سبد خرید

حراج

اثر پارامترهای فرآیند ساخت بر ساختار فوم آلومينيوم A356

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

فومهاي آلومينيومي A356با سلول بسته با اضافه كردن مواد پديدآورندة گاز(هيدريد تيتانيم) بـه مـذاب توليد شدند. در اين مقاله اثر دما و زمان فوم شدن و  مقدار هيدريد تيتانيم اضـافه شـده، بـر چگـالي فـوم و ساختار سـلولي قطعـات مـورد بررسـي قـرار گرفـت. فرآینـد فـوم شـدن در دماهـاي 650-750درجـة سانتيگراد و در زمانهاي فوم شدن 30ثانيه تا 2دقيقه با، اضافه کردن 1-2درصد وزني هيدريد تيتـانيم انجام شد. فومهاي توليد شده تحت شرايط مختلف فوم  شدن، داراي سلولهايي با اندازة متوسـط 4-8/2 ميليمتر، چگالي نسبی 0/3-0/45و تخلخل ٪55-70ميباشند. مشاهده شد كه فومهاي توليـد شـده  در دماي 700درجة سانتيگراد با زمان فوم شدن 1دقيقه و 1/5درصد وزني هيدريد تيتانيم، نسبت بـه بقيـة نمونه ها داراي ساختار سلولي همگن تر و عيوب  كمتري مـيباشـند. بـا افـزايش دمـاي فـوم شـدن، مقـدار هیدرید تیتانیم و زمان فوم شدن، اندازة سلولها و میزان تخلخـل افـزايش و چگـالي فـوم  كـاهش يافت .

تعداد:
مقایسه

چکیده

فومهاي آلومينيومي A356با سلول بسته با اضافه كردن مواد پديدآورندة گاز(هيدريد تيتانيم) بـه مـذاب توليد شدند. در اين مقاله اثر دما و زمان فوم شدن و  مقدار هيدريد تيتانيم اضـافه شـده، بـر چگـالي فـوم و ساختار سـلولي قطعـات مـورد بررسـي قـرار گرفـت. فرآینـد فـوم شـدن در دماهـاي 650-750درجـة سانتيگراد و در زمانهاي فوم شدن 30ثانيه تا 2دقيقه با، اضافه کردن 1-2درصد وزني هيدريد تيتـانيم انجام شد. فومهاي توليد شده تحت شرايط مختلف فوم  شدن، داراي سلولهايي با اندازة متوسـط 4-8/2 ميليمتر، چگالي نسبی 0/3-0/45و تخلخل ٪55-70ميباشند. مشاهده شد كه فومهاي توليـد شـده  در دماي 700درجة سانتيگراد با زمان فوم شدن 1دقيقه و 1/5درصد وزني هيدريد تيتانيم، نسبت بـه بقيـة نمونه ها داراي ساختار سلولي همگن تر و عيوب  كمتري مـيباشـند. بـا افـزايش دمـاي فـوم شـدن، مقـدار هیدرید تیتانیم و زمان فوم شدن، اندازة سلولها و میزان تخلخـل افـزايش و چگـالي فـوم  كـاهش يافت .

 

مقدمه

فومهاي فلزي گروهي از مواد سلولي هستند كه در آنها حبابهاي گاز توسط ديواره هاي نازك فلـزي از هم جدا شده اند و كسر حجمي تخلخل ها بسيار  زیاد ميباشد. در سالهاي اخير، تقاضاي بـسياري براي استفاده از فومهاي فلزي با وزن كم، در صنايع خودرو، راه آهـن و هوافـضا بـه وجـود آمـده اسـت. دربين فومهاي فلزي، فومهاي آلومينيومي بدليل چگالي كم و جذب انرژي بالا، در سازه هاي سـبك وزن و قطعات جاذب انرژي و صوت كاربرد بيشتري يافته انـد. دو فرآینـد اصـلي تهيـة فـومهـاي آلومينيـومي عبارتند از: فوم كردن از مذاب و روش متالورژی پودر. روش فوم كردن از مذاب كه شامل اضافه كـردن يك  مادة پديدآورندة گاز به مذاب ميباشـد، بـدليل هزينـة كـم، بـراي كاربردهـاي تجـاري مناسـبتـر است. تركيب شيميايي آلياژ زمينه و ساختار سلولي فوم، اثر  قابل توجهي بر خواص فيزيكي و مكانيكي فومهـاي آلومينيومي دارد. در فرآیند فوم شـدن، سـاختار فـوم مـذاب بطـور گـستردهاي در حـين فرآینـد تغييـر ميكند، به همين دليل كنترل ساختار فوم آلومينيوم مشكل اسـت. بـراي پايـداري فـومهـا و عـدم تخريـب ها سلول در فرآیند فوم شدن، از ذرات سراميكي  مانند SiCو Al2O3استفاده ميشود. البته مـي تـوان در برخي از آلياژهاي آلومينيوم بدون استفاده از اين ذرات هم، فومهـاي مناسـبي توليـد نمـود، امـا در  اغلـب تحقيقات انجام شده، از اين ذرات استفاده شده است.

 

 

ABSTRACT

Aluminum A356 foams were produced in a closed cell with the addition of gas-producing materials (titanium hydride) to the melt. In this paper, the effect of temperature and time of foaming and the amount of titanium hydride added, was studied on the foam density and cellular structure of the components. The foaming process was carried out at temperatures in the range of 650-750 degrees centigrade and at foaming times of 30 seconds to 2 minutes, adding 1-2% by weight of titanium hydride. Foam produced under different foaming conditions has cells with a mean size of 4-8 / 2 mm, relative density of 0.4-0.35, and porosity of 55-70%. It was observed that foams produced at 700 ° C with a foaming time of 1 min and a titanium hydride of 5.1%, had a more homogeneous cell structure and less defects than the rest of the samples. With increasing foaming temperature, the amount of titanium hydride and foaming time, cell size and porosity increased, and the density of foam decreased.

INTRODUCTION

Metal foams are a group of cellular materials in which gas bubbles are separated by thin metal walls, and the volume fraction of porosity is very high. In recent years, there has been a high demand for low-grade metal foams in the automotive, railway, and aerospace industries. In aluminum foams, aluminum foams have become more widely used in light weight structures and energy-absorbent components due to its low density and high energy absorption. The two main processes for the production of aluminum foam include melt foaming and powder metallurgy. The melt foaming method, which involves the addition of a gas-to-molten agent, due to its low cost, is more suitable for commercial applications. The chemical composition of the base alloy and cellular structure of foam has a significant effect on the physical and mechanical properties of aluminum foams. In the process of foaming, the structure of the melt foam varies widely during the process, which is why it is difficult to control the structure of aluminum foam. For foam stability and non-degradation of the cell, the foaming process uses ceramic particles such as SiC and Al2O3. Of course, in some aluminum alloys, without the use of these particles, foams can be produced, but in most studies, these particles have been used.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Milad Heydari Qale, Nasser Ehsani, Hamid Reza Baharvandi, Seyyed Akbar Sadeghi Fadaki

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 179 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : ميلاد حيدري قلعه , ناصر احساني, حميدرضا بهاروندي , سيد اكبر صادقي فدكي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 179

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر پارامترهای فرآیند ساخت بر ساختار فوم آلومينيوم A356”
درحال بارگذاری ...