• asib ravanshenakhti internet-taliem-ir

  آسيب ‏هاى روان ‏شناختى اينترنت

  تومان

   

  بى شك، رشد روزافزون اينترنت فوايد و اهميت غير قابل انكارى دارد، چندان كه در دوران حاضر، نقش محورى اينترنت چنان اساسى است كه بدون آن امكان برنامه ريزى، توسعه و بهره‏ورى در زمينه‏هايى چون: فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و علمى در جهان آينده امكان‏پذير نخواهد بود. با وجود اين، نبايد از پيامدهاى ناگوار و مخرب آن به‏ويژه در زمينه‏هاى اجتماعى و فرهنگى غافل ماند. به ديگر سخن، اينترنت با همه خوبى‏ها و فوايدش، از كاستى‏ها و آسيب‏هايى نيز برخوردار است كه همگان به ويژه دولت‏مردان، سياست‏گذاران و اوليا و مربيان و والدين بايد بدان واقف باشند. البته سخن گفتن از آسيب‏هاى اينترنت به معناى نفى اين پديده و نگاه منفى بدان نيست؛ بلكه واقعيت اين است كه اينترنت داراى كاركردهاى مثبت و منفى مى باشد كه پاره‏اى از كاركردهاى مثبت را در مقاله پيشين بيان كرديم و اكنون به بيان برخى از آسيب‏هاى آن مى پردازيم. آسيب شناسى اينترنت، همچنان كه از عنوان آن پيداست، عنوانى كلى و وسيع است، چندان كه مى‏توان آن را از رويكردها و ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسى قرار داد؛ براى مثال، در بُعد فنى آسيب‏هايى نظير امنيت شبكه‏اى و نرم‏افزارى در برابر ويروس‏ها و نفوذگرها (هكرها)، برنامه‏نويسى‏هاى گوناگون و گاهى غير استاندارد، همچنين در ابعاد مختلف ديگرى چون ابعاد سياسى و بررسى مسائلى مانند تاءثير اينترنت بر مرزهاى ملى، دموكراسى و آزادى، در بُعد اقتصادى مباحثى از قبيل: اينترنت و بازارهاى الكترونيكى و تاثير آن در جهانى شدن و اقتصاد جهانى و ابعاد گوناگون ديگر را مى‏توان مطرح كرد. اما در اين نوشتار فقط به آسيب‏هاى روان‏شناختى اشاره خواهيم كرد.

   

 • asar bakhsh barnamee-taliem-ir

  اثر بخش برنامه اي شادي آفرین مدرسه بر شادکامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهدز

  1,900 تومان

   

  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر بخشی برنامه اي شادي آفرین مدرسه بر شادکامی دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان دهدز بود. جامعه آماري این پژوهش شامل کل هی دانش آموزان پسر مدارس متوسطه شهرستان دهدزو نمونه پژوهش شامل دو کلاس 60نفر از دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم بود که به روش نمونه گیري غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هاي شادکامی آکسفورد استفاده شد. روش تحقیق توصیفی از نوع نیمه آزمایشی بود و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSSویرایش 23صورت گرفت، در این پژوهش از روش آماري لون، کلموگرف – اسمیرنف و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس نشان داد مقدار تأثیر برگذاري جشن هاي شاد بر شادکامی ( P= /0001، (f=13/93 ضرو میزان اثر  (ضریب اتا) 0/52 بود بر گذاري جشن هاي شاد 52درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی می کند.

 • asar shabakehaye ejtemae bar talagh-taliem-ir

  اثر شبکه های اجتماعی بر طلاق عاطفی در شهر مشهد

  تومان

  هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی طلاق عاطفی و فرآیند اثرگذاری ساختار روابط شبکه های زوجین شهر مشهد بر طلاق عاطفی است. روش تحقیق در این مقالطه، ییاطای  است که با استفاده از دو یرسشنامۀ مخصوص هاسران و یرسشنامه های مربوط به دوستانصمیمی زوجین و یرسشنامۀ مختص اعضای خانوادۀ زوجین، اطلاعات آن گردآوری شدهاست. جامعۀ آماری این تحقیق، زوجین شهر مشهد و حجم نمونه 30 زوج با اعضایشبکۀ آنها که جمعا 600نفرند (شامل30 زوج متأهل، 181دوست صمیمی زوجین کهبرای هر همسر، 4دوست صمیمی و 395 عضو شبکه های خانوادۀ زوجین (اعضای خانوادۀ اصلی هر یک از همسران) به یرسشنامه های محقق پاسخ دادند؛ یعنی محقق ازشبکۀ ۱.۵درجه در تحلیل خود استفاده کرده است. چارچوب نظری تحقیق شامل سطح دسته نظریات در سطح خرد، میانه و کلان است که نظریات شبکه های اجتماعی عمده ترین نظریات را شامل شده اند. نتایج نشان داده است که در بین متغیرهای رابطه ای، اندازه، تأیید،حمایت، انسجام،قوت ییوند، صمیمیت، فعالیت های مشترک، مرکزیت نزدیکی وهمپوشانی بر صمیمیت با همسر مؤثر است و صمیمیت با همسر بیشترین اثر را بر طلاق عاطفی دارد. در بین متغیرهای خصیصه ای، تعداد فرزندان، مدت ازدواج، نسبت قبلی باهمسر و شناخت همسر وقبل از ازدواج بر صمیمیت با همسر و طلاق عاطفی مؤثرند.

   

 • talagh-taliem-ir

  اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

  تومان

   

  وقتی که جغد طلاق بر آستانه خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه تاریک هدایت خواهد کرد؟

 • akhlaghe hamsardari-taliem-ir

  اخلاق همسرداری

  تومان

  انسان موجودی است که از دوجنبه مورد بررسی قرار می گیرد ؛ (1) جنبه مادی و حیوانی (2) جنبه روحی و معنوی. بنابراین اعمال و رفتار انسان نیز در دو حوزه قرار می گیرد که رفتار های حیوانی و رفتار های انسانی دو نامی هستند که می توان بر این حوزه ها نهاد. در واقع این رفتار ها پاسخ به نیاز های او در این حوزه هاست.انسان با ازدواج کردن ، هم به یک سری نیاز های حیوانی و مادی خود پاسخ می دهد و هم به یک سری نیاز های روانی و معنوی که انسان از این جهت در بین موجودات منحصر به فرد است.البته در بعضی افراد برآورده کردن نیاز های مادی مهمتر از برآورده کردن  نیاز معنوی است ، و در بعضی برعکس ، اما آن چه مسلم است ، این است که دوام این پیوند و کامیابی در آن بستگی به رفتارهای طرفین دارد . این رفتارها هم رفتار های جنسی طرفین را در بر می گیرد که به آن بهداشت زناشویی می گوییم و هم رفتار های انسانی که زیر مجموعه ایی از اخلاق انسانی است.به نظر شما با تحکیم روابط جنسی می توان به دوام پیوند امیدوار تر بود یا با تحکیم رفتارهای زوجین ؟ اگر چه روابط جنسی در جای خود مهم و قابل توجه است ، اما مطمئناً نمی تواند جز پایه هایی زندگی باشد ، در واقع در همسر داری آنچه اصل است ؛ توع روابط انسانی است و آنچه فرع است ، نوع و میزان و کیفیت روابط جنسی است.دلیل این امر روشن است ، زیرا اولا آنچه محیط را صمیمی می کند ، برخورد طرفین نسبت به همدیگر می باشد ، اگر این برخورد بر اساس معیار های الهی باشد ، محیطی گرم شکل می گیرد و نگاه ها به نگاه های انسانی و الهی تغییر خواهند کرد و اینجاست که خدا به وعده خود عمل می کند و بین زن و شوهر مؤدت و رحمت برقرار می کند ؛ در این نوع فضا حساسیت های طرفین نسبت به هم تا حد صفر کم می شود و فضای اعتماد و آرامش شکل می گیرد. هنگامی فضای آرامش در محیط خانواده شکل بگیرد ، نه تنها فقط در کنار هم بودن به زوجین آرامش می دهد ، بلکه کوچکترین دیدار و نظر افکندن نیز مایه آرامش است.

 • arzyabi tasir ravanshenasi-taliem-ir

  ارزیابی تاثیر روانشناسی مثبتگرا در پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان دختر و پسر پایه چهارم دبستان

  1,900 تومان

  ریاضیات، علمی با مفاهیم انتزاعی است. انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیم را دشوار و درنتیجه آموزش و یادگیری را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد. با توجه به مشکلاتی که در فرایند یاددهی-یادگیری ریاضیات در دوره ی ابتدایی وجود دارد، از جمله اضطراب دانش آموزان در زنگ های ریاضی، مشکل یادگیری دانش آموزان در مباحث ریاضی و حل مسئله در سطح کشور و….. ما را ملزم می سازد که به دنبال روش های نوین آموزشی باشیم، به طوری که بتوانیم با به کارگیری این روش های جدید، مفاهیم ریاضیات را آن طور که باید، در سطح ابتدایی به دانش آموزان یاد دهیم. روانشناسی مثبت گرا با تاکید بر سلامت و بهزیستی به ایجاد مداخله های آموزشی جدید با هدف ارتقا بهزیستی در مدارس انجامیده است که باعث بهبود یادگیری و همچنین افزایش سطح بهزیستی دانش آموزان می شود. بنابراین هدف از انجام این تحقیق استفاده از مداخله روان درمانی مثبت گرا در پیشرفت درس ریاضی دانش آموزان می باشد. در این تحقیق، از میان مدارس ابتدایی شهرستان بستک 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) که یک مدرسه پسرانه به عنوان گروه آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد و همچنین یک مدرسه دخترانه به عنوان آزمایش و مدرسه دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. مداخله روان درمانی مثبت گرا برای گروهای آزمایشی در 14 جلسه 2 ساعته (هفته ای یک بار) انجام شد و گروه کنترل در این مدت مورد مداخله قرار نگرفتند. دانش آموزان قبل و بعد از اجرای مداخله آزمون بهزیستی را تکمیل کرده و نمرات درس ریاضی ثبت شد. نتایج نشان داد که روان درمانی مثبت گرا در گروه آزمایش اثر معنی‎داری بر افزایش بهزیستی دانش آموزان داشته است. همچنین سطح پیشرفت تحصیلی نیز در گروه آزمایش افزایش پیدا کرد. براساس نتایج این تحقیق، با بهره گیری از روان درمانی مثبت گرا می توان میزان پیشرفت درسی دانش آموزان را بهبود بخشید.

 • ensejam manzelati-taliem-ir

  انسجام منزلتی و خودکشی زنان : نظریه گیبس و مارتین

  تومان

   

  این تصور دورکیم که درجه انسجام اجتماعی با میزان خودکشی رابطه معکوس دارد، نقطه شروعی برای نظریه خودکشی گیبس و مارتین است؛ بنابراین، نظریه انسجام منزلتی گیبس و مارتین مبتنی بر نظریه خودکشی دورکیم است. از دیدگاه این نظریه، که بر حسب پنج اصل موضوعه بیان گردیده است، میزان خودکشی تابعی است از درجه انسجام منزلتی یک جمعیت. نظریه گیبس و مارتین به‌طور گسترده‌ای مورد آزمون تجربی واقع شده است و اغلب این تحقیقات که عمدتًا از داده‌های در سطح کلان و داده‌های طولی استفاده نموده‌اند، اصول موضوعه این نظریه را تأیید نموده‌اند. از این‌رو، با توجه به اینکه این نظریه به زبان فارسی معرفی نشده است، در این مقاله سعی گردیده ضمن معرفی استخوانبندی اصلی این نظریه، بر روی یکی از جنبه‌های آن، یعنی میزان مشارکت زنان در نیروی کار، به عنوان شاخصی از تضاد نقش برای تبیین خودکشی زنان تأکید شود. گیبس معتقد است که این نظریه به لحاظ قابلیت آزمون، دامنه و دقت پیش‌بینی بر نظریه‌های جایگزینی چون نظریه دورکیم و هنری و شورت تفوق دارد.

 • tasir amozesh-taliem-ir

  بررسی اثربخشی آموزش گروهی ایماگوتراپی (ارتباط درمانی) بر نگرش عشق ورزی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره نفت اهواز

  تومان

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش ایماگوتراپی(ارتباط درمانی) بر نگرش عشق ورزی زوجین بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل کلیه زوجینی که در سال 1389به مرکز مشاوره نفت اهواز مراجعه نموده بودند. به منظور اجرای پژوهش 30زوج با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مداخله ی آزمایشی( ایماگوتراپی) بر روی گروه آزمایش در 9جلسه اعمال گردید. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری استنباطی تحلیل کوواریانس چند متغیری(مانکوا) استفاده شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با سطح معنیداری p>0/05 نشان داد که آموزش ایماگوتراپی به شیوه ی گروهی باعث افزایش نگرش عشق می شود .

 • koodak azari-taliem-ir

  بررسی حقوق کودک آزاری

  تومان

  آمار رو به فزوني كودك آزاري همراه با آزار جنسي مسئولان دانشگاه شهيد بهشتي را بر آن داشت تا همايش يك روزه اي با عنوان كودك آزاري با تاكيد بر آزار جنسي برگزار كنند. منصور فتحي، كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي انجمن حمايت از حقوق كودك در اين همايش اعلام كرد: از مجموع ۹۰ درصد كودك آزاري ها ۶۵ درصد آن جسمي و به صورت كتك زدن، سوزاندن با جسم داغ، وارد آوردن ضربه با كمربند و كشيدن موي سر بوده است و ۳۲ درصد آزارهاي رواني كودك مربوط به تبعيض، تحقير، توهين، حبس در خانه و واداري به تكدي گري بوده و ۳ درصد از تماس ها هم مربوط به آزار و سوء استفاده جنسي بوده است. منصور فتحي با بيان اين كه ۵۴ درصد از آسيب ديدگان دختر و ۴۶ درصد پسر بوده اند، گفت: در بين آمارها موارد حاد كودك آزاري در بين پدران ۴۳ درصد، مادران ۱۷ درصد و نامادري ۱۵ درصد، پدر و مادر به صورت مشترك ۸ درصد، ناپدري ۷ درصد ،معلم و مدير مدرسه ۶ درصد، افراد غريبه ۴ درصد بوده كه براساس اين آمار ۹۰ درصد از آزار حاد به كودكان در محيط خانه و توسط نزديكان كودك رخ داده است.

 • baresi rabete tabavary-taliem-ir

  بررسی رابطه تاب آوري و شادکامی در نوجوانان بد سرپرست

  1,900 تومان

  هدف از این پژوهش مروری بر پژوهش هایی است که به موضوع رابطه تاب آوری و شادکامی در نوجوانان بد سرپرست اختصاص دارد. مرور پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهد حمایت والدین و اطرافیان در کسب سلامت و بهبود کیفیت زندگی فرزندان موثر است و دور شدن از محبت والدین، برآورده نشدن نیازهای مختلف دوره رشد مانند نیاز به تعلق، تحسین و محبت منجر به گزارش شیوع بالاتر بحران ها و آسیب های روانی، اختلالات رفتاری، پرخاشگری، اضطراب و افسردگی، تمایل به مصرف مواد مخدر و ناهنجاری های اجتماعی در بین نوجوانان محروم از والدین یا بد سرپرست شده است. شادکامی به عنوان یکی از متغیرهای مرتبط با احساس بهزیستی روانی به صورت متغیری چند جزیی تعریف شده است که عبارت از خشنودی از زندگی، خلق و هیجانات مثبت و خوشایند و نبود خلق و هیجانات منفی. تاب آوری، مشارکت فعال و سازنده فرد در محیط پیرامونی خود و توانمندی فرد در ایجاد تعادل زیستی روانی معنوی در شرایط پر خطر است.

 • baresi raveshhaye taghviyat-taliem-ir

  بررسی روشهاي تقویت امید به زندگی در نوجوانان بر اساس نظریه روانشناسی مثبت نگر

  1,900 تومان

  هدف از پژوهش حاضر بررسی روش های تقویت امید به زندگی در نوجوانان بر اساس نظریه روانشناسی مثبت نگر بوده است. روش پژوهش از نوع مروری می باشد که با استفاده از مقالات و پژوهش های چندسال گذشته داخلی و خارجی در حوزه موضوع مورد مطالعه و جمع بندی و بحث توسط نویسنده انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داده است که روانشناسی مثبت نگر به عنوان یکی از نظریه های جدید در روانشناسی با ارائه راهکارهایی چون خوشبینی، افزایش امید، مقابله با افکارناکارآمد و مزاحم، ازبین بردن افکار منفی و تقویت روحیه انعطاف پذیری در شرایط بحرانی و برنامه ریزی هدفمند برای آینده، به افزایش امید به زندگی در نوجوانان که در سنین حساسی هستند، کمک می کند. در نتیجه نشان داده شد که گنجاندن این راهکارها در آموزش های مبتنی بر این نظریه و تایید اثربخشی انها توسط پژوهشگران مهر تاییدی بر تقویت امید بوسیله نظریه روانشناسی مثبت بوده است.

 • moghayese takhayol-taliem-ir

  بررسی مقایسه اي تخیل کودکان در تعامل با قصه شفاهی و کارتون

  تومان

  امروزه ارتباطات کودکان به اتصال با تلویزیون خلاصه شده است و این ارتباط، چالش و مشارکت کودك با تولیدکنندگان رسانه را در حد برقراري تماس تلفنی با برنامه و تولیدکننده ي برنامه محدود کرده است. کودك در این ارتباط نقش دریافت کننده ي اطلاعات را به صورت منفعل برعهده دارد. این  دگرگونی در ارتباطات و تبدیل چالش با واقعیت به انتقال اطلاعات تحلیل شده، منجر به بیگانگی  کودکان با ارتباطات طبیعیِ و چالش با دنیاي واقعی شده است. مقاله حاضر برگرفته از پژوهش دانشجویی به نام بررسی مقایسه اي تخیل کودك در تعامل با قصه شفاهی و کارتون است. به این منظور تخیل کودك به صورت آزمایشی از طریق بررسی تخیل، آفرینش تخیلی و خیال پردازي آنها مورد مطالعه قرار گرفت. این پژوهش قصد داشت نشان دهد تخیل  کودك با دریافت قصه به صورت شفاهی از طریق قصه گو و غیر شفاهی از طریق کارتون چه تغییري  می کند؟ بررسی ها نشان داد کودکانی که قصه را به صورت شفاهی و از طریق قصه گو دریافت می  کنند از تخیل و آفرینش تخیلی بیشتري نسبت به کودکانی که قصه را از طریق تلویزیون و در قالب کارتون دریافت می کنند برخوردارند.

   

 • Bezehkaari-taliem-ir

  بزهكاري به عنوان آسيب اجتماعي

  تومان

   

  بزهكاري يك پديده بسيار پيچيده اجتماعي است  كه در محيط هاي اجتماعي مختلف به شكل هاي متفاوتي ديده مي‌شود. تعريف بزه و رفتار بزهكارانه در هر جامعه اي توسط قوانين حقوقي و هنجارهاي اجتماعي آن جامعه مشخص مي‌شود. اگر چه در بيشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاري قابل تنبيه از طرف قانون تعريف شده است، اما صرفاً در تبيين آن، مفهوم حقوقي مسئله كافي نيست. بزهكاري به معناي تعدادي متغير از اعمال ارتكابي عليه احكام قانوني كه مي‌تواند ماهيت هاي مختلفي داشته باشد، وجه مشترك تمام جوامع انساني است. صرف نظر از موضوع اختلاف ماهيت، اين اعمال تقريباً هميشه توسط قانون تعريف و پيش بيني مي‌شود. در تعريف رفتار بزهكارانه به طور كلي قرن هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كلاهبرداري، تجاوز، غارت، وحشی گری و آتش افروزی به عنوان رفتار بزهكارانه پذيرفته شده است و تقريباً همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند. تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. علاوه بر رفتار هاي ذكر شده، رفتار هاي ديگري هم هستند كه بر اساس ارزش ها و تغيير در ارزش ها يا بر حسب زمان و مكان بزه تعريف مي‌شوند و در جُرم شناسي، مورد توجه قرار مي‌گيرند. مثل قوانين مربوط به رانندگي در حالت مستي كه در بعضي از جوامع به طور كلي در طول زمان، دگرگون شده تا امروز به عنوان جُرم شناخته شده است و از نظر قانوني و حقوقي مشمول مقررات كيفري مي‌باشد. ماهيت اين جرائم با جرائمي كه در بالا ذكر شد متفاوت است. دوركهيم (Durkhim) جامعه شناس فرانسوي بزه را چنين تعريف مي‌كند “هر عملي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه دار سازد”.

 • payamadhaye fasale-taliem-ir

  پیامدهای فاصله در روابط زوجین و استراتژی های مواجهه با آن

  تومان

   

  هدف پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای فاصله و استراتژی های مواجهه با آن است. به این منظور با به کارگیری روش کیفی با چهل و سه زن و مرد که مایل به مشارکت در تحقیق بودند، مصاحبه های عمیق انجام شد و تجربۀ زنان و مردان از فاصله، پیامدها و شیوه های برخورد با آن، بر اساس روایت آنها، بررسی و مطالعه شد. بعد از انجام مصاحبه ها، جهت شناسایی و بررسی موضوعات اصلی پژوهش (پیامدها و استراتژی های مواجهه با فاصله)، مراحل کدگذاری و تحلیل داده ها انجام شد. استراتژی ها در سه دستۀ حفظ و بهبود رابطه، بی تفاوتی نسبت به رابطه و پایان دادن به رابطه تقسیم بندی شدند. بررسی فاصله در روابط زوجین بیانگر دو دسته پیامد مثبت و منفی است. پیامدهای منفی شامل احساس تنهایی، فقدان شادکامی، محرومیت نسبی و غیره است. پیامدهای مثبت مقولاتی؛ مانند ارزیابی خویشتن، آزادی عمل، مهارت و خوداتکایی و غیره را در برمی گیرد. نتایج پژوهش دلالت بر پیچیدگی و تنوع تجربیات مشارکت کنندگان دارد. از این رو، در شناخت پیامدهای فاصله و استراتژی های مواجهه با آن، باید ویژگی های زمینه ای مشارکت کنندگان همچون جنس، تحصیلات، داشتن فرزند و غیره مدنظر قرار گیرد.

 • raveshhaye novin hafeze yadgiri-taliem-ir

  حافظه ویادگیری روش های نوین در بزرگسالان

  تومان

   

  یادگیری: از آنجا که رفتار و عکس العملهای فعلی ما نتیجه ی یادگیری و تجربیات گذشته مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه ی برخوردهای گذشته ما با محیط است.

  رشد یادگیری: رشد جسمی کودک در زمینه های مختلف تابع قوانین کلی رشد است اما رشد یادگیری تابع عوامل و شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و جسمی نیز می باشد. جریان دائمی تغییرات جسمی کودک باعث می شود فرد تواناییهای خود در یادگیری رفتارهای تازه را به منظور دستیابی به موفقیت های بیشتر به کار گیرد.  یادگیری هر مهارت تازه به عنوان زیر بنایی برای پیشرفت ها و یادگیری مهارت های آتی به کار گرفته می شود.