بالا برده‌ بودند. بعداً ( 1972) هارولد از تكرار بخشي از پژوهش تيون و هاوس درباره شركتهاي دارويي و شيميايي گزارش داد. يافته‌هاي او مطالعه پيشين را تأييد كرد و در واقع نشان داد كه تفاوت ميان عملكرد مالي مؤسسات با برنامه‌ريزي مؤسسات بدون برنامه‌ريزي در طول زمان افزايش يافته بود.

   

 • gis Parking-taliem-ir

  کاربرد GIS در مديريت و مکانيابي پارکينگ

  تومان

   

  مديريت  پارکينگ  يکي  از مهمترين  ابزار در مديريت  شهری  است . سطوح  مختلف  امکانات  پارکينگ  می‌تواند  بر کارايي  ترافيک و کيفيت  زندگي  شهري تأثير بگذارد.  تصمیمات نادرست و مديريت  غير استاندارد موجب  تأثير  نامطلوب  بر  سيستم  ترافيکي  شهري  ٬ صدمه  و  تخريب  محيط  زيست ٬ افزايش  در  هزینه‌های ساخت  و مانع  از پيشر فت  اقتصادي می‌شود . بعد از گذشت  چندين  ده ه  و افز ا يش  اتومبيل  و نبود فضاي  کافي براي  پارک  و  در  نهايت  هزينه  زياد زياد  ساختن  امکانات  پارکينگ  ٬  ارزيابي  دقيق  براي  مديريت  و  مکانيابي پارکينگ  را ضروري  ساخت  . اين  مقاله  مديريت  و امکان  سنجي  مکان  مناسب  پارکی نگ  در شهرها ر ا٬ بادر نظر گرفتن  عرضه  و تقاضاي  پارک  و عوامل  مؤثر بر آنها بررسي  می‌کند . در اينجا دو هدف  را دنبال  می‌کنیم  :  ۱- ­ استفاده  از تکنولوژي  سيستم  اطلاعات  جغرافيايي  (  GIS ) در حل  مشکلات  پارکينگ  شهرها  ۲- ­ ايجاد استراتژي  براي  گسترش  سيستم  مديريت  پارکينگ  ٬ جهت  فراهم  کردن  راه  حلهاي  دائمي  براي مشکل  پارکينگ  .  اين  تحقيق  بر  آناليز  جغرافيايي  در  محيط  GIS استوار  است  . همچنين  ارزيابي  الگوهاي  دسترسي  در منطقه  مطالعاتي  بر اساس  روشهاي  بر هم  نهي  بکمک تکنولوژي  GIS  همراه  با ملاحظات  تقاضاي  پارک  و کاربري  چند گانه  زمين ٬ بررسي  می‌شود .

 • bazargerae-taliem-ir

  بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط

  تومان

   

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های صنعتی کوچک و متوسط بخش های دولتی و شخصی می باشد. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین بازارگرایی داخلی و عملکرد شرکت های صنعتی است. در این تحقیق بر اساس روش تحقیق مورد استفاده، پس از بیان ادبیات موضوع و تعیین فرضیه های تحقیق، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و پس از آن، به تدوین پرسشنامه اولیه پرداخته شده است. پس از توزیع پرسشنامه اولیه به مدیران و خبرگان شرکت ها که 183 شرکت بود، آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS محاسبه گردید که برابر با 0.856 نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه می باشد و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها بر اساس معادلات مدل ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL مورد تجزیه تحلیل قرار داده ایم. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که ابعاد بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های مورد بررسی، تاثیر مستقیم داشته است.

 • barrasi shakhsiyat modiriyat-taliem-ir

  بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت

  تومان

  لائوزی یا لائوتزو یکی از حکیمان افسانه ای چین باستان بود. او پدر و بنیانگذار حرکت فلسفی و مذهبی دائوایسم یا تااوایسم است. ماهیت این حرکت فلسفی در کتاب دائودجینگ که تحت عنوان «کتاب راه و پرهیزکاری» به انگلیسی برگردانده شده وجود دارد. مانند کنفسیوس، لائوزی نیز برای مدت 2500 سال تأثیر بسیار عمیقی بر تفکر چینی داشته است و افکار او بخصوص در زمینه مدیریت و رهبری اثر مهمی در عقاید شرقی ها گذاشته است. افکار لائوزی حتی به فلسفه غربی نیز راه پیدا کرده و نمونه آن حرکت روشنفکرانه قرن هیجدهم در فرانسه و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور است که بعنوان سیاست عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و یا سیاست اقتصاد آزاد مطرح شده است. اطلاعات بسیار اندکی از زندگی لائوزی موجود است و شاید او فقط یک تصویر افسانه ای بوده باشد. طبق روایات، او معاصر و یا معلم کنفسیوس بوده است. او کتاب دائوجینگ را نوشت اما همانگونه که در چین باستان متداول بوده، بدون شک به نسخه اصلی، مطالبی اضافه شده و بارها در آن تجدیدنظر شده است. متنی که اکنون موجود است احتمالاً مربوط به حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح می باشد. کتاب دائوجینگ به هشتاد و یک بخش کوچک تقسیم می شود و هر بخش شامل مجموعه ای از مطالب در باره راه (Dao) و دستیابی به پرهیزکاری (De) است. مطالب ذیل در کتاب مذکور آورده شده است: نیاز به پرهیز از تضاد و کشمکش و انجام کارها با صلح و هماهنگی، نیاز برای زدودن و پاک کردن این جهان و تمام چیزهایی که در آن است و اعتقاد به اینکه موقعیت حقیقی از عما بدست نیامده بلکه از معکوس و مخالف آن حاصل می شود WU-WEI یا عملی نشدنی (NON-ACTION).

 • rabete karbari-taliem-ir

  معرفی استاندارها و اصول رابطه ای کاربری در سیستم های اطلاعاتی

  تومان

  هر سيستم اطلاعاتي براي طراحي رابط كاربر خود يك سري معيارهاي تخصصي را علاوه بر معيارهاي عام بايد لحاظ كند. وجود عملكردهاي فعال باعث مي شود كاربر با پايگاه اطلاعاتي ارتباط داشته باشد. اين عملكردهاي فعال از مولفه هاي رابط كاربر نشأت مي گيرد. اين مولفه ها مي تواند به لحاظ قواعد سفارشي يا سفارشي سازي رابط در حوزه هاي سيستم ها اطلاعاتي مختلف هم تخصصي و هم عام باشند كه بسته به نوع سيستم ، فعاليت ها و سيستم هاي موجود مي توان آن را لحاظ كرد. رابط كاربر به كاربر نهايي امكان مي دهد كه به سيستم و محتواي آن دسترسي داشته باشد و به مديران و كاربران سيستمي امكان مي دهد مجموعه را كنترل نمايند . عامل مهم در بحث طراحي رابط تعامل بين انسان و رايانه، توجه به الگوي ذهني كاربر است و عدم توجه به همه الگو ها باعث ناكارآمدي سيستم مي شود. از ويژگي هاي رابط كاربر خوب اين است كه خطاها را به حداقل برساند و باعث جذب كاربر به نظام شود. همچنين قابل فهم كردن محتوا و ساختار نظام و ايجاد انعطاف پذيري با توجه به سطح كاربران، از ديگر خصوصيات آن است. بايد توجه داشت كه بر اساس سطح كاربران مي توان رابط كاربر را طراحي كرد و گسترش خدمات نيز براساس بازخوردهاي كاربران باشد.

 • ayande pajohi-taliem-ir

  آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک

  تومان

   

  عناصر مدیریت استراتژیک وآینده پژوهی استراتژیک به شیوه های مرتبط در همه جا و در همه سطوح دولتها و بسیاری از سازمان ها در سال های گذشته بکار گرفته شده اند. چهار جهت جدید تحقیق در این زمینه پیشنهادشده است از جمله ؛ اینکه به طور کامل تر به ماهیت عمل مدیریت استراتژیک پرداخته شود، و بر یادگیری دانش آینده پژوهی به طور کلی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک تمرکزشده و به ویژه تمرکز در مورد چگونگی دانش استراتژیک و نحو? استفاده از آن و اینکه می تواند با مدیریت راهبردی به شکل بهتری یکپارچه شود. ثمر? تحقیقات متمرکز بیشتر می تواند حیط? کاربرد مدیریت استراتژیک را ارتقا داده و همچنین ظرفیت سازمانی برای مقابله با چالش های فعلی و آینده و بهبود عملکرد در طولانی مدت را افزایش دهد. شاید بتوان بزرگترین هنر آینده اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست. بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی این است که امروز به خوبی درک شود که فرآیند تکامل آینده، بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی کرد.