سبد خرید

حراج

سنتز مكانوشيميايي پودر نانوكامپوزيتي Fe3Al-Al2O3با استفاده از آسياب گلوله اي پر انرژي

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين تحقيق، از احياي مكانو شيميايي هماتيت توسط آلومينيوم بوسيله آسياب گلوله اي پر انرژي جهت سـاخت تركيـب نانوكـامپوزيتي Fe3Al- Al2O3اسـتفاده شـده اسـت. تغييـرات فـازي در حـين فراينـد مكانوشيميايي توسط آزمون پراش اشعه ايكس (XRD) و مورفولوژي پودر حاصله بوسيله ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد تركيب مورد نظر بـا انـدازه دانه 30و 47نانومتر براي Al2O3و Fe3Alپس از 20ساعت آسياب كاري بدست خواهد آمد. ادامـه آسياب كاري تا مدت 60ساعت منجر به ايجاد پودر با اندازه ذرات درحدود 200 نانومتر خواهد شد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين تحقيق، از احياي مكانو شيميايي هماتيت توسط آلومينيوم بوسيله آسياب گلوله اي پر انرژي جهت سـاخت تركيـب نانوكـامپوزيتي Fe3Al- Al2O3اسـتفاده شـده اسـت. تغييـرات فـازي در حـين فراينـد مكانوشيميايي توسط آزمون پراش اشعه ايكس (XRD) و مورفولوژي پودر حاصله بوسيله ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد تركيب مورد نظر بـا انـدازه دانه 30و 47نانومتر براي Al2O3و Fe3Alپس از 20ساعت آسياب كاري بدست خواهد آمد. ادامـه آسياب كاري تا مدت 60ساعت منجر به ايجاد پودر با اندازه ذرات درحدود 200 نانومتر خواهد شد.

مقدمه

آلومينايدهاي آهن به علت داشتن استحكام كششي بالا، دانسيته پايين، مقاومت به سايش مناسـب و هزينـه توليد پايين يكي از مواد مهندسي مهم بشمار مي روند. علاوه بر آن اين دسـته از مـواد داراي مقاومـت بـه خوردگي، اكسيداسيون و سولفيداسيون بالايي مي باشند. مجموعه اين خواص موجب گرديده است تـا از كاربردهاي متنوعي از جمله كاربردهاي سـاختماني و پوشـش هـاي محـافظ برخـوردار باشـند. دو مشكل اصلي آلومينايدهاي آهن، داكتليته كم در دماي پايين و مقاومـت خزشـي نامناسـب در دمـاي بـالا بوده كه اين دو محدوديت بوسيله ذرات تقويت كننده سراميكي قابل كنترل است. يكي از روش هاي ايجاد فاز ثانويه استفاده از فرايندهاي درجا (In-situ) بوده كه مي توان از روش هايي چون ريخته گري و يا فرايند مكانوشيميايي بدان دست يافت. فرايند مكانوشيميايي در سال هاي اخير مورد توجه بسياري قـرار گرفته و نانوكامپوزيت هايي چون  NiAl-Al2O3، Ni-Al2O3 ، Cu-Al2O3از ايـن طريـق تهيه شده اند. در اين تحقيق ساخت پودر نانوكـامپوزيتي بـا تـر كيـب Fe3Al-Al2O3از طريـق فراينـد مكانوشـيميايي مخلوط پودر هماتيت و آلومينيوم مورد بررسي و جزئيات تغيرات فازي و مورفولوژي پودر مـورد بحـث قرار گرفته است. در اين پژوهش از هماتيت با خلوص 99/9درصد (ساخت شـده بـه روش شـيمي تـر) و پـودر آلومينيـوم خالص تجاري (ساخته شده به روش اتمايز گازي) استفاده شده است. فرايند آلياژسازي مكـانيكي توسـط آسياب پرانرژي از نوع SPEXانجام گرفت. مجموع 7گرم پودر (نسبت وزني گلوله به پودر5 )توسـط گلوله و محفظه فولادي تحت اتمسفر آرگون آسياب كاري شد.

 

 

ABSTRACT

In this research, the hematite mechano-chemical recovery of aluminum by a high-energy ball mill has been used to fabricate a Fe3Al-Al2O3 nanocomposite compound. The fuzzy changes during the mechanochemical process were evaluated by X-ray diffraction (XRD) and powder morphology by scanning electron microscopy (SEM). The results show that the compound with a grain size of 30 and 47 nm for Al2O3 and Fe3Al will be obtained after 20 hours of milling. Continuing milling for 60 hours will result in powder particles of about 200 nm.

INTRODUCTION

Iron aluminides are one of the most important engineering materials due to its high tensile strength, low density, good wear resistance and low cost of production. In addition, these materials have high corrosion resistance, oxidation and sulfidation properties. The combination of these properties has resulted in a variety of applications including building applications and protective coatings. The two main problems are iron aluminides, low dactylite at low temperatures and unstable creep resistance at high temperatures, which are controlled by ceramic reinforcement particles. One of the methods for creating the secondary phase is the use of on-site processes that can be achieved by methods such as casting or mechanochemical processes. The mechanochemical process has been considered in recent years and nanocomposites such as NiAl-Al2O3, Ni-Al2O3, Cu-Al2O3 have been developed in this way. In this research, the construction of a nanocomposite powder with Fe3Al-Al2O3 membrane is investigated through a mechanochemical process of mixing hematite and aluminum powder and details of fuzzy and powder morphology. In this research, hematite with purity of 99.9% (chemically synthesized) and pure pure aluminum powder (made by gas methisation) have been used. The mechanical alloying process was carried out using SPEX type high-power mill. A total of 7 g powder (weight ratio of powder to powder) was grinded by a bullet and a steel chamber under an argon atmosphere.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mehdi Khodaei, Mohammad Hossein Enayati and Fathollah Karimzadeh

File Information: persian Language/ 6 Page / size: 304 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مهدي خدايي ،محمد حسين عنايتي و فتح االله كريم زاده

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 6 صفحه / حجم : KB 304

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سنتز مكانوشيميايي پودر نانوكامپوزيتي Fe3Al-Al2O3با استفاده از آسياب گلوله اي پر انرژي”
درحال بارگذاری ...