سبد خرید

بررسی عوامل مؤثر در یافتن کوتاه ترین مسیر توسط سیستم کلنی مورچگان

تومان

موجودی: در انبار

یکی از مسائلی که بوسیله پژوهشگران مطالعه شده است این است که دریابند چگونه خیلی از حیوانات نابینا مانند مورچه ها می توانند کوتاه ترین مسیر را از کلنی شان تا منابع غذا پیدا کنند.یک مقایسه با راهی که مورچگان در کلنی خود استفاده می کنند، نمونه جدید محاسباتی را معرفی می نماید که به آن سیستم کلنی مورچگان می گویند که براي حل مسائل بهینه سازي ترکیبی مختلف می توان آن را بکار برد. در این تحقیق تلاش شده است که ضمن معرفی سیستم کلنی مورچگان و آلگوریتم هاي مختلف آن به ارزیابی پارامترهاي موثر روي جستجوي فاصله بین شهرها و استخراج مسیرهاي بهینه پرداخته شود .نتایج تحقیق نشان داده است که انتخاب تعداد شهرها ، مورچه ها و دوام فرمون و تعداد تکرار روي استخراج مسیرهاي بهینه مؤثرمیباشند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

یکی از مسائلی که بوسیله پژوهشگران مطالعه شده است این است که دریابند چگونه خیلی از حیوانات نابینا مانند مورچه ها می توانند کوتاه ترین مسیر را از کلنی شان تا منابع غذا پیدا کنند.یک مقایسه با راهی که مورچگان در کلنی خود استفاده می کنند، نمونه جدید محاسباتی را معرفی می نماید که به آن سیستم کلنی مورچگان می گویند که براي حل مسائل بهینه سازي ترکیبی مختلف می توان آن را بکار برد. در این تحقیق تلاش شده است که ضمن معرفی سیستم کلنی مورچگان و آلگوریتم هاي مختلف آن به ارزیابی پارامترهاي موثر روي جستجوي فاصله بین شهرها و استخراج مسیرهاي بهینه پرداخته شود .نتایج تحقیق نشان داده است که انتخاب تعداد شهرها ، مورچه ها و دوام فرمون و تعداد تکرار روي استخراج مسیرهاي بهینه مؤثرمیباشند.

 

 

مقدمه

یک مقایسه باراهی که مورچه ها در کلنی خود استفاده می کنند، نمونه جدیدي از تعریف محاسباتی را پیشنهاد می کند که به آن سیستم مورچه می گویند. این سیستم به عنوان یک روش بهینه سازي ترکیبی تصادفی ماندگار معرفی می شود. از جمله خصوصیات اصلی این سیستم بازخورد مثبت، محاسبات توزیع شده و استفاده از حرص اکتشافی سودمند است. محاسبات بازخورد مثبت براي دستیابی سریع به یک جواب مناسب، محاسبات توزیع شده از همگرائی نابهنگام جلوگیري می کند و حرص اکتشاف به پیدا کردن جواب قابل قبول در مراحل اولیه فرآیند جستجو کمک می کند. این روش پیشنهادي را براي مسأله کلاسیک فروشنده دوره گرد ” (TSP) “Traveling salesman personو نتایج شبیه سازي نیز بکار می رود. در این تحقیق تلاش  شده است که ضمن معرفی سیستم کلنی مورچگان وآلگوریتم هاي مختلف آن به ارزیابی پارامترهاي موثر روي جستجوي حداقل فاصله بین شهرها و  استخراج مسیرهاي بهینه پرداخته شود. ضمن اینکه کلنی مورچگان می تواند براي مسیریابی بین پست هاي شبکه هاي توزیع برق ولتآژ بالا و همچنین مسیر یابی شبکه هاي کامپیوتري کاربرد داشته باشد.

 

 

 

ABSTRACT

One of the issues studied by researchers is to see how many blind animals, such as ants, can find the shortest route from their colony to food sources. Comparing the way ants use their colony, the sample The new computational system, which the ant colony system says, can be used to solve various mix optimization problems. In this research, it has been tried to introduce an antler colony system and its various algorithms to evaluate effective parameters on the search for distance between cities and extracting optimal routes. The results of the research have shown that the choice of number of cities, ants and the durability of pheromones and number Repeat on extraction of optimal paths.

INTRODUCTION

A comparison of the ants used by their ancestors in the colonies suggests a new specification of the computational definition called the ant system. This system is introduced as a continuous randomized combination optimization method. One of the main features of this system is positive feedback, distributed computing, and the use of exploratory greed. Positive feedback calculations Prevent distributed computing from unplanned convergence to a quick response to an appropriate response, and discovery greed helps to find the acceptable answer in the early stages of the search process. This approach is also used for the classic traveler salesperson problem (TSP) and the simulation results. In this research, it has been tried to introduce the system of antler colony and its various algorithms to evaluate effective parameters on the search for the minimum distance between cities and extracting optimal routes. In addition, an ant colony can be used for routing between posts in high-voltage power distribution networks as well as routing of computer networks.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mahin Karbasi Rovori 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 555 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : مهین کرباسی راوري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 555

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی عوامل مؤثر در یافتن کوتاه ترین مسیر توسط سیستم کلنی مورچگان”
درحال بارگذاری ...