سبد خرید

بررسي نقش ژئومورفولوژي در ويژگي آبهاي زير زميني حوضه آبخيز كنگير

تومان

موجودی: در انبار

حوضه آبخيز كنگير در استان ايلام، با مساحت 458كيلومتر مربع، در عرض جغرافيايي ′ 33 ˚ 41تا ′ 34 ˚ 41شمالي و طول جغرافيايي ′ ˚ 3 6تا ′ 46 ˚   27شرقي واقع شده است و بخشي از زون ساختماني زاگرس چين خورده محسوب مي شود. هدف اين تحقيق بررسي نقش اشكال كارستيك و درز و  شكاف هاي آهكي در تغذيه آبهاي زير زميني و تعيين ميزان پيشرفت كارستيفيكاسيون در منطقه مي باشد. جهت دست يابي به اين هدف، سيستم درز و شكاف هاي منطقه، هيدروگراف چشمه ها و مشخصات شيميايي آنها، به صورت كمي اندازه گيري شد. نتيجه داده ها نشان مي دهد كه جهت بيش از  50درصد درزه ها موازي با محور طاقديس يا عمود بر شيب توپوگرافي است. بررسي هيدروگراف چشمه حوضه مورد مطالعه نشان مي دهد كه مقدار  پارامتر آلفا در چشمه هاي سراب، فرزگه، ونيت، دبيران، هلشي و ماژين به ترتيب ، 0,0098 ، 0,0074 ، 0,0058 0,0078 ، 0,0055و 0,0047مي باشد.  مقادير كم ضريب آلفا بيانگر جوان بودن فرايند كارستيفيكاسيون در حوضه است. بررسي حجم ذخيره ديناميكي، ضريب خشكيدگي چشمه ها و مشخصات  شيميايي آنها نيز نشان دهنده توسعه كم مجاري كارستيكي يا فرايند كارستيفيكاسيون است. بررسي تحقيق حاضر نشان مي دهد كه بعلت توسعه كم  اشكال كارستيكي و جهت خاص درز و شكاف هاي تكتونيكي ( عمود بر شيب توپوگرافي)،آبهاي زير زميني در حركت از بالادست به سمت چشمه ها،  مسيري طولاني را طي مي كنند. به همين دليل مقادير ضرايب آلفا بسيار پائين و مقادير حجم ذخيره ديناميكي و ضريب خشكيدگي چشمه ها، بالا مي  باشند. به طور كلي وضعيت جوان بودن سيستم كارستيفيكاسيون منطقه و همچنين جهت درز و شكاف هاي آهكي حوضه مورد مطالعه باعث شده است  كه مدت زمان آبدهي چشمه ها، بعد از بارش هاي فصلي بسيار طولاني باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

حوضه آبخيز كنگير در استان ايلام، با مساحت 458كيلومتر مربع، در عرض جغرافيايي ′ 33 ˚ 41تا ′ 34 ˚ 41شمالي و طول جغرافيايي ′ ˚ 3 6تا ′ 46 ˚   27شرقي واقع شده است و بخشي از زون ساختماني زاگرس چين خورده محسوب مي شود. هدف اين تحقيق بررسي نقش اشكال كارستيك و درز و  شكاف هاي آهكي در تغذيه آبهاي زير زميني و تعيين ميزان پيشرفت كارستيفيكاسيون در منطقه مي باشد. جهت دست يابي به اين هدف، سيستم درز و شكاف هاي منطقه، هيدروگراف چشمه ها و مشخصات شيميايي آنها، به صورت كمي اندازه گيري شد. نتيجه داده ها نشان مي دهد كه جهت بيش از  50درصد درزه ها موازي با محور طاقديس يا عمود بر شيب توپوگرافي است. بررسي هيدروگراف چشمه حوضه مورد مطالعه نشان مي دهد كه مقدار  پارامتر آلفا در چشمه هاي سراب، فرزگه، ونيت، دبيران، هلشي و ماژين به ترتيب ، 0,0098 ، 0,0074 ، 0,0058 0,0078 ، 0,0055و 0,0047مي باشد.  مقادير كم ضريب آلفا بيانگر جوان بودن فرايند كارستيفيكاسيون در حوضه است. بررسي حجم ذخيره ديناميكي، ضريب خشكيدگي چشمه ها و مشخصات  شيميايي آنها نيز نشان دهنده توسعه كم مجاري كارستيكي يا فرايند كارستيفيكاسيون است. بررسي تحقيق حاضر نشان مي دهد كه بعلت توسعه كم  اشكال كارستيكي و جهت خاص درز و شكاف هاي تكتونيكي ( عمود بر شيب توپوگرافي)،آبهاي زير زميني در حركت از بالادست به سمت چشمه ها،  مسيري طولاني را طي مي كنند. به همين دليل مقادير ضرايب آلفا بسيار پائين و مقادير حجم ذخيره ديناميكي و ضريب خشكيدگي چشمه ها، بالا مي  باشند. به طور كلي وضعيت جوان بودن سيستم كارستيفيكاسيون منطقه و همچنين جهت درز و شكاف هاي آهكي حوضه مورد مطالعه باعث شده است  كه مدت زمان آبدهي چشمه ها، بعد از بارش هاي فصلي بسيار طولاني باشد.

 

مقدمه

لندفرم هاي كارستيك و همچنين عوامل تكتونيكي هر منطقه نقش مهمي در نفوذپذيري و تغذيه آب هاي زيرزميني ايفا ميکنند. سيستم هاي چين خوردگي بر الگوي درز و شكاف ها ،گسل ها و خطواره ها و جهت گيري لايه ها تاثير داشته بنابراين، اين عوامل بر كاهش سرعت رواناب سطحي، نفوذ  بيشتر آب سطحي و تغذيه آبهاي زير زميني نقش اساسي دارند. در زمينه رابطه بين ساختارهاي تكتونيكي و عوامل ژئومورفولوژيكي با آبهاي زيرزميني  مطالعات محدودي در دنيا انجام شده است.

 

 

ABSTRACT

The Kangir Basin in Ilam Province, with an area of ​​458 km2, is located in the latitude of 33 ° 41 ‘to 34 ° 41’ north and longitude ‘6 ° to 46 ° 27’ east and is part of the Zagros conglomerate. The purpose of this study was to investigate the role of cartistic shapes and seams and calcareous gaps in groundwater nutrition and determine the extent of progress of the cartisfication in the region. In order to achieve this objective, the system of seams and gaps in the area, springs hydrographs and their chemical characteristics were quantitatively measured. The results of the data show that more than 50% of the joints are parallel to the axis of the altar or perpendicular to the topographic slope. Investigation of the spring hydrograph of the basin shows that the amount of alpha parameter in the sources of Sarab, Farzgah, Vnit, teachers, Helishi and Magin is 0.0098, 0.0074, 0.0058 0.0078, 0.0055 and 0, respectively. 0047. The low values ​​of alpha coefficient indicate that the karsticification process is young in the basin. Investigating the size of the dynamic storage, the coefficient of spring deflation and their chemical characteristics also indicate a slow development of the keratitis or the karsticification process. The present study shows that due to the development of low forms of karst and special directions for tectonic gaps (perpendicular to the topographic slope), underground water extends from the upstream to the springs. For this reason, the values ​​of the alpha coefficients are very low and the values ​​of the dynamic storage volume and the factor of the springs are high. In general, the status of the younger region of the karsticification system, as well as for the calcareous seams and clefts of the basin, has caused the duration of the sprinkling to be very long after the seasonal rainfall.

INTRODUCTION

Cartesian landforms as well as tectonic factors of each region play an important role in permeability and nutrition of groundwater. Fusion systems have affected the patterns of gaps, cracks, faults and lines and the direction of the layers. Therefore, these factors have a major role in reducing surface runoff, surface water penetration and groundwater nutrition. In the context of the relationship between tectonic structures and geomorphologic factors with groundwater, few studies have been conducted in the world.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Shahram Bahrami, Mohammad Ali Zanganeh Asadi, Hamza Rahbar

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 500 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : شهرام بهرامي ،محمد علي زنگنه اسدي ، حمزه رهبر

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 500

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي نقش ژئومورفولوژي در ويژگي آبهاي زير زميني حوضه آبخيز كنگير”
درحال بارگذاری ...