سبد خرید

حراج

پروسه های تعمير قطعات بزرگ صنعتی تعمير يا تخريب، چالش هميشگی صنعت

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

عمليات ساخت، توليد، حمل و نقل و نصب قطعات عظيم الجثه صنعتی مستلزم صـرف هزينـه هـای هنگفـت، زمان زياد و امکانات ويژه ای است. به همين  دليل سياست گذاری های صنايع دنيـا بـه طـور روز افزونـی بـه سمت به کار گيری روشهای موثر و موفق تعميرات اين دسته از قطعات سوق داده می  شود. در اين تحقيـق بـا رويکردی علمی- عملی، به بررسی دلايل شکست يک لوله فولادی روليک که پس از تعمير، حـين کـاربرد شكسته است پرداخته  می شود. در اين نوع قطعات به دليل هزينه بالای توليـد کـه ناشـی از ابعـاد قابـل توجـه محصول است، معمولا اجرای عمليات تعميراتی در طول کاربرد، رايج می باشد. در اين راسـتا، تـاثير پروسـه های توليد (ريخته گری و نورد) و تعميرات(سوراخکاری و جوشکاری) بر سـطوح شکـست و ميکروسـاختار قطعه مورد توجـه و ارزيـابی قـرار گرفـت و نمونـه هـاي تهيـه شـده پـس از ارزيـابي ماكروسـكوپي تحـت آزمايشهاي: شكست نگاري و متالوگرافي توسط ميكروسكوپ  الكترونـي (SEM) قـرار گرفتنـد. نتـايج بـه دست آمده نشان داد كه : پروسه تعميـر بـا دو مکـانيزم همزمـان ايجـاد حفـرات و مکهـا حـين پروسـه هـای سوراخکاری و جوشکاری همچنين ايجاد ساختار های ترد، مانند: مارتنزيت و بينيت منجر به حـساس شـدن ساختار، جوانه زنی و اشاعه ترکها، شکست و  تخريـب لولـه شـده اسـت. همچنـين بررسـی هـا نـشان داد کـه ميکروساختار حاصل از پروسه توليد مناسب بوده و عيوب ريختگی و نـورد در آن مـشاهده  نگرديـد. بـه بيـان دي »گر تعمير« نامناسب منجر به »تخريب« قطعه شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

عمليات ساخت، توليد، حمل و نقل و نصب قطعات عظيم الجثه صنعتی مستلزم صـرف هزينـه هـای هنگفـت، زمان زياد و امکانات ويژه ای است. به همين  دليل سياست گذاری های صنايع دنيـا بـه طـور روز افزونـی بـه سمت به کار گيری روشهای موثر و موفق تعميرات اين دسته از قطعات سوق داده می  شود. در اين تحقيـق بـا رويکردی علمی- عملی، به بررسی دلايل شکست يک لوله فولادی روليک که پس از تعمير، حـين کـاربرد شكسته است پرداخته  می شود. در اين نوع قطعات به دليل هزينه بالای توليـد کـه ناشـی از ابعـاد قابـل توجـه محصول است، معمولا اجرای عمليات تعميراتی در طول کاربرد، رايج می باشد. در اين راسـتا، تـاثير پروسـه های توليد (ريخته گری و نورد) و تعميرات(سوراخکاری و جوشکاری) بر سـطوح شکـست و ميکروسـاختار قطعه مورد توجـه و ارزيـابی قـرار گرفـت و نمونـه هـاي تهيـه شـده پـس از ارزيـابي ماكروسـكوپي تحـت آزمايشهاي: شكست نگاري و متالوگرافي توسط ميكروسكوپ  الكترونـي (SEM) قـرار گرفتنـد. نتـايج بـه دست آمده نشان داد كه : پروسه تعميـر بـا دو مکـانيزم همزمـان ايجـاد حفـرات و مکهـا حـين پروسـه هـای سوراخکاری و جوشکاری همچنين ايجاد ساختار های ترد، مانند: مارتنزيت و بينيت منجر به حـساس شـدن ساختار، جوانه زنی و اشاعه ترکها، شکست و  تخريـب لولـه شـده اسـت. همچنـين بررسـی هـا نـشان داد کـه ميکروساختار حاصل از پروسه توليد مناسب بوده و عيوب ريختگی و نـورد در آن مـشاهده  نگرديـد. بـه بيـان دي »گر تعمير« نامناسب منجر به »تخريب« قطعه شده است.

 

مقدمه

ايجاد مقاطع پيوسته با استفاده از نورد غلتکی سرد روشی بسيار پيشرفته است که به خوبی با فرايند های شـکل دهی پرسی، حديده کاری وغيره  رقابت می کند. در اين روش باريکه ای فلزی با عبور از غلتکهای مختلف به تدريج خم می شود و با سرعتی در حدود 80متر در دقيقه به شکل مورد نظر در  می آيـد. در ايـن روش فقـط خم کاری انجام می شود و ضخامت ماده اوليه در همه جا به جز در محل خـم (کـه ورق قـدری نـازک مـی شود) ثابت می ماند. انواع لوله و ديگر قطعات با مقطع يکنواخت را با اين ماشين ها می توان شـکل داد. معمـولا برای تهيه لوله يا ساير مقاطع بسته ، دستگاه جوش مقاومتی يا  واحد درز بندی نيز به دستگاه نورد غلتکی اضافه می شود.

 

ABSTRACT

The construction, production, transportation and installation of huge industrial components involves huge expenses, high costs and special facilities. For this reason, world-wide industry policy has increasingly been pushing for effective and successful repairs of these components. In this research, with a scientific-practical approach, we investigate the reasons for the failure of a roll sheet steel pipe, which after repair, during fracture is applied. In this type of parts, because of the high cost of production resulting from significant dimensions of the product, usually the implementation of repair operations during the application is common. In this regard, the influence of the processes of production (casting and rolling) and repair (drilling and welding) on ​​the fracture and microstructure of the piece was considered and evaluated, and the samples prepared after macroscopic evaluation were tested by fracturing and metallography Electron Microscope (SEM). The results showed that: the repair process with two mechanisms simultaneously creating pits and mechaes during drilling and welding processes, as well as creating crisp structures, such as martensite and nyite, lead to structural sensitization, germination and crack propagation, failure and degradation The pipe has been. Also, studies showed that the microstructure of the production process was appropriate and there were no defective and rolling imperfections in it. The “inadequate repair” has led to “destruction,” a fragmentation.

INTRODUCTION

Creating continuous sections using a roller coaster is a very advanced method that is well suited to the processes of shaping, cutting, and other. In this method, the metal rod is gradually bent through the various rollers and at a speed of about 80 m / min in the desired shape. In this method, only bending is done and the thickness of the primary material stays constant everywhere, except in the bending position (which leaves a little thin). Types of pipes and other parts with a uniform cross-section can be shaped with these machines. Typically, for the preparation of tubes or other closed sections, a welding or resilient unit is also added to the rolling roller.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Maryam Karbasi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 1,61 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مريم كرباسي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 1,61

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروسه های تعمير قطعات بزرگ صنعتی تعمير يا تخريب، چالش هميشگی صنعت”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE