سبد خرید

کارآفرینی زنان، موانع، چالشها، تنگناها و راهکارها

تومان

موجودی: در انبار

کارآفرینی زنان نقش مهمی را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ایفا میکند. بررسی هاي اخیر نشان داده است که در بسیاري از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفرینی روي آورده اند؛ اما علیرغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با موانع و محدودیتهاي زیادي روبه رو بوده است. زنان نقش مهمی در ارتقاي اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادي جامعه ایفا میکنند. ارتقاي فعالیتهاي کار آفرینانه در بخش زنان میتواند محرکی مؤثر براي رشد و توسعه اقتصاد، افزایش درآمد زنان و بهبود کیفیت زندگی آنها محسوب شود. نتایج نشان داد که  محدودیتهاي خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، موانع مالی و محدودیتهاي قانونی به عنوان عمده ترین موانع و چالشها در توسعه کارآفرینی زنان تلقی شده است. در این راستا براي ارتقاي فعالیتهاي کارآفرینی زنان باید موانع کارآفرینی این قشر شناسایی و تجزیه و تحلیل شود تا با رفع یا کاهش این موانع نقش زنان در فعالیتهاي کارآفرینی در سطح جامعه پررنگتر شود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

کارآفرینی زنان نقش مهمی را در اقتدار زنان و توسعه جوامع ایفا میکند. بررسی هاي اخیر نشان داده است که در بسیاري از جوامع و فرهنگ ها از جمله کشور ما، زنان به شدت به کارآفرینی روي آورده اند؛ اما علیرغم این موضوع، ورود زنان به عرصه کارآفرینی همواره با موانع و محدودیتهاي زیادي روبه رو بوده است. زنان نقش مهمی در ارتقاي اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادي جامعه ایفا میکنند. ارتقاي فعالیتهاي کار آفرینانه در بخش زنان میتواند محرکی مؤثر براي رشد و توسعه اقتصاد، افزایش درآمد زنان و بهبود کیفیت زندگی آنها محسوب شود. نتایج نشان داد که  محدودیتهاي خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، موانع مالی و محدودیتهاي قانونی به عنوان عمده ترین موانع و چالشها در توسعه کارآفرینی زنان تلقی شده است. در این راستا براي ارتقاي فعالیتهاي کارآفرینی زنان باید موانع کارآفرینی این قشر شناسایی و تجزیه و تحلیل شود تا با رفع یا کاهش این موانع نقش زنان در فعالیتهاي کارآفرینی در سطح جامعه پررنگتر شود.

 

مقدمه

کارآفرینی فرآیندي است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی و حتی اقتصادي جهانی ایفا میکند. لذا لزوم ایجاد بستر و جو مناسب در جهت حمایتهاي منطقی اعم از مادي، معنوي، فرهنگی، تحقیقاتی و علمی از کارآفرینی و کارآفرینان بیش از پیش در کشور ما احساس میگردد. اهمیت بحث کارآفرینی به حدي است که اقتصاددانان کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادي جامعه میدانند (Schumpeter, 1934) و دانشمندان مدیریت آنها را از مهمترین عوامل تحول و نوآوريهاي سازمانی درعصر حاضر به شمار میآورند. لذا هر محیطی که افراد برخوردار از تفکر و هنر کارآفرینی باشند، اقتصادي پویا و متنوع خواهند داشت. متأسفانه در ایران نهاد یا سازمان دولتی مختص کارآفرینی و کارآفرینان وجود ندارد و تنها در برخی وزارتخانه ها و نهادهاي دولتی، حمایتهاي محدودي از خوداشتغالی مشاهده میگردد. این حمایتها به صورت عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن بهرهمند میشوند و برنامهاي ویژه براي زنان کارآفرین وجود ندارد. از این حمایتهامیتوان به طرح خوداشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی، کمکهاي مالی بانک کشاورزي، حمایتها و کمکهاي وزارت تعاون اشاره کرد.

 

ABSTRACT

Women’s entrepreneurship plays an important role in women’s empowerment and the development of societies. Recent studies have shown that women in many societies and cultures, including our country, have become increasingly engaged in entrepreneurship, but despite this, women’s entry into entrepreneurship has always faced many obstacles and limitations. Women play an important role in promoting employment and improving the economic situation of the community. Promotion of entrepreneurial activities in the women’s sector can be considered as an effective stimulus for economic growth and development, increasing women’s income and improving their quality of life. The results showed that family, social and cultural limitations, financial barriers and legal constraints are considered as the main obstacles and challenges in the development of women’s entrepreneurship. In order to promote entrepreneurial activities, women should identify and analyze the barriers of entrepreneurship in this stratum, so as to eliminate or reduce these barriers, women’s role in entrepreneurship activities at the community level becomes more prominent.

 

INTRODUCTION

Entrepreneurship is a process that plays a vital role in the continuity, growth and development of national and even global economies. Therefore, the necessity of creating a suitable atmosphere for logical support, including material, spiritual, cultural, research, and science of entrepreneurship and entrepreneurs, is increasingly felt in our country. The importance of entrepreneurship is to an extent that economists consider entrepreneurs to be the engines of economic growth and development (Schumpeter, 1934), and their management is one of the most important factors of organizational change and change in the present. Therefore, any environment that people with entrepreneurial thinking and art will have a dynamic and diversified economy. Unfortunately, in Iran, there is no government agency for entrepreneurship and entrepreneurs, and only some ministries and government institutions have limited support for self-employed workers. These supports are public and women as well as men enjoy it as much as possible, and there is no special program for women entrepreneurs. From this support, you can refer to the self-employment plan of the Ministry of Labor and Social Affairs, financial assistance from the Agricultural Bank, and the Ministry of Cooperatives.

 

Year: 2018

Publisher : International Congress on Management, Economics and Accounting

By : Mehrzad Sarfrazi, Razieh Dimi, Zahra Joushan

File Information: persian Language/ 19 Page / size: 368 KB

Download

سال :1397

ناشر : کنگره بین المللی مدیریت ,اقتصاد و حسابداری

کاری از : مهرزاد سرفرازي ، راضیه دیمی ،زهرا جوشن

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 19 صفحه / حجم : KB 368

لینک دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارآفرینی زنان، موانع، چالشها، تنگناها و راهکارها”
درحال بارگذاری ...