• bannertaliem-taliem-ir

  ارزیابی لرزه اي تجهیزات پست هاي برق فشار قوي /مطالعه موردي : تحلیل فرکانسی ترانس جریان ۲۳۰کیلو ولت پست تهران پارس

  تومان

  با توجه به آس پذیر بودن پست هاي برق در جریان زلزله و همچنین نقش کلیدي پست هاي برق در مدیریت بحران پس از زلزله، بررسی آسیب ها پذیري و میزان خسارات وارده به آن را امري ضروري ساخته است. در مقوله ي ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي تأسیسات صنعتی، همواره بررسی و مطالعۀ آسیب دیدگی سازه هاي مشابه در طی زمین لرزه هاي گذشته بعنوان یک نقطۀ شروع کاملاً مناسب و منطقی مورد نظر بوده است. لذا  در ابتداي این مقاله به بررسی خسارت هاي وارده به ترانس هاي جریان پست هاي برق فشار قوي در طی زمین لرزه هاي گذشته پرداخته خواهد  شد. در بخش دوم نظر به اینکه رفتار لرزه اي مؤلفه هاي مختلف در پست هاي برق، تا کنون به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته ، با  استفاده از نقشه هاي بدست آمده از مرکز اسناد فنی توانیر، مدلسازي دقیقی از قطعات تشکیل دهنده ي ترانس جریان مورد نظر، در نرم افزار  اجزاء محدود ABAQUSدر 8بخش جداگانه انجام شده و قطعات در شرایطی کاملاً مشابه شرایط واقعی بر هم سوار می شود. نحوه اتصال قطعات  به یکدیگر امري بسیار مهم در مدلسازي انجام شده بود که در متن بطور کامل در ارتباط با این مسئله صحبت خواهد شد. در ادامه و پس از تعریف  سطوح اتصال، خصوصیات دقیق مصالح مورد استفاده که نتیجه بررسی میدانی بسیارگسترده اي می باشد، در مدل اعمال می گردد . در انتها و  باتوجه به اهمیت مقدار فرکانس (به عبارت دیگر زمان تناوب) هر تجهیز در پاسخ لرزه اي آن و اینکه فرکانس تجهیزات غیر سازه ای به عنوان نقطه   آغازین تر تحلیل ها و مطالعات بیش در بحث راستی سنجی مورد استفاده متخصصین قرار خواهد گرفت، تحلیلی جهت بدست آوردن فرکانس  دقیق تجهیز برنامه ریزي شده و مقدار فرکانس و شکل 10مود اول تجهیز بدست آمد.

 • afzayesh deghat-taliem-ir

  افزایش دقت سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های PSO & SVM

  1,900 تومان

  هدف سیستم های تشخیص نفوذ، تشخیص قابلیت نفوذ و تشخیص ضعف های کلی سیستم و گزارش آن به مدیر سیستم است. سیستم های تشخیص نفوذ با داده های زیادی روبرو هستند که یکی از وظایف بسیار مهم در آن ها حفظ کیفیت خصوصیات با حذف ویژگی های نامناسب است. در این راستا مقاله حاضر با هدف افزایش دقت سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب الگوریتم های PSO و SVM انجام گرفته است. از داده های KDDCup99 چه مربوط به انواع حملات می باشد استفاده شده است در مرحله اول داده ها تنها با استفاده از الگوریتم SVM طبقه بندی شدند سپس الگوریتم پیشنهادی برای تشخیص ویژگی های مختص به حملات اعمال شد و معیارهای ارزیابی به تشخیص، به صحت و به هشدار غلط به دست آمد که با روش پیشنهادی توانستیم به اطراف با کاهش ویژگی به بالای 95% افزایش دهیم.

 • tarahi va behine sazi.[taliem.ir]

  طراحي، بهينه سازي و ساخت يك هايبريد ۹۰درجه پهن باند چندقسمتي در بازه فركانسي ۱-۴ GHz

  تومان

  در اين مقاله به طراحي، بهينه سازي و ساخت يك هايبريد 90درجه با پهناي باند % 120در بازه فركانسي 1-4  GHzميپردازيم. براي طراحي اين هايبريد از اتصال پشت سرهم دو كوپلر با خطوط تزويج شده چند قسمتي در  ساختار Broadside Striplineاستفاده ميكنيم. پس از طراحي اوليه هايبريد، شبيه سازي و بهينه سازي آن در دو  مرحله انجام ميگيرد، مرحله اول توسط بخش مداري نرم افزار ADSو مرحله دوم توسط نرم افزار .CSTبه اين ترتيب با انجام يك بهينه سازي اوليه و سريع، زمان لازم براي بهينه سازي نهايي توسط نرم افزار CSTكاهش مييابد. نتايج ساخت و اندازه گيري اين هايبريد، انطباق خوبي با نتايج شيبه سازي از خود نشان ميدهد. با توجه به نتايج بدست آمده، در بازه فركانسي مورد نظر، اختلاف فاز بين خروجي ها ° ،90°±4عدم توازن بين دامنه خروجي ها ±0.5dBو تلفات بازگشتي بيش از16dB  است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  آنالیز تاثیر اعمال پیوند تونلی باند به باند غیر محلی در بهبود عملکرد سلول پیوند دوگانه InGaP/GaAs

  1,900 تومان 1,800 تومان حراج!

  امروزه سلول هاي خورشیدي چندپیوندي با راندمان بالا نسبت به سلول هاي تک لایه بسیار مورد توجه می باشند. از آن جا که یکی از مهمترین مشکلات  استفاده از این سلول ها ایجاد پیوندهاي پارازیتی می باشد و با توجه به این که یکی از بهترین راه حل ها جهت حل این معضل استفاده از فرآیند تونل زنی است، بنابراین سعی خواهد شد با استفاده از انتخاب مواد مناسب و ایجاد یک لایه پیوند تونلی، کارایی سلول بهینه گردد. در این مقاله به بررسی ساختار سلول دو پیوندي InGaP/GaAsپرداخته خواهد شد، ضمن این که تلاش می شود با افزودن یک پیوند تونلی InGaP/InGaPراندمان سلول حداکثر شود. از آنجا که بهترین راه براي کسب نتیجه از عملکرد یک سلول پیش از ساخت آن، شبیه سازي می باشد، توسط شبیه ساز ATLASاز نرم افزار Silvaco T-cadبه مدل سازي ساختار سلول فوق پرداخته و اثر فرآیند تونل زنی باند به باند غیر محلی روي سلول بررسی شده و نهایتا نتایج حاصل از آن ارائه می گردد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسي عدد فرود جريان در ورودي حوضچه آرامش در سرريزهاي اوجي با استفاده از نرم افزار FLOW-3D

  تومان

  سرريزهاي اوجي به دليل ساده بودن و امكان برقراري ارتباط مستقيم مخزن با پاياب، سرريز استانداردي است كه براي سدهاي متوسط و بزرگ مورد  استفاده قرار ميگيرد. عامل مهم در طراحي سازه مستهلك كننده انرژي(حوضچه آرامش) در پايين دست سرريز عدد فرود جريان ميباشد. در اين تحقيق  براي تعيين عدد فرود در ورودي حوضچه آرامش مدلهاي سرريز اوجي در 7زاويه مختلف پاييندست و همچنين براي 4دبي متفاوت طراحي شده اند. اين  مطلب با استفاده از نرم افزار FLOW-3Dكه يك نرمافزار تحليل ميدان جريان است، انجام شده و مدل آشفتگي كه براي اين منظور استفاده شده، مدل (  K-ε)RNGميباشد. تعيين پروفيل سطح آزاد در اين نرم افزار توسط مدل VOFانجام گرفته و نتايج با داده هاي آزمايشگاهي مقايسه شده كه تطابق خوبي   مشاهده گرديد. با توجه به نتايج حاصله بهترين زاويه جهت دستيابي به حداكثر افت انرژي (كمترين عدد فرود) نيز تعيين گرديد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  شبیه سازي ترانزیستور مولکولی با اتصال شاتکی

  1,900 تومان 1,800 تومان حراج!

  ساخت قطعات در ابعاد نانومتري از اهمیت ویژه اي در نانو فناوري برخوردار است که نیازمند طراحی دقیق می باشد. بدین منظور طراحی با استفاده از نرم  افزارهایی انجام می شود که بتواند قطعات را باتوجه به ابعاد نانویی شبیه سازي کند. در این مقاله ، رابط گرافیکی  (GUI) متشکل از مولکول هاي بنزن و   طلا بررسی می شود که در ترانزیستورهاي سرعت بالاي گرافنی کاربرد دارد .سپس این قطعه ي نانوسایز با نرم افزار ATKو روش DFTشبیه سازي می  شود. سپس نمودار I-Vحاصل از شبیه سازي رسم شده و نتایج بیان میشود.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بهره برداري بهينه از مخازن چند هدفه با اهداف توليد انرژي و كنترل سيلاب

  تومان

  جهت استخراج سياست هاي بهينه بهره برداري از مخازن بزرگ، مد نظر داشتن اهداف مهم چندگانه در كنار يكديگر و به  صورت همزمان، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. در اين راستا ما به ارائه يك مدل بهينه سازي چند هدفه تكاملي كه  اهداف كنترل سيلاب در مخزن، و توليد انرژي برقابي را در كنار يكديگر قرار ميدهد پرداخته ايم. اين مدل شامل يك زير مدل  شبيه ساز استهلاك سيلاب در مخزن، يك زير مدل شبيه ساز بهره برداري مخزن و توليد انرژي برقابي و يك مدل بهينه ساز دو  دفه ميباشد. در مدل بهينه ساز دو هدفه از روش NSGAIIاستفاده شده است. مدل استهلاك سيلاب در مخزن بر اساس  فرمول بندي رانج كوتاي درجه چهارم گسترش يافته كه نتايج بسيار دقيقي از هيدروگراف خروجي سيلاب را ميتواند در اختيار  ما قرار دهد. مدل مذكور براي سيلاب هاي با دوره بازگشت مختلف سد مخزني دز مورد استفاده قرار گرفته و نتايج حاصله به  صورت منحني هاي تبادل پارتو، در اين مقاله ارائه گرديده اند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  وارد كردن يون كلسيم به خاك ريزدانه به منظور افزايش مقاومت مكانيكي خاك به كمك روش الكترو سينتيك

  تومان

  در اين مقاله تأثير استفاده از روش الكتروسينتيك در وارد كردن يون مقاوم ساز كلسيم به خاك ريزدانه به منظور افزايش مقاومت  مكانيكي آن مورد مطالعه قرار ميگيرد. نمونه هاي خاك با شرايط يكسان آماده شده و به مدت زمان مشابه تحت جريان محلول  كلريد كلسيم 0/66نرمال و جريان برق مستقيم (DC) با ولتاژهاي مختلف قرار ميگيرند. سپس با انجام آزمايش برش مستقيم  پارامترهاي مقاومتي خاك تعيين ميشوند. نتايج حاصل بيانگر تأثير فوقالعادة اين روش در افزايش مقاومت مكانيكي خاك است به  گونه اي كه در مقايسه با نمونة شاهد، پارامتر چسبندگي %221و زاويه اصطكاك داخلی %92تحت ولتاژ 30ولت افزايش مييابند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بهينه سازي سازه هاي خرپايي توسط الگوریتم تقویت شده اجتماع ذرات

  تومان

  امروزه سازه هاي خرپايي با توجه به كاربردهاي گوناگون آنها بيش از پيش اهميت پيدا كرده اند. علت استفاده فراوان از نيا نوع خاص سازه ها مزایاي آنها  شامل مشاركت اغلب اعضاي سازه در تقسیم توزیع بار، ویژگی مقاوم بودن آنها (به طوريكه فروريختن تعداد محدودي از اعضا لزوماً منجر به فروپاشي سازه  نميشود)، پوشاندن دهانه هاي بزرگ با حداقل مواد مصرفی ، راحتي اجرا وغيره مي باشد. از این رو بهينه سازي سازه هاي خرپايي در پايين آوردن  هزينه ها مي تواند نقش قابل ملاحظه اي را ایفا كند. الگوريتم بهينه سازي اجتماع ذرات ) (PSO) یکی از جديدترین  الگوريتم هاي تكاملي می باشد كه در  سال 1995توسط (Eberhart & Kennedy) معرفي شد. این الگوريتم داراي يكسري مزایا میباشد كه در مقایسه با سایر الگوريتم ها آن را شاخص تر میكند.  از جمله این مزایا میتوان به اختيار تعداد كم پارامترهاي تنظیمي, استفاده مفیدی از حافظه مورد نیاز و سرعت همگرايي مناسب نام برد. با توجه به اینکه  الگوريتم اصلي PSOسريعا به مینیمم های محلي همگرا میشود براي رسيدن به مینیمم كلي در این مقاله الگوريتم PSOبا مكانيسم هاي مختلف تقویتی  شده و براي بهينه سازي خرپاها بكار رفته است. نتایجی حاصل از بهينه سازي سازه هاي خرپايي توسط الگوريتم پيشنهادي هم از نظر سرعت همگرايي و  هم از نظر کیفیت جوابها به مراتب بهتر از الگوريتم اصلي PSOو الگوريتم هاي دیگر مورد استفاده در این زمينه تحقيقات مي باشد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسي اثرات آتش روي قاب هاي بتني مقاومت بالا با تحليل بارافزون

  تومان

  در اين تحقيق به بررسي رفتار قاب هاي بتني مقاومت بالا آسيب ديده از آتش سوزي ، با تعريف آتش استاندارد طبق تعاريف ارائه شده از آيين نامه هاي  (ASTM) و آيين نامه اروپا (EUROCOD) در نظر گرفته ميشود. با استفاده از نتايج آزمايشات انجام شده كه روي نمونه هاي تير و ستون آزمايش گرديد، كه اين  آزمايشات شامل نمونه هاي ستون و تير با الياف پروپيلن و بدون آن تحت حرارت هاي مختلف از 200تا 800و استفاده از نتايج شامل كاهش مقاومت فشاري،  خمشي، كششي و مدول الاستيسيته و مدل كردن يك قاب با استفاده از داده هاي بدست آمده توسط نرم افزار و تعريف سناريوي آتش سوزي در طبقات  مختلف و تحليل سازه و بدست آمدن نتايج تحليل، با نمودار برش پايه. تغيير مكان ميتوان شاخص هاي خسارت سختي، نرم شدگي و… در سازه هاي مورد  بحث بدست آورد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  آلودگي صوتي تهديدي جدي براي سلامت انسان

  تومان

  يكيازمهمترين آلايندههاي زيست محيطي استكه در ابعاد مختلف سلامتي انسان را به مخاطره مياندازد بدين. منظور اين تحقيقبهارتباط بين اين آلودگي و عوارض ناشي از آن در ابعاد جسماني و رواني پرداخته .است عامل صدا ، انسان و ساير موجودات زنده را از بين نميبرد بلكه باعث ضعف شنوايي ، ناشنوايي و ناراحتي هاي عصبي ميگردد معمولا شدت صدا را با واحدي به نام دسي بل نشان ميدهند براي سنجش صداها نسبت . log آنرا تعين ميکنند تحقيقات نشان مي دهد كه از دست دادن شنوايي با سن افراد در جوامع صنعتي ديده مي شود صداهاي شديد كوتاه مدت در انسان باعث ناشنوايي موقت ميشود  نياز به صنعت در جوامع گوناگون، ايجاد كارخانه ها و صنايع توليدي مختلف را به دنبال داشته است. صنعتي شدن نيز سبب گرديده تا نيروي انساني شاغل در  تماس هميشگي با وسايل ماشيني و تجهيزات قرار گيرد. اثرات ناشي از استفاده گسترده از وسايل ماشيني و تجهيزات صنعتي به صورت مواجهه انسان كند ها با مخاطرات گوناگون در محيط كار خودنمايي ميکند.

 • Bargh Khodro-taliem-ir

  برق خودرو

  تومان

  در اجتماع حاضر دنیا با توجه به روند سریع و رو به رشد صنایع خودرو سازی، بحثهای گوناگون کیفی و کمی خودروها باعث شده، سازندگان با سلیقه های متنوع مشتریان خود روبروه شوند که در راستای تولید خودرو، وسایل و امکانات رفاهی فراوانی راجهت عرضه محصولات خود به خودرو بیفزایند. با توجه به اینکه اغلب وسایل مورد بحث الکتریکی بوده و محتاج منبع عظیمی از نیرو می باشد و باطریها جوابگوی میزان مصرف بالای مصرف کننده ها نیستند، نیاز به مولد نیروی الکتریکی مناسب جهت راه اندازی وسایل الکتریکی و حتی شارژ باطری بسیار ضروری بوده ، در همین راستا مولدهای برق با نام دینام ( مولد برق DC ) تولید گشت که تا حدی جوابگوی نیاز خودرو و وسایل ضروری آن مانند کویل، چراغهای جلو و عقب، بوق و شارژ باطری بود ولی وسایل رفاهی مانند کولر، بخاری، شیشه بالابر برقی، پروژکتورهای اضافی، در بعضی موارد یخچال خودرو و غیره مصرف بسیار بالایی داشته که سازندگان بالاجبار رو به ساخت مولدهای AC (آلترناتور) آوردند که کاملا نیاز آنها را  برآورده می کرد. امروز در صنایع خودروسازی دنیا دیگر خبری از ساخت دینام نیست. بلکه همه سازنده ها از آلترناتور با میزان جریاندهی دلخواه خود استفاده می کنند.توضیحات  مربوط به دینام و آلترناتور در قسمتهای مختلف بازگو خواهد شد.

 • Charkhdande-taliem-ir

  چرخ دنده ها

  تومان

   

  روشهاي مختلفي براي ساخت چرخدنده وجود دارد كه هركدام داراي معايب و مزايايي هستند و بايد با توجه به نوع چرخدنده ، جنس ، دقت مورد نياز، امكانات موجود و هزينه ساخت بهترين روش را انتخاب كرد. اساسا چرخدند هها شكل تكامل يافته چر خهاي اصطكاكي هستند كه براي جلوگيري از لغزش و اطمينان  ازيكنواختي حركت نسبي، دندانه به آنها اضافه شده است.

 • mobadelhaye jaryan noori-taliem-ir

  مبدل های نوری جریان

  تومان

   

  برای سنجش جریان تاسیسات فشارقوی و خطوط انتقال نیرو سنجش خطا و…. میتوان ازمبدلهای نوری جریان استفاده نمود این مبدلها براساس اصول و قوانین فیزیکی عمل مینمایند و به عنوان جایگزین CT های معمولی مطرح گردیده اند گرفته است همچنین برخی ازانواع مختلف چنین مبدلهایی معرفی شده اند و ویژگیهای عملکردی آنها درمقایسه با ترانسفورماتور های جریان معمولی و نسل جدید cT ها مورد ارزیابی قرارگرفته است.

 • MicroPhons-taliem-ir

  ميكروفونها (مبدلهاي الكتروآكوستيكي)

  تومان

  ميكروفونها يا مبدلهاي الكتروآكوستيكي، دستگاههايي هستند كه تغييرات انرژي آكوستيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند. (ضمناً عكس اين مطلب نيز در مورد بلندگوها صادق است). همانطور كه مي دانيم انرژي صوتي از نوع انرژي مكانيكي است و با جرم، محيط الاستيك و نيرو سر و كار دارد. بنابراين حفظ و انتقال انرژي صوتي (آكوستيكي) در برد زياد امكان پذير نيست. فرض كنيد انرژي صداي گفتگوي انسان به ميزان انرژي رعد و برق (مثلاً db130) باشد، البته مي دانيم كه برد انتقال اين انرژي محدود است، در صورتيكه اگر اين انرژي (صوتي) به انرژي الكتريكي تبديل شود هرگونه تغيير و تبديل روي آن براحتي امكان پذير مي شود. براي مثال، انرژي الكتريكي را مي توان بهر ميزان تقويت كرد و آنرا به هر نقطه در فواصل خيلي دور ارسال داشت. مثلاً بردن يك نوار ضبط صوت در هر نقطه و يا انتقال صداي گوينده اي كه در جلوي ميكروفون در استوديو در يك نقطه از جهان صحبت مي كند و اين انرژي توسط فرستنده راديوئي به ساير نقاط با وسعت بسيار پخش مي شود. انرژي الكتريكي بوسيله9 بلندگو مجدداً به انرژي اكوستيكي تبديل مي شود. در اين فصل طرز كار اين مبدلهاي الكتروآكوستيكي را مورد مطالعه قرار مي دهيم. با توجه به ماهيت انرژي آكوستيكي دستگاههائي كه كار تبديل را انجام مي دهند به هر ترتيب با عمل مكانيكي سر و كار دارند و سيستمهاي نوسان كننده مكانيكي مطرح مي شوند. همانطور كه اگر شخصي در موقع صحبت كردن يك صفحه كاغذ را بطور كشيده در جلوي دهان خود قرار دهد، متناسب با دامنه و فركانس انرژي صوت كاغذ به ارتعاش درمي آيد، ممبران ميكروفون بر اثر صوت ارتعاش مي نمايد، با استفاده از پديده هاي فيزيكي مانند پديده هاي القاي الكترومانيتيك، اثر پيزد الكتريك، تغييرات ظرفيت خازن و تغييرات مقاومت گردد، ذغال انرژي اكوستيكي به انرژي الكتريكي تبديل مي كند.