سبد خرید

حراج

گسترش توزيع اندازه دانه حين رشد دانه در برنج 70-30 حاوی عناصر آلياژی

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين تحقيق گسترش توزيع اندازه دانه حين رشد دانه برنج 70-30حاوی عناصر آليـاژی مطالعـه شـده است. نمونه هايي از برنج های آهن دار حاوی عناصر سيليسيم و آلومينيم و همچنـين بـرنج بـدون عناصـر آلياژی در دماهای مختلف بين 700تا 900درجه سانتيگراد و زمان های مختلف بصورت ايزوترمال آنيل  شدند. مساحت دانه ها به عنوان پارامتر اندازه دانه، اندازه گيری شد و با تئوری های موجود مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان می دهند که توزيع اندازه دانه بدست آمده در برنج بدون عناصر آليـاژی و بـرنج آهن دار حاوی سيليسيم از نوع لگ-نرمال است و با گذشت زمـان شـکل توزيـع تقريبـا ثابـت مـی مانـد. بنابراين رشد دانه در اين آلياژها نرمال است. از آنجا كه توزيع اندازه دانه بدست آمده از نمونه های آلياژ آلومينيم دار نشان دهنده وقوع رشد دانه غيرنرمال در اين نمونه هـا اسـت، رشـد دانـه در بـرنج آهـن دار حاوی آلومينيم نمي تواند بوسيله قانون رشد دانه توصـيف شـود. همچنـين نتـايج نـشان مـی دهـد کـه در محدوده دمايي كار شده رابطه سيستماتيكي بين شكل توزيع و كشيدگي سمت راست توزيع وجود ندارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين تحقيق گسترش توزيع اندازه دانه حين رشد دانه برنج 70-30حاوی عناصر آليـاژی مطالعـه شـده است. نمونه هايي از برنج های آهن دار حاوی عناصر سيليسيم و آلومينيم و همچنـين بـرنج بـدون عناصـر آلياژی در دماهای مختلف بين 700تا 900درجه سانتيگراد و زمان های مختلف بصورت ايزوترمال آنيل  شدند. مساحت دانه ها به عنوان پارامتر اندازه دانه، اندازه گيری شد و با تئوری های موجود مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان می دهند که توزيع اندازه دانه بدست آمده در برنج بدون عناصر آليـاژی و بـرنج آهن دار حاوی سيليسيم از نوع لگ-نرمال است و با گذشت زمـان شـکل توزيـع تقريبـا ثابـت مـی مانـد. بنابراين رشد دانه در اين آلياژها نرمال است. از آنجا كه توزيع اندازه دانه بدست آمده از نمونه های آلياژ آلومينيم دار نشان دهنده وقوع رشد دانه غيرنرمال در اين نمونه هـا اسـت، رشـد دانـه در بـرنج آهـن دار حاوی آلومينيم نمي تواند بوسيله قانون رشد دانه توصـيف شـود. همچنـين نتـايج نـشان مـی دهـد کـه در محدوده دمايي كار شده رابطه سيستماتيكي بين شكل توزيع و كشيدگي سمت راست توزيع وجود ندارد.

 

مقدمه

رشد دانه فرايندی است که در طی آن متوسط اندازه دانه مواد چند بلوری افزايش می يابد. معمولا به دو نوع رشد دانه نرمال و غيرنرمال تقسيم می شود. در رشد دانه نرمال، متوسط اندازه دانه بـصورت تـابعی از زمان و دما به سمت دانه های بزرگتر حرکت می کند و معمولا توزيع اندازه دانه با گذشت زمان تغييـر نمی کند. اما در حين رشد دانه غيرنرمال، برخی از دانه ها بصورت غيريکنواخت رشد کرده و موجب حذف شدن دانه های ريزتر می شوند که باعث بوجود آمدن توزيع اندازه دانه ها، بصورت غير يکنواخت می شود. پژوهشگران تئوري هايي ارائه داده اند كه سعي دار دن اندرکنش موضعي دانه هاي  همسايه را با انحنا بوجود آورنده رشد ،دانه تلفيق كنند. اين تئوريها بر اساس تغيير تدريجي توزيع اندازه دانه طي رشد دانه بنا شده اند.

 

 

ABSTRACT

In this research, the distribution of grain size distribution during rice grain growth of 70-30 hectares of alloys was studied. Samples of iron rice containing silicon and aluminum elements as well as non-alloyed rice at various temperatures between 700 to 900 ° C and different times were isothermal aniline. Seed area was measured as grain size parameter, and was analyzed with available theories. The results show that the grain size distribution obtained in rice without any alloy elements and iron rice contains silica-type log-normal and with time the distribution pattern remains almost constant. Therefore, the growth of grain in these alloys is normal. Since the distribution of grain size obtained from aluminum alloy samples indicates the occurrence of abnormal seed growth in these specimens, grain growth in iron rice containing aluminum can not be described by the seed growth law. Also, the results show that there is no systematic relationship between the distribution and strain distribution distribution in the operating temperature range.

INTRODUCTION

Growth is the process during which the average grain size of the multicrystalline material increases. Usually divided into two types of normal and abnormal seed growth. In normal seed growth, the average seed size moves as a function of time and temperature to larger seeds, and usually the grain size distribution does not change over time. However, during the growth of the abnormal seed, some of the seeds grow in a non-uniform manner, resulting in the removal of finer grains, which causes the grain size distribution to become uneven. Researchers have proposed theories that try to combine the local interaction of neighboring grains with the curvature that creates growth, seed. These theories are based on the gradual change in the grain size distribution during the growth of the grain.

Year: 2007

Publisher : 11th annual congress of Iranian Metallurgical Society

By : Ali Akbari, Reza Mahmoudi, Gholam Hossein Akbari, and Mahdiyeh Jamshidi Jam

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 269 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژی ايران

کاری از : علی اکبری ،رضا محمودی ،غلامحسين اکبری ،و مهديه جمشيدی جم

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 269

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گسترش توزيع اندازه دانه حين رشد دانه در برنج 70-30 حاوی عناصر آلياژی”
درحال بارگذاری ...