سبد خرید

نمایش یک نتیجه

ارزیابی الگوی پراکنش فضایی جمعیت در نظام شهری کشور

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
ارزیابی و تحلیل سیستم های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص تر می شود. همچنین روند روبه رشد شهرنشینی در...

ارزیابی جای پای بوم شناختی (EF) به منظور پایداری حمل ونقل شهری

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
امروزه مهمترین چالش فراروی کلان شهرها بهمنزله موتور اقتصاد جهانی، شبکه های حملونقل هستند که بالاترین کارایی شهر را تامین میکنند. مفهوم حمل ونقل پایدار به معنای مجموعه ای از سیاستها و دستورالعمل های یکپارچه، پویا، پیوسته با اهداف اقتصادی،...

A comparison of performance of Islamic and conventional banks 2004–2009

0 از 5
0امتیاز
تومان
We compare the efficiency of Islamic and conventional banks during the period 2004–2009 using data  envelopment analysis (DEA) and meta-frontier analysis (MFA). The use of the non-parametric MFA allows for the decomposition of gross efficiency (i.e. the efficiency of banks...

A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting

0 از 5
0امتیاز
تومان
In the stock market, technical analysis is a useful method for predicting stock prices. Although, professional stock analysts and fund managers usually make subjective judgments, based on objective technical  indicators, it is difficult for non-professionals to apply this forecasting technique...

A New Activity-Based Financial Cost Management Method

0 از 5
0امتیاز
تومان
The standard activity-based financial cost management model is a new model of financial cost management,  which is on the basis of the standard cost system and the activity-based cost and integrates the advantages of the two. It is a new...

A new marketing strategy map for direct marketing

0 از 5
0امتیاز
تومان

A new marketing strategy map for direct marketing

0 از 5
0امتیاز
تومان
Direct marketing is one of the most effective marketing methods with an aim to maximize the customer’s lifetime value. Many cost-sensitive learning methods which identify valuable customers to maximize expected profit have been proposed. However, current cost-sensitive methods for profit...

A stochastic dominance approach to financial risk management strategies

0 از 5
0امتیاز
تومان
The Basel III Accord requires that banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) communicate their daily risk forecasts to the appropriate monetary authorities at the beginning of each trading day, using one of a range of alternative risk models to...

A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient

0 از 5
0امتیاز
تومان
The earnings management has attracted scholars, researchers, and policy makers' attention in many  countries and has been raised as one of the most important issues for investors and owners of corporate interests. The main objective of this study is to...

A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations

0 از 5
0امتیاز
تومان
This paper reports on the findings of a postal questionnaire that examines the extent to which potential  contextual factors influence the characteristics of product costing systems. Prior research has mostly used the adoption or non-adoption of ABC systems to capture...
درحال بارگذاری ...