• System Sookht-taliem-ir

  سیستم سوخت

  تومان

  تصفيه و تهيه بنزين اتومبيل – بنزين يكي از چند مشتقات نفتي است كه از نفت خام بدست مي آيد نفت خام در تصفيه خانه و در داخل يك مخزن بلند فلزي تقطير مي شود . اين مخزن را برج تقطير جزء به جزء‌(Fractionating  Tower)  مي گويند . نفت خام در داخل كوره گرم شده و به درجه حرارتي مي رسد كه تمام مشتقاتي كه بايد تهيه گردند بصورت گاز در مي آيند . گاز متصاعد شده پس از عبو از مراحل مختلف تقطير شده و به مايع تبديل مي گردد. بنزيني كه از برج تقطير بدست مي آيد داراي اكتان پايين است وبايستي عمل آورده شود و اكتان مناسب را كسب نمايد و فرآيندي را طي نمايد كه عوامل زنگ زدگي و چسبندگي را از بين برده و يا اينكه حداقل آنها را بي اثر نمايد . سپس به گريد يا درجات مختلف جداسازي شده و براي افزايش مقاومت آنها در برابر انفجار و نيز چلوگيري از يخ زدن كاربراتور، افزودني هاي لازم به آن اضافه مي شود . بنزين ، مخصوصاً‌ برخي از گريد هاي بالا بعنوان فرآورده جانبي و به روش شيميايي نيز توليد مي گردد اما منبع اكثر بنزين ها نفت خام مي باشد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  ارایه فلوچارت جهت مدیریت مناسب تر خرید( Procurement) در پروژه های پتروشیمی با حضور کارگزار LC

  1,900 تومان 1,800 تومانحراج!

  بخش خرید (Procurement ) در پروژه های EPC بزرگ مانند پروژه های پتروشیمی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و همواره از دغدغه های اصلی ذینفعان اصلی پروژه ها است. اما متاسفانه مدیریت خرید از حوزه هایی است که نسبت به حوزه های دیگر در مدیریت پروژه کمتر به آن پرداخته شده است علی رغم آنکه مدیریت تدارکات پروژه یکی از گام های نه گانه مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK می باشد. از چهار دانش مدیریت منابع انسانی  ،ارتباطات،ریسک ،تدارکات به عنوان سطوح دانش تسهیل کننده نام برده شده است؛ چرا که حکم وسیله های کمک کننده برایدستیابی به تحویل شدنی ها و اهداف را دارند . مدیریت خرید مهمترین گام مدیریت تدارکات است چرا که تقریبا تمامی منابع و ملزومات مورد نیاز برای اجرای پروژه بایستی از طریق خرید تامین گردد و بدیهی است مدیریت صحیح آن به فراهم نمودن هرچه بهتر و سریعتر این اقلام میانجامد . این مقاله بر اساس بررسی و مطالعه موردی انجام شده در یکی از پروژه های بزرگ پتروشیمی در ایران (پروژه پتروشیمی گچساران) فلوچارتی برای اجرای مدیریت خرید در مدیریت پروژه تهیه و ارایه نموده است و مدعی است که در مدیریت بخش خرید تاثیر قابل توجهی دارد.

 • bannertaliem-taliem-ir

  الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات و شبکه گاز شهری

  1,900 تومان 1,800 تومانحراج!

  با توجّه به نقش اساسی تاسیسات و شبکه خطوط لوله گاز در پایداری انرژی مورد نیاز مردم لازم است از طریق مطالعات و اجرای پدافند غیرعامل میزان آسیب پذیری آنها  دربرابر مخاطرات انسان ساخت مبتنی بر دیدگاه تهاجمی دشمنان کاهش یابد. تاسیسات و شبکه گاز شهر اصفهان رابط بین خطوط  سراسری وصنایع پایین دستی نیز می باشدکه به عنوان واسطه بین تولید و مصرف شامل اجزایی از جمله ایستگاه تقلیل فشار، شبکه ی تغذیه و توزیع ،  علمک ها ، سیستم های کنترل حفاظتی-ایمنی و ساختمان های اداری مجموعه مذکور تشکیل شده است. در این پژوهش تهدیدات محتمل در حوزه ی  گازرسانی شهری اصفهان که شامل پنج تهدید اصلی موشکی، هوایی، خرابکاری و تروریستی و سایبری میباشد مبنا قرار گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی  پیمایشی وتحلیلی است هم چنین با استفاده از بازدید های میدانی و با انجام مصاحبه با کارشناس خبره و پخش پرسشنامه، ارزیابی ریسک وپیامدهای محتمل هرتهدید در خصوص هر یک از اجزاء شرکت گاز انجام شده است.  در ادامه، بر اساس مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی در حوزه پدافند غیرعامل، یک سری الزامات برای هر یک از اجزای مذکور پیشنهاد شده است، و هچنین با فرض اجرای الزامات پدافند غیرعامل اقدام به ارزیابی ریسک مجدد از هر یک اجزاء پیشنهادی شده است.

 • baresi estefade-taliem-ir

  بررسی استفاده از کاه و کلش در حذف آلودگی نفتی از آب

  1,900 تومان

  هیدروکربن های آلی به دلیل سرطانزا و جهش زا بودن، نگرانی های زیادی را به وجود میآورند. در این پژوهش، از جاذب کاه و کلش به عنوان جاذب آلی برای حذف آلودگی نفتی از پساب استفاده شد. آزمایش های جذب به صورت ناپیوسته با استفاده از محلولهای آزمایشگاهی حاوی نفت انجامگرفت. شرایط بهینه جذب با تغییر فاکتورهای مؤثر بر جذب که شامل ،pHغلظت اولیه آلوده کننده، زمان تماس و مقدار جاذب بر میزان جذب که در سطوح مختلف بود، موردبررسی قرار گرفت و میزان جذب نفت به روش وزنی تعیین شد. بیشترین کارایی جاذب در زمان تعادل برای جذب نفت در 11دقیقه به میزان 25/51درصد جذب مشاهده شد و کمترین مقدار آن به میزان 17/52درصد جذب، با اختلاف معنیداری در 3 minدیدهشد که میزان جذب در بیشترین حالت به نسبت زمان کم قابلتوجه بود. چراکه با افزایش بیشتر زمان میزان جذب افزایش یافت. بیشترین میزان جذب کاه در pH=7به میزان 33/91درصد جذب مشاهدهشد که اختلاف معنیداری با دیگر pHها نداشت. کمترین درصد جذب به میزان 19/99درصد در pH=9دیده شد. تأثیر مقادیر جاذب کاه در 2 g/lبه میزان 31/91درصد جذب بود، که با اختلاف معنیداری بیشتر از دیگر مقدار جاذبها بود. کمترین درصد جذب با اختلاف معنیداری نسبت به سایر مقادیر در 9/21و 9/1 g/lبه میزان 21/92درصد جذب مشاهده شد. از اینرو میتوان نتیجه گرفت که جاذب کاه و کلش در صورت افزودن زمان تماس بیشتر، کارایی بالای در جذب نفت از پساب دارد و میتواند در تصفیه فاضلاب های صنعتی مورداستفاده قرار گیرد .

 • baresi altrason-taliem-ir

  بررسی التراسوند در ازدیادبرداشت نفت

  1,900 تومان

  با توجه به اهداف بنیادین صنعت نفت مبنی بر استفاده از روش های بهره برداری با حداقل تخریب و الودگی زیست محیطی و همچنین هزینه پایین، نیاز به استفاده از تکنولوژی های جدید هم چون امواج مافوق صوت در این صنعت بیش از پیش مورد توجه است.بامقایسه بین روش های مرسوم در بازیابی نفت به این نکته می توان پی برد که بازیابی نفت توسط روش امواج ما فوق صوت دارای مزایای بیشتری نسبت به سایر روش هاست.با توجه به اینکه  امواج مافوق صوت نقش مؤثرو چشم گیری در افزایش برداشت از میادین نفتی داشته است و هم چنین هزینه ی عملیاتی کم آن که باعث کاربردی شدن آن می شود ولی با این حال هنوز استفاده میدانی و عملیاتی از این تکنولوژی در اکثر میادین نفتی از جمله میادین نفتی ایران کاربردی نشده است .

 • baresi karbordhaye-taliem-ir

  بررسی کاربردهای نانوتکنولوژی در برداشت ثالثیه از مخازن نفتی

  1,900 تومان

  در اکثر مخازن نفت سنگین دنیا و نیز کشور مان ایران حدود، دو سوم از نفت مخزن در جا و بدون استفاده در مخزن باقی میماند. مشکلات موجود در صنایع، به ویژه صنعت نفت را میتوان با استفاده از فناوری نانو که نگرشی نوین در چینش و ساختار ماده می باشد و سبب بهبود خواص آن میگردد، تا حدود زیادی مرتفع نمود. نتایج آزمایشهای انجام شده توسط پژوهشگران نشان میدهد که در بخش ازدیاد برداشت، میتوان با استفاده از نانو ذرات، نانو سیالات، نانو سورفکتانت ها و هیدروژل های نانوکامپوزیتی، میزان برداشت سیال در جا در مخازن را تا حد زیادی بهبود بخشید. نانو تکنولوژی راه حلی را به منظور کنترل فرآیند های برداشت نفت که توسط روش های کنونی یا پیشین موفقیتی کسب نکردهاند ارائه میدهد. این نانومواد میتوانند بشدت میزان برداشت نفت را با بهبود ژئومکانیك مخزن از طریق کاهش کشش سطحی و نیز ایجاد تغییرات اساسی در خود سیالات افزایش دهند.

 • bannertaliem-taliem-ir

  پیشبینی فشار منفذی چاههای نفت با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی

  1,900 تومان 1,800 تومانحراج!

  فشار منفذی در اعماق سازندهای رسوبی هیدرواستاتیک نیست. در بعضی از نقاط فشار منفذی در حدود دو برابر فشار هیدرواستاتیک میباشد. اگرفشار  غیرعادی پیش از حفاری بدقت بررسی نشود ممکن است باعث بروز حوادثی نظیر فوران وگسیختگی چاه گردد که نهایتا منجربه از دست رفتن چاه  میشود. معمولا از روش های تجربی برای پیش بینی فشار منفذی غیرعادی (به کمک نمودار چاه) استفاده میشود. در این مطالعه برای پیش بینی فشار منفذی سازندهای زیرزمینی از نمودار مقاومت ویژه ایتون و نمودار صوتی استفاده شده است. با بکارگیری روشهای تجربی مانندمدلسازی نظری فشار منفذی، میتوان به مکانیزم تولید فشار غیرعادی پیبرد. با توجه به حساسیت بیان شده در تعیین این پارامتر، این مطالعه به بیان روشهای تعیین فشار منفذی از طریق نمودارهای متداول چاه پیمایی میپردازد. که نهایتا مشخص گردید، رابطه ایتون به کمک نمودار صوتی مقادیر قابل قبولتری از فشار منفذی نسبت به دیگر روابط ارایه کرده است.

 • khatarat zist mohiti-taliem-ir

  خطرات زیست محیطی و ملاحظات حقوقی ناشی از حفاری و بهره برداری از چاه های نفتی در دریا

  1,900 تومان

  در حالی که اندیشمندان و صاحب نظران محیط زیست بر توسعه پایداربشری که من جمله حمایت از محیط زیست است تاکید نموده اند، حفاری و بهره برداری از چاه های نفتی، بدون رعایت الزامات مسلم حفظ محیط زیست در بلند مدت، صدمات جدی به حیات زیست بشری واردمی کند. هم از جنبه ایمنی و الزامات حقوقی فعالیت های ناشی از حفاری و بهره برداری نفتی در دریا، خلا قانونی زیادی وجود دارد. نگاهی گذرا به آلودگی های ناشی از حفاری و بهره برداری از چاه های نفتی، نشان دهنده آثار اینگونه الودگی هاست. با وجود اینکه آلودگی های ناشی از حفاری و بهره برداری چاه های نفتی، محدود به یک منطقه محدود نمی شود و یک توافق بین المللی را طلب می کند و لی تاکنون کشورهای جهان، تمایلی به انعقاد یک کنوانسیون بین المللی از خود نشان نداده اند. در سطح منطقه ای، تلاش های در حال توسعه ای دیده می شود ولی برخی اصول محیط زیستی باید مورد توجه آنها قرار گیرد تا توافق ها، موثر واقع شوند و بخصوص، درکنار توافق های منطقه ای در خصوص آلودگی های ناشی از حفاری و بهره برداری از چاه های نفتی، تقویت و توسعه قوانین کنترل آلودگی های مربوطه ادامه نیاز به بررسی است. در بحث کنترل آلودگی از این منبع آلوده کننده ما مواجه با سکوهای نفتی ثابت و شناور هستیم. هردوی این منابع آلودگی در صدمه به محیط زیست دریایی سهیم هستند .

 • tarahi va tabiin olgo-taliem-ir

  طراحی و تبیین الگوی برنامه ریزی جانشینی با رویکرد شایستگی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

  1,900 تومان

  هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی و تبیین الگوی برنامه ریزی جانشینی با رویکرد شایستگی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ رویکرد پژوهشی، پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی می باشد که در بخش کیفی با مصاحبه از خبرگان، ابعاد برنامه ریزی جانشینی با رویکرد شایستگی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شناسایی و در بخش کمی با توزیع پرسشنامه میان خبرگان مدل درختی، یا مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحقیق ارائه شده است .به منظور جمع آوری اطلاعات، از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد.جامعة آماری این تحقیق را خبرگان آشنا به ابعاد، مولفه های و معیارهای برنامه ریزی جانشینی با رویکرد شایستگی تشکیل خواهد داد. با توجه به این که خبرگان این پژوهش کسانی باید باشند که دارای دانش و تجربه کافی در حوزه مدیریت منابع انسانی و سابقه بالای کاری باشند، لذا مدیران ارشد، مدیران منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی، به عنوان خبره و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت. نتایج به دست آمده نشان داد پنج معیار اصلی مدل  شامل(همسویی راهبردی و تحلیل نیازها، ارتباطات و شبکه راهبردی، استعداد یابی و شناسایی توانمندی ها و شایستگی های راهبردی، رشد و تعالی جانشینان و کاندیداها، پایش برنامه ها و ارزیابی قابلیت ها و شایستگی ها) و 02شاخص آن ها شناسایی شدند. در نهایت مدل فرایندی شایستگی های مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تاکید بر سیاستهای کلی نظام اداری ارائه گردید.

 • mohasebe va tahlil-taliem-ir

  مقاله محاسبه و تحلیل شاخص OCE در پالایشگاه گاز پارسیان

  تومان

  اثربخشی، پارامتری بسیار مهم در بخش تعمیر و نگهداری می باشد. اثربخشی تعیین کننده مسیر اجرای عملیات و یک اهرم مهم تشخیص وضعیت سازمان های مبتنی بر نگهداری و تعمیرات می باشد. اثربخشی تحت تاثیر سه پارامتر حیاتی بنام کیفیت، عملکرد و در دسترس بودن می باشد. دامنه کاربرد آن در بخش برنامه ریزی، کنترل، تولید و کیفیت می باشد. مدیران بالادستی یک سازمان همواره به دنبال کاهش ضایعات و تولید پایدار می باشند بنابراین تعیین وضعیت ساختار عملکردی امری مهمو لاینفک از مسیر تولید می باشد. در این مقاله شاخه ای مرتبط با اثربخشی کلی تجهیز بنام اثربخشی کلی نیروی کار نت در پالایشگاه گاز پارسیان مورد ارزیابی قرار گرفته است و تعیین دقیق این شاخصه می تواند علاوه بر ایجاد سطح رقابتی بین پالایشگاه های مختلف، وضعیت سازمانرا نیز می توان با استاندارد جهانی اثربخشی نیروی کارنت سنجید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت گاز پارسیان از دو بعد کیفیت و زمان بهره برداری نیروی کار نت در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد اما نسبت به عملکرد نیروی کار نت باید سطح آموزش را بالا برد و هم چنین از نظر شاخص اثربخشی کلی نیروی کار نت، امتیاز نرمال جهانی آن 65% می باشد که شرکت پالایش گاز پارسیان تقریبا در سطح نزدیک به آن (%63) قرار دارد.

 • haras kardan dore PM-taliem-ir

  هرس کردن دوره PM تجهیزات در واحدهای صنعتی

  تومان

  تعمیرات پیش گیرانه، به عنوان اهرمی در جهت کاهش روند رو به رشد عیوب شناخته می شود. این دانش از ابتدای شکل گیری تاکنون دستخوش تغییرات زیادی شده است. این دانش کمک می کند تا هزینه های توقف کاهش یابد و مجموعه با قابلیت اطمینان بالاتری به سمت تولید پایدار در حرکت باشد. ولی تعمیرات پیش گیرانه نتواند خرابی ها را کاهش دهد و شاید کلیه دستور العمل های موجود در کاتالوگ تجهیز برای اجرای تعمیرات پیش گیرانه کفایت نکند این ها پایه سوالاتی بودند که زمینه پژوهش را برای تغییر در دوره اجرای تعمیرات پیش گیرانه فراهم نمود. در این پژوهش در پالایشگاه گاز پارسیان بر روی تعداد تجهیزات که خرابی موردی آن ها خیلی کم یا خیلی زیاد بوده است را با تغییر دوره تعمیرات پیش گیرانه مشخص شده در کاتالوگ آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که می توان برخی از خرابی های فراگیر را به شرح عملیات نت پیش گیرانه اضافه گردد و دره نت پیش گیرانه را با محاسبه فاصله خرابی ها کاهش داد و وضعیت تجهیز را پایش کرد. هم چنین تجهیزاتی که خرابی آن ها خیلی کم است دوره نت پیشگیرانه را افزایش داد و با استفاده از داده کاویی مشخص گردید که قابلیت اطمینان این دسته از تجهیزات و ضعیت پایداری دارد. با مقایسات صورت گرفته در شرکت پالایش گاز پارسیان با تغییر د وره بر روی تعداد مشخصی تجهیزات قابلیت اطمینا ن از 75.5 درصد به 85.7 درصد افزایش یافت. بنابراین پیشنهاد می گردد دوره تعمیرات پیش گیرانه هر تجهیز باید بر اساس وضعیت آن تجهیز مشخص شود و نیز متغیر باشد. دوره نت مشخص شده در کاتالوگ هر تجهیز صرفا یک پیش فرض است و در ابتدای استقرار یک تجهیز که سابقه ای از آن تجهیز وجود ندارد اعمال می شود. هم چنین تغییر در دستورالعمل نت امری اجتناب ناپذیر است. این تحقیق مربوط به تجهیزاتی که دوره نت آن ها بر اساس ساعت کارکرد (OH) می باشند را شامل نمی شود.