• iso-Standard-taliem-ir

  iso استاندارد

  تومان

  طی سه دهه گذشته جهان شاهد شکل گیری تدریجی یک سیستم اقتصادی یکپارچه جهانی بوده است. دنیای تولید نیز در ادامه این وضع شاهد افزایش سطح رقابت و ظهور رقبای مستعد دراقصی نقاط جهان بود. جهانی شدن بازار تولید شرکتهای تولید کننده رابه ارزیابی مجدد نگرش هایشان را رقابتهای بین المللی وا داشته و دولتها را نیز به تغییر سیاست های ملی خود وادار نموده است. مطمئناً شرکتهایی که به بازار به صورت ملی و نه جهانی ، و به محصولات نیز در حد کافی و خوب، و نه در سطح جهانی توجه می نمایند از صحنه رقابتهای تولیدی این منظر جهانی خارج خواهند شد. مصرف کنندگان در بازار امروزی نقشی قاطع نسبت به گذشته ایفا می کنند، چرخه های کوتاه تر تولید و تدارک پاسخ سریع تر به تغییرات سلیقه مصرف کنندگان بسیار ضروری است. سیستم های نوین تولیدی باید قادر به تولید محصولاتی با کیفیتی بالاتر، هزینه کمتر ، زمان انتظار ، طراحی سریعتر محصولات موجود و نهایتا انعطاف پذیرتر باشند. رعایت استانداردهایی که در طول سالیان متمادی تدوین گردیده است، یکی از ابزارهای مهم در راستای ارتقاء کیفیت محصولات بوده ، به طوریکه کشورهای پیشرفته صنعتی در راستای جهانی سازی ، مرزهایی را برای کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته بوجود آورده اند که این کشورها برای ورود به عرصة جهانی و عبور از این مرزها بایستی استانداردهای بین المللی و قواعد بازارهای جهانی را رعایت نمایند.

 • arzyabi olgo parakanesh-taliem-ir

  ارزیابی الگوی پراکنش فضایی جمعیت در نظام شهری کشور

  1,900 تومان

  ارزیابی و تحلیل سیستم های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص تر می شود. همچنین روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است. در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله ارزیابی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه بر نحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری (مرتبه – اندازه زیپف، الگوهای نخست شهری و ضریب آنتروپی) در پنج دوره سرشماری (1390-1355) می باشد. نوع تحقیق کاربردی – توسعه ای و روش آن توصیفی – تحلیلی است. بخش های نظری پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با استفاده از منابع داخلی و خارجی انجام شده و آمارهای مورد نیاز از طریق مراکز و سازمان های دولتی تهیه شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه نقاط شهری استان مازندران در سالهای 1390- 1355 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظم ها و تئوری های تجربه شده نمی باشد. تحلیل یافته ها حاکی از آن است که نظام شهری استان مازندران از قانون رتبه – اندازه پیروی نمی نماید و الگوی نخست شهری حاکم است، اما شدید نیست و همچنین ضریب آنتروپی درسالهای آخر دوره مورد مطالعه وضعیت نسبتاً بهتری را کسب کرده است.

 • arzyabi jaye pay-taliem-ir

  ارزیابی جای پای بوم شناختی (EF) به منظور پایداری حمل ونقل شهری

  1,900 تومان

  امروزه مهمترین چالش فراروی کلان شهرها بهمنزله موتور اقتصاد جهانی، شبکه های حملونقل هستند که بالاترین کارایی شهر را تامین میکنند. مفهوم حمل ونقل پایدار به معنای مجموعه ای از سیاستها و دستورالعمل های یکپارچه، پویا، پیوسته با اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گفتهشده که رفع نیازهای حمل ونقل جامعه و نسل های آتی را به عهده دارد. لذا هدف این تحقیق ارزیابیجای پای بوم شناختی به منظور پایداری حمل ونقل کلانشهر تهران میباشد. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی– تحلیلی و از نوع تحقیقات پژوهشی – کاربردی میباشد. یافته های حاصله از پژوهش نشان میدهد که میزان جای پای بوم شناختی حمل ونقل کلانشهر تهران برابر با هکتار 181،040،1 طبق آمار جهانی بوده است. با توجه به جمعیت 706،693،8 نفری شهر تهران نشان میدهد که 7 برابر بیشتر از مساحت کل شهر است. اگر رد پای اکولوژیکی بسیار بیشتر از ظرفیت زیستی بر زیستبوم آن وارد گردد باعث حرکت سیستم به سمت برگشت ناپذیری و آسیبهای جدی خواهد شد؛ بنابراین استفاده از یک سیستم یکپارچه حمل ونقل شهری بر اساس کاربری زمین،کاهش تخصیص حملونقل خیابانها به خودروهای شخصی و اختصاص بیشتر ظرفیت آنها به حمل ونقل پاک، تشویق افراد به انجام سفرهای ضروری با حمل ونقل همگانی، بهبود سطح دسترسی به حمل ونقل عمومی و خدمات ارایه شده، تشویق سرمایه گذاری خصوصی به بهبود بخش حمل ونقل ازجمله مواردی است که به منظور پایداری حمل ونقل شهری با رویکرد جای پای بوم شناختی پیشنهاد میشوند.

   

 • eghtesad va amozesh-taliem-ir

  اقتصاد آموزش

  تومان

  از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

 • baresi va sanjesh-taliem-ir

  بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان; مطالعه موردی بانک تجارت

  تومان

  با نگاهی به اطـراف خـود در مـییـابیم کـه خـدمات بـه صورتی وسیع گسترش یافته و هیچ اقتصادي نمیتواند بـدون خدماتی چون حمل و نقل ارتباطات، بیمه، ، آموزش و پرورش و بانکداري به حیات خود ادامـه دهـد. بـا توجـه بـه اهمیـت مبحث کیفیت خدمات (به ویژه خـدمات بـانکی) و همچنـین رویکرد مشتريگرایی و مشتريمحوري که در سالهاي اخیر در بحث بازاریابی عنوان شده اسـت نیـاز اسـت کـه در ایـن خصوص راهکارهاي اجرایی اتخاذ گردد. مقالۀ حاضر حاصـل تحقیقی میدانی است که هدف از آن سنجش کیفیت خدمات ارائه شده توسط بانک تجارت و نیز بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات بانکی با رضایتمندي مشـتریان بـوده اسـت. در ایـن پژوهش از مقیاس سروپرف به منظور ارزیابی کیفیت خـدمات استفاده شده است. جامعه آماري این تحقیـق کلیـه مشـتریان بانک تجارت در شهر کرج و نمونـه آمـاري 250نفـر از ایـن مشـتریان هسـتند. نتـایج ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از روش همبستگی پیرسون نشان میدهد که فرضیه هاي تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.

 • tarhhaye Shakheshaie Arzyaabi-taliem-ir

  طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي

  تومان

  براي اطمينان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان هاي انساني آن، طراحي شاخص هاي اقتصادي و محاسبه آن از اهميت زيادي برخوردار است. هدف اين پژوهش طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي بخش بهداشت است. در اين پژوهش شاخص هاي ارزيابي اقتصادي بر چگونگي تخصيص منابع، فراهم بودن امكانات بهداشتي و درماني ، دسترسي جمعيت هاي هدف به خدمات مورد نياز و توزيع عادلانه منابع با تاكيد بر كارايي منابع تاكيد دارد. نوع پژوهش كاربردي و روش مطالعه آن تطبيقي و به صورت توصيفي است . تحليل و انتخاب شاخص ها براساس نظريات كارشناسان ذيربط با استفاده از تكنيك دلفي انجام شده است . نتايج اين پژوهش بر مبناي راهكارها، مدل ها و اهداف طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي شامل، 92 شاخص با ذكر فرمول آنها در قالب طبقه بندي هاي رايج بين المللي ارائه گرديده است . استفاده هرچه سريعتر از شاخص هاي طراحي شده كه در حال حاضر در دستور كار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي ارزيابي اقتصادي از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصيه و تاكيد مي شود.

 • nazarye sakhtary shodan-taliem-ir

  نظریه ساختاری شدن آنتونی گیدنز و مبانی روش شناختی آن

  تومان

   

  آنتونی گیدنز یکی از نظریه‌پردازان اجتماعی معاصر، تلاش نظری گسترده‌ای را در سه دهه اخیر صورت داده است. در مرکز بحث‌های نظری این اندیشمند انگلیسی که اینک ریاست مدرسه سیاسی- اقتصادی لندن را عهده‌دار است، نظریه ساختاری‌شدن قرار دارد که شرح و بسط کامل آن نخستین بار در کتاب تاسیس جامعه (1984)آمد. نظریه ساختاری‌شدن با هدف پایان دادن به سلطه نظریه‌های هرمنوتیکی از یک سو و ساختارگرایی و کارکردگرایی از سوی دیگر، به طرز پیچیده‌ای به تلفیق عناصری از این رهیافت‌ها و رهیافت‌های پیشین دیگر، می‌پردازد. هدف گیدنز از به‌کارگیری اصطلاح ساختاری‌شدن که از زبان فرانسه گرفته شده است، تاکید بر جریان فعال زندگی اجتماعی و پرهیز از مفهوم ساختار به معنای امری بیرونی و صرفاً الزام‌آور است که مد نظر ساختارگرایان بود. در این مقاله ابتدا به بررسی نظریه ساختاری‌شدن و آن گاه به مبانی روش‌شناختی این نظریه می‌پردازیم.

 • negrashi bar ede jameyeti-taliem-ir

  نگرشی نو بر ایده های جمعیتی (بازبینی اندیشه های مالتوس ،کینزبوکر)

  تومان

   

  از دیرباز بررسی نقش جمعیت و اثرات آن بر اقتصاد جوامع مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده است. بر همین اساس نظریات مختلفی ارائه شده که معروف ترین آن نظریه جمعیتی مالتوس است. نظریه جمعیتی مالتوس که دارای نگرشی بدبینانه نسبت به جمعیت است، هر چند در فضایی متفاوت از ویژگی های اقتصاد نوین ارائه شد، اما هنوز بر دیدگاه اکثر اقتصاددانان در مورد جمعیت سایه افکنده است. جالب اینجا است که حتی با اینکه مالتوس بعدها بسیاری از عقاید خود را اصلاح و یا تعدیل کرد، هنوز اکثر اقتصاددانان بر نظریات ابتدایی اوتاکید می ورزند. در این راستا این مقاله ضمن نگاهی محدود و مجدد به نظریه جمعیتی مالتوس و اصلاحاتی که خود بر این نظریه وارد ساخت به دنبال این است که به بررسی نظریات دو تن دیگر از اقتصاددانان مطرح یعنی جان مینارد کینز و گری بکر بپردازد. نظریه پردازانی که دید بسیار منفی به اثرات افزایش جمعیت داشتند ولی آن‌‌ها نیز سرانجام مجبور به تغییر موضع خود شدند. همچنین این مقاله به بررسی شواهد تجربی و نظریات جدید ارائه شده در زمینه جمعیتی که علی رغم نگرش بدبینانه حاکم، بر اثرات مثبت رشد جمعیت تاکید دارد می پردازد. آنچه این مقاله نتیجه گرفته است، رد افکاری است که بسیاری از مشکلات اقتصادی جوامع را به رشد جمعیت نسبت داده و سعی کرده آن‌ها را به مسائلی دیگر نظیر ضعف مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و نهادهای سیستم اقتصادی حاکم بر کشورها، رفتار انسان ها، اتلاف منابع طبیعی و …نسبت دهد.

 • hazineyabi faaliyat-taliem-ir

  هزينه يابي بر مبناي فعاليت

  تومان

  گر چه تعيين قيمت تمام شده دقيق محصولات و خدمات به نظر غير ممكن مي‌آيد ولي هر نوع سعي و كوششي بايد صورت گيرد تا بهترين بر‌آورد در مورد قيمت تمام شده دراختيار تصميم گيرندگان قرار گيرد. بهترين برآورد در مورد قيمت تمام شده محصول زماني مي‌تواند صورت گيرد كه هزينه‌ها به طور مستقيم قابل رديابي به محصولات توليد شده و خدمات ارائه شده باشند. هزينه‌هاي مواد مستقيم و كار مستقيم به طور مستقيم قابل رديابي به محصولات توليد شده مي‌باشند . از طرف ديگر، هزينه‌هاي سربار كارخانه كه يك نوع هزينه غير مستقيم مي‌باشند ، اصولا نمي‌توان بسادگي و به طور مستقيم به محصولات توليد شده و خدمات ارائه شده رديابي كرد. مشكل‌ترين قسمت محاسبه قيمت تمام شده يك واحد ، مشخص كردن مبلغ صحيح هزينه سربار كارخانه است كه بايد به محصولات و خدمات تخصيص داده شود.

 • bannertaliem-taliem-ir

  A comparison of performance of Islamic and conventional banks 2004–۲۰۰۹

  تومان

  We compare the efficiency of Islamic and conventional banks during the period 2004–2009 using data  envelopment analysis (DEA) and meta-frontier analysis (MFA). The use of the non-parametric MFA allows for the decomposition of gross efficiency (i.e. the efficiency of banks when measured relative to a common  frontier) into 2 components: net efficiency (the efficiency of banks measured relative to their own bank type frontier) and type efficiency (the efficiency which relates to modus operandi). This approach is new to the  Islamic banking literature. The analysis is performed in two stages. The first stage employs DEA and MFA to compare banks on the basis of gross efficiency and its components (net and type). We find that Islamic banks are typically on a par with conventional ones in terms of gross efficiency, significantly higher on net efficiency and significantly lower on type efficiency. Second stage analyses, which account for banking environment and bank-level characteristics, confirm these results. The low type efficiency of Islamic banks  could be attributed to lack of product standardization whereas high net efficiency reflects high managerial capability in Islamic banks. These findings are relevant to both policy-makers and regulators. In particular, Islamic banks should explore the benefits of moving to a more standardized system of banking, while the underperformance of conventional bank managers could be examined in the context of the on-going  remuneration culture.

 • A-hybrid-model-based-on-rough-sets-.[taliem.ir]

  A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting

  تومان

  In the stock market, technical analysis is a useful method for predicting stock prices. Although, professional stock analysts and fund managers usually make subjective judgments, based on objective technical  indicators, it is difficult for non-professionals to apply this forecasting technique because there are too many complex technical indicators to be considered. Moreover, two drawbacks have been found in many of the past forecasting models: (1) statistical assumptions about variables are required for time series models, such as the autoregressive moving average model (ARMA) and the autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH), to produce forecasting models of mathematical equations, and these are not easily understood by stock investors; and (2) the rules mined from some artificial intelligence (AI) algorithms, such as neural  networks (NN), are not easily realized.

 • A New Activity-Based Financial Cost Management Method[taliem.ir]

  A New Activity-Based Financial Cost Management Method

  تومان

  The standard activity-based financial cost management model is a new model of financial cost management,  which is on the basis of the standard cost system and the activity-based cost and integrates the advantages of the two. It is a new model of financial cost management with more accurate and more adequate cost  information by taking the R&D expenses as the accounting starting point and after-sale service expenses as the terminal point and covering the whole producing and operating process and the whole activities chain  and value chain aiming at serving the internal management and decision.

 • A-new-marketing-strategy-map-for-direct-marketing.[taliem.ir]

  A new marketing strategy map for direct marketing

  تومان

  Direct marketing is one of the most effective marketing methods with an aim to maximize the customer’s lifetime value. Many cost-sensitive learning methods which identify valuable customers to maximize expected profit have been proposed. However, current cost-sensitive methods for profit maximization do not identify how to control the defection probability while maximizing total profits over the customer’s lifetime.  Unfortunately, optimal marketing actions to maximize profits often perform poorly in minimizing the defection probability due to a conflict between these two objectives. In this paper, we propose the sequential decision making method for profit maximization under the given defection probability in direct marketing. We adopt a Reinforcement Learning algorithm to determine the sequential optimal marketing actions. With this finding, we design a marketing strategy map which helps a marketing manager identify sequential optimal campaigns and the shortest paths toward desirable states. Ultimately, this strategy leads to the ideal design for more effective campaigns.

 • A stochastic dominance approach to financial risk management[taliem.ir]

  A stochastic dominance approach to financial risk management strategies

  تومان

  The Basel III Accord requires that banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) communicate their daily risk forecasts to the appropriate monetary authorities at the beginning of each trading day, using one of a range of alternative risk models to forecast Value-at-Risk (VaR). The risk estimates from these models are used to determine the daily capital charges (DCC) and associated capital costs of ADIs, depending in part on the number of previous violations, whereby realized losses exceed the estimated VaR. In this paper we define risk management in terms of choosing sensibly from a variety of risk models and discuss the optimal selection of the risk models. Previous approaches to model selection for predicting VaR proposed combining alternative risk models and ranking such models on the basis of average DCC, or other quantiles of its distribution. These methods are based on the first moment, or specific quantiles of the DCC distribution, and supported by restrictive evaluation functions. In this paper, we consider robust uniform rankings of models over large classes of loss functions that may reflect different weights and concerns over different intervals of the distribution of losses and DCC. The uniform rankings are based on recently  developed statistical tests of stochastic dominance (SD). The SD tests are illustrated using the prices and returns of VIX futures. The empirical findings show that the tests of SD can rank different pairs of models to a statistical degree of confidence, and that the alternative (recentered) SD tests are in general agreement.

 • A Study on the Relationship between Earnings Management.[taliem.ir]

  A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient

  تومان

  The earnings management has attracted scholars, researchers, and policy makers’ attention in many  countries and has been raised as one of the most important issues for investors and owners of corporate interests. The main objective of this study is to investigate the possible relationship between earnings management incentives and earnings response coefficient. To investigate this matter, a sample of 100  companies have been selected out of companies listed in Tehran Stock Exchange and data required in the timeframe of 2007 to 2013 have been extracted based on the sample companies. In this study, the  correlation coefficient was used to analyze the data statistically at 95% level and hypothesis testing was performed with multivariate linear regression model. The findings, according to the results of the first and third hypothesis suggest no relationship between earnings management incentives and earnings response coefficients, and also the results of the second hypothesis test suggest a negative relationship between earnings management incentives and earnings response coefficient in most of the test sub- hypotheses.