• standard hesabrasi keyfiyat-taliem-ir

  اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری

  تومان

  با گذشت حدود 10 سال از زمان الزام بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری توسط کلیه شرکت های سهامی عام کشور ، تحقیق حاضر در صدد است تا اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری را بر کیفیت حسابداری مورد بررسی قرار دهد . نمونه تحقیق متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 87-1375 است . مطابق تحقیق بارث و همکاران (2008) مدیریت سود ، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفته شد . برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره و لاجیت در دوره قبل و بعد از بکارگیری استانداردهای حسابداری استفاده شد . نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که الزام بکارگیری استانداردها منجر به افزایش شناسایی به موقع زیان و کاهش مدیریت سود و مربوط بودن ارزش گردید . لذا کیفیت حسابداری از منظر مدیریت سود و شناسایی به موقع زیان افزایش ولی از منظر مربوط بودن ارزش ، کاهش یافته است .

 • baresi avamel moaser-taliem-ir

  بررسي عوامل موثر بر هماهنگي سيستم اطلاعاتي حسابداري

  تومان

  اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر هماهنگي سيستم اطلاعاتي حسابداري (AIS) در شركت هاي صنعت مواد غذايي و آشاميدني، صنعت قند وشكر و صنعت مواد و محصولات دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل 81شركت مي پردازد. مطالعات نشان مي دهد كه هماهنگي استراتژيك بر عملكرد شركت تاثير مهمي دارد، اما مطالعات كمي روي شناخت عوامل موثر بر اين هماهنگي انجام شده است و بنابراين هدف اين تحقيق شناسايي سطح هماهنگي سيستم اطلاعاتي حسابداري شركت ها و بررسي عوامل موثر بر هماهنگي AISاست. در اين تحقيق هماهنگي AISبه عنوان تطابق بين ملزومات AISو ظرفيت پردازش AISتعريف شده است. داده هاي لازم براي 81شركت بوسيله پرسشنامه از مديران مالي و عامل درباره 19مشخصه سيستم اطلاعاتي شركت آنها براي ملزومات و ظرفيت AISگرآاوري گرديد. در اين تحقيق از رويكرد تطابق براي تناسب بين اين دو مولفه استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تحليل خوشه اي شركت ها به دو گروه هماهنگ و ناهماهنگ تقسيم شدند. در نهايت رابطه عوامل تاثير گذار بر هماهنگي سيستم اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها نشان ميدهد كه هماهنگي AISو دانش مديريت شامل دانش حسابداري و دانش ، ITاستفاده از موسسات حسابداري و
  حسابرسي و استفاده از پرسنل مربوط به
  ITدر داخل شركت رابطه دارند. اندازه شركت نيز با هماهنگي AISداراي رابطه معني داري است .

   

 • standardhaye hesabrasi-taliem-ir

  پروژه مالي استاندارد هاي حسابداري

  تومان

   

  استاندارداردهاي حسابداري ، مقررات حاکميبر چگونگي انجام كار حسابداري خاص.استاندار را مي توانيد با استفاده از قواعد پايدار يافتن ، با همكاري هاي تجاري ، اما در عمل نيز به صورت دائم در تريايرند. استاندارداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش نيز مي باشد: توصيف ، بحث ، بحث و گفتگو را براي راه حل ، يا راه حل مطلوب ارائه دهيد. با استفاده از رويدادهاي بسيارمهمي كه در سالهاى متمركز هستيم ، اختر در شرف برنامه داري كشور به وقوع پيوستن ، تدوين مقام كارداردهاي حسابداري ايران بر مبناي دولتاردهاي بين مجمللي حسابداري و الزام به رعايت پس از اين تهيه و نمايش مالياي است. از این که این قانون مجازات است ، تغییر می دهد و تغییر می کند و می تواند به شما اجازه دهد تا سالی قبل از الزام به رعايت سالار خود را اختصاص دهد ، و این امکان را به شما بدهد که دارای اعتبار دیگری باشد. به این ترتیب در این مقاله ارزش افزوده مقاله مالی مالي ، در قبل و بعد از آن از الزام به رعايت نظارت بردهاي حسابداري و يافتن مجدد مراقبت كنيد.

 • tasir taghirat nerkh arz-taliem-ir

  تأثيرات تغيير نرخ ارز در اقتصاد ايران

  تومان

  تغيير نرخ ارز، مجموعه‌اي از تغييرات متفاوت و حتي متضاد را در بخش خارجي و داخلي اقتصاد به همراه دارد كه برآيند آن مي‌تواند عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير مثبت يا منفي قرار دهد. تعيين نرخ ارز از يك طرف نقش موثري در صادرات و واردات و به تبع آن تنظيم و تعديل تراز تجاري و تراز پرداخت‌هاي كشور دارد و از طرف ديگر از نقش موثري در تعيين قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي در بازارهاي داخلي و خارجي و به تبع آن تعيين ميزان توليد و اشتغال برخوردار است. تعيين نرخ ارز همچنين مي‌تواند بر سطح عمومي قيمت‌ها و به تبع آن تورم نيز موثر باشد. بنابراين با توجه به پيامدهاي گسترده تغيير نرخ ارز براي عملكرد اقتصاد ايران، مديريت نرخ ارز اهميت بسيار بالايي دارد. اين امر در شرايط فعلي اقتصاد كشور، به خصوص پس از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه‌ها، افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، جهش نرخ غيررسمي ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزي دو‌نرخي اهميت بيشتري نيز يافته است. مساله مهمي كه اكنون سياست‌گذاران اقتصاد ايران در مورد مديريت نرخ ارز با آن مواجهند، اين است كه در آينده، نرخ ارز بايد در چه مسيري هدايت شود؟ پاسخ به اين سوال از يك طرف نيازمند بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران و از طرف ديگر نيازمند تعيين مسير بهينه نرخ ارز در كشور است. تعيين مسير بهينه نرخ ارز نيز نيازمند بررسي پيامدهاي ناشي از مديريت نرخ ارز و تعيين اهداف سياست ارزي است. پس از تعيين مسير بهينه نرخ ارز و بررسي سازوكار مديريت نرخ ارز، مي‌توان سياست ارزي مناسب را بر اساس اهداف سياست ارزي و ابزارهاي در دسترس جهت هدايت نرخ ارز به سوي مسير بهينه طراحي كرد. اين چارچوب اصلي جهت مديريت نرخ ارز در اقتصاد ايران در نمودار 1 نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسي مسير نرخ ارز در دوران پس از جنگ مي‌پردازيم.

 • Hesabdari Dolati Iran-taliem-ir

  تحول حسابداري دولتي ايران

  تومان

   

  تاريخ پيدايش سيستم هاي حسابداري بي ارتباط با تاريخ تكوين حسابداري نيست چرا كه هركجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالي و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايي است كه مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم خاصي از حسابداري در صنعت يا بخش اقتصادي مورد نظر است. حتي اساتيد صاحب نظر حسابداري نيز در كتاب هاي خود (به خصوص در كتب حسابداري مديريت و شعبات آن مانند حسابداري صنعتي) سيستم هاي خاصي از حسابداري را به عنوان دانش يا فن حسابداري مطرح كرده و ناخودآگاه از روش يا سليقه خاصي به عنوان اصل و اساس ياد كرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداري را در اصل يك سيستم اطلاعاتي مي دانند و اما قدمت حسابداري و يا بهتر بگوييم سيستم حسابداري به زماني مربوط مي شود كه انسان اوليه با شمارش آشنا شد. آثار تاريخي به دست آمده از تمدن هاي باستاني نشان مي دهد كه در حكومت هاي نخستين و حتي قبايل و اقوام اوليه نيز براي ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاري و گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج حكومتي، روش هايي ابداع شده كه اگر شباهتي با حسابداري امروز ندارد ولي نشان از قدمت و سابقه تاريخي اين رشته از دانش اجتماعي بشر دارد. با وجود اين سابقه طولاني، عمر حسابداري نوين به قرون وسطي و انقلاب صنعتي در اروپا محدود مي شود. عصري كه افزايش چشمگير توليدات صنعتي، رونق مبادلات تجاري و تولد موسسات و شركت هاي بزرگ را به ارمغان آورد. از اين تاريخ بود كه ديگر اداره كنندگان موسسات و شركت ها لزوماً صاحبان آن نبودند. سرمايه گذاران نگران اندوخته هايشان، مديران در انديشه ارزيابي عملكردهاي خود و دولت ها در فكر تامين مخارج اداره مملكت و بانك ها و موسسات اعتباري نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نيازمند اطلاعاتي بودند كه فراهم كردن آنها با روش هاي قبلي ممكن نبود و اين عوامل باعث ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها و اصول و موازيني شد كه تدوين اين اصول و روش ها، حسابداري نوين را پايه گذاري كرد. بررسي تحولات سيستم هاي حسابداري در ايران خود نيازمند تحقيقي پردامنه است و آنچه در اين رساله به آن پرداخته شده، مروري بر مقالات و نوشته هايي است كه در اين زمينه انتشار يافته و در دسترس بوده است.

 • hesabdarfy dolati-taliem-ir

  سیستم حسابداری دولتی کشور آمریکا

  تومان

  سطح حسابداری مستقل قدرت از مبنای تعهدی اصلاح شده با عنوان برادر خود را به عنوان یک مدیر خدمات مشاوره ارائه می دهد. در سطح حسابداری مستقل و وجوه مجاز و دارای مجوز حسابرسی و مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأثیرگذاری برترین خدمات کارآمد. مبنای استفاده از خدمات در زمینه خدمات جامع ، مبنای تعهدی کامل با تأثیرگذاری بر خدمات ایمنی است. مبنای استفاده از خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت امور اقتصادی ، تعهدی کامل با تأثیرگذاری بر روی سیستمهای امنیتی و خدمات معتبر و مدیریت خدمات و ایالتی حسابهای مستقل وجوه همچنین شامل دو مجموعه کلیسا: معتبر است (قابل تقدیر) که خود نیز دارد 4 نوع وجوه می باشد .وجوه محدود شده: مبالغ محدود شده توسط تأمینن سازمانگان محدود (به عنوان مقام نظامیگان ؛ دارای مجوزهای قانونی ، امکانگان و حق قرقه) یا قانون و مقررات. در این صورت ، مبالغ خلاصه می شود و به شما امکان پذیر می شود و می توانید با استفاده از آن بتوانید از این فرصت برخوردار شوید.وجوه تعهد شده: مبالغ محدود شده توسط خود دولت با اختصاصی ، که می توانید با محدودیت خاصی برخوردار شوید ، می توانید با استفاده از آن بتوانید از این فرصت استفاده کنید. شخصاً یا نهادی توانمند از این مبالغ برای داشتن مجوز بیشتری برخوردار است و می تواند با مجوز فرمانداری دهد.وجوه تخصیص می کند: مبالغی که دولت می تواند از این مبالغ پیشنهادی برخوردار باشد. این برنامه را می توان از مقام مسئول حاکم یا نهاد یا دستگاهی استفاده کرد که حاکم باشد و بتواند آن را تفویض کند و به شما اجازه دهد ، بیان کند.وجوه تخصیص نیافته: مبالغی که به هیچ وجه محدودیتی ندارد ، می تواند در اختیار شما قرار بگیرد و در اختیار شما باشد.

 • Maliat va nrkh sod-taliem-ir

  مالیات و نرخ سود سپردهای بانکی

  تومان

  مالياتها همواره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياست گذاري مالي با هدف تأمين درآمد، رعايت عدالت اجتماعي و تخصيص مجدد منابع و تثبيت اقتصادي از سوي دولتها به كار گرفته مي شوند. با وجود گسترش نقش دولت در اقتصاد ايران در چند دهه گذشته، نظام مالياتي در ايران نه تنها نتوانسته نقش شايان توجهي در تأمين منابع مالي دولت داشته باشد، بلكه به مرور زمان از توان آن نيز كاسته شده است. از طرف ديگر تأكيد بر افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش تكيه بر درآمد نفت در سالهاي اخير، بررسي امكان گسترش درآمدهاي مالياتي از طريق يافتن منابع جديد را ضروري مي نمايد. معافيت هاي بخشي يكي از انواع معافيتهاي موضوعي است كه دركشور ما سهم عمده يي از ارزش افزوده بخشها را از اصابت مالياتي مصون مي دارد. با ملاحظه ارزش افزوده بخشهاي معاف در توليد ناخالص داخلي، شاهد ميزان قابل توجهي درآمد از دست رفته ناشي از معافيتهاي بخشي مي باشيم. علاوه بر اين معافيتهايي كه قانون برحسب نوع فعاليت در بخشهاي مشمول ماليات قايل گرديده است ميزان درآمد از دست رفته را فزوني مي بخشد. عدم موفقيت در نيل به هدف تخصيص مجدد منابع به كمك معافيتهاي موضوعي از يك سو و ملاحظه سهم معافيتهاي بخشي در توليد ناخالص داخلي (با وجود كسري بودجه) از سوي ديگر، ضرورت بحث اثرات درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيتهاي موضوعي را بيش از پيش روشن مي نمايد. از اين رو گزارش حاضر به بررسي اهميت و وسعت درآمدهاي از دست رفته ناشي از معافيت سود سپرده بانكي طي سالهاي مختلف مي پردازد و اصولااين سؤال را مطرح مي كند كه آيا براي تخصيص مجدد منابع ابزاري دقيق تر و كارآتر از اعطاي معافيتهاي بخشي وجود ندارد و اينكه حذف اين درآمدهاي از دست رفته، هدف تخصيص مجدد منابع را تا چه حدي محقق نموده است. آنچه مسلم است در صورت وصول مبالغ ناشي از معافيتهاي موضوعي، دولت با كسري بودجه كمتري مواجه مي شد و از آنجايي كه كسري بودجه در ايران يكي از عوامل مؤثر در تورم شناخته مي شود تورم نسبتا كمتري در طي سالهاي مذكور تجربه مي نموديم.

 • Modiriate Mali-taliem-ir

  مقدمه ای بر مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

  تومان

   

  علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است . دایره علم مالیه می تواند به 3 دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Carporate finance) یا مدیریت مالی تجاری (business finance) نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است. سرمایه گذاریها: این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دراد.وظایف مدیران سرمایه گذاری ممکن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد اوراق دارایی می باشد. نهادهای مالی: این بخش از علم مالیه با بانک و سایر موسساتی که وظیفه جمع کردن منابع مالی و سایر مصرف کنندگان مالی را با هم در یکجا دارند را شامل می شود. برای مثال مدیر بانکی ممکن است تصمیماتی درباره دادن وام، حفظ تراز نقدی، تعیین مقدار بهره برای وامها  همچنین شیوه برخورد با مقررات بگیرد. بخش خاصی از مدیریت مالی مهم نیست بلکه اهمیت دارد شرایط تجاری و کاری است که باعث می شوداز هر یک از تئوریها یا ابزارهای مالی اتخاذ شود مکن است شامل سرمایه گذاری ( استفاده از سرمایه)تامین اعتبار ( افزایش سرمایه ) می شود. مدیرانی که هر یک از این زمینه ها فعالیت می کنند دارای زمینه اطلاعات مالی یکسان هستند. در این کتاب ما شما را با این دانش مشترک آشنا می کنیم و نشان  می دهیم که چگونه در تصمیم گیری های مالی از این دانش استفاده می کنیم.

 • naghsh sanat bime-taliem-ir

  نقش صنعت بيمه در كاهش ريسك سرمايه گذاري در بازار بورس اوراق بهادار

  تومان

  تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بهادار با فراهم کردن محیطی مطمئن، از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا است. در بازار بورس کشورهای توسعه یافته، بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند. این بازارها، «بازار اختیار معامله» نامیده می شوند. این مقاله، ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است. درهمین راستا، بعد از معرفی چهارچوب کلی تحقیق، ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی پرداخته شده است؛ سپس با استفاده از روش میدانی، داده های مورد نظر جمع آوری شده اند. داده ها از پرسش نامه ای که بین سهام داران حاضر در تالار بورس توزیع شده، به دست آمده و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده است . نتایج نشان می دهد که سهام داران، تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند و معتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاری ها را افزایش دهد. در انتها، پیشنهاداتی با توجه به نتایج به دست آمده ارائه شده است.

 • nehzat kahesh ghimat-taliem-ir

  نهضت کاهش قیمت تمام شده از تئوری تا عمل

  تومان

  امروزه درمحیط کسب وکار وتولید که لحظه به لحظه دستخوش تغییرات شده وبر پیچیدگی هایش افزوده  می گردد،همراهی وغنی سازی نهضت کاهش قیمت تمام شده کالاهاوخدمات بعنوان راهبردی مهم درجهت حفظ منافع ورقابت پذیری ودرمعنای عام ترموجبات بقای بنگاههای اقتصادی رافراهم خواهدنمود. آنچه مسلم است اینکه تجارت درمحیطی بازوغیرقابل پیش بینی صورت می پذیرد و شایسته است یک استمرارزمانی درجهت ارائه راهکارهای خلاق وپویا و اجرائی نمودن آنها بکارگرفته شود.

 • A case study of critique Critical perspectives on critical[taliem.ir]

  A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting

  تومان

  As accounting academics, we have a responsibility to act in the public interest as conscience, critic and  counselor of society regarding economic, social and environmental justice. In fulfilling this responsibility, we are concerned with how accounting, accountants, and accountability regimes can facilitate democracy by serving the needs of pluralistic communities, giving particular attention to the various underserved  constituencies. Informed by Flyvbjergs (2001) notion of phronetic social science research that matters, we reviewed 353 articles published in Critical Perspectives on Accounting from 1990 to 2014 identifying the focal constituency(s), the injustice(s) addressed, the groups or institutions responsible for the injustice as well as the proposals for social and political praxis outlined in the studies. Our review indicates that generally the studies identify a somewhat focused, though salient and appropriate, set of economic, social and/or  environmental injustices experienced by various constituencies, and to some extent, the studies consider the context and conditions that perpetuate the inequality and injustices. However, as the field matures, there is a need for more robust development of the social and political implications of critical accounting research and for articulating the ideas and implications as action programs. Further, our review suggests that several relevant constituencies such as nonhuman animals, children, future generations, developing nations, and  gender and sex/ uality minorities have received little or no attention in the current literature.

 • bannertaliem-taliem-ir

  Accounting and the management of power: Napoleon’s occupation of the commune of Ferrara (1796–1799)

  تومان

  This study, which is informed by Foucault’s concept of governmentality, identifies the systematic ties between political discourse, forms of  rationality and technologies of government during the first period that Napoleon governed Ferrara in northern Italy (1796–99). The study identifies a decoupling between ‘political discourses, rhetoric and language’ and the use of ‘technologies of government’. The results enhance understanding of the translation of politics and power into a set of administrative tasks and calculative practices to secure power in modern public sector settings today. In the neo-liberal prescriptions for the modern State which demand a much diminished role and presence for the government in the lives of its citizens, societies, organizations and their management are tending to be more and more concerned with  surveillance made operable through power.

 • Accounting education literature review (2016)[taliem.ir]

  Accounting education literature review (2016)

  تومان

  This review of the accounting education literature includes 108 articles published during 2016 in six journals: (1) Journal of Accounting Education, (2) Accounting Education, (3) Advances in Accounting Education, (4) Global Perspectives on Accounting Education, (5) Issues in Accounting Education, and (6) The Accounting Educators’ Journal. This article updates prior accounting education literature reviews by organizing and  summarizing recent contributions to the accounting education literature. Articles are categorized into five sections corresponding to traditional lines of inquiry: (1) curriculum and instruction, (2) instruction by content area, (3) educational technology, (4) students, and (5) faculty. Suggestions for research in all areas are presented. Articles presenting instructional resources and cases published in the same six journals during 2016 are listed in appendices categorized by the appropriate content area.

 • Audit quality and Earnings Management in Quoted Nigerian Banks[taliem.ir]

  Audit quality and Earnings Management in Quoted Nigerian Banks

  تومان

  The objective of the study is to find out the impact of audit quality on earnings management. The study used a sample of all eighteen banks quoted on the stock exchange as at December, 2010. Data was gathered for the period 2005 to 2010. The cross-sectional year by year regression analysis was performed. Audit quality is measured by using audit fees and auditor change, and abnormal loan loss provision is used to measure earnings management. Though the result was mixed, however, based on the frequency of results for the period of the study, both audit fee and auditor change were positively related to abnormal loan loss provision. This suggests that high audit fee and change in auditor tenure will aggravate earnings management. We recommend that auditor change should not be ceremonial but based on fact of inefficiency and audit fee from each auditor client should be monitored to enforce the five per cent maximum from each client as suggested by Institute of Chartered Accountants code of ethics.

 • Audit tenure, auditor[taliem.ir]

  Audit tenure, auditor specialization and audit report lag

  تومان

  Purpose – This paper aims to examine the association between audit frm tenure and audit report lag (ARL) and the impact of auditor industry specialization on the association between audit frm tenure and ARL. Design/Methodology/Approach – Using Habib and Bhuiyan’s (2011) method of measuring auditor industry specialization, the authors examine the sample of 7,291 frm-year observations from 2008 to 2010. Findings – The authors fnd that auditor industry specialization (regardless of city-level, national-level and joint city- and national-level industry specialization) weakens the positive association between ARL and short audit frm tenure, suggesting that auditor industry specialization complements the negative effect of short audit frm  tenure on ARL. Originality/value – First, the authors add to the literature by answering the question of  whether hiring industry auditor specialists is an effective way to shorten ARL created by short audit tenure.  The authors provide some evidence that the concern of short audit tenure leading to longer ARL is reduced
  by hiring an industry-specialized auditor. Prior researchmainly focuses on identifying the determinants of ARL without going further to fnd out which are the effective ways to reduce the audit delay. Second, their fndings can somehow resolve the debate on whether audit frm rotation should be mandatory. A new auditor’s lack of knowledge of clients’ business operations during the early years of audit engagements results in longer ARL, which eventually influences the clients’ fnancial performance. The authors’ result suggests the frms can reduce this adverse consequence by hiring an industry-specialized auditor. Finally, their fndings may provide helpful information to frms in selecting external auditors, public accounting frms in selecting a differentiation strategy and regulators in mandating audit frm rotation.