سبد خرید

حراج

بررسي خوردگي فولاد بتن هاي مسلح در محيط آبي حاوي 5/3درصد وزني کلريد سديم

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين تحقيق خوردگي آرماتورهاي ساده (بدون عاج) در بتن مورد ارزيابي قرار گرفتـه اسـت. بـراي اين منظور نمونه هاي مکعبي شکل با ابعاد  7×7×7سانتيمتر تهيه شـد. طـرح اخـتلاط بـتن مـورد اسـتفاده شامل / 42 6درصد ماسه، 34درصد شن شکسته، / 14 9درصد سيمان تيپ 2و 5/8درصـد  آب بـوده است. براي بررسي رفتار خوردگي بتن مسلح، نمونه هاي تهيه شده در محلـو 5/3ل درصـد وزنـي کلريـد سديم در مدت زمانهاي مختلف غوطه ور  شدند. آزمون هاي انجام گرفته شده براي بررسي رفتار خوردگي فـولاد در بـتن در ايـن تحقيـق، شـامل آزمـون خـوردگي پلاريزاسـيون تافـل و طيـف سـنجي  امپـدانس الکتروشيميايي  (EIS) ميباشند. نتايج آزمون پلاريزاسيون تافل و EISنشان داد که با قرار گـرفتن بـتن در محلول 5/3درصد وزني کلريد سديم بتدريج  و پس از گذشت 14روز بـا جـذب آب توسـط بـتن و و نفوذ يون هاي مهاجم به درون بتن سرعت خوردگي افزايش مي يابد و همين امر موجب پر شدن تخلخـل هاي بتن توسط محصولات خوردگي و تشکيل يک فيلم پسيو متراکم بر روي سطح فولاد بتن مي شود و بعد از آن کاهش سرعت خوردگي و همچنين  افزايش  قاومت انتقال بـار و در نتيجـه کـاهش نفـوذ يـون هاي مهاجم به داخل بتن مشاهده خواهد شد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين تحقيق خوردگي آرماتورهاي ساده (بدون عاج) در بتن مورد ارزيابي قرار گرفتـه اسـت. بـراي اين منظور نمونه هاي مکعبي شکل با ابعاد  7×7×7سانتيمتر تهيه شـد. طـرح اخـتلاط بـتن مـورد اسـتفاده شامل / 42 6درصد ماسه، 34درصد شن شکسته، / 14 9درصد سيمان تيپ 2و 5/8درصـد  آب بـوده است. براي بررسي رفتار خوردگي بتن مسلح، نمونه هاي تهيه شده در محلـو 5/3ل درصـد وزنـي کلريـد سديم در مدت زمانهاي مختلف غوطه ور  شدند. آزمون هاي انجام گرفته شده براي بررسي رفتار خوردگي فـولاد در بـتن در ايـن تحقيـق، شـامل آزمـون خـوردگي پلاريزاسـيون تافـل و طيـف سـنجي  امپـدانس الکتروشيميايي  (EIS) ميباشند. نتايج آزمون پلاريزاسيون تافل و EISنشان داد که با قرار گـرفتن بـتن در محلول 5/3درصد وزني کلريد سديم بتدريج  و پس از گذشت 14روز بـا جـذب آب توسـط بـتن و و نفوذ يون هاي مهاجم به درون بتن سرعت خوردگي افزايش مي يابد و همين امر موجب پر شدن تخلخـل هاي بتن توسط محصولات خوردگي و تشکيل يک فيلم پسيو متراکم بر روي سطح فولاد بتن مي شود و بعد از آن کاهش سرعت خوردگي و همچنين  افزايش  قاومت انتقال بـار و در نتيجـه کـاهش نفـوذ يـون هاي مهاجم به داخل بتن مشاهده خواهد شد.

 

مقدمه

امروزه بتن به عنوان يکي از بهترين و پرمصرفترين مـصالح سـاختماني در انـواع سـازه هـا اسـتفاده اي فراگير يافته است. فوايد با ارزشي همچون سهولت  دسترسي به مواد اوليه، امکان ايجاد شـکل هاي متنـوع و دلخواه از طريق استفاده از قالب هايي با شکل مورد نياز، مقاومت در برابـر آتـش سـوزي، مقاومـت  در برابـر بارهاي استاتيکي و ديناميکي، دوام مناسب، سازگاري آن با شرايط زيست محيطي و عدم تـأثير نـامطلوب آن بر محيط زيست و مخارج اندک نگهداري  در طول عمر سازه، باعث تثبيت موقعيت بتن به عنوان يکي از بهترين مصالح ساختماني در سطح جهان شده است. عوامل متعددي ميتوانند باعث بروز  اختلال در سرويس دهي مناسب يک سازه بتني در طول عمر مفيد آن شوند. عوامل خارجي ناشي از محيط اطراف يا عوامل داخلي موجود در بتن ميتوانند  باعث کاهش دوام بتن شوند. اين عوامل را ميتوان به سه دسته فيزيکي، مکانيکي و شيميايي تقسيم نمود. عوامل فيزيکي مثل عمل يخبندان، عوامل  مکانيکي مانند سايش و عوامل شيميايي همچون حمله سولفاتها، اسيدها و خوردگي آرماتورها ميباشند.

 

 

ABSTRACT

In this study corrosion of simple reinforced concrete (without dentin) in concrete has been evaluated. For this purpose, cube samples were prepared with dimensions of 7 × 7 × 7 cm. Concrete mixing plan used included 42% 6% sand, 34% broken gravel, 14.9% cement type 2 and 8.5% water. In order to investigate the corrosion behavior of reinforced concrete, samples prepared in vacuo were immersed in 3.5 parts by weight of sodium chloride over different periods of time. The tests performed to investigate the steel corrosion behavior of concrete in this study include TOEFL polarization corrosion test and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The results of the TOEFL and EIS polarization tests showed that by placing the concrete in a solution of 3.5 wt% sodium chloride gradually, after 14 days, the water absorption by concrete and the penetration of the ions into the concrete increased the rate of corrosion, which caused the filling Concrete porosity is caused by corrosion products and the formation of a compressive film on the surface of concrete steel, and then the reduction of corrosion rate, as well as increasing the constancy of the transfer of the charge, and consequently reducing the penetration of the invading ions into the concrete will be observed.

INTRODUCTION

Concrete today is used as one of the best and most used building materials in various types of structures. Valuable benefits such as ease of access to raw materials, the possibility of creating various shapes by using molds of the required shape, resistance to fire, resistance to static and dynamic loads, proper durability, compatibility with environmental conditions The environmental and its undesirable effects on the environment and low maintenance costs over the life of the structure, has stabilized the position of concrete as one of the best construction materials in the world. Several factors can interfere with the proper service of a concrete structure over its useful life. External factors due to the surrounding environment or internal factors in concrete can reduce concrete durability. These factors can be divided into three physical, mechanical and chemical groups. Physical factors such as freezing, mechanical factors such as wear and chemical agents such as sulfate attack, acids and corrosion of reinforcement.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Ali Susanat, Keyvan Reyesi, Shakrallah Hasani, Mohammad Ali Golzar

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 241 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : علي مستعد ، کيوان رئيسي ، شکراالله حسني ، محمدعلي گلعذار

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10صفحه / حجم : KB 241

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي خوردگي فولاد بتن هاي مسلح در محيط آبي حاوي 5/3درصد وزني کلريد سديم”
درحال بارگذاری ...