سبد خرید

حراج

بررسي وتعيين نرخ بهسازي سيليسيم يوتكتيك با استفاده از تكنيك آناليز حرارتي در آلياژ آلومينيم 319

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

فازهاي سيليسيم يوتكتيك در آلياژهاي ريختگي آلومينيم- سيليسيم بصورت تيغه هاي خشن و سوزني شكل در ريز ساختار مشاهده مي شوند كه اين نوع مورفولوژي موجب افت شديد خواص مكانيكي قطعات مي گردد. از اينرو لزوم عمليات بهسازي جهت اصلاح ساختاري اين آلياژها مدنظر ميباشد. دراين تحقيق جهت بهسازي ساختار آلياژ 319از آميژان Al-10Srاستفاده شد و با استفاده از ابزار دقيق و پيشرفته آناليز حرارتي، منحني هاي سرد شدن و مشتق اول متناظر آنها براي نمونه هاي حاوي مقادير مختلف استرانسيم ترسيم شدند كه ازبررسي اطلاعات حاصل از آنها دماهاي جوانه زني (TN ,Si)و رشد  (TG,Si) يوتكتيك سيليسيم تعيين گرديدند. نتايج نشان داد كه با افزايش عنصر استرانسيم دماهاي جوانه زني (TN ,Si) و رشد (TG,Si) يوتكتيك كاهش مييابند. تغييرات افت دماي رشد يوتكتيك نسبت به حالت بهسازي نشده كه با پارامتر ∆TEAl ,G Si بيان گرديد به عنوان بهترين پارامتربراي كنترل بهسازي معرفي شد. ∆TEAl ,G Siبا كاهش TG,Siدر حالت بهسازي شده، افزايش يافته و پس از محدودة /0 ( 012 /0- 016) %wtSrكاهش مييابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

فازهاي سيليسيم يوتكتيك در آلياژهاي ريختگي آلومينيم- سيليسيم بصورت تيغه هاي خشن و سوزني شكل در ريز ساختار مشاهده مي شوند كه اين نوع مورفولوژي موجب افت شديد خواص مكانيكي قطعات مي گردد. از اينرو لزوم عمليات بهسازي جهت اصلاح ساختاري اين آلياژها مدنظر ميباشد. دراين تحقيق جهت بهسازي ساختار آلياژ 319از آميژان Al-10Srاستفاده شد و با استفاده از ابزار دقيق و پيشرفته آناليز حرارتي، منحني هاي سرد شدن و مشتق اول متناظر آنها براي نمونه هاي حاوي مقادير مختلف استرانسيم ترسيم شدند كه ازبررسي اطلاعات حاصل از آنها دماهاي جوانه زني (TN ,Si)و رشد  (TG,Si) يوتكتيك سيليسيم تعيين گرديدند. نتايج نشان داد كه با افزايش عنصر استرانسيم دماهاي جوانه زني (TN ,Si) و رشد (TG,Si) يوتكتيك كاهش مييابند. تغييرات افت دماي رشد يوتكتيك نسبت به حالت بهسازي نشده كه با پارامتر ∆TEAl ,G Si بيان گرديد به عنوان بهترين پارامتربراي كنترل بهسازي معرفي شد. ∆TEAl ,G Siبا كاهش TG,Siدر حالت بهسازي شده، افزايش يافته و پس از محدودة /0 ( 012 /0- 016) %wtSrكاهش مييابد.

 

 

مقدمه

آلياژهاي آلومينيم 319بطور گسترده در صنعت خودروسازي استفاده مي شود. سيليسيم يكي از مهمترين عناصر آلياژي در اين آلياژها مي باشد. اين عنصر قابليت ريخته گري و ماشينكاري آلومينيم را بهبود مي بخشد. آلياژهاي Al-Siحاوي تيغه هاي خشن و سوزني كريستال هاي سيليسيم مي باشند. اين نوع مورفولوژي موجب تردي و افت شديد خواص مكانيكي قطعات ريختگي مي گردد. بنابراين استفاده مناسب از آلياژهاي آلومينيم 319به اصلاح ساختار سيليسيم از تيغه هاي خشن به ساختار ظريف تر بستگي دارد. فرآيند بهسازي يوتكتيك Al-Siاز طريق افزودن بهسازهاي شيميايي نظير استرانسيم، سديم و آنتيموان يا از طريق انجماد سريع انجام مي شود. استفاده از استرانسيم در صنعت آلومينيم بخاطر جابجايي و كنترل آسان، سرعت بهسازي خوب، زمان اثرگذاري بيشتر و ميرايي كمتر متداولتر است. ميزان بهسازي باتوجه به مقدار ماده بهساز و يا سرعت انجماد مي تواندتغيير كند. بر اساس استاندارد AFSنرخ بهسازي سيليسيم يوتكتيك از يك تا شش تقسيم بندي شده است، عدد يك معادل ريز ساختار بهسازي نشده (شامل سيليسيم هاي خشن و تيغه اي) و عدد شش معادل ريزساختار بهسازي شده كامل (شامل سيليسيم هاي رشته اي بسيار ريز ،) تعريف ميگردد.

 

 

 

ABSTRACT

Eutectic silicon phases in aluminum-silicon alloying alloys are seen as rough and needle-shaped blades in a microstructure, which causes this type of morphology to weaken the mechanical properties of the components. Therefore, the improvement of the structural properties of these alloys is considered necessary. In this research, Al-10Sr amygroup was used to improve the structure of 319 alloys. Using a precise and advanced thermal analysis tool, the cooling curves and their corresponding first derivatives were plotted for samples containing different amounts of strontium. From the data of the obtained data, germination temperatures (TN, Si) and growth (TG, Si) of silica eutectic were determined. The results showed that with increasing of strontium element, the germination temperatures (TN, Si) and growth (TG, Si) eutectic decreases. The changes in the eutectic growth temperature drop were compared with the ungraded condition, which was expressed by the parameter ΔTEAl, G -Si, as the best parameter for control improvement. ΔTEAl, G-Si decrease with TG, Si in the regenerated state, and after 0/0 (0.016), the wtSr decreases.

INTRODUCTION

Aluminum 319 alloys are widely used in the automotive industry. Silicon is one of the most important alloying elements in these alloys. This element improves aluminum casting and machining ability. Al-Si alloys contain rough and pinched blades of silicon crystals. This kind of morphology causes the mechanical properties of casting parts to be tight and drastic. Therefore, the proper use of aluminum alloys 319 depends on the modification of the silicon structure from the blades to the finer structure. The Al-Si bioelectrodevelopment process is carried out by adding chemical stabilizers such as strontium, sodium and antimony, or by rapid freezing. The use of strontium in the aluminum industry is easier due to easy handling and handling, better refinement, longer impact times and less damping. The recovery rate can be adjusted to the amount of recovery agent or freezing speed. According to the AFS standard, the eutectic silicon recovery rate is divided into one to six, the number of one is equivalent to the unstructured microstructure (including rough and brittle silicon) and the six is ​​equivalent to the fully reconstructed microstructure (including very fine filamentous silicon) Is defined.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mehdi Malekan, Sepideh Power, Saeed Shabestari

File Information: persian Language/ 16 Page / size: 948 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مهدي ملكان ،سپيده قدرت ، سعيد شبستري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 16 صفحه / حجم : KB 948

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي وتعيين نرخ بهسازي سيليسيم يوتكتيك با استفاده از تكنيك آناليز حرارتي در آلياژ آلومينيم 319”
درحال بارگذاری ...