• asar bakhsh barnamee-taliem-ir

  اثر بخش برنامه اي شادي آفرین مدرسه بر شادکامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهدز

  1,900 تومان

   

  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر بخشی برنامه اي شادي آفرین مدرسه بر شادکامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهدز بود. جامعه آماري این پژوهش شامل کل هی دانش آموزان پسر مدارس متوسطه شهرستان دهدزو نمونه پژوهش شامل دو کلاس 60نفر از دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم بود که به روش نمونه گیري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هاي شادکامی آکسفورد استفاده شد. روش تحقیق توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSSویرایش 23صورت گرفت، در این پژوهش از روش آماري لون، کلموگرف – اسمیرنف و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس نشان داد مقدار تأثیر برگذاري جشن هاي شاد بر شادکامی ( P= /0001، (f=13/93 ضرو میزان اثر  (ضریب اتا) 0/52 بود بر گذاري جشن هاي شاد 52درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی می کند.

 • talagh-taliem-ir

  اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

  تومان

   

  وقتی که جغد طلاق بر آستانه خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه تاریک هدایت خواهد کرد؟

 • arzyabi tasir ravanshenasi-taliem-ir

  ارزیابی تاثیر روانشناسی مثبتگرا در پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم دبستان

  1,900 تومان

  ریاضیات، علمی با مفاهیم انتزاعی است. انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیم را دشوار و درنتیجه آموزش و یادگیری را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد. با توجه به مشکلاتی که در فرایند یاددهی-یادگیری ریاضیات در دوره ی ابتدایی وجود دارد، از جمله اضطراب دانش آموزان در زنگ های ریاضی، مشکل یادگیری دانش آموزان در مباحث ریاضی و حل مسئله در سطح کشور و….. ما را ملزم می سازد که به دنبال روش های نوین آموزشی باشیم، به طوری که بتوانیم با به کارگیری این روش های جدید، مفاهیم ریاضیات را آن طور که باید، در سطح ابتدایی به دانش آموزان یاد دهیم. روانشناسی مثبت گرا با تاکید بر سلامت و بهزیستی به ایجاد مداخله های آموزشی جدید با هدف ارتقا بهزیستی در مدارس انجامیده است که باعث بهبود یادگیری و همچنین افزایش سطح بهزیستی دانش آموزان می شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق استفاده از مداخله روان درمانی مثبت گرا در پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان می باشد. در این تحقیق، از میان مدارس ابتدایی شهرستان بستک 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) که یک مدرسه پسرانه به عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد و همچنین یک مدرسه دخترانه به عنوان آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. مداخله روان درمانی مثبت گرا برای گروهای آزمایشی در 14 جلسه 2 ساعته (هفته ای یک بار) انجام شد و گروه کنترل در این مدت مورد مداخله قرار نگرفتند. دانش آموزان قبل و بعد از اجرای مداخله آزمون بهزیستی را تکمیل کرده و نمرات درس ریاضی ثبت شد. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا در گروه آزمایش اثر معنی‎داری بر افزایش بهزیستی دانش آموزان داشته است. همچنین سطح پیشرفت تحصیلی نیز در گروه آزمایش افزایش پیدا کرد. براساس نتایج این تحقیق، با بهره گیری از روان درمانی مثبت گرا می توان میزان پیشرفت درسی دانش آموزان را بهبود بخشید.

 • koodak azari-taliem-ir

  بررسی حقوق کودک آزاری

  تومان

  آمار رو به فزوني كودك آزاري همراه با آزار جنسي مسئولان دانشگاه شهيد بهشتي را بر آن داشت تا همايش يك روزه اي با عنوان كودك آزاري با تاكيد بر آزار جنسي برگزار كنند. منصور فتحي، كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي انجمن حمايت از حقوق كودك در اين همايش اعلام كرد: از مجموع ۹۰ درصد كودك آزاري ها ۶۵ درصد آن جسمي و به صورت كتك زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با كمربند و كشيدن موي سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهاي رواني كودك مربوط به تبعيض، تحقير، توهين، حبس در خانه و واداري به تكدي گري بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسي بوده است. منصور فتحي با بيان اين كه ۵۴ درصد از آسيب ديدگان دختر و ۴۶ درصد پسر بوده اند، گفت: در بين آمارها موارد حاد كودك آزاري در بين پدران ۴۳ درصد، مادران ۱۷ درصد و نامادري ۱۵ درصد، پدر و مادر به صورت مشترك ۸ درصد، ناپدري ۷ درصد ،معلم و مدير مدرسه ۶ درصد، افراد غريبه ۴ درصد بوده كه براساس اين آمار ۹۰ درصد از آزار حاد به كودكان در محيط خانه و توسط نزديكان كودك رخ داده است.

 • baresi rabete tabavary-taliem-ir

  بررسی رابطه تاب آوري و شادکامی در نوجوانان بد سرپرست

  1,900 تومان

  هدف از این پژوهش مروری بر پژوهش هایی است که به موضوع رابطه تاب آوری و شادکامی در نوجوانان بد سرپرست اختصاص دارد. مرور پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهد حمایت والدین و اطرافیان در کسب سلامت و بهبود کیفیت زندگی فرزندان موثر است و دور شدن از محبت والدین، برآورده نشدن نیازهای مختلف دوره رشد مانند نیاز به تعلق، تحسین و محبت منجر به گزارش شیوع بالاتر بحران ها و آسیب های روانی، اختلالات رفتاری، پرخاشگری، اضطراب و افسردگی، تمایل به مصرف مواد مخدر و ناهنجاری های اجتماعی در بین نوجوانان محروم از والدین یا بد سرپرست شده است. شادکامی به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با احساس بهزیستی روانی به صورت متغیری چند جزیی تعریف شده است که عبارت از خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی. تاب آوری، مشارکت فعال و سازنده فرد در محیط پیرامونی خود و توانمندی فرد در ایجاد تعادل زیستی روانی معنوی در شرایط پر خطر است.

 • baresi raveshhaye taghviyat-taliem-ir

  بررسی روشهاي تقویت امید به زندگی در نوجوانان بر اساس نظریه روانشناسی مثبت نگر

  1,900 تومان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی روش های تقویت امید به زندگی در نوجوانان بر اساس نظریه روانشناسی مثبت نگر بوده است. روش پژوهش از نوع مروری می باشد که با استفاده از مقالات و پژوهش های چندسال گذشته داخلی و خارجی در حوزه موضوع مورد مطالعه و جمع بندی و بحث توسط نویسنده انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که روانشناسی مثبت نگر به عنوان یکی از نظریه های جدید در روانشناسی با ارائه راهکارهایی چون خوشبینی، افزایش امید، مقابله با افکارناکارآمد و مزاحم، ازبین بردن افکار منفی و تقویت روحیه انعطاف پذیری در شرایط بحرانی و برنامه ریزی هدفمند برای آینده، به افزایش امید به زندگی در نوجوانان که در سنین حساسی هستند، کمک می کند. در نتیجه نشان داده شد که گنجاندن این راهکارها در آموزش های مبتنی بر این نظریه و تایید اثربخشی انها توسط پژوهشگران مهر تاییدی بر تقویت امید بوسیله نظریه روانشناسی مثبت بوده است.

 • moghayese takhayol-taliem-ir

  بررسی مقایسه اي تخیل کودکان در تعامل با قصه شفاهی و کارتون

  تومان

  امروزه ارتباطات کودکان به اتصال با تلویزیون خلاصه شده است و این ارتباط، چالش و مشارکت کودك با تولیدکنندگان رسانه را در حد برقراري تماس تلفنی با برنامه و تولیدکننده ي برنامه محدود کرده است. کودك در این ارتباط نقش دریافت کننده ي اطلاعات را به صورت منفعل برعهده دارد. این  دگرگونی در ارتباطات و تبدیل چالش با واقعیت به انتقال اطلاعات تحلیل شده، منجر به بیگانگی  کودکان با ارتباطات طبیعیِ و چالش با دنیاي واقعی شده است. مقاله حاضر برگرفته از پژوهش دانشجویی به نام بررسی مقایسه اي تخیل کودك در تعامل با قصه شفاهی و کارتون است. به این منظور تخیل کودك به صورت آزمایشی از طریق بررسی تخیل، آفرینش تخیلی و خیال پردازي آنها مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش قصد داشت نشان دهد تخیل  کودك با دریافت قصه به صورت شفاهی از طریق قصه گو و غیر شفاهی از طریق کارتون چه تغییري  می کند؟ بررسی ها نشان داد کودکانی که قصه را به صورت شفاهی و از طریق قصه گو دریافت می  کنند از تخیل و آفرینش تخیلی بیشتري نسبت به کودکانی که قصه را از طریق تلویزیون و در قالب کارتون دریافت می کنند برخوردارند.

   

 • ravanshenasi marg-taliem-ir

  روانشناسي مرگ

  تومان

  آيا ما مي توانيم تصور كنيم كه ؟؟؟؟؟؟ تر از مرگ براي بشر وجود دارد؟ و نيز آيا عانلي كه نوجب توقف جريان مرگ شده باشد وجود دارد؟ پس نبايد حيرت كرد كه چرا هر فلاسفه و حتي تمام انسانهايي كه قادر به كمترين درجه تفكر هستند كم وبيش به طرز تشويق آميزي به مرگ توجه كرده و خود را ناگزير به ابراز عقيده هاي پيرامون آن كرده اند. اديان و فلسفه هاي مختلف نيز توجيهاتي را درباره وضعيت فاني بودن بشر ارائه داده و كوشيده اند تا معني و اهميت آن را روشن كنند. اينايس لپ از هواداران مكتب «تكامل گرايي» و از پيرامون نياردوشان است. تكامل گرايي مكتبي است كه از ؟؟؟؟؟؟؟ و علم گرايي نوين پديده آمده است پيرامون اين مكتب معتقدند كه جهان و كائنات بسوي يك پيشرفت از پيش تعيين شده در حركت است ذات و سرشت جهان به گونه اي است كه اجسام آلي و غير آلي همواره رو به تكامل و تحول هستند زيرا جهان را خداوند خلق كرده است. مكتب «تكامل گرايي» مقوله اي به نام «خداشناسي فرايندي» را در قلمرو فلسفه گشوده است. مكتب «تكامل گرايي» مقوله اي به نام «خداشناسي فرايندي» را در قلمرو فلسفه گشوده است. اين مقوله شكل جديدي از خداشناسي است كه علوم جديد و بويژه دانش تكامل علمي  را پذيرا مي شود. مي گويد كه طرز عمل خداوند در جهان، يك فرآيند كند و بطئي است كه با بردباري بر عناصر تصادف و شر غلبه مي كند و تمامي خير و خوبي را كه پديد مي آوردند در ذات خود نهفته دارد.

   

 • ravanshenasi angizesh-taliem-ir

  روانشناسی انگیزش

  تومان

  رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب‌های ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. رفتارهای انسان به استثنای برخی بازتاب‌های ساده به «انگیزه» (Motive) بستگی دارد. به عبارت دیگر ، ظهور رفتار انسان تنها به وجود محرک و متغیرهای ژنتیک وابسته نیست، بلکه شدت و فرکانس متغیرهای مداخله‌گر درون ارگانیزمی (درون انسان) در پدیدآیی رفتارهای انگیزشی سهم بسزایی دارد. فرایندهای انگیزشی جهت و شدت رفتارهای هدفمند را تعیین می‌کنند و افراد این فرایندها را در ذهن خود به صورت امیال آگاهانه تجربه می‌کند.

 • Ravanshenasi Kar-taliem-ir

  روانشناسی کار

  تومان

  اولين پيش فرض روانشناسي كار اين است كه اقتصاد و صنعت با نيروي فكري و يدي انسان هدايت مي شود . بنابراين سلامت فكري ونيروي دستي انسان نقش مهمي در بهبود عملكرد توليد دارد. دوم با توجه به رشد روز افزون زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي و صنعتي بدون در نظر گرفتن جنبه هاي رواني مسائل انسان نمي توان به صورت عقلايي و منطقي مسائل نيروي انساني را در محيط كار حل كرد . سومين پيش فرض اين است كه روانشناسي كار بر اين  اساس استوار است كه براي حل مسائل انساني در كار رابطه كارگر و كارفرما حل كرد . مبتني بر اصول و حقايق روانشناسي باشد مطمئنأ سير صعودي در توليد و سرمايه متجلي خواهد شد . چهارم اين است كه روان و رفتار مدير و كاركنان تحت تأثير عوامل محيطي و وراثتي است. پنجم (روانشناسي كار) بي توجهي به تفاوتهاي فردي در كار منجر به شكست مديريت مي شود . ششم اين است كه هم مي توان رضايت كارگران را بهبود بخشيد و هم بازده كار آنها را افزايش داد .

 • kahesh mizan parkhashghary-taliem-ir

  كاهش میزان پرخاشگری نوجوانان با ورزش

  تومان

   

  كودكان و نوجوانان از طریق بازی و فعالیت های بدنی، اطلاعات لازم را برای زندگی اجتماعی به دست می آورند و برای پذیرفتن مسئولیت در جامعه آماده می شوند. بازی و ورزش، میدان تمرین مناسبی برای ارزش گذاری و جهت گیری رغبت ها، هیجان ها و عواطف و گرایش های فطری نوجوانان ایجاد می كند و مفاهیمی چون نوع دوستی و تعاون، ایثار، فداكاری و گذشت را به او می آموزد…….

  در تحقیقی كه بین ۱۰۰ دانش آموز پایه سوم پنج مدرسه راهنمایی تهران با استفاده از پرسشنامه شخصیتی آیزنگ به اجرا درآمد، نتایج حاصله نشان داد كه بین ورزش كردن نوجوانان با كاهش میزان پرخاشگری رابطه مستقیم وجود دارد. این تحقیق ثابت كرده است كه انجام فعالیت های بدنی و ورزش به میزان قابل توجهی به ویژه در درازمدت می تواند از پرخاشگری دانش آموزان بكاهد.

 • controle gharizeh jensi-taliem-ir

  کنترل غریزه جنسی در جوانان

  تومان

  علاوه بر عواملي كه در كنترل غريزة جنسي و تسكين شهوت بحث شد، از طريق «تغذيه»، «ورزش» و ساير عوامل روزمرّه نيز، مي توان به مبارزه با اين غريزه برخاست. جواناني كه فعلاً زمينة ازدواج ندارند، بايد از بي كاري دوري گزينند،و به هر وسيله اي كه باشد خود را سرگرم ساخته، و بدانند كه در اين دوران جواني هر چه بخواهند مي توانند پيش رفته و در كارهاي علمي، فكري، اقتصادي، اجتماعي … به مراحل عالي دست يابند، و از سوي ديگر اين نوع اشتغالات آنان را از كشيده شدن به امور جنسي باز مي دارد. نوع تغذيه و كميّت و كيفيّت آن در تشديد و تسكين شهوت بسيار مؤثر است، بنابراين جوانان آگاه سعي كنند از پرخوري اجتناب نموده، و از غذاهايي كه در اين زمينه مؤثّر است استفاده نمايند.مثلاّ انواع غذاهاي:ليمودار،گوشت ماده،كافور،ادويه،ترشي،قهوه … چنانچه در كتابهاي مختلف گياهي و غذايي و جنسي نوشته شده براي تسكين شهوت مؤثر است. از همه مهم تر تفريحات سالم،كوهنوردي، مسابقات علمي، ورزش روزمرّه بمقدار لازم، برنامه هاي بسيار سودمند، در تقليل و تسكين غريزة جنسي فوق العاده مفيد مي باشد. نوع تغذيه و كميّت و كيفيّت آن در تشديد و تسكين شهوت بسيار مؤثر است، بنابراين جوانان آگاه سعي كنند از پرخوري اجتناب نموده، و از غذاهايي كه در اين زمينه مؤثّر است استفاده نمايند.مثلاّ انواع غذاهاي:ليمودار،گوشت ماده،كافور،ادويه،ترشي،قهوه … چنانچه در كتابهاي مختلف گياهي و غذايي و جنسي نوشته شده براي تسكين شهوت مؤثر است.

 • ghoshegiry va kamroee-taliem-ir

  گوشه گیری و کمرویی کودکان

  تومان

  نوجوانی دوره ای است که در آن دانش آموز بیش از هر زمان دیگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارد. نوجوان ضمن مشورت با اولیا و مربیان، دست کم باید بداند که چگونه خود را بهتر بشناسد و از برخوردهای زیان بخش در محیط خانه و مدرسه پرهیز کند. ” چهار راه نوجوانی”، روایتگر تجربه های اولیا و مربیان است که به ندرت فرصت می یابند فنونی را که طی سال ها در خویش درونی ساخته اند، بررسی کرده، به روشنی در باره آن سخن بگویند. “چهار راه نوجوان” با توجه به تجربیات معلمان و مشکلاتی که اولیا با آن مواجه بوده اند، نوشته شده است. بدیهی است که خلاقیت و ابتکار فردی معلمان و اولیای خانه، با توجه به تفاوت های فردی کودکان و نوجوانان، نقش سازنده ای در امر مشاوره خواهد داشت. اصولاً خجالت یا کمرویی یک عاطفه اجتماعی است .

 • honar mosbatgharae-taliem-ir

  هنر مثبت نگري براي زندگی معنا دار در میان چالش هاي ترکیبی جهان معاصر

  1,900 تومان

  در تکوین وتثبیت موضوع این پژوهش، واژه های مرتبط و موثر، رو در رو و متنا ظر ، ما را به اصالت جدی زندگی فرا می خوانند و می توان آن ها را درزمره برانگیزاننده ترین مفاهیم به شمار آورد . چالش های جهان امروز به علت پیچیدگی ، نامعین ، غیر پایدار ، چند بعدی و ریسک پذیر بودن، حالتی ترکیبی وکیفی دارند . زیست جهان بیرون ضرورت انتخاب را پیش رو قرار می دهد و فرمان می دهد که درحرکت رو به جلو، گزینه ای به جز انتخاب وجود ندارد. مساله اساسی این پژوهش چالش زیست جهان درون با بیرون است . لذا این سوال مطرح می شود که انتخاب ما برای حضور مطلوب در چالش های زندگی چیست هنر مثبت نگری برای زندگی معنا دار به عنوان راه حلی امیدبخش و فرضیه ای راهگشا ،خط رابط این بررسی است . آموزش ، یکپارچه نگری ،تلفیق تفکر وعمل دراین رابطه جای می گیرند ویادگیری وآموزش به صورت مادام العمر درمتن زندگی توصیه می شود. تلاش مابراین بوده که در تدوین این پژوهش ادبیات مثبت نگر و اثربخش را به عنوان تن پوش مقاله درنظرآورده واز واژ ه ها با صدای رسا یا افعال مثبت استفاده کنیم. مفا هیم پرباری همچون توجه ، پذیرش ،تعهد ،ذهن آگاهی ، فراشناخت و خودآگاهی جلوه ها ونقش های رنگارنگی هستند که درفرایند مثبت نگری وهمراه با آن به ذهن وچشم آمده ودر تدوین مقاله موثر افتاده اند. واژه های کلیدی این موضوع ، راهنمای تحلیل های قیاسی این بررسی کیفی هستند. به علاوه درمواردی برای فراهم آوردن اجزای متناسب جهت رسیدن به انسجام مطلوب ، با رونداستقرا روبرو هستیم.

 • asib ejtemaee-taliem-ir

  آسیب اجتماعی و جامعه امروز

  1,900 تومان

  مسئله مربوط به آسیب های اجتماعی از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و گسترش دامنه نیازمندی ها، محرومیت های ناشی از عدم امکان برآورده شدن خواسته ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبه کاری، سرگردانی، دزدی و انحراف جنسی و دیگر آسیب ها شده است. هر چند اکثر مشکلات اجتماعی انواعی تکراری در طول نسل های مختلف هستند، اما چنانکه مشاهده می شود برخی از این انواع در برخی نسل ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است و حتی برخی انواع این آسیب ها در نسل های بعدی زاده شده اند. از سوی دیگر از آنجایی که یکسری علل غالب در هر جامعه وجود دارند که نسبت به سایر علل اهمیت بیشتری در بروز آسیب ها دارند، هر چند از انواع متمایز آسیب ها سخن می رود، اما عمدتا هم پوشانی هایی بین آن ها دیده می شود. از این رو در این مقاله سعی شد تا به موضوع آسیب اجتماعی؛ شیوع آن در ایران و یکی از مهم ترین مسایل جهان امروز یعنی آسیب شناسی اجتماعی پرداخته شود.