• bannertaliem-taliem-ir

    بررسي دقت روش PFI1در پيش بيني عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده

    تومان

    تا كنون دو روش عمده آناليز و طراحي براي ديوارهاي برشي فولادي معرفي گرديده است. در يكي از اين روشها كه محدود به آناليز و طراحي ديوارهاي  برشي فولادي با ورق نازك مي باشد، ورق فولادي با تعدادي ميله مورب جايگزين گرديده و قاب و ورق بصورت يك سيستم مجازي تواماً آناليز و نهايتاً  طراحي مي گردد. بدين لحاظ طراح نمي تواند هنگام طراحي هيچگونه درك فيزيكي از رفتار سيستم بخصوص مساله اندركنش قاب و ورق فولادي داشته  باشد. همچنين در اين روش راه حلي براي ديوارهاي برشي با ورق ضخيم و تقويت شده و با بازشو ارايه نگرديده است. در روش ديگر، روش ، PFIكه  پاسخگوي ديوارهاي برشي فولادي با ورق نازك، ضخيم، تقويت شده و همچنين با بازشو مي باشد، اندركنش قاب و ورق فولادي توضيح داده شده و طراح  با درك رفتار قاب و ورق فولادي و اندركنش آنها، اين توانايي را دارد تا قضاوت هاي مهندسي خود را در طراحي با شناخت كامل اعمال نمايد. در اين  تحقيق روش اخير توسعه و دقت و صحت آن در ارتباط با ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين بررسي از  آزمايشهاي انجام شده توسط تاكاهاشي و همكاران كه بر روي دوازده پانل با ورق تقويت شده با ضخامت ها و آرايش هاي مختلف تقويت كننده ها انجام  شده است، بهره گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد اين روش توانايي خوبي در پيش بيني عملكرد ديوارهاي برشي فولادي تقويت شده دارد.