• akvaponik va keshavarzi-taliem-ir

  آکواپونیک و کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

  1,900 تومان

  یکی از مهمترین تهدیدات برای پایداری تولیدات کشاورزی در طول زمان، کاهش عملکرد بهره وری خاک است. شیوه های عملیات خاک ورزی وآبیاری، مهم ترین فعالیت های مخربی هستند که برپایایی، دوام و کیفیت خاک تاثیر می گذارند. با این حال، این مشکلات در نواحی خشک و نیمه خشک دو چندان می باشد ، از جمله تخلیه آب های زیرزمینی برای کشاورزی آبی و تخریب خاک به دلیل استفاده از آب های زیرزمینی شور. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و نابرابری سرعت آن با تشکیل خاک های حاصل خیز و کاهش ذخایر آب و تداوم دوره های خشکسالی و تغییرات اقلیم و تبعات سوء آن به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، همچنین افزایش هزینه های استحصال و کاربرد آب برای آبیاری در مناطق خشک از مواردی می باشد

 • asar eslah shimiyahi-taliem-ir

  اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب

  1,900 تومان

  در تحقیق حاضر اثر اصلاح شیمیایی با ترکیبات آکریلاتی بر جذب آب آرد چوب صنوبر بررسی شد. سطوح تیمار به سه سطح شاهد، اصلاح با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات گروه بندی شدند. اصلاح آردچوب صنوبر با محلول تتراهیدروفوران حاوی ترکیب اصلاح کننده آکریلاتی، بنزوییل پراکساید به عنوان آغازگر واکنش و تری اتیل آمین به عنوان کاتالیزور واکنش گلیسیدیل متاکریلات با آرد چوب، در بالن و تحت گاز آرگون انجام شد. با افزودن گلیسیدیل متاکریلات و تلفیق گلیسیدیل متاکریلات/ متیل متاکریلات به آرد چوب، افزایش وزن به ترتیب 5 / 35 و 42 / 63 درصد گزارش گردید. براساس نتایج، اصلاح موجب بهبود آبگریزی نمونه های آرد چوب شد، به طوری که پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، جذب آب از 08 / 24 درصد در سطح شاهد به 73 / 8 و 96 / 3 درصد در نمونه های اصلاح شده با گلیسیدیل متاکریلات و تلفیقی کاهش یافت. پس از طولانی ترین زمان غوطه وری، بیشترین کارایی آبگریزی در نمونه آرد چوب اصلاح تلفیقی شده به مقدار 5 / 83 درصد تعیین شد.

 • asar olgoye tganesh-taliem-ir

  اثر الگوی تنش سرمای بهاره بر میزان رنگیزه های گیاهی در ارقام جو زراعی

  1,900 تومان

  سرمای بهاره یکی از تنش هایی است که هر ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد و چرخه ی تولید کشور به خصوص در بخش غلات تحمیل می کند. دمای پایین به عنوان یکی از خطرات عمده کشاورزی و یکی از عوامل مهم محدودیت حیات و توزیع جغرافیایی گیاهان در بسیاری از مناطق جهان می باشد. در غیر این صورت به عنوان تنش دمایی، می تواند تا مرگ گیاه نیز منتهی گردد. کاهش فتوسنتز، ناشی از پاسخ گیاهان حساس به سرما به درجه حرارت کم است. بدین منظور آزمایشی با مدل تجزیه مرکب در مکان بر پایه طرح کاملا تصادفی که شامل 20 ژنوتیپ جو در چهار سطح دمایی و سه تکرار در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات جداگانه دما و ژنوتیپ برای صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنویید وهمچنین اثر متقابل رقم در تیمار دمایی در سطح احتمال 1% معنی دار بود. در این مطالعه از میان تمامی ارقام، می توان ارقام فجر 30 ، یوسف و نیک به عنوان ارقام متحمل و ارقام خاتم و والفجر به عنوان ارقام حساس یاد کرد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص می شود که تغییرات رنگیزه ها در تمامی ارقام، در چهار سطح دمایی از روند ثابتی برخوردار نمی باشد و به عبارت دیگر اثرات متقابل بین ارقام و سطوح دمایی وجود دارد.

   

 • arzyabi taghirat makani-taliem-ir

  ارزیابی تغییرات مکانی pHو ECخاک با استفاده از روشهای زمین آماری منطقه

  1,900 تومان

  ویژگی های خاک دارای تغییرات مکانی و زمانی در مقیاسهای کوچک و بزرگ میباشند. مطالعه این تغییرات، در سطح وسیع بسیار هزینه بر است. به این منظور لازم است از روش های درون یابی به منظور پیش بینی مقادیر خصوصیات مدنظر استفاده گردد، ولی در بسیاری موارد این روش ها دقت های متفاوتی دارند. هدف از این پژوهش ارزیابی تغییرات مکانی EC و pH خاک در سه کاربری کشاورزی، مرتع و صنعت با استفاده از روش های کریجینگ و IDWدر محیط GS+ 5.1 می باشد. نمونه برداری از منطقه ای به وسعت 484 هکتار در 10 کیلومتری غرب شهرستان بافت صورت گرفت، بدین منظور با استفاده از روش شبکه بندی، منطقه به طور کاملا منظم تقسیم بندی شد که مساحت هر شبکه 4 هکتاراست. سپس از هر شبکه به طور تصادفی یک نمونه خاک و در مجموع 121 نمونه از لایه سطحی خاک تهیه شد. و تجزیه و تحلیل آماری داده ها در محیط spss 16.0 صورت گرفت. بعد از اعتبارسنجی مدل ها بهترین مدل برازش یافته برای pH و EC خاک به ترتیب مدل گوسی و مدل نمایی بدست آمد. برای ارزیابی دقت مدل ها از 6 شاخص آماریMBE ، MAE،CRM ، EF، RMSE وME استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که برای هر دو ویژگی مورد مطالعه، روش IDW نسبت به روش کریجینگ توانسته است pH و EC خاک را بهتر برآورد نماید. در نهایت برای تهیه نقشه پهنهبندی از روش IDW استفاده شد.

 • estefade az nano technology-taliem-ir

  استفاده از نانو تکنولوژی در حذف آلاینده های نشر شده در هوا توسط چاپگرهای لیزری

  1,900 تومان

  امروزه کیفیت هوای تنفسی افراد در محیط های بسته داخلی نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است. مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که به طور میانگین هر فرد بیش از 80% زمان خود را در محیط های بسته داخلی سپری می کند از این رو نحوه عملکرد افراد به طور مستقیم وابسته به کیفیت هوای تنفسی آن-هاست. چاپگرها یکی از متداول ترین وسایل الکترونیکی هستند که در انواع محیط های بسته داخلی موجودند و آلاینده ذرات ریز معلق را در هوا منتشر می کنند. در این پژوهش چاپگر لیزری hp1200 به عنوان چاپگر هدف انتخاب و ذرات ریز معلق منتشر شده از این چاپگر درهوا، شناسایی و اندازه گیری شد. جهت شناسایی ذرات ریز معلق از دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات(PSA) استفاده شد. جهت سنجش آلاینده های نشر شده از چاپگرها، دو روش متداول و پذیرفته شده موجود است. اندازه گیری در محیط واقعی و انداز گیری در محفظه ای که مطابق استاندارد 9-16000 ISO ساخته شده باشد که اندازه گیری ها در این پژوهش در محفظه شبیه ساز شرایط محیط درونی مطابق استاندارد انجام شد و تعداد ذرات ریز معلق 5/0 و 5 میکرونی و غلظت ذرات 1، 5/2، 7 و 10 میکرونی اندازه گیری شد.

 • baresi asar refahe-taliem-ir

  بررسی آثار رفاهی تغییر اقلیم برگروه محصولات کشاورزی در افق۱۴۰۹(۲۰۳۰)

  1,900 تومان

  در رابطه با تغییرات اقلیم سناریوسازی شد. در هر سناریو، اثر تغییر مقادیر متغیرهای دما و بارش بر روی عملکرد محصولات بررسی میشود. تغییر در متغیرهای اقلیمی باعث تغییر در عملکرد میشود و این تغییرات در عملکرد باعث تغییر در عرضه محصول میگردد تغییر در عرضه محصول قیمت محصولات را تغییر میدهد و قیمت بر رفاه مصرف کننده و تولیدکننده تاثیر گذار است. نتایج بدست آمده از آثار رفاهی تغییر اقلیم در چشم انداز1409 در تمام سناریوها با کاهش مازاد رفاهی در مصرف کننده و تولید کننده همرا بوده است در نتیجه با کاهش رفاه مصرف کننده و تولیدکننده رفاه کل جامعه نیز کاهش یافته است. به جز در محصول ذرت که تغییرات رفاهی مصرف کننده و کل جامعه مثبت است. از این رو پیشنهاد می شود که به دلیل اینکه تغییرات اقلیمی در تمامی سناریوها باعث کاهش رفاه کل جامعه شده است زیان حاصله از وقوع پدیده تغییر اقلیم از طریق حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جبران گردد.

 • baresi asar tekane-taliem-ir

  بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

  1,900 تومان

  هدف اصلی مقاله حاضر بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران است. بر این اساس با تکیه بر داده های آماری دوره زمانی 94-1381 و با تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، جهت نیل به هدف تحقیق اقدام شده است. الگوی تصریح شده با بهره گیری از روش کالیبراسیون و استفاده از نرم افزار dynare حل و شبیه سازی شده است.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید( عامل تکنولوژی در تابع تولید) در هر سه بخش اقتصادی یاد شده، منطبق بر تئوری موضوع، در اولین دوره اعمال تکانه ها دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخشی، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بوده و پس از چند دوره اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.همچنین این تکانه ها در هر سه بخش دارای اثرات اولیه کاهنده بر متغیرهایی نظیر اشتغال، دستمزد، مصرف خصوصی کالاهای وارداتی، تورم، نرخ ارز واقعی، تغییرات نرخ ارز و صادرات بوده اند که در دوره های بعدی روند افزایش یافته و اقتصاد به تعادل مجدد می رسد.

 • baresi sakht kampozit-taliem-ir

  بررسی ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک با استفاده از گونه پالونیا

  1,900 تومان

   

  بی شک می توان توسعه و افزایش مصرف چوب و فرآورده های چوبی را یکی از نشانه های توسعه در دنیای امروز به شمار آورد، از این رو نگاهی گذرا به سرعت روزافزون رشد و توسعه یافتگی در شرایط کنونی جهان، افزایش نیاز به فرآورده های چوبی را پررنگ تر می نماید و به تبع آن فرآورده های مهندسی شده چوبی نقش مهمتری را در بازار رقابتی کنونی جهت رفع نیازهای وابسته ایفا خواهند نمود. امروزه به دلیل افزایش روز افزون جمعیت و همچنین افزایش میزان تقاضا برای کامپوزیت های چوبی و در پی آن به دلیل کمبود منابع اولیه چوبی، مهندسین صنایع چوب به دنبال جایگزین مناسبی برای چوب می باشند . تولید کامپوزیت های چوب پلاستیک ( WPC ) به دلیل کاربردهای فراوانی که بخود اختصاص داده و توجه اکثر تولید کنندگان صنایع را بخود جلب نموده است. در دهه اخیر علاقه فزاینده ای برای تولیدکنندگان مواد پلیمری بوجود آمده است تا با بکارگیری مواد چوبی و لیگنو سلولزی در تولید چندسازه، خواص مهندسی آنها را اصلاح نمایند. در واقع قابلیت تولید کامپوزیت های چوب پلاستیک با استفاده از چوب های سریع الرشد کم قطر مانند پالونیا و گونه های با ارزش تجاری پایین تر از جمله مهم ترین عواملی هستند که توجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به این فرآورده معطوف گردانیده و رشد قابل توجه آن را توجیه می نماید. کشور ایران به دلیل داشتن منابع جنگلی و زراعت چوب های سریع الرشد در مناطق شمالی و غربی، قابلیت استفاده از آنها را در کامپوزیت های چوبی فراهم نموده است. یکی از راه های جلوگیری از برداشت بی رویه از این جنگل ها، جنگل کاری با گونه های تندرشد است. امروزه پالونیا به عنوان گونه ای تندرشد و تولیدکننده کوتاه مدت محصولات چوبی، در بسیاری از مناطق جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 • baresi avamel tasir gozar-taliem-ir

  بررسی عوامل تاثیر گذار بر ترغیب مردم در حفاظت از محیط زیست

  1,900 تومان

   

  انسان اولیه تاثیر کمتری بر محیط زیست داشته است، اما افزایش جمعیت و بویژه پیشرفت تکنولوژی و عدم تناسب آن با محیط زیست (تکنولوژی آلاینده ) و نیز تغییر سطح فرهنگ و تمدن انسان ها در طی دوران ها،بخصوص قرن بیستم و خصوصا نیمه دوم آن قرنو سرشار از تحولات سریع و بی سابقه در محیط زیست جهان بود. اثرگذاری انسان بر طبیعت اطرافش به جایی رسیده که دارای ماهیت و اهمیت جهانی شده و متاسفانه این تاثیرات از سرعت سرسام آوری نیز برخوردار گردیده است. دیگر تقریبا هیچ زیستگاه یا اکوسیستم طبیعی در سطح زمین وجود ندارد که لااقل اندکی دستخوش تغییر نگردیده باشد. اما تحولات زیست محیطی زاییده فعالیت های بشری، اگرچه از دیرباز آغاز گردیده است اما هیچگاه به اندازه چند سال گذشته مورد توجه نبوده و قبلا به هیچ عنوان نگرانی های مجامع بشری در این رابطه این برداشت غیرقابل انکار به جایی رسیده که این فرض که زمین در حال بهبود است بیش از پیش نیازمند دفاع و توجیه است، در حالی که این فرض که کره زمین به خاطر خطرناکی در حال از بین رفت است، به هیچ یک از این دو رفتار نیازی ندارد! این قدر با بدبینی عجین نشده بود. با توجه به قدرت تفکر و تعقل انسان، چنین انتظار می رفت که بشر هر روز بیشاز گذشته به قرتی تبدیل شود که بتواند معیارهای ارزشمند محیط زیست را حفاظت و بهبود بخشد اما بالعکس به نظر می رسد که انسان بطور روزافزون به نیرویی مقتدر تبدیل می شود که مایه ایجاد آشفتگی در بستر حیات خود و قطع ریشه های هستی اش می گردد.

 • baresi modiriyat pasmand-taliem-ir

  بررسی مدیریت پسماند و زباله در پارک گردشگری شهر سلطان آباد

  1,900 تومان

  اراضی پارک جنگلی با مساحت 35 هکتار بخشی از اراضی حاشیه شهر سلطان آباد است که از دیرباز به دلیل ارتفاع و چشم انداز مناسب به شهر و اطراف آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این موقعیت این اراضی نسبت به شهر سلطان آباد و دسترسی مناسب به آن سبب شده است که این محدوده از اهمیت قابل توجهی برای ایجاد پارک و تفرجگاه جنگلی داشته باشد. علاوه بر این توجه به نیازهای کنونی جمعیت شهر و برنامه ریزی برای فراغت گروه های مختلف سبب شده است که امروزه این اراضی به عنوان یک نقطه عطف در برنامه ریزی محیطی مطرح باشند و بستر مناسبی برای رفع این نیازها فراهم نمایند. هدف اصلی این طرح حفظ و مدیریت چشم انداز اراضی، ارتقاء کیفیت محیطی و افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی در سطح شهر سلطان آباد است. زمینه اصلی این طرح نگاه اکولوژیک به مجموعه و تدوین چارچوبی مدون شناسایی و تحلیل پتانسیل های سایت و استفاده از آن در فرآیند برنامه ریزی و طراحی است. ارزیابی توان اکولوژیک عوامل موجود نظیر (شکل زمین و خاک ) نشان داد که 15 هکتار از اراضی قابلیت بارگذاری تفرجی را دارد و بقیه اراضی می بایست به فضای سبز و حفاظت اختصاص یابد. زون های تفرجی نیز در بخش های فرهنگی، تفریحی، اقامتی، پشتیبانی و خدماتی دسته بندی و ملاک طراحی قرار گرفت. مهمترین نکته این بخش محاسبه سطوح تفرجی، جمعیت مخاطب و زیرساخت های لازم است. تولید مواد زاید به شکل های متفاوتی صورت می گیرد. بازدید کننده پارک که مازاد مواد غذایی و پوست میوه و سبزیجات را بدور می ریزد و برگ های خزان زده درختان و یا سرو شاخه های شکسته درختان موجود در پارک و یا حتی اجساد حیوانات همه و همه تولید زباله می نمایند. اصولا هرگونه جاندار و بی جان پیرامون انسان و پارک عمر محدودی دارند و در تولید و مصرف آنها، همه مواد قابل استفاده نیستند و بنابراین تولید زباله اجتناب ناپذیر است. ظاهرا برنامه ریزان، جمع آوری کنندگان و دفع کنندگان زباله در این مرحله نقش مستقیمی ندارند و در مدیریت مواد زاید گاهی به این مرحله توجه کافی نشده است اما واقعیت این است که مرحله تولید در کل فرآیند مدیریت مواد زاید، نقش اساسی دارد. کیفیت و کمیت مواد زاید در هر زمان و مکانی، خصوصیاتی دارد. هرکاری در راه بهبود مدیریت زاید، اعم از تصمیم گیری درباره تعداد و مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز، بازیافت و یا انتخاب شیوه دفع مناسب، مستلزم شناخت دقیق مرحله تولید مواد زاید است. بطور کلی شکل کلی زباله های تولید شده در پارک در این مقاله کامل توضیح داده شده است.

 • baresi naghsh gheregh-taliem-ir

  بررسی نقش قرق اکوسیستم های مرتعی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک

  1,900 تومان

  اکوسیستم های مرتعی سطح وسیعی از اراضی جهان را تشکیل می دهند و از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی دارای اهمیت ویژه ای هستند. پوشش گیاهی مراتع ایران به دلایل گوناگون از جمله تولید علوفه، تلطیف آب و هوا، حفاظت آب و خاک، تولید مواد دارویی و صنعتی و غیره دارای اهمیت فراوان است. کاربری عمومی این اراضی در کشور استفاده به عنوان چراگاه بوده و چرای بیش از ظرفیت مرتع در این نواحی اغلب منجر به تغییر در کمیت و کیفیت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش زمین های بایر و توسعه بیابان زایی شده است. قرق یکی از روشهای اصلاحی ساده مراتع می باشد که باعث احیاء پوشش گیاهی مرتع میگردد. یکی از مکانیسم های اثر قرق بر تولید مرتع ایجاد پسخور مثبت از طریق تغییرات ملموس برخی خصوصیات خاک می باشد. قرق باعث افزایش تولید گونه های گیاهی، بهبود سرعت نفوذ آب به داخل خاک، حاصلخیزی خاک و بهبود بعضی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک می شود. خاک های تحت قرق به وسیله پوشش گیاهی حفاظت می شوند و در طی زمان باعث افزایش ماده آلی خاک و فعالیت گیاهان شده و ساختمان خاک بهبود یافته و ظرفیت نفوذپذیری خاک زیاد شده و در نتیجه فرسایش خاک کاهش می یابد. در این مقاله به بررسی مطالعات صورت گرفته راجع به تاثیرات قرق بر روی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک پراخته میشود.

 • danesh bomi ghone lamti-taliem-ir

  دانش بومی گونه لانتی (Taverniera cuniefolia) در شهرستان خاش

  1,900 تومان

  گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تامین بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری ها برخوردار بوده و هستند. گیاه شناسی سنتی روش های ارزشمندی را برای شناسایی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی عرضه می نماید. کشور پهناور ایران با داشتن اقوام مختلف و آداب و رسوم متفاوت دارای گنجینه ای از طب سنتی است که در طی گذشت نسل ها تاکنون محفوظ مانده و دست یابی به آنها تنها از طریق پرسشگری و کسب اطلاعات و نحوه مصرف سنتی گیاهان از این اقوام امکان پذیر می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی و کاربرد گونه Taverniera cuniefolia بوده که به طور گسترده به وسیله ی مردم محلی در درمان و پیشگیری بیماری ها در منطقه خاش مورد استفاده قرار می گیرند. این پژوهش با استفاده از پیمایش های صحرایی، مطالعه باورها، اطلاعات مردمی و مطالعات اسنادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که فصل جمع آوری لانتی تابستان و بهار و بیشترین اندام مورد استفاده برگ آن می باشد. گلدهی و بذر دادن مرحله ای از رشد گیاه است که نسبت به سایر مراحل بیشتر استفاده می شود، لانتی بیشتر در مناطق کوهستانی و نزدیک رودخانه می روید، لانتی بیشتر به صورت جوشانده توسط مردم منطقه استفاده می شود. کودکان و نوجوانان و جوانان بیشترین افرادی هستند که از این گونه استفاده می کنند. با توجه به شهرنشینی شدن و صنعتی شدن زندگی و به طور کلی تغییر زندگی مردم دانش سنتی این گونه در حال نابودی است. بنابراین تلاش برای مستندسازی این دانش باید ادامه یابد.

 • radyabi va shenasae namatod barg-taliem-ir

  ردیابی وشناسایی نماتد برگ، ساقه وسیرDitylenchus dipsaciدر مزارع سیر منطقه جنوب کرمان

  1,900 تومان

  نماتد برگ، ساقه یکی از مهم ترین عوامل پیچ خوردگی برگ وکوتولگی بوته سیر به حساب می آید. در فصل زراعی سال 9695نمونه برداری از بوته وخاک ارقام مختلف سیرکه دارای علائم مشکوک به بیماری نماتد برگ، ساقه سیر بودند، از مزارع مناطق جنوبی استان کرمان، با شرایط آب هوایی متفاوت ، انجام شد وبه آزمایشگاه منتقل گردید. وعملیات استخراج نماتد به دو روش انجام شد –1نمونه پس از ششت شو سطحی توسط بلندر خرد شده ومخلوط حاصل به روش جداسازی با الک های خاکشویی 50،100،200،400مش وسانتریفیوژ با پودر کالوئن وسپس محلول شکرانجام شد نماتد حاصله به روش فیکساتیو سه مرحله تثبیت شدند –2نمونه گیاهی به قطعات کوچک ترخرد شده ودرون ظرف حاوی آب قرارداده ودر انکوباتور در دمای 35درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نماتد پس 24تا 48ساعت به درون آب مهاجرت کردند نماتد را با استفاده از الک خاکشویی از سایر اندامهای گیاهی موجود در آب جداسازی شدند. نتایج نشان داد که براساس مشخصات مشاهده شده این نماتد به عنوان Ditylenchus dipsaciمورد شناسایی قرار گرفت.

 • raftar sintiki-taliem-ir

  رفتار سینتیکی و ترمودینامیکی جذب کادمیم از آب و فاضلاب با استفاده از ضایعات کشاورزی

  1,900 تومان

  در این مقاله به بررسی حذف کادمیم از محلول های آبی توسط برگ درخت کیوی در 2 حالت معمولی و اکتیو شده و مقایسه نتایج به دست آمده دو جاذب با یکدیگر پرداخته شده است. اثر پارامترهای مختلفی نظیر pH، دما، غلظت اولیه، و مقدار جاذب در حالت ناپیوسته بررسی شده است. از نتایج آزمایش ها چنین برآمده که افزایش pH تا 7 و کاهش دما، کاهش غلظت اولیه، افزایش مقدار جاذب و کاهش اندازه ذرات سبب افزایش جذب گشته است. در ضمن از مدل های فریندلیچ و لانگمویر و تمکین برای به دست آوردن منحنی های تعادلی ایزوترم استفاده شده است. نتایج مطالعه با مدل لانگمویر با ضریب همبستگی بالاتر نسبت به سایر مدل ها، تطابق بهتری نشان می دهد. نتایج مطالعات سینتیکی حاکی از وفق فرآیند براساس مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم داشت. در نهایت مدل ترمودینامیکی برای این فرآیند به دست آمده است که نشان دهنده خودبخودی و گرما زا بودن این فرآیند جذب است.

 • sahm mosharekat posheshdehi-taliem-ir

  سهم مشارکت پوشش گیاهی بر تولید رواناب و دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا

  1,900 تومان

  در سال های اخیر روند وقوع سیلاب های ادواری و مخرب و تلفات جانی و مالی ناشی از آن در اکثر نقاط کشور در حال افزایش است. یکی از عوامل اصلی در تغییر روند رژیم هیدرولوژیکی جریان رودخانه، تغییر کاربری در سطح حوزه است. در این راستا به جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی حوزه با استفاده از تصاویر لندست 7.5 به ترتیب مربوط به سال های 1986 و 1992 و 2001 و شناسایی مناطق مولد سیل در حوضه های آبخیز، اولویت بندی زیر حوضه ها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه سیلاب با استفاده از نرم افزار GIS و HEC-HMS انجام پذیرفت. در این تحقیق با استفاده از مدل SCS و روش تکرار حذف انفرادی زیرحوضه ها و شاخص ویژه سیلاب زیرحوضه ها و واحدهای کاری حوضه آبخیز مورد مطالعه از نظر سیل خیزی اولویت بندی شدند. سپس با همین روش سهم مشارکت پوشش گیاهی در تولید رواناب و دبی پیک سیلاب در زیر حوضه ای که بیشترین سهم سیل خیزی را داشت تعیین گردید. بررسی پتانسیل سیل خیزی حوضه های آبخیز به منظور مکان یابی پروژه های آبخیزداری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نتایج نشان داد که بیشترین سهم مشارکت مربوط به زیرحوضه ها و واحدهای کاری است که تولید رواناب بیشتری در واحد سطح داشتند، و همچنین زیرحوضه هایی که دارای دبی اوج بالاتری بودند، الزاما سهم مشارکت بیشتری در سیل خروجی از حوضه نداشتند.