سبد خرید

حراج

بررسي تبديل عيوب موجود در بلومهاي ريخته گري پيوسته به تركهاي سطحي ريز درپروسه نورد گرم فولاد آلياژي42CorMo4

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

كيفيت محصولات نوردي بخـصوص كيفيـت سـطحي آنهـا و عـاري بـودن از عيـوب از اهميـت ويـژه اي برخوردار است. يكي از تاثيرگذارترين اين عيوب،  تركهـائي اسـت كـه مـيتواننـد در سـطح محـصولات نهائي رويت گردند. پارامترهاي متعددي ميتوانند منجر به پيدايش تـرك در محـصولات نـوردي گردنـد كه از آن جمله ميتوان به حضور فاز مضر ،FeSوجود عناصـر Traceنظيـر Cuو Snدر آنـاليز شـيميائي اوليه، ورود ذرات فاز دوم نظير AlB2BOB3Bو SiOB2Bبه طرق  مختلف به مذاب، سـرمايش غيـر تعـادلي بيلتهـاي تدارك ديده شده براي نورد، حفرات گازي، ميكروتركهاي موجـود در ريزسـاختار ريختگـي و… اشـاره نمود. در اين پژوهش براي بررسي پارامترهاي اشاره شده، يك گريد فولادي آليـاژي انتخـاب گرديـده و نحوه ايجاد تركهاي سطحي در شرايط مختلف مورد بررسي  قرار گرفته است. پارامتر ديگر مورد بررسـي،نحوه آماده سازي سطحي بيلتها قبل از انجام فرآيند نورد ميباشد. نتايج بدست آمـده نـشان از مـوثر  بـودن تمام موارد ذكر شده دارد؛ بطوريكه اگر چندين پارامتر به صورت همزمان داراي شرايط نامناسـبي باشـند، كيفيت سطحي به مراتب بدتر خواهد شد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

كيفيت محصولات نوردي بخـصوص كيفيـت سـطحي آنهـا و عـاري بـودن از عيـوب از اهميـت ويـژه اي برخوردار است. يكي از تاثيرگذارترين اين عيوب،  تركهـائي اسـت كـه مـيتواننـد در سـطح محـصولات نهائي رويت گردند. پارامترهاي متعددي ميتوانند منجر به پيدايش تـرك در محـصولات نـوردي گردنـد كه از آن جمله ميتوان به حضور فاز مضر ،FeSوجود عناصـر Traceنظيـر Cuو Snدر آنـاليز شـيميائي اوليه، ورود ذرات فاز دوم نظير AlB2BOB3Bو SiOB2Bبه طرق  مختلف به مذاب، سـرمايش غيـر تعـادلي بيلتهـاي تدارك ديده شده براي نورد، حفرات گازي، ميكروتركهاي موجـود در ريزسـاختار ريختگـي و… اشـاره نمود. در اين پژوهش براي بررسي پارامترهاي اشاره شده، يك گريد فولادي آليـاژي انتخـاب گرديـده و نحوه ايجاد تركهاي سطحي در شرايط مختلف مورد بررسي  قرار گرفته است. پارامتر ديگر مورد بررسـي،نحوه آماده سازي سطحي بيلتها قبل از انجام فرآيند نورد ميباشد. نتايج بدست آمـده نـشان از مـوثر  بـودن تمام موارد ذكر شده دارد؛ بطوريكه اگر چندين پارامتر به صورت همزمان داراي شرايط نامناسـبي باشـند، كيفيت سطحي به مراتب بدتر خواهد شد.

 

مقدمه

در سالهاي اخير نقش نورد در توليد محصولات نهـائي بخـاطر سـرعت بـالاي توليـد و قابـل كنتـرل بـودن نسبت به بقيه روشهاي معمول متالورژي فزوني  يافته است. تنوع توليد در پوسه نورد بسيار بـالا بـوده و هـر نوع محصولي بالطبع شرايط خاصي را براي ايجاد كيفيت بهينه نياز دارد. يكـي از مـسائل مهـم  در كيفيـت محصولات، كنترل و جلوگيري از تشكيل عيوب سطحي مـيباشـد. يكـي از تاثيرگـذارترين ايـن عيـوب، تركهائي است كه ميتوانند در سطح  محصولات نهائي رويت گردند. پارامترهاي متعددي ميتوانند منجـر به پيدايش ترك در محصولات نوردي گردند كه از آن جمله ميتوان به حـضور فـاز مـضر  ،FeSوجـود عناصر Traceنظير Cuو Snدر آناليز شيميائي اوليه، ورود ذرات فـاز دوم نظيـر AlB2BOB3Bو SiOB2Bبـه طـرق مختلف به مذاب، سرمايش غير  تعادلي بيلتهـاي توليـد شـده بـراي نـورد، حفـرات گـازي، ميكروتركهـاي موجود در ريزساختار astو… اشاره نمود. به طور كلي شاخـص هاي كيفيـت در يـك  فـولاد تهيـه شده به روش ريخته گري پيوسته عبارتند از : عاري بودن از ترك هاي سطحي ، عاري بودن از ترك هاي داخلي، عدم وجود آخال و حفره هـاي  گـازي و همچنـين حـضور يـك ميكـرو سـاختار دلخـواه و بـدون جدايش هاي مضر . عيوبي كه به دليل به دام افتادن حباب هاي گازي و آخالها در حين انجماد  ايجاد مي شوند، در مرحله ذوب و پاكسازي فولاد و متالورژي ثانويـه قابـل حـذف هـستند .

 

ABSTRACT

The quality of climbing products, especially their surface quality and the lack of imperfections, is of particular importance. One of the most influential of these defects is the cracks that can be seen at the level of final products. Several parameters can lead to the emergence of cracks in rolling products, including the presence of harmful phases, FeS, the presence of Trace elements such as Cu and Sn in the primary chemical analysis, the entry of second phase particles such as AlB2BOB3B and SiOB2B in different ways to the melt, the unbalanced cooling of the prepared pellets for Rolling, gas cavities, microcracks in the microstructure and the like. In this study, an alloy steel grade was selected to study the parameters and the method for creating surface cracks in different conditions has been investigated. Another parameter is the surface preparation method of the billet before the rolling process. The results indicate that all of the above mentioned are effective; so that if several parameters simultaneously have inappropriate conditions, surface quality will be much worse.

INTRODUCTION

In recent years, the role of rolling in the production of final products has increased due to its high production speed and controllability compared to other conventional metallurgical methods. The variety of production in the rolling mill is very high and any kind of product needs special conditions to create optimal quality. One of the important issues in product quality is controlling and preventing the formation of surface imperfections. One of the most influential of these defects is the cracks that can be seen at the level of final products. Several parameters can lead to the emergence of cracks in rolling products, such as the presence of harmful phases, FeS, the presence of trace elements such as Cu and Sn in the primary chemical analysis, the entry of second phase particles such as AlB2BOB3B and SiOB2B in various ways to the melt, unbalanced cooling of the produced billet Gas cavities, microcurrents in the microstructure of ast and …. Generally, the quality indices in a steel produced by continuous casting are: free surface cracks, free from cracks, gaps and gaps, and the presence of an arbitrary microstructure without separation. Harmful Defects that occur due to the trapping of gas bubbles and crackers during freezing are eliminated during the melting and cleaning step of steel and secondary metallurgy.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Seyed Ahmad Javafasili Jahromi, Anis Ghaderi Namin, Mohammad Hossein Neshat, Majid Mohammadi, Mohammad Ali Jafarzadeh, Asghar Imam Khomeini

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 831 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : سيد احمد جنابعلي جهرمي ،انيس قادري نمين ، محمد حسين نشاطي ،مجيد محمدي، محمدعلي جعفرزاده ،اصغرمعماري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 831

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تبديل عيوب موجود در بلومهاي ريخته گري پيوسته به تركهاي سطحي ريز درپروسه نورد گرم فولاد آلياژي42CorMo4”
درحال بارگذاری ...