سبد خرید

نمایش یک نتیجه

ارائه «مدل راهبردی بلوغ منابع» جهت ارزیابی و بهینه سازی عملیات ادغام بانکها

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
بر اساس نقشه راه 1400 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف اساسی این بانک سازماندهی شبکه بانکی کشور عنوان شده است. طبق اذعان مقامات مسیول، یکی از راهبردهای اتخاذ شده برای حصول هدف مذکور، ادغام بانکها در یکدیگر...

ارایه ی یک الگوی دینامیک، جهت بررسی سیستماتیک بازار خودروی کشور

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
واردات خودروی خارجی به بازار خودروی کشور، همیشه موضوعی بحث برانگیز بوده است. استفاده از موانع تعرفه ای، مهم ترین ابزار مدیران اقتصاد کلان کشور، برای سازماندهی این امر بوده است. طرفداران اقتصاد بازار، بر کاهش شدید و یا حتی...

ارتباط متقابل میان معماري سازمان با معماري منابع انسانی

0 از 5
0امتیاز
تومان
معماري واژه ناشناخته اي نیست. حداقل براي مهندسان و آشنایان به رشته هاي مهندسی، کلمه معماري یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است که داراي خواصی چون پیچیدگی و پویایی است. تهیه...

ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
مدیریت شرکت های مادرتخصصی در شرایط کنونی، مستلزم استفاده از ابزار و روش های به روز، متناسب با ساختار سازمان خاصی می باشد. موضوع مورد پژوهش ارتقا بهره وری شرکت های مادر تخصصی چند بعدی از طریق ارزیابی سیستماتیک عملکرد...

بررسی اثربخشی تفریحات ورزشی بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شهر مشهد

0 از 5
0امتیاز
تومان
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر تفریحات ورزش بر انگیزه شغلی کارکنان شهرداری مشهد انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات شهرداری شهر مشهد می باشد که تعداد آنها 1243نفر بوده و به با توجه به جدول  مورگان 296نفر...

بررسی الگوی مصرف برق اصناف شهر مشهد و مدیریت مصرف بهینه

0 از 5
0امتیاز
تومان
رشد روز افزون جمعیت کشور و به تبع آن افزایش تقاضا برای انرژی برق بخصوص در بخش های غیرمولد منجمله بخش تجاری با شرایط فعلی الگوی مصرف، سهم عمده ای از پیک بار شبکه را به خود اختصاص می دهد.در...

بررسی رابطه ی بین اضطراب و تنیدگی شغلی با مدیریت زمان در معلمان

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب و تنیدگی شغلی با مدیریت زمان بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع کاربردی میباشد. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان شهر بیرجند که تعداد کل آنها 4200 است و با استفاده...

بررسی علل تشکیل و مدیریت کلاس های چند پایه

0 از 5
0امتیاز
1,900 تومان
وجود محدودیت های آموزشی در برخی از مناطق کشور از جمله و جود محدودیت های جغرافیایی، اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی و... سبب ایجاد کلاس های چند پایه شده است آموزش و پرورش یك حق عمومی است و هر کودکی...

بررسی مفاهیم مدیریت الکترونیک و رهبري الکترونیک0

0 از 5
0امتیاز
تومان
در فضاي بازار امروزي، سازمانها براي انجام کارها، به طور فزاینده اي در حال تبدیل شدن به نیروي کار مجازي یا برون سازمانی هستند. با توجه به مزایاي ارتباط و اشتراك گذاري اطلاعات موثر میان سهامداران، بسیاري از صنایع به...
درحال بارگذاری ...