• koodak azari-taliem-ir

  بررسی حقوق کودک آزاری

  تومان

  آمار رو به فزوني كودك آزاري همراه با آزار جنسي مسئولان دانشگاه شهيد بهشتي را بر آن داشت تا همايش يك روزه اي با عنوان كودك آزاري با تاكيد بر آزار جنسي برگزار كنند. منصور فتحي، كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي انجمن حمايت از حقوق كودك در اين همايش اعلام كرد: از مجموع ۹۰ درصد كودك آزاري ها ۶۵ درصد آن جسمي و به صورت كتك زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با كمربند و كشيدن موي سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهاي رواني كودك مربوط به تبعيض، تحقير، توهين، حبس در خانه و واداري به تكدي گري بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسي بوده است. منصور فتحي با بيان اين كه ۵۴ درصد از آسيب ديدگان دختر و ۴۶ درصد پسر بوده اند، گفت: در بين آمارها موارد حاد كودك آزاري در بين پدران ۴۳ درصد، مادران ۱۷ درصد و نامادري ۱۵ درصد، پدر و مادر به صورت مشترك ۸ درصد، ناپدري ۷ درصد ،معلم و مدير مدرسه ۶ درصد، افراد غريبه ۴ درصد بوده كه براساس اين آمار ۹۰ درصد از آزار حاد به كودكان در محيط خانه و توسط نزديكان كودك رخ داده است.

 • baresi rabete rahbary-taliem-ir

  بررسی رابطه ی رهبری تحول آفرین با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی

  تومان

  رهبری تحول آفرین به عنوان یکی از سبک های رهبری در دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نیاز به رهبران تحول گرا برای سازمان هایی که می خواهند در چرخه رقابت باقی بمانند، بیش از بیش احساس می شود. این رهبران با تاثیر گذاری بر مولفه های مختلف رفتارسازمانی، فعالیت های کارآفرینی و خلاقیت و نوآوری کارکنان را افزایش می دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی سبک رهبری تحول آفرین با نوآوری و خلاقیت وکارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی محسوب می شود. حجم نمونه 248 نفر از کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده که به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه جداگانه ی رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی سازمانی استفاده شد که برای سنجش روایی ابزارها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و نیز برای بررسی روایی افتراقی از روش متوسط واریانس بیان شده (AVE) استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ﻧﺘﺎیﺞ نشان داد که سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت و هم چنین ابعاد کارآفرینی سازمانی دارای رابطه ی معناداری می باشد، اما نمی توان رابطه ی معناداری بین مولفه های فرضیه ی سوم، یعنی رهبری تحول آفرین و نوآوری یافت.

 • tahlil eghtesadi-taliem-ir

  تحلیل اقتصادی مسئولیت کیفری دولت در عرصه محیط زیست

  تومان

  آنچه در این مقاله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته حقوق اقتصادی مرتبط با مسئولیت کیفری ناشی از خسارات وارد بر محیط زیست می‌باشد. در این راستا ابتدا نظریه‌های مسئولیت مدنی اعم از خطر، خطا و نظریه مسئولیت مختلط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا به نظر می‌رسد در موارد خطر آفرین باید اصل را بر نظریه خطر قرار داده و فرض مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفت. در موارد خطا باید اصل را بر مسئولیت شخص مسئول دانست و وی را مجبور به جبران خسارت نمود. در موارد شک باید فرض مسئولیت مختلط را پذیرفت. به نظر می‌رسد در پرتو توجه به نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق همبستگی و با لزوم انعقاد معاهدات مختلف و پیوستن کشورها بدان هماهنگ سازی خاصی در سطح فراملی برای مطالبه خسارات زیست محیطی و تعیین شخص مسئول در این موارد پیش بینی شده است. این تعهد عام، فراگیر و جهانشمول از حیطه مرزهای داخلی گذشته و به صورت یکسان بر همه کشورها تحمیل می‌شود.

 • tahlil mahiyat hoghoghi-taliem-ir

  تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد تأمین مالی در عرصه تجارت بین الملل با تاکید بر قرارداد عاملیت

  تومان

   

  قرارداد تأمین مالی از طریق مبحث بسیار مهمی است که باید با دقت بسیار بالا، سایر قراردادها در پرتو اصول و قواعد عمومی حاکم بر قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت تعیین ماهیت قرارداد تأمین مالی به شیوه مزبور در جهان به خاطر آثاری است که با مشخص نمودن ماهیت بر آن بار می‌گردد، برای مثال اگر قرارداد تأمین مالی را فروش مطالبات تلقی نمائیم یا اینکه آن را عقد رهن بدانیم آثار متفاوتی از لحاظ حقوقی دارد، بدین صورت که، اگر آن را نوعی قرارداد فروش محسوب نماییم نتیجه این می‌گردد که خریدار حساب‌های دریافتی (عامل) مالک حساب‌های دریافتی می‌گردد و حقوق مالکانه بر آن دارد و در صورت ورشکستگی فروشنده دیگر عامل هیچ گونه ریسکی را متحمل نمی‌گردد و در زمره‌ی طلبکاران فروشنده حساب‌های دریافتی قرار نمی‌گیرد، در حالی که اگر آن را نوعی قرارداد وام به همراه وثیقه قراردادن حساب‌های دریافتی در نظر بگیریم وضعیت حقوقی متفاوتی به وجود می‌آید بدین صورت که برای مثال با ورشکستگی فروشنده، عامل باید در زمره طلبکاران فروشنده قرار گیرد و با توجه به قواعد ورشکستگی، طلب خود را وصول نماید زیرا که در فرض اخیر حق مالکیت به عامل منتقل نشده است. اهمیت تعیین ماهیت قرارداد تأمین مالی از طریق در ایران دو چندان می‌گردد، زیرا علاوه بر آثار حقوقی که در بالا ذکر شد، شناسایی و دادن اعتبار قانونی به این نهاد تأمین مالی برای استفاده از آن در کشورمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مسئله این است که آیا ما می‌توانیم قرارداد تأمین مالی از طریق که در غالب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقش بسیار زیادی نیز در تسهیل تجارت دارد را در قابل مقررات کنونی ایران و قراردادهای معین و یا نا معین که به وسیله آن مقرر شده است مورد استفاده قرار دهیم.

 • Divane Edalat-taliem-ir

  دیوان عدالت

  تومان

  در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردم سالار بر پاية آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي مي بايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد .

 • rabete aghahi az hoghogh-taliem-ir

  رابطه ی آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیّت زندگی در بین زنان 52-44 سال شهر شیراز

  تومان

  کیفیّت زندگی در ایران بویژه در بین زنان، در وضعیّت مطلوبی نیست. با توجه به اینکه تحقق کیفیت زندگی در شاخص های عینی و ذهنی، پیوند نزدیکی با آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی شان دارد، این تحقیق تلاش کرده است تا رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دهد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، زنان 25-44سال شهر شیراز می باشد که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) است و ابزار تحقیق جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته و مشتمل بر سه بُعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدّد، تحلیل پایایی گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند، کیفیّت زندگی زنان در سطح متوسّط است. نتایج تحلیلی تحقیق نشان دادند، رابطه معنادار و مثبتی بین آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی وجود دارد. به علاوه، در بین متغیّرهای زمینه ای و جمعیّتی، تنها متغیّر تحصیلات دانشگاهی رابطه معناداری با کیفیت زندگی دارد. نتیجه گیری این تحقیق این است که در راستای ارتقای کیفیّت زندگی زنان باید آگاهی آنان از حقوق شهروندی شان که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته است، افزایش یابد.

 • raveshhaye hal o fasl-taliem-ir

  روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی

  تومان

   

  مقاله حاضر كه به بررسي نظام‌هاي بين‌المللي كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي كنوانسيون‌هاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت‌هاي معنوي اختصاص دارد، شامل مقدمه‌اي مربوط به مطالب عمومي و تبيين ماهيت اختلافات بين‌المللي و سه بخش مشتمل بر بيان اجمالي پيشينه تاريخي نحوه پيش‌بيني كيفيت حل و فصل بين‌المللي اختلافات ناشي از اجرا و تفسير مقررات حقوق مالكيت معنوي، كنوانسيون‌هاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي و روشهاي حل و فصل بين‌المللي اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص يعني استفاده از روش‌هاي كلاسيك و روش‌هاي خاص حل و فصل بين‌المللي اختلافات اعم از روش‌هاي ديپلماتيك، رسيدگي‌هاي قضايي و شبه قضايي مي‌باشد. ضمن آن‌كه در اين بررسي، در تبيين نظام حقوقي حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهاني تجارت»، تاكيد بيشتري شده است. زيرا كه اين نظام مهم و برجسته با برخورداري از ساختاري منسجم و روشهاي كاري كارآمد، جامعه بين‌المللي را كه هرگز چنين وضعي را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي مقررات بين‌المللي حقوق مالكيت معنوي تجربه نكرده بود، متحول ساخته است. البته اين وضعيت بسيار خاص كه امروزه نهادينه شده است، محصول ابتكار هيات‌هاي مذاكره كننده كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهاني تجارت» در طي يك دوره ده ساله در اوروگوئه مي‌باشد كه بر اساس انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي مقررات بعضي از موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه بين‌المللي همانند «گات» را به حمايت از موضوعات مالكيت‌هاي معنوي پيوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي را به حمايت بين‌المللي از حقوق مالكيت‌هاي معنوي تسري داده‌اند. بررسي مقررات و پروسه‌هاي آن نظام، هدف اصلي نگارنده در مقاله حاضر مي‌باشد.

   

 • zanan dar jame shenasi-taliem-ir

  زنان در جامعه شناسي

  تومان

  ديگان نويسنده کتاب “زنان در جامعه شناسي” معتقد است عبارت “پدران بنيانگذار” جامعه شناسي همواره شامل مردان بوده است و فقط برخي مانند هس، مارکسون و ستين ازعبارت “مادران بنيانگذار” استفاده کرده اند. از نظر اوبسياري از زنان بنيانگذار جامعه شناسي، زندگي خود را وقف ازبين بردن نقش سنتي زنان و ستم گستره در پيرامون نقش مادري کرده اند. مادران همواره نقش سرويس دهنده و خادم پدران، شوهران و پسران را داشته اند. به نظر وي عبارت “خواهران بنيانگذار” در جامعه شناسي از اقتدار بيشتري نسبت به دو عبارت فوق برخوردار است بطوريکه از درگيري هردو جنس و محدوده هاي سنتي درحال تغيير جامعه شناسي و زنان سخن مي راند. عبارت خواهران بنيانگذار با عبارت سياسي فمينيستي “خواهري” بسيار درپيوند است .

 • ghachaghe ensan-taliem-ir

  قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران

  تومان

  قاچاق انسان شکل نوینی از برده‌داری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان‌ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن‌فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران‌ها، مزارع و دامداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیرقانونی در دنیا به شمار می‌رود. از انواع رایج آن قاچاق کودکان می‌باشد.

 • Moghadame Hoghoogh-taliem-ir

  مقدمات علم حقوق و حقوق اساسی

  تومان

  با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند. بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند. آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند. بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند. در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.

 • mogheyat zan dar jamee-taliem-ir

  موقعیت زن در جامعه

  تومان

  مقتضیات  ایجاب می کند که بسیاری از مسائل بعداً مورد ارزیابی قرار می گیرد و به ارزیابیهای گذشته بسنده شود. «نظام حقوق و تکالیف خانوادگی» از جمله این سلسله مسائل است. در این عصر به عللی فوض شده که مسئله ای اساسی در این زمینه «آن دی» زن و «تساوی حقوق» او با عدد است، همه ی مسائل دیگر فرع این دو مسئله است. قدهای فلاسفه، فلسفه ی زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از «حکمت علمی» می شوند و معتقد به منطق و معیار جداگانه ای برای این بخش از حیات انسانی بوده اند. افلاطون در رساله جمهوریت، و ارسطو در کتاب سیاست و بوعلی در کتاب اشفا با چنین دیدی و از این زاویه به موضوع نگریسته اند. در مورد حقوق زن در اجتماع نیز قطعاً چنین تردید و پرسشی در اجتماع هست که آیا حقوق طبیعی انسانی زن و مرد همانند و متشابه است یا نا همانند و نا متشابه یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک سلسله حقوق به انسان ها ارزانی داشته است. آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا «ذکوریت» و «انوثیت» در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته است یا از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسی است؟ در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه ی مسائل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» سورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره ی حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشنکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند.

 • hoghooghe khanevadeh-taliem-ir

  نظام حیات خانواده در اسلام

  تومان

  انقلاب صنعتي را به واقع مي توان يكي از رخدادهاي مهم تاريخ حيات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رويدادي را در جهان ميتوان ذكر كرد كه تا بدين حد در جوانب ابعاد حيات انسان اثر گذارده باشد. شيوه زندگي و اصولاً طرز فكرها در رابطه با آن دگرگون گرديد، انديشه هائي جديد در رابطه با حيات نوين پديد آمدند كه دامنه آن به زودي در اقصي نقاط جهان گسترده شده و حتي كشورهاي غيرصنعتي را هم زير پوشش قرار دادند. اخلاق كه تا آن روزگار بيشتر جنبة تعييني داشت بمرحله استنباطي رسيد و هر گروه و طرفدار مكتبي كوشيدند كه آن را بر اساس ديد و برداشت خود تبيين كنند. ارزشهاي گذشته بويژه در زمينه روابط زير سؤال قرار گرفتند و چه بسيار از آنها كه فاني شده و بجايش ارزشهاي ديگري پديد آمدند. نهضت صنعتي عاملي بود كه در آن سرمايه داران كوشيدند براي دستيابي به كار بيشتر و مزدي كمتر زنان را از خانواده ها به بيرون كشند و به سوي كارخانه ها گسيل دارند و اين امر با فريب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادي» به زنان و تساوي حقوق آنها با مردان آنچنان فلاكت و بيچارگي براي اين طبقه بوجود آورد كه وصف ناشدني است و شما در دنياي غرب هرروزه صبحها بانواني خواب آلود را مي بينيد كه دست كودكان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار يا اتوبوسي هستند كه بيايد و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد كودك ها بسپارد و خود آنها را هم به كارخانه و اين جدائي كه خود منشاء پيدايش عقده ها و نابسامانيها در سنين بعدي حيات كودكان است موجب پيدايش بزهكاري‌هائي است كه همه روزه تكرار ميشود.

 • naghsh ell etefaghi dar ertekabjorm-taliem-ir

  نقش علل اتفاقی در ارتکاب جرم

  تومان

  زندگي انسانها از ابتدا دو وجه داشته است. يك روي آن وفاق و هماهنگي افراد و روي ديگر آن جنگ و نزاع درگيري بين انسانها بوده است. يكي از پديده هايي كه هميشه مورد توجه انسان بوده مسئله جرم بوده است. از جرم تعاريف و تفسيرهاي متفاوتي شده است و متفكران زيادي اعم از جامعه شناسان – جرم شناسان – روان شناسان و ساير گروه هاي علمي و فكري از جنبه هاي مختلف به آن پرداخته اند. با توجه به اينكه جرم مثل ساير پديده هاي اجتماعي يك مسئله چند بعدي و چند عليّتي است و با توجه به دگرگوني و پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون فكري، علمي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر پيچيدگي آن افزوده مي شود لازم است تا اين پديده بصورت كاملاً سيستماتيك و علمي بررسي شود. اگر چه زيست شناسان تاكيد برجنبة فيزيولوژيك جرم تأكيد داشته اند وروان شناسان بيشتر به ريشه هاي رواني آن پرداخته اند و از سوي ديگر جامعه شناسان نيز از زوايه جامعه شناختي به آن توجه داشته اند اما علت پديده جرم در ريشه هاي آن با دشواري ها و نگراني هاي زيادي  همراه است. اين تحقيق در كنار ساير تحقيقات انجام شده سهمي دارد تا به قدرتوان خود گوشه هايي از مسئله جرم را كالبد شكافي نمايد و به بحث در عوامل اتفاقي و نقش آن در وقوع جرم بپردازد. اگر چه در اين تحقيق سعي شده است تا حد امكان به ابعاد مختلف مسئله پرداخته شود ولي محققين و انديشمندان با تلاش و كوشش خود نواقص وكاستي هاي موجود را مرتفع خواهند نمود. اين تحقيق از سه بخش تشكيل شده است. در بخش اول به مباحثي مثل تعريف جرم – ديدگاه هاي مختلف درباره جرم و تبيين هاي آنها پرداخته شده است.

 • baresi teori eslam-taliem-ir

  بررسی تئوری اسلام درموردتوجیه عقلانی واخلاقی کیفر قصاص

  تومان

  کیفر از نظرلغوی به عقاب،مجازات ومکافات بدی معنا شده است ودر اصطلاح حقوقی به واکنش جامعه علیه مجرم ،مجازات گفته می شود و مجازات قصاص که ازریشه ی ” قصّ یقصّ ” گرفته شده است به معنای تلافی ، مقابله به مثل و پی گیری نمودن اثرچیزی است . درتعاریف ارائه شده این مساله آشکار است که اعمال کیفرنمی تواند بدون هدف باشد بنابراین چه قانون گذارو چه خداوند به طریق اولی دراعمال کیفر اهدافی را درنظر دارند با بررسی این موضوع متوجه خواهیم شد که اهدافی که قصاص به عنوان یکی ازکیفرهای قانونی درخود دارد به چهاردسته ی کلی تقسیم می شوند: -1سزادهی -2بازدارندگی – 3 بازپروری – 4ناتوان سازی. دراین مقاله به بررسی اهداف چهارگانه ی کیفرقصاص می پردازیم تا مهرتاییدی باشد برهدفمند بودن این کیفر. روش تحقیق دراین مقاله کتابخانه ای است که با جمع آوری اطلاعات فقهی و حقوقی به نگارش درآمده است واز دست آورد این مقاله درمی یابیم که هدف سزادهی که نام دیگر آن عدالت گرایی است، به این دلیل هدف کیفرقصاص است که اسلام خواسته است با صدور دستور مقابله به مثل جلوی جرات و گستاخی متجاوز را بگیرد و رضایت خاطر بزه دیده یا اولیای دم رابه دست آورد؛ کسانی که احساساتشان دراثرارتکاب جرم جریحه دار شده است . هم چنین اسلام با توجه به اهمیت نفوس انسان ها مجازات قصاص را برای پیش گیری از وقوع قتل وسایر جرایم علیه اشخاص نیز پیش بینی کرده است . هم چنین در جایی که به جای قصاص به عفوو گذشت سفارش شده است بازپروری به عنوان یکی از اهداف کیفرجلوه گر می شود ودر آخر با ناتوان سازی مطلق مجرم در قصاص نفس و ناتوان سازی نسبی مجرم درقصاص عضو از به هم ریختن امنیت جامعه جلوگیری می شود .