سبد خرید

تقسیم بار بین شمع و خاك در سیستم فونداسیون شمع-عرشه (Piled Raft) با رویکرد استفاده از ریز شمع و شمع

تومان

موجودی: در انبار

جهت انتقال بار در خاک هاي لایهاي ضعیف معمولاً از فونداسیون هاي عمیق مانند شمع و ریزشمع به همراه یک عرشه واقع در سر شمع یا ریزشمع استفاده میگردد. ظرفیت باربري این سیستم که به سیستم شمع – عرشه معروف است به اندرکنش شمع – شمع، شمع – خاك، شمع – عرشه و خاك – عرشه باز میگردد. در این مقاله با در نظر گرفتن این چهار اندرکنش، درصد سهم ظرفیت بار عرشه، شمع و یا ریزشمع نسبت به کل بار شه وارده به سیستم عرشه – شمع و عرشه – ریزشمع با درنظر گرفتن پارامترهاي معمول مهندسی براي اندرکنش ها مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت نتایج به صورت آنالیز حساسیت هر یک از پارامترها نسبت به هم ارائه میگردد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

جهت انتقال بار در خاک هاي لایهاي ضعیف معمولاً از فونداسیون هاي عمیق مانند شمع و ریزشمع به همراه یک عرشه واقع در سر شمع یا ریزشمع استفاده میگردد. ظرفیت باربري این سیستم که به سیستم شمع – عرشه معروف است به اندرکنش شمع – شمع، شمع – خاك، شمع – عرشه و خاك – عرشه باز میگردد. در این مقاله با در نظر گرفتن این چهار اندرکنش، درصد سهم ظرفیت بار عرشه، شمع و یا ریزشمع نسبت به کل بار شه وارده به سیستم عرشه – شمع و عرشه – ریزشمع با درنظر گرفتن پارامترهاي معمول مهندسی براي اندرکنش ها مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت نتایج به صورت آنالیز حساسیت هر یک از پارامترها نسبت به هم ارائه میگردد.

مقدمه

فونداسیون هاي عمیق معمولی با ضریب اطمینان بالا براي شمع طراحی میشوند. این شمع ها به گونه اي قرار داده میشود که بارهاي وارده را تحمل میکنند. اگرچه اتصال بین عرشه ي فونداسیون و خاك مناسب است اما سهم باربري عرشه در سیستم گروه شمع معمولا ناچیز در نظر گرفته میشود. با این حال در سال هاي اخیر شناخت استفاده از گروه شمع به صورت ترکیب با عرشه افزایش یافته است که میتواند از نظر اقتصادي قابل توجه باشد، بدون اینکه ضریب اطمینان و عملکرد فونداسیون کاهش یابند . مفهوم شمع-عرشه اقتصادي بودن این روش را با کاهش نشست هاي فونداسیون در سطوح قابل قبول، به اثبات رسانده اند. بنابراین با شناخت توزیع بار در بین شمع و عرشه میتوان این مهم را محقق ساخت. در این مقاله توزیع بار بین شمع و عرشه با دو رویکرد استقاده از شمع و ریزشمع در کارهاي معمول مهندسی به صورت پارامتري و با کمک روش هاي تحلیلی موجود جهت استفاده در کاربردهاي مهندسی، مورد بررسی قرار میگیرد. همانند هر سیستم فونداسیون، در طراحی فونداسیون شمع-عرشه چند مسئله مد نظر میباشد:  1ظرفیت باربري نهایی در مقابل بارگذاري عمودي، جانبی و لنگر،2حداکثر نشست، 3نشست نسبی، 4لنگرها و برش هاي عرشه براي طراحی سازه اي عرشه و 5بارها و لنگرها براي طراحی سازه اي شمع.

 

 

ABSTRACT

For transferring loads in poorly-soaked soils, deep foundations such as candles and microfiber are used, along with a deck located at the head of a candle or microfiber. The bearing capacity of this system, known as the deck-pile system, is reciprocal of candle-candle, candle-soil, candle-deck and soil-deck. In this paper, considering these four interactions, the percentage of deck, pile, or microframe load contribution to the total load on deck-pile and deck-chip systems is considered, taking into account common engineering parameters for interactions. Finally, the results are presented as an analysis of the sensitivity of each of the parameters relative to each other.

INTRODUCTION

Deep Foundation Foundations are designed with a high coefficient of certainty for piles. These candles are placed in such a way that they bear the load. Although the connection between the foundation deck and the soil is appropriate, the contribution of deck load to the system of the pile group is usually considered to be negligible. However, in recent years, the recognition of the use of the pile group has increased in combination with the deck, which can be economically significant, without reducing the reliability and performance of the foundation. The concept of a deck-pile has proved to be economically feasible by reducing the foundation’s foundations at acceptable levels. Therefore, recognizing the distribution of loads between the piles and the deck can be realized. In this paper, the distribution of loads between piles and decks with two approaches to using piles and microfibre in common engineering tasks is analyzed parametrically and with the help of available analytical methods for use in engineering applications. As with any foundation system, a number of issues are considered in the design of the pile foundation foundation: 1 Final loading capacity versus vertical loading, side and anchor, 2 maximum seating, 3 relative summits, 4 anchors and deck decks for structural design of the deck and 5 bars and anchors for Structural design of candles.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Hamid Reza Hashemi, Hamid Reza Elahi, Mohsen Sabermahani 

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 416 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : حمید رضا هاشمی ،حمیدرضا الهی ،محسن صابرماهانی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 416

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تقسیم بار بین شمع و خاك در سیستم فونداسیون شمع-عرشه (Piled Raft) با رویکرد استفاده از ریز شمع و شمع”
درحال بارگذاری ...