• bannertaliem-taliem-ir

  کتاب آموزش جوملا ۲٫۵

  تومان

  سیستم مدیریت محتوا ، ترجمه عبارت content management system یا CMS است ، که به معنای سیستم نرم افزاری ای است که به کمک آن محتوا مدیریت می شود و به نرم افزارهایی گفته می شود که نظام قابل مدیریتی را در ثبت , بروزرسانی و بازیابی محتوا فراهم می آورند . این نرم افزارها الزاما وابسته به وب نیستند و برنامه های کاربردی مدیریت محتوای وب سایت های اینترنتی , صصرفا یک نمونه از این گونه سیستم های مدیریت محتوا می باشد. لکن در کشور ما ایران ، بعلت گسترش این شاخه از نرم افزارهای سیستم مدیریت محتوا , عبارت cms تتنها به نرم افزارهای مدیریت وب سایت اطلاق می شود.طراحی سایت ، cms ، پرتال ، سایت ساز ، سیستم مدیریت محتوا ، نرم افزار مدیریت محتوا ، طراحی وب سایت با Dadevarzan ، portal ، سی ام اسcms یا سیستم مدیریت محتوا چرخه زندگی صفحات وب سایت اینترنتی را از لحظه ایجاد تا زمان انقراض در بر می‌گیرند و به صاحبان این وب سایت ها , که لزوما آشنای با مباحث تخصصی اینترنت , وب و برنامه نویسی تحت وب نیستند ، اجازه می دهند تا بتوانند سایت های خود را به نحوی حرفه ای مدیریت کنند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  شناخت اثرات عدم قطعیت پارامترهاي موثر در مدلسازي پایداري سواحل رودخانه ها درمقابل مکانیزم گسیختگی طا شکل (مطالعه موردي رودخانه کردان

  تومان

  دم مطالعه گسترده پدیده گسیختگی طاقی شکل در سواحل چندلایه رودخانه ها توسط محققین مختلف و فقدان روابط تحلیلی کامل و مستدل براي تخمین  ضریب اطمینان پایداري ساحل، نشانگر اهمیت تعیین و اندازه گیري پارامترهاي موثر در پایداري ساحل میباشد. به دلیل وجود مشکلات فنی و اجرایی  و عدم امکان ثبت تغییرات زمانی پارامترهاي موثر در پایداري طاق آویزان در طبیعت، تخمین برخی از پارامترهاي موثر به راحتی میسر نبوده لذا در  برخی موارد با پذیرفتن درصدي خطا در محاسبات مربوطه، با استفاده از تجارب و اطلاعات موجود نسبت به تخمین مقدار آنها اقدام میشود. از آنجا که تاکنون  روابط سادهاي براي تحلیل پایداري گسیختگی طاقی شکل مورد استفاده قرار گرفته، براي تعیین میزان تأثیر پارامترهاي موثر نیز تحقیقات بسیار اندکی به  عمل آمده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن اثر تمامی پارامترهاي موثر در تحلیل پایداري طاق هاي تشکیل شده در سواحل رودخانه و با استفاده از  اطلاعات جمع آوري شده از سواحل رودخانه کردان در استان البرز، پایداري سواحل رودخانه در مقابل گسیختگی طاقی شکل بررسی و اثرات عدم قطعیت  موجود در تعیین پارامترهاي بکار رفته در مدلسازي پایداري ساحل مشخص شده است. مقدار ضریب اطمینان ساحل در برابر گسیختگی برشی طاق آویزان به  ترتیب اهمیت نسبت به تغییرات ارتفاع طاق، عمق ناحیه تحتانی طاق، عمق توسعه ترك کششی در طاق، چسبندگی و وزن مخصوص مصالح تشکیل  دهنده طاق آویزان بیشترین حساسیت را داشته در حالی که حساسیت ضریب اطمینان نسبت به تغییرات زاویه اصطکاك درونی مصالح، زاویه مربوط به  افزایش مقاومت در اثر مکش منفی، عمق جریان آب رودخانه و رقوم آب زیرزمینی ناچیز میباشد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بهینه سازي بهره برداري از سیستمهاي چندمخزنی با استفاده از الگوریتم جفتگیري زنبورعسل

  تومان

  امروزه سیستم هاي چندمخزنی اغلب نیازمند دستیابی به اهداف مختلفی هستند که تصمیمگیري هاي مربوط به مدیریت این  منابع آبی را پیچیده میکند. علاوه بر این، شکل ریاضی بسیاري از این اهداف غیرخطی می باشد که در کنار سایر پیچیدگی  هاي سیستم حل آنها را به کمک روش هاي بهینه سازي سنتی بسیار مشکل و عملاً غیرممکن میسازد. از حدود دو دهه  پیش، الگوریتم هاي فراکاوشی دریچه جدیدي بر روي حل مسائل پیچیده منابع آب گشوده اند. در این مقاله از الگوریتم جفتگیري  زنبورعسل ،(MBO) در بهینه سازي یک سیستم سهم خزنی در حوزه آبریز کرخه واقع در جنوب غربی ایران، با هدف  تأمین نیاز زیست محیطی و کشاورزي پایین دست استفاده شده است. مقادیر خروجی بهینه از هر مخزن به صورت ماهانه  محاسبه شده و نتایج آن با نتایج دیگر الگوریتم هاي فراکاوشی مانند الگوریتم ژنتیک، مورچه و هجوم ذرات مقایسه شده است.  در ادامه، پس از تحلیل حساسیت مدل نسبت به تغییر پارامترهاي مختلف، محدودیتهاي موجود و پیشنهاداتی براي عملکرد بهتر  این الگوریتم ارائه میشود.

 • bannertaliem-taliem-ir

  استفاده از برنامه ریزي بیان ژن در بررسی تغییرات داده هاي کیفی آب زیرزمینی با نوسانات سطح آب در دشت برخوار اصفهان

  تومان

  در این پژوهش سعی شده است تغییرات سطح آبزیرزمینی و تاثیر آن بر برخی ویژگیهاي کیفی آبزیرزمینی نظیر کل املاح  محلول،(TDS) غلظت یون منیزیم ،(Mg) غلظت یون کلسیم (Ca)و شوري (EC)با استفاده از برنامه ریزي بیان ژن بررسی شود.  بدین منظور داده هاي مربوط به داده- هاي کیفی و نوسانات سطح آب در چهار چاه امین آباد، سین، قلعه خواجو و محمودآباد در  دشت برخوار واقع در شهر اصفهان در یک دوره 13 ساله (1387-1374)مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از همبستگی قابل  قبول نوسانات سطح آبزیرزمینی با کل املاح محلول وغلظت یون کلسیم بوده، در حالی که براي شوري و غلظت یون منیزیم  معنی دار نمیباشد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  کالیبراسیون ضرایب بار و مقاومت آیین نامه فولاد ایران بر اساس تئوري قابلیت اعتماد سازه ها

  تومان

  در ایران روش حالات حدي ابتدا در قالب نشریه 169سازمان مدیریت و برنامه ریزي و با الهام از آیین نامه AISC LRFD 1994 (آیین نامه  طراحی  سازه هاي فولادي ایالات متحده امریکا به روش حالت حدي) وارد عرصه طراحی سازه هاي فولادي گردیده و سعی شده است که نشریه  مذکور  با نسخه پیشین آیین نامه طراحی سازه هاي فولادي ایران (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1384ه ش و قبل از آن) و آیین نامه بتن  ایران (آبا) سازگار باشد و از سال 1387هش این روش رسماً بعنوان روش دیگر طراحی سازه هاي فولادي علاوه بر روش تنش مجاز پذیرفته و در  مبحث دهم مقررات ملی ساختمان گنجانده شد. اما باید به این نکته توجه داشت که شرایط اقتصادي ، اجتماعی و دیگر شرایط موثر بر ساخت و  ساز مانند خصوصیات فولاد مصرفی در ایران با کشور ایالات متحده متفاوت است؛ از سوي دیگر اهم تغییرات صورت گرفته در آیین نامه مورد بحث  نسبت به آیین نامه مرجع، خصوصاً در مورد ترکیبات بارگذاري با اقتباس از آیین نامه طراحی سازه هاي بتنی ایران (آبا)، انجام شده است.  بنابراین  با توجه به تفاوتهاي بنیادین مصالح فولادي و بتنی و آنچه گفته شد ممکن است استفاده از این آیین نامه نتیجه مورد انتظار را به همراه نداشته  باشد؛ لذا در این مقاله که برگرفته از تحقیقات مولفین در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد سازه میباشدبا استفاده از تئوري قابلیت اعتماد سازه  ها  تلاش شده است که ضرایب جزئی ایمنی بکار رفته در بخش مربوط به روش حالات حدي آیین نامه ارزیابی و بگونه اي اصلاح گردد که ضمن  ایجاد سطح ایمنی مورد قبول با تغییر در شرایط طراحی (مانند تغییر در ابعاد مقاطع) تغییرات فاحش در سطح ایمنی بوجود نیاید.

 • bannertaliem

  معيار هاي انتخاب مكان دفن پسماند

  تومان

  امروزه با گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت تكنولوژي، تنوع و ميزان پسماند افزايش چشمگيري يافته است. يكي از اصلي ترين روش هاي دفع پسماند، دفن بهداشتي است. بطور كلي يك محل دفن پسماند بايد معيارهاي مختلف موقعيتي و ژئوتكتونيكي را برآورده سازد،  همچنين مقبوليت عام نيز داشته باشد. فرايند جانمايي بهينه محل دفن در واقع ايجاد تعادل بين دو پارامتر متعارض مي باشد. از يك سو بايد  فواصل حمل ونقل كه اقتصاد محل دفن را تحت تاثير قرار مي دهد، از سايت محل دفن به حداقل برسد و از سوي ديگر فاصله محل دفن از مناطق  مسكوني، ساختمان هاي داراي سكنه و مكان هايي كه بر روي سايت دفن تاثيرات نامطلوب مي گذارند يا ممكن است اثرات منفي سايت دفن  متوجه آنها باشد، به حداكثر برسد. در اين مقاله معيار هاي موثر در انتخاب محل دفن بر اساس ضوابط آئين نامه ها و دستورالعمل هاي معتبر  جهاني معرفي مي گردد. در ادامه اين معيارها مورد بررسي و مقايسه كمي قرار گرفته و به فواصل تفكيك شده اين معيار ها به منظور به حداقل  رساندن تضاد هاي زيست محيطي بالقوه و جلب رضايت مردم پرداخته شده است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  روشهاي خارج سازي کشتی هاي مغروق از خلیج فارس با توجه به مسائل زیست محیطی منطقه (مطالعه موردي کشتی مغروق سونبونگ در غرب جزیره خارك)

  تومان

  امروزه تعداد بسیار زیادي شناور مغروق در محیط دریاها و اقیانوسها وجود دارد که باید هر چه سریعتر خارج شوند، خارجسازي این شناورهاي غرق شده به  دلیل ایمنی دریانوردي، آلودگی هاي زیست محیطی، کسب منافع مادي از طریق اسکراپ کشتی مغروق و دستیابی به مصالح آن، مباحث باستانشناسی و  جلوگیري از تغییرات مورفولوژیکی 1بستر دریا بسیار ضروري میباشد. در زمینه خارجسازي کشتی هاي مغروق تاکنون کنوانسیون هاي مختلفی در سراسر  دنیا و در منطقه خلیج فارس و دریاي عمان به تصویب رسیده است مانند: کنوانسیون بین المللی لندن در رابطه با نجات شناورهاي مغروق، انگلستان  .1989کنوانسیون بین المللی نایروبی در رابطه با حذف کشتی هاي مغروق در محیطهاي آبی، کنیا .2007 کنوانسیون منطقه اي کویت در رابطه با همکاري  جهت حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریاي عمان، راپمی .2007 یکی از مباحث مهم در خارجسازي کشتی هاي مغروق، توجه به محیط  زیست دریا و ارزیابی اثرات این فعالیت در محیط میباشد. در این مطالعه ابتدا روشهاي مختلف جهت خارجسازي کشتیهاي مغروق بررسی و با یکدیگر  مقایسه شده، سپس معایب و مزایاي هر کدام از این روشها ذکر شده و روش برش سرد با توجه به مسائل زیست محیطی و فنی جهت خارج سازي  کشتی مغروق سونبونگ انتخاب شده است. کدورت ناشی از جابجایی و بلندکردن کشتی، براده هاي تولیدي در هنگام برش کشتی، فاضلابهاي بهداشتی  تولید شده توسط کارگران و پرسنل، مواد زائد جامد، مواد روغنی و شیمیایی از مواردي هستند که باعث آلودگی آب و خاك می شوند که در صورت مدیریت  صحیح می توان از آلودگی آب، خاك و هوا جلوگیري نمود. یکی از اثرات منفی خارجسازي کشتی مغروق سونبونگ، کدورت ایجاد شده ناشی از جابه جایی  کشتی از کف دریاست که میتواند بر مرجانهاي منطقه بسیار تاثیرگذار باشد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسی امکان پذیري استفاده از سرباره مس در ساخت بتنهاي پرمقاومت به منظور کاهش پیامدهاي زیست محیطی دفع پسماندهاي صنعتی

  تومان

  سرباره مس یک محصول جانبی است که طی فرآوري و تولید مس در کوره ایجاد می گردد.شیوه هاي مدیریت این پسماند در  حال حاضر شـامل بازیافت،بازیابی فلز و برخی محصولات ازشمند چون ابزار ساب ،پوکه سقفی ،ابزار عمل آوري،ساینده،کاشی  سازي،شیشه سازي،زیر سـازي راه و شد راه آهن و سنگدانه براي روکش هاي آسفالتی می با .ولی علی رغم آهنگ شتابنده بهره گیري از سـرباره مـس ،تولیـد انبـوه سـالیانه آن موجـب شکل گیري تل هاي عظیمی از پسماند گردیده است.پژوهشگران  زیادي پتانسیل استفاده از سرباره مس را براي تولید سیمان،ملات و بتن بـه عنـوان شـد ماده خام اولیه براي تولید کلینکرو یا  ماده سیمانی جایگزین بررسی کرده اند،شایان یـادآوري اسـت کـه بهـره گیـري از سـرباره مـس نویـد دهنده دستاوردهاي  مختلف زیست محیطی و همچنین اقتصادي براي تمامی صنایع وابسته به ویژه در مکان هایی که مقادیر زیـادي از سـرباره مـس  تولیـد می گردد،می باشد.در این مقاله ویژگی هاي سرباره مس و اثرات آن بر خصوصیات مهندسی سیمان،ملات و بتن مرور  شده است. یافتـه هـاي ایـن پژوهش حاکی از آن می باشند که: سرباره مس نوعی آلومینوسیلکات غنی از ترکیبات کلسیم  معدنی است که در ترکیـب شـیمیایی مـاتریس بـتن وارد شده وبر پارامترهاي مقاومتی آن تاثیرات مثبت گوناگونی باقی می  گذارد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بهره برداري بهينه از سيستم چندمخزني چندهدفه حوضه آبريز قزلاوزن به كمك برنامه ريزي سازشي

  تومان

  به علت نياز روزافزون به منابع آب، مديريت اين سيستم ها پيچيده تر شده و بر اين اساس، مدلهاي بسياري جهت برآورد نيازهاي مختلف از يك سيستم آبي  ارائه شده است. وجود اهداف مختلف و نحوه تقابل و تاثير اين اهداف، يكي از پيچيدگي هاي اينگونه مدلها ميباشد. مدلهايي كه از يك هدف تشكيل شده اند  شامل يك جواب بهينه ميباشند اما در برخورد با مدلهاي چندهدفه نيازمند يافتن مجموعه جواب (كه به منحني پارتو معروف است) به جاي يك جواب واحد  ميباشيم تا تصميمگير بتواند نتيجه دلخواه خود را از بين اين جوابها به دست آورد. سيستم مورد مطالعه در اين تحقيق بهره برداي از مخازني است كه به  صورت سري بر روي رودخانه قزلاوزن در حوضه آبريز سفيدرود شامل سه سد مخزني مشمپا در زنجان، شهريار در ميانه و سفيدرود در گيلان ميباشد. سه  هدف عمده شامل تامين آب پاييندست ، توليد انرژي برقابي و كنترل سيلاب خصوصاً در ماه هاي خاصي از سال ميباشد. در نهايت منحني پارتو براي نمايش  نتايج اين سيستم ارايه شده و پتانسيل توليد انرژي برقابي در سناريوهاي مختلف براي اوزان متفاوت از اهداف بدست آمده است. نتايج به دست آمده نشانگر  وانايي مدل برنامه ريزي سازشي براي تلفيق اهداف چندگانه بوده و همچنين استفاده از روش حل مبتني بر گراديان كاهشيافته  (MINOS) براي  مطالعات آتي توصيه ميشود.

 • bannertaliem-taliem-ir

  مکان یابی مناطق مناسب تغذیه مصنوعی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور مدیریت آبهاي زیرزمینی در منطقه شهریاري استان یزد

  تومان

  با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و میانگین بارش آن بهاي آبهاي زیرزمینی و محافظت از آنها بر هیچ کس پوشیده نیست. استفاده بیرویه از این منابع  هرساله بر وخامت افت سطح ایستابی در آبخوان هاي کشور و خطر کم آبی میافزاید. لذا در این بین نقش تغذیه مصنوعی آبهاي زیرزمینی به منظور داشتن  مدیریت پایدار، مخصوصاً در مناطق خشک، پر رنگتر از پیش به چشم میآید. حوزه آبخیز مورد مطالعه در استان یزد واقع شده که یکی از خشکترین مناطق  کشور محسوب میگردد. در این تحقیق با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، تحلیل فرآیند سلسله مراتبی و شبکه عصبی مصنوعی به بررسی مکان  هاي مناسب تغذیه مصنوعی پرداخته شده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین ساختار بهینه شبکه عصبی مصنوعی با تعداد عوامل محدودي براي  مکانیابی تغذیه مصنوعی در حوزه آبخیز شهریاري میباشد. در این بین از لایه هاي اطلاعاتی شیب زمین، گروه هاي هیدرولوژیکی خاك، ضخامت آبرفت خشک  خاك و زمینشناسی استفاده شد. براي انجام این تحقیق ابتدا تعداد تکرار بهینه جهت جلوگیري از آموزش بیش از حد شبکه با روش سعی و خطا  تعیین شد. ارزش طبقات هر عامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. سپس براي ورود داده ها به محیط نرمافزار Matlabابتدا اطلاعات  مربوط به هر پیکسل مشخص گردید. در این مطالعه براي آموزش شبکه از الگوریتم پس انتشار خطا و تابع فعالسازي سیگموئیدي استفاده شد. نتایج حاصل  بیانگر این موضوع است که شبکه عصبی مصنوعی توانست با دقت بالایی (ضریب همبستگی0/99 ) مناطق مناسب تغذیه مصنوعی را شناسایی کند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  کاربرد تصمیم گیري چندشاخصه در انتخاب گزینۀ مناسب جهت جمعآوري فاضلاب مطالعه موردي :شهر نیاسر

  تومان

  جمع آوري، تصفیه و استفادة مجدد از پساب، با توجه به خطرات زیست محیطی آبهاي آلوده و محدودیت منابع آبی، طی سالهاي اخیر جزء دغدغه هاي  اساسی در شهرها میباشد . روشهاي متعددي جهت جمع آوري فاضلاب شهري وجود دارد که باید شاخص هاي اقتصادي، فنی و اجتماعی-سیاسی در  انتخاب روش مناسب درنظر گرفته شوند. هدف از این مطالعه بررسی کاربرد تصمیم گیري چندشاخصه در مدیریت فاضلاب و انتخاب روش مناسب جهت جمع آوري فاضلاب در شهر نیاسر و تاثیر انتخاب روش تصمیم گیري در رتبه بندي نهایی گزینه هاست. به دلیل شرایط خاص توپوگرافی و ژئوتکنیکی محل،  پنج گزینۀ غیرمتعارف جمع آوري فاضلاب شامل STEG1و ، STEP2روش مکشی، استفاده از GP3و روشهاي سادة جمع آوري فاضلاب براي این منطقه در  نظر گرفته شد که انتخاب بهترین گزینه از بین گزینه هاي موجود به کمک روشهاي ، TOPSIS4برنامهریزي سازشی ، (CP)5روش مجموع ساده وزین (SAW)6مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بررسی نشان میدهد که انتخاب روش تصمیمگیري تاثیر بسزائی در رتبه بندي گزینه ها داشته و براي یک  مسئلۀ یکسان، انتخاب هر روش از روشهاي موجود ممکن است نتایج متفاوتی داشته باشد.

 • neshast an-taliem-ir

  مدیریت کنترل نشت در شبکه هاي توزیع آب شهري: مطالعه موردي

  تومان

  اتلاف بیش از متوسط 30درصد آب ورودي به شبکه هاي توزیع آب شرب کشور در اثر نشت از شبکه ها، موجب نگرانی جدي مسئولین  شرکت هاي آب و  فاضلاب کشور شده است. نشت غیر مرئی از لوله هاي شبکه به ویژه در شبکه هاي قدیمی توزیع آب بخش زیادي از اتلاف سالانه شبکه هاي توزیع آب را  تشکیل میدهد. در این مقاله مدیریت کاهش نشت در شبکه توزیع آب شهري محلات که داراي تلفات آبی بالایی است، مورد بررسی قرار میگیرد. براي  شبکه توزیع آب شهر محلات که همواره داراي مشکل فشار مازاد در اکثر نقاط است، مدیریت فشار (با توجه به رابطه مستقیم بین فشار و نشت) به عنوان  یک ابزار مفید در جهت کاهش نشت مورد توجه قرار گرفته و در این راستا نصب شیرهاي فشارشکن به عنوان متداولترین شیوه مدیریت فشار به صورت یک  مساله بهینه سازي در نظر گرفته شده است. براي حل این مساله یک مدل بهینه سازي پیشنهادي با در نظر گرفتن توابع هدف (1)حداقلسازي نشت  کلی در شبکه و  (2)حداقلسازي تعداد شیرهاي فشار شکن و لحاظ  نمودن محدودیت هاي مساله توسعه یافته است. مدل بهینه سازي مذکور با استفاده  از یک الگوریتم ژنتیک دوهدفه در قالب یک برنامه کامپیوتري در محیط نرم افزار MATLABنوشته شده و براي شبیه سازي هیدرولیکی شبکه توزیع  آب (معادلات تعادل جرم و انرژي) از نرم افزار شناخته شده EPANETاستفاده شده است. نتایج اجراي مدل در شبکه توزیع آب شهر محلات با فرض سه  سناریوي مختلف نشان میدهد که نصب و تنظیم شیر آلات کاهش فشار مطابق با مکانها و تنظیمات بهینه خروجی برنامه کاهش قابل توجهی در میزان  تلفات سالانه این شبکه به وجود خواهد آورد. به عنوان نمونه در سناریوي اول حدود 61درصد کاهش در میزان نشت اولیه شبکه مشاهده میشود.

 • bannertaliem-taliem-ir

  بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه

  تومان

  موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه هاي مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد که به نوعی وحدت بخش تلاش و کوشش تمام اعضاي تیم پروژه است . بررسی عوامل موفقیت و شکست پروژه ها در پروژه هاي ساخت به دلیل ماهیت پویا و متغیر صنعت ساخت در مراحل مختلف اجراي پروژه از حساسیت بیشتري برخوردار است. اما شناسایی عوامل موفقیت یک پروژه مفهومی پیچیده و نسبی می باشد که با توجه به ماهیت و سیستم اجرایی و ویژگی هاي طبیعی آنها بسیاري از صاحب نظران تعاریفی مختلف و گاه متناقض با یکدیگر ارائه کرده اند و نگاهی اجمالی به مطالعات پیشین در مورد عوامل موفقیت پروژه هاي ساخت بیانگر عدم وجود تعریفی یکتا و مورد قبول همگان می باشد . اما به دلیل منافع متفاوت و گاه متناقض ذینفعان مختلف یک پروژه تعیین این مطلب است که عوامل موفقیت از نگاه چه کسانی و در چه صنعتی بررسی می شود. در این تحقیق با توجه به  اهمیت  و تاثیر بسزاي سازه هاي فضاکار در صنعت ساخت در دنیا و بخصوص در کشور عزیزمان، عوامل موفقیت یک پروژه از نگاه دست اندر کاران این  صنعت از قبیل طراحان ، تولید کنندگان و مجریان به عنوان جامعه آماري تحقیق ، با توجه به مراحل اجراي پروژه بررسی می شود.

 • bannertaliem-taliem-ir

  روشهاي اقتصادي اندازه گیري مقاومت لغزندگی و بافت روسازي در افزایش ایمنی راه

  تومان

  کاهش اصطکاك در فصل مشترك تایر و سطح راه یکی از عوامل ایجاد و افزایش شدت تصادفات جادهاي شناخته شده است. اندازه گیري مشخصاتاصطکاکی رویه هاي روسازي در بسیاري از کشورهاي دنیا در طول 50سال اخیر یکی از اولویت هاي اندازه گیري ایمنی راه ها بوده است و از آن در طراحی و مدیریت راه ها استفاده شده است. بافت ریز و درشت از جمله مشخصات سطح روسازي هستند که در ایجاد اصطکاك سطحی مؤثر بوده است. این مقاله به  تقسیم بندي روش هاي مختلف اندازه گیري مشخصات اصطکاکی، نحوه اندازهگیري مقاومت اصطکاکی، معایب و مزایا براي هر روش به منظور شناخت  بهتر آنها ارائه شده است.

 • bannertaliem-taliem-ir

  کاربرد GISو منطق فازي در تهیه مدل سیستم پشتیبانی تصمیم گیري مکانی سواحل (مطالعه موردي سواحل جنوبی ایران)

  تومان

  ناتوانی روش هاي تصمیمگیري معمولی براي در نظر گرفتن عدم قطعیت، راه را براي استفاده از روش هاي تصمیم گیري فازي باز مـیکنـد. یکـی از نواقص روش تحلیل سلسله مراتبی ،(AHP) ناتوانی آن در لحاظ کردن عدم قطعیت قضاوتها در ماتریس مقایسه زوجی معیارها میباشد، کـه ایـن نقص با استفاده از منطق فازي در روش AHPفازي برطرف شده و به جاي در نظر گرفتن یک عدد صریح در مقایسه زوجی، محدودهاي از مقـادیر جهت لحاظ کردن عدم قطعیت در نظرات تصمیم گیرندگان لحاظ میشود. در این مقاله با استفاده از ،GISمنطق فازي و ارزیـابی چنـدمعیاره، مـدل سیستم پشتیبان تصمیم گیري مکانی جهت مکانیابی مزارع پرورش آبزیان، با مطالعه موردي بر روي سواحل جنوب ارائه میشود. بـه منظـور ایجـاد مدل، در ابتدا با توجه به نظرات کارشناسی، معیارهاي موثر شناسایی و براي هر کدام از معیارها، نقشه مربوطه تهیه میشود. سپس براي هـر کـدام از معیارها کلاس هاي مناسبت تعریف و بر اساس آن لایه هاي اطلاعاتی طبقه بندي میشوند. در مرحله بعد به هر کدام از معیارهـا بـا اسـتفاده از روش AHP فازي و با توجه به میزان اطمینان تصمیم گیران در مورد قضاوت خود (مقادیر مختلف) وزنی تعلق میگیرد. پس از اعمال امتیاز کلاس هر یک از معیارها و وزن خود معیار و استفاده از عملگرهاي مدل منطق فازي ، لایه هاي اطلاعاتی در محیط GISبا یکدیگر تلفیـق شـده و مطلوبیـت و مناسبت نهایی پیکسل ها در نقشه خروجی به دست میآید و نتایج حاصل از اجراي مدلها مقایسه و مدل مناسب ارایه میشود. جهت اجراي مدلها، محدودهاي از سواحل استان هرمزگان با مساحت تقریبی 258000هکتار واقع در شرق و غرب بنـدرعباس مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.