• haraaj Mozaiede-taliem-ir

  آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

  تومان

   

  انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد. اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌ المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد. مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند. در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند. با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.

 • ayande pajohi-taliem-ir

  آینده پژوهی و مدیریت استراتژیک

  تومان

   

  عناصر مدیریت استراتژیک وآینده پژوهی استراتژیک به شیوه های مرتبط در همه جا و در همه سطوح دولتها و بسیاری از سازمان ها در سال های گذشته بکار گرفته شده اند. چهار جهت جدید تحقیق در این زمینه پیشنهادشده است از جمله ؛ اینکه به طور کامل تر به ماهیت عمل مدیریت استراتژیک پرداخته شود، و بر یادگیری دانش آینده پژوهی به طور کلی به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک تمرکزشده و به ویژه تمرکز در مورد چگونگی دانش استراتژیک و نحو? استفاده از آن و اینکه می تواند با مدیریت راهبردی به شکل بهتری یکپارچه شود. ثمر? تحقیقات متمرکز بیشتر می تواند حیط? کاربرد مدیریت استراتژیک را ارتقا داده و همچنین ظرفیت سازمانی برای مقابله با چالش های فعلی و آینده و بهبود عملکرد در طولانی مدت را افزایش دهد. شاید بتوان بزرگترین هنر آینده اندیشی و آینده پژوهی را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست. بزرگترین دستاورد دانش نوپای آینده پژوهی این است که امروز به خوبی درک شود که فرآیند تکامل آینده، بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را پیشگویی کرد.

 • erae model karbordi-online-taliem-ir

  ارائه «مدل راهبردی بلوغ منابع» جهت ارزیابی و بهینه سازی عملیات ادغام بانکها

  1,900 تومان

  بر اساس نقشه راه 1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف اساسی این بانک سازماندهی شبکه بانکی کشور عنوان شده است. طبق اذعان مقامات مسیول، یکی از راهبردهای اتخاذ شده برای حصول هدف مذکور، ادغام بانکها در یکدیگر میباشد. با توجه به تعدد بانکها در نظام پولی کشور و همچنین ناهمگونی ساختاری و ماموریتی موجود در بانکهای فوقالذکر، چنین بهنظر میرسد که عملیات ادغام بانکها امری خطیر و دارای جوانب متعدد باشد. برای اینکه عملیات ادغام موفق و موثر باشد لازم است پیش از آغاز عملیات مواردی نظیر 1 -تناسب استراتژیک، 2 -تناسب سازمانی، 3 -ویژگیهای فرایند ادغام و 4 -ترکیب و کیفیت منابع بانکهای درگیر ادغام مد نظر قرار گیرد. در این مقاله با تاکید بر عامل چهارم، تلاش 1 شده است تا با ارایه مدلی تحت عنوان مدل راهبردی بلوغ منابع به تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران عملیات ادغام بانک-ها کمک شود تا بر اساس معیارهایی روشن و ملموس عملیات ادغام را صورت داده و برای تصمیمات خود از پشتوانه علمی و منطقی برخوردار باشند. مدل راهبردی بلوغ منابع ، با تفکیک منابع بانک ها به منابع فیزیکی، اطلاعاتی، مالی و انسانی، هریک از این منابع را از منظر میزان بلوغ بررسی مینماید. با عنایت به این نکته که لزوما همه منابع یک بانک در یک سطح از 2 و هدف3 بلوغ قرار ندارند فلذا شناسایی و تطبیق میزان بلوغ منابع بین بانک های بانیادغام امری مهم و البته ظریف است. به منظور هرچه کاربردیتر شدن مدل راهبردی بلوغ منابع ، از روش هیولت-پکارد برای تعیین میزان بلوغ هریک از منابع بهرهگیری شده و با استفاده از روشهای خبرگی درجه اهمیت هریک از منابع احصا گردیده و در نهایت مثالهایی نیز برای تبیین نحوه بهرهبرداری از مدل راهبردی بلوغ منابع در عملیات ادغام بانک ها ارایه شده است.

   

 • olgo erae tamin-taliem-ir

  ارائه الگوی تامين در آمد پايدار در شرکت بهره برداری متروی تهران با استفاده از تحليل عاملي اکتشافي

  1,900 تومان

  امروزه باید مشاغل و صنایع باتوجه به نیازهای مردم شهر در شهر وجود داشته باشند؛ اما به گونه ای در سطح شهر توزیع شوند که در عین حفظ پراکندگی بیشترین تناسب را با عوامل تعدیل کننده و ظرفیت های موجود در مناطق مختلف داشته باشند. هدف این پژوهش ارایه الگویی برای ارزیابی ناسازگاری مشاغل مختلف و تعیین ظرفیت مناطق شهری در شهر اصفهان است. در واقع با این روش مشاغل در شهر به نحوی توزیع میشوند که بین ظرفیت هر منطقه با مشاغل تخصیص داده شده به آن منطقه همبستگی وجود داشته باشد. در مرحله اول آلاینده ها، مزاحمتها و ناسازگاری های مشاغل و عوامل کاهش دهنده و افزایش دهنده آنها شناسایی میشود و معیارهای مناسب برای تعیین میزان ناسازگاری مشاغل و ظرفیت تخصیص مناطق شهری تعیین میشود. در مرحله دوم ابتدا با استفاده از روش پرامیتی ظزفیت مناطق و سطح ناسازگاری مشاغل امتیازدهی میشود. سپس با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید مشاغل به گونه ای به مناطق شهری تخصیص داده میشود که مشاغل با سطح ناسازگاری بیشتر به مناطق با ظرفیت بیشتر تخصیص داده میشود.

 • erae siyasathaye novin-taliem-ir

  ارائه سیاست های نوین برنامه ریزی شهری در بهبود روابط میان شهر و روستا

  1,900 تومان

  با وجود تحقیقات و مطالعات سنتی که در زمینهء مهاجرتهای روستایی به شهرها در علم جغرافیا صورت گرفته است تا این اواخر، روابط شهر و روستا در استراتژیهای توسعهء ناحیه ای، کمتر مورد توجه جغرافی دانان بوده است؛ در حالی که مراد از تحقیق در روابط شهر و روستا نه تنها تعیین این روابط، بلکه توسعهء اجتماعی-اقتصادی ناحیه ای در یک کلیت منسجم است که در نهایت به توسعهء اجتماعی- اقتصادی ملی بینجامد.در کشورهای در حال توسعه، شهرها به جای توزیع سرمایه، تولید، درآمد رفاه و تصمیم گیری نسبت به حوزه های پیرامونی، به تمرکزگرایی سوق داده شده است؛ در حالی که باید در داخل یک سیستم شهری، تولیدات، سرمایه و درآمد، به صورت سلسله مراتبی به کار افتد و شرایط مطلوب اجتماعی- اقتصادی به روستاها و بخشهای دورافتاده برسد. این در حالی است که امروزه شهرهای جهان سوم به صورت مرکزی برای توزیع تولیدات سرمایه داری جهانی درآمده و تنها به عامل مصرف تولیدات ملی و جهانی گرویده است در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی بعد از بیان روابط میان شهر و روستا و سیاست های برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط آنها، مراحل نه گانه را در تحلیل همه شرایط سکونتگاهی بیان میکنیم. با توجه به اینکه هدف از بررسی روابط شهر و روستا کاهش نابرابری های عمیق بین شرایط اجتماعی- اقتصادی شهر و روستاست؛ بنابراین هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی باید بر این هدف مهم تاکید کند.

 • erae yek olgoye dinamik-online-taliem.ir

  ارایه ی یک الگوی دینامیک، جهت بررسی سیستماتیک بازار خودروی کشور

  1,900 تومان

  واردات خودروی خارجی به بازار خودروی کشور، همیشه موضوعی بحث برانگیز بوده است. استفاده از موانع تعرفه ای، مهم ترین ابزار مدیران اقتصاد کلان کشور، برای سازماندهی این امر بوده است. طرفداران اقتصاد بازار، بر کاهش شدید و یا حتی حذف این تعرفه ها در جهت ایجاد حداکثر هماهنگی با روند های اقتصاد بین الملل افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی و بهبود خدماتدریافتی از سوی مشتری تاکید کرده اند. تولید کنندگان خودرو و حامیان تولید ملی ، بر افزایش این تعرفه ها در جهت حفظ اشتغال زایی صنعت خودرو و عدم خروج ارز از کشور تاکید دارد. در این پژوهش با استفاده از یک الگوی دینامیک تاثیر میزانتعرفه ی واردات خودرو در بازار خودروی کشور، به صورت سیستماتیک بررسی می شود. این امر با کمک نرم افزار Ithink با تحلیل متغیر های اصلی این سیستم، یعنی میزان تولید داخل ، میزان واردات خودرو، میزان تعرفه ی گمرکی و کیفیت تولیداتداخل ، کیفیت خودروهای وارداتی و برخی متغیرهای مهم دیگر، در قالب یک سیستم دینامیک صورت می پذیرد. ازجمله مهم ترین نتایج استفاده از رویکرد سیستمی در این حوزه، آشکارسازی این واقعیت است که حذف حداکثر تعرفه های گمرکی در درازمدت، بر روی کلیه ی متغیر های وضعیت سیستم ازجمله افزایش رقابت پذیری، میزان رضایت مشتری ، رشد اقتصادی و به ویژه آمادگی در جهت ورود به بازارهای جهانی تاثیر مثبت دارد.

 • ertebat moteghabel-taliem-ir

  ارتباط متقابل میان معماري سازمان با معماري منابع انسانی

  تومان

  معماري واژه ناشناخته اي نیست. حداقل براي مهندسان و آشنایان به رشته هاي مهندسی، کلمه معماري یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است که داراي خواصی چون پیچیدگی و پویایی است. تهیه و نگهداشت این طرح مستلزم داشتن توجه ویژهاي به جامعیت، یکپارچگی، انعطاف پذیري و تعامل پذیري است. در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نیز ابتدا مفهوم معماري در محدوده سخت افزار و سپس نرم افزار اهمیت پیدا کرد. موضوع استفاده مجدد از قطعات از پیش ساخته شده و این سئوال که با چه ترکیب و تلفیقی از عناصر موجود میتوان سیستم جدیدي را طراحی نمود، مورد توجه قرار گرفت.تجربه سایر رشته هاي علوم و مهندسی ثابت کرده است که هر جا نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک حد معینی فراتر رفته، یا نیازمندي هاي خاصی را تحمیل نماید، نگرش ویژه و همه جانبه اي را نیازخواهد داشت که دراصطلاح به آن < معماري> گفته میشود. امروزه معماري نه تنها در سخت افزارو نرم افزاراهمیت یافته بلکه در مدیریت جنبه هاي مختلف سازمان نیز نیاز به تدوین معماري ضروري شده است. معماري سازمانی (Enterprise Architecture) شامل مدل هاي کسب و کار، فرآیندها ، داده ها، سیستم هاي پشتیبانی کننده، شبکه و همچنین زیرساخت هاي فناوري براي هر دوي معماري وضع موجود و وضع مطلوب است، همچنین در معماري سازمانی نیاز به استانداردها، ملاحظات امنیتی و یک طرح انتقال می باشد. مدیریت منابع انسانی حوزه جدیدي در ادبیات مدیریت منابع انسانی است که هدف آن ترسیم جنبه انسانی و برجسته نمودن نقش کارکنان کلیدي در تحقق مأموریتها و استراتژیهاي سازمان است. در این مقاله سعی شده است ابتدا مقدمه از موضوع ارائه شود و در ادامه مفهوم معماري سازمانی، تعریف معماري  سازمانی، انواع معماري سازمانی، رویکردهاي معماري، ارتباط مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معماري منابع انسانی، فعالیت هاي تشکیل دهنده معماري منابع انسانی، مولفه هاي معماري منابع انسانی، عناصر پایه معماري منابع انسانی.

   

 • ertegha va bahrevari-online-taliem-ir

  ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد

  1,900 تومان

  مدیریت شرکت های مادرتخصصی در شرایط کنونی، مستلزم استفاده از ابزار و روش های به روز، متناسب با ساختار سازمان خاصی می باشد. موضوع مورد پژوهش ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد با کمک شاخص های کنترلی می باشد. مسیر این پژوهش شامل ارایه طرح مساله و مفاهیم کلی، جمع بندی روی تجارب پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، ارایه روش تحقیق و دستاورد های پژوهش می باشد. مبحث مورد توجه این پژوهش، ارتقا توان مدیریتی سازمان در شرکت های مادرتخصصی می باشد که شکل گیری آن ها به هر دلیل، به صورت چند بعدی بوده و یکسان نبودن بودن حوزه های فعالیت آن ها، یکپارچه سازی و افزایش بهره وری کل سازمان را به موضوعی پیچیده تبدیل می کند. برای رسیدن به هدف این پژوهش، پس از درک صحیح از شرکت های مادر تخصصی چند بعدی، گام های لازم برای ارتقا بهره وری و استفاده مناسب از سیستم های ارزیابی، معرفی شده تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

 • manajemen strategis-taliem-ir

  ارزش مديريت استراتژيك

  تومان

   

  جاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با تأثير عمده‌اي كه بر تدوين و اجراي برنامه‌ها دارد، صادق است. مجموعه‌اي از مطالعات انجام شده درباره سازمان‌هاي كسب و كار ، تأثير فرآيندهاي مديريت استراتژيك را بر نتيجه نهايي اندازه‌گيري كرده‌اند. يكي از نخستين مطالعات عمده توسط آنسوف و همكاران در سال 1970 اجرا گرديد. در بررسي 93 مؤسسه توليدي آمريكايي، پژوهشگران دريافتند كه برنامه ريزان رسمي كه از رويكرد مديريت استراتژيك استفاده مي‌كرده‌اند، بر حسب معيارهاي مالي كه فروش، دارايي‌ها، قيمت فروش، درآمد هر سهم و رشد درآمد را اندازه مي‌گرفت، نسبت به مؤسسات بدون برنامه‌ريزي، موفقيت بيشتري كسب نموده بودند. برنامه‌ريزان همچنين در پيش‌بيني نتيجه فعاليت‌هاي عمده استراتژيك دقت بيشتري داشتند. دومين پژوهش پيشاهنگ توسط تيون و هاوس در سال 1970 چاپ شد كه 36 مؤسسه در شش صنعت مختلف را مطالعه كرده‌ بودند. انها دريافتند كه برنامه‌ريزان رسمي در صنايع نفت، غذايي، دارويي،فولاد، شيميايي و ماشين‌آلات بطور قابل ملاحظه‌اي از مؤسسات بدون برنامه در همان صنايع پيشي گرفته بودند. به علاوه، برنامه‌ريزان، عملكرد خودشان را به ميزان معتنابهي بعد از پياده‌كردن فرآيند رسمي در مقايسه با عملكرد مالي در سالهاي بدون برنامه‌ريزي، بالا برده‌ بودند. بعداً ( 1972) هارولد از تكرار بخشي از پژوهش تيون و هاوس درباره شركتهاي دارويي و شيميايي گزارش داد. يافته‌هاي او مطالعه پيشين را تأييد كرد و در واقع نشان داد كه تفاوت ميان عملكرد مالي مؤسسات با برنامه‌ريزي مؤسسات بدون برنامه‌ريزي در طول زمان افزايش يافته بود.

   

 • Modiriat Keifiat Jame-taliem-ir

  ارزيابي مديريت كيفيت جامع در سازمانهاي دولتي

  تومان

  اين تحقيق  كاربرد مديريت كيفيت جامع را در سازمانهاي بخش دولتي مورد بررسي قرار مي دهد . ارزيابي ويژگيهاي عملي اين سازمانها درباره ده بعد مديريت كيفيت جامع (مثل روابط عرضه كننده و مديريت نيروي كار ) توسط نويسندگان ويا بكار گيري ادبيات دانشگاهي شناسايي و تعريف شده است . از ديدگاه ارزيابي ، مديريت كيفيت جامع براي سازمانهاي بخش دولتي مفيد شاخته شده اما ويژگيهاي خاص عملكرد ، به ويژه نارسايي درك موضوعهاي رضايت مشتري ، احساس رضايت مديران و كاركنان براي كار كردن بر اساس قوانين ونظم ومشاهده اولويتها، و كمبود ميل دروني وانگيزه براي پيشرفت فرايندها ، مداخله مديريت كيفيت جامع را مشكل تر مي سازند . همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند انگيزه لازم براي پيشرفت را فراهم كرده و همان نقشي را ايفا كنند كه مشتريان در يك موقعيت رقابتي دارا هستند .

 • arzyabi olgo parakanesh-taliem-ir

  ارزیابی الگوی پراکنش فضایی جمعیت در نظام شهری کشور

  1,900 تومان

  ارزیابی و تحلیل سیستم های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص تر می شود. همچنین روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است. در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله ارزیابی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه بر نحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری (مرتبه – اندازه زیپف، الگوهای نخست شهری و ضریب آنتروپی) در پنج دوره سرشماری (1390-1355) می باشد. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش آن توصیفی – تحلیلی است. بخش های نظری پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع داخلی و خارجی انجام شده و آمارهای مورد نیاز از طریق مراکز و سازمان های دولتی تهیه شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه نقاط شهری استان مازندران در سالهای 1390- 1355 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظم ها و تئوری های تجربه شده نمی باشد. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که نظام شهری استان مازندران از قانون رتبه – اندازه پیروی نمی نماید و الگوی نخست شهری حاکم است، اما شدید نیست و همچنین ضریب آنتروپی درسالهای آخر دوره مورد مطالعه وضعیت نسبتاً بهتری را کسب کرده است.

 • arzyabi jaye pay-taliem-ir

  ارزیابی جای پای بوم شناختی (EF) به منظور پایداری حمل ونقل شهری

  1,900 تومان

  امروزه مهمترین چالش فراروی کلان شهرها بهمنزله موتور اقتصاد جهانی، شبکه های حملونقل هستند که بالاترین کارایی شهر را تامین میکنند. مفهوم حمل ونقل پایدار به معنای مجموعه ای از سیاستها و دستورالعمل های یکپارچه، پویا، پیوسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گفتهشده که رفع نیازهای حمل ونقل جامعه و نسل های آتی را به عهده دارد. لذا هدف این تحقیق ارزیابیجای پای بوم شناختی به منظور پایداری حمل ونقل کلانشهر تهران میباشد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی– تحلیلی و از نوع تحقیقات پژوهشی – کاربردی میباشد. یافته های حاصله از پژوهش نشان میدهد که میزان جای پای بوم شناختی حمل ونقل کلانشهر تهران برابر با هکتار 181،040،1 طبق آمار جهانی بوده است. با توجه به جمعیت 706،693،8 نفری شهر تهران نشان میدهد که 7 برابر بیشتر از مساحت کل شهر است. اگر رد پای اکولوژیکی بسیار بیشتر از ظرفیت زیستی بر زیستبوم آن وارد گردد باعث حرکت سیستم به سمت برگشت ناپذیری و آسیبهای جدی خواهد شد؛ بنابراین استفاده از یک سیستم یکپارچه حمل ونقل شهری بر اساس کاربری زمین،کاهش تخصیص حملونقل خیابانها به خودروهای شخصی و اختصاص بیشتر ظرفیت آنها به حمل ونقل پاک، تشویق افراد به انجام سفرهای ضروری با حمل ونقل همگانی، بهبود سطح دسترسی به حمل ونقل عمومی و خدمات ارایه شده، تشویق سرمایه گذاری خصوصی به بهبود بخش حمل ونقل ازجمله مواردی است که به منظور پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد جای پای بوم شناختی پیشنهاد میشوند.

   

 • arzyabi avamel moaser-taliem-ir

  ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه با رویکرد منطق فازی

  1,900 تومان

  به وسیله یک سیستم اطلاعاتی جامع, مدیران توانایی تصمیم گیری سریعتر, دقیق تر و مطمئن تری خواهند داشت .یک سیستماطلاعاتی جامع مدیریت پروژه مزایای بسیاری من جمله مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان, کمک به تصمیم گیری مدیران ارشددر خصوص پروژه های جاری سازمان ,تهیه ی گزارشات یکپارچه و جامع برای مدیران در سطوح مختلف, ارتقا سطح علمی وتخصصی افراد مرتبط با پروژه و در نهایت افزایش اثربخشی مدیران و کارکنان را در بر دارد.با توجه به اهمیت و مزایای سیستماطلاعاتی مدیریت پروژه, هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر پذیرش این سیستم در سازمان ها می باشد. این تحقیق از نوع کمیاست و از مطالعات کتابخانهای استفاده شده است و همچنین در ادامه پژوهش, مطالعه موردی سازمان مدیریت امن الکترونیککاشف برای تعیین این عوامل انجام شده است. ابزار اصلی بکار گرفته شده جهت جمع آوری داده ها ، تبیین و شناسایی و سنجشعوامل پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه, پرسشنامه می باشد.در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مولفه های موثر بر پذیرش سیستم اطلاعاتی مدیریت پروژه رتبه بندی شدند که نتایج به ترتیب اولویت بدین صورت است:1- عامل سازمانی 2- عامل انسانی 3- عامل تکنولوژیکی 4- عامل محیطی 5- عامل معماری.

 • arzyabi nezam bodje-taliem-ir

  ارزیابی نظام بودجه ریزی عملیاتی شهرداری تهران از منظر اصول مهندسی ارزش

  1,900 تومان

  در مقاله حاضر سیر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی تاثیر این روش بودجه ریزی بر بهبود عملکرد فعالیت ها و خدمات در نهاد عمومی مدیریتی شهرداری، راهکارهای اتخاذ شده توسط نهاد سیاستگذاری شورای اسلامی شهر تهران بر مبنای اصول مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ها و افزایش ارزش فعالیت ها و خدمات و ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی و عملیاتی نهاد عمومی شهرداری تهران ارایه شده است. نتایج مطالعه نشان داده است که نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در صورتی که به صورت یک زنجیره متصل با نظام فنی و اجرایی، نظام پایش برنامه پنج ساله، نظام پذیرش پروژه ها و نظام کنترل پروژه ها و سیستم بهای تمام شده در سیستم مدیریتی شهرداری تهران به صورت مستمر و تدریجی در سیستم های کنترلی مدیریت شهری پیاده سازی شود می تواند با ایجاد ارتباط بین شاخص های عملکردی و تخصیص بهینه منابع به بهبود بهره وری عملکرد شهرداریها منجر گردد. همچنین به کارگیری سیستم مهندسی ارزش در دیدگاه کلان مدیریت شهری در اقداماتی مانند فرآیند تصویب بودجه در شورای شهر می تواند فرصت مناسبی برای ایجاد هم افزایی در طرح های منفصل و استفاده از ایده های خلاقانه و ساختارشکن برای افزایش کارایی طرح ها و کاهش هزینه های مدیریت شهری و افزایش سرمایه مالی و اجتماعی شهر فراهم کند.

 • estrateji karkard-taliem-ir

  استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی

  تومان

   

   مفهوم مدیریت منابع انسانی، از اواسط دهه هشتاد میلادی معرفی شد و هدف از آن ارایه روش‌هایی برای مدیریت کارکنان و کمک به بهبود عملکرد سازمان است. سعادت، 1386به منابع انسانی سازمان، دیگر نه به عنوان منبع هزینه بلکه همانند دارایی‌های ارزشمندی برای کسب مزیت رقابتی نگریسته می‌شود. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی منابع انسانی از اولویت بالایی در سازمانها برخوردار شده است. مایکل پورتر بر این باور است که مهارتها و انگیزش افراد یک شرکت و چگونگی به‌کارگیری آنها را می‌توان عامل مهم مزیت رقابتی آن شرکت، به حساب آورد. (آرمسترانگ، 1380) به طور کلی، مدیریت منابع انسانی را، شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور رسیدن به اهداف سازمان تعریف کرده‌¬اند. به بیان دیگر، مدیریت منابع انسانی عبارت است: از: تحلیل نیازهای انسانی سازمان با توجه به شرایط متغیر و انجام اقدامات لازم برای پاسخگویی به این نیازها. مدیریت منابع انسانی را می‌توان نوعی رویکرد مدیریت بر افراد دانست که بر این چهار اصل استوار است :

  1-کارکنان مهم‌ترین دارایی سازمان به حساب می‌آیند و موفقیت سازمان در گرو اعمال مدیریتی اثربخش، بر آنهاست.

  2-.اگر سیاست‌های پرسنلی و خط‌مشی‌های سازمان با حصول اهداف سازمان و برنامه‌های استراتژیک آن پیوند تنگاتنگی داشته باشند و به رسیدن به آن اهداف کمک کنند، احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد.