نوشته‌ها

bazaryabi tejary-taliem-ir

استراتژی های بازاریابی تجاری چگونه است؟

استراتژی های بازاریابی:

آگاهی از اصول بازاریابی و فروش یکی از مهم ترین ابزارهایی است که هر مدیری برای انجام کسب و کارش به آن نیاز دارد  است. در کل بازاریابی به معنای فروش است یک فرآیند اجتماعی است که به وسیله آن افراد و گروه‌ ها، چیزی که می‌ خواهند و نیاز دارند را با تولید و مبادله محصولات با دیگران، بدست می‌ آورند. در این میان واحد های مختلفی وجود دارند که می‌ توانند خودشان مشتری به‌حساب بیایند ولی مصرف‌کننده نباشند.

بازاریابی تجاری یا Trade Marketing از زمان قدیم وجود داشته و با مرور زمان با رشد و پیشرفت تجارت به مرور کامل تر شده است. این بازاریابی امروزه در همه جا دیده می شود از مؤسسات تبلیغاتی گرفته تا شرکت های بزرگ تجاری و مؤسسات روابط عمومی.

معمولا تولید کننده های بزرگ در کالاهای مصرفی از این نوع بازاریابی استفاده می کنند که در تولید محصولات غذایی بیشتر دیده می شود. چرا یک محصول بهتر پول می سازد تا دیگری؟ چرا یک محصول نسبت به دیگری بهتر و بالاتر است؟ بازاریابی تجاری کمک می کند تا تفاوت های محصولات مشخص شوند و محصول ناموفق را به یک محصول موفق و پول ساز تبدیل می کند.

 

برای خواندن مطالب بیشتر در این زمینه کلیک کنید.

بیشتر بدانید…

 

 

Bazaryabi-Sazegar.[taliem.ir]

بازاریابی سازگارADAPTIVE MARKETING

چکیده

بازاریابی سازگار رویکردی نوین در بازاریابی است که معنا و مفهوم ساده و کاربردی آن « بهپوئی و آمادگی برای پاسخگوئی به نیازها و نیازمندان در شرایط گوناگون محیطی و بازار است.» با این تعریف ،شاهد پدیده های جدیدی در  رقابت خواهیم بود که شامل « قابلیت، صلاحیت و مزیت» سازگاری است. – « قابلیت» سازگاری شامل استعداد ،ظرفیت ومهارت همسوئی با تحولات است که هرکس به نوعی از آن برخوردار است. – « صلاحیت» سازگاری واجد شرایط کردن قابلیت، استعداد و ظرفیت سازگاری با نوع بازارها و مشتریان است. – « مزیت» سازگاری قدرت سازگاری ویژه و متمایز است که باعث برتری و سرتری نسبت به رقبا میشود. نگارنده بر این باور است که بازاریابی سازگار رویکردی انتخابی نیست بلکه رویکردی ضروری برای تداوم حضوردر صحنه رقابت و کسب و کارهای آینده است.

 

مقدمه

شکاف تحول یا فاصله بین تحولات محیطی و تحول در انسانها و سازمانها باعث مشکلات و نگرانی های زیادی شده است. این شکاف و فاصله فزاینده در انواع حوزه ها و از جمله بازاریابی و فروش مدیران و بازاریابان را وادار ساخته است تا جستارگر راه کارها و راه حل هائی جدید برای برخورد درست با این پدیده باشند. شکاف تحول باعث شده است تا بازاریابان و فروشندگان همواره عقب تر از تحولات باشند. کهنگی سریع و زود مرگی محصولات جدید، سرمایه گذاری های کم بازده، تغییر رفتارها و معیارها، کم اثر شدن بسیاری از راه کارها و ابزارها و ناهماهنگی بین انتظار خریداران و رفتار فروشندگان حاصل این فاصله و شکاف فزاینده است. « سازگاری» رویکردی تازه و راهبردی جدید برای هماهنگی و همسوئی با تحولات و کاهش شکاف تحول جهت پاسخگوئی بهتر به نیازها و نیازمندان و پایداری و ماندگاری در کسب و کارها و بازارهاست. سازگار یا سازوار کسی است که با سرعت ، چابکی، انعطاف پذیری، انطباق پذیری بهپوئی و پویائی بتواند خود را با تحولات محیط، صنعت و بازار نزدیک کند و آماده پاسخگوئی به نیازها باشد. بازاریابی نوین نیازمند بازاریابان سازگار و راهبرد سازگاری است. سازگار یا سازوار در فرهنگ زبان فارسی به معنای اهل سازش، شایسته، سزاوار، سازگر،ملایم طبع ،متناسب و موزون است.

 

ABSTRACT

Compatible marketing is a new marketing approach, whose simple and practical meaning is “ready to respond to needs and needs in a variety of environmental and market conditions.” By definition, we will see new phenomena in the competition, including “capability , Qualification and advantage “of compatibility. – The “capability” of adaptability includes talent, capacity, and ability to adapt to the changes that everyone has in some way. – “Competency” is the eligibility of eligibility, talent and capacity to adapt to the type of markets and customers. – The “advantage” of compatibility is a special and distinct compatibility that makes it superior to competitors. The author believes that consistent marketing is not a selective approach, but an essential prerequisite for the continued presence of the competition scene and future businesses.

 

INTRODUCTION

The gap or the distance between environmental changes and the transformation of people and organizations has caused many problems and concerns. This gap and increasing distance in a variety of domains, including the marketing and sales of managers and marketers, has led researchers to come up with new solutions and solutions to deal with this phenomenon. The breakthrough has led marketers and sellers to keep pace with developments. The rapid and deadening of new products, low investment returns, changes in behaviors and criteria, the lack of effectiveness of many of the ways and means, and the inconsistency between the expectations of buyers and the behavior of vendors resulting from this gap and the growing gap. “Adaptability” is a new and strategic approach to coordinate and adapt to change and to reduce the development gap in order to better address the needs and needs of the people and the sustainability and sustainability of businesses and markets. It is adaptable or adaptable to someone who, with speed, agility, flexibility, adaptability, and dynamism, can approach the changes in the environment, industry and the market and are ready to respond to needs. New marketing requires compatible marketers and adaptation strategies. Compatible or adaptive in Persian language culture means compromise, decent, deserving, constructive, gentle, and proportionate.

 

 

Year: 2016

Source :  www.drroosta.com

By : Doctor ahmad rustafa

File Information: Persian Language/ 10 Page / size: 531 KB

Download

سال : ۱۳۹۵

منبع :   www.drroosta.com

کاری از : دکتر احمد روستا

اطلاعات فایل : زبان فارسی / ۱۰ صفحه / حجم : KB 531

لینک دانلود

Islamic-marketing-mix-the-critical-factors.[taliem.ir]

ISLAMIC MARKETING MIX: THE CRITICAL FACTORS

ABSTRACT

Islamic marketing (IM) is gaining momentum in the development of marketing knowledge and its practical to business and customer is undeniably significant. Thus, it has attracted considerable attentions among scholar and practitioners of business towards Islamic marketing (IM). Nevertheless, this area still remains understudied with limited empirical evidence, particularly, marketing mix decisions or four Ps (product, price, promotion and place) in line with Islamic principles. Therefore, this study attempts to identify critical factors in conducting Islamic marketing mix activities and their relative importance. Using combination of both qualitative and quantitative research method, this study proposed a set of 23-item instrument that measures Islamic  marketing mix which has been empirically tested for its unidimensionality, reliability and validity through  factorial analyses. Findings suggest that Muslim customers consider five critical factors that must be  emphasized by businesses in conducting their marketing mix. In their order of importance using multiple regression analysis, the factors are ‘Conformity’, ‘Character’, ‘Commitment’, ‘Conscience’ and ‘Customer Centrism’. Hence, it is proposed that businesses can adopt the 5 Cs framework in engaging with Muslim customers through their marketing mix activities by consistently conforming to syariah rules and regulations, exhibiting distinctive character, being committed in instilling assurance, embedding morality and conscience and lastly embracing customer oriented approach.

INTRODUCTION

In spite of large Muslim populations and the prominence of Islam, there have been sparse literatures written and known about Islamic marketing (Temporal, 2011). In fact, it is still lacking in  terms of publications and has been enormously dominated and outnumbered by conventional marketing. For instance, widely used database such as Emeraldinsight shown that currently only 99 articles that associated with keyword “Islamic marketing”, whereas “marketing” on the other hand resulted in 61,691 articles (Emeraldinsight, 2012). Whereas, commonly used search engine such Google Scholars: recorded 1,950, 000 result on the keyword “marketing”, as for the keyword “Islamic marketing” only 340 articles to be found (Google Scholar, 2012). This area is currently unparallel to the development of Islamic banking and finance. Muqorobin (2004) have analyzed that only 0.61% of 4564 publications on Islamic economic ranging from 1994-2005 were  scrutinized on marketing. Whereas, banking and finance theory were 20.75% and 19.28% respectively. At the present, there are only 155 literatures specifically focus on marketing exists in the Islamic economics (IIUM, 2012). Hence, it is crucial to level this field with these two fields as to holistically develop Islamic economics and indeed it is clear that this specific area worthwhile to be explored.

چکیده

بازاریابی اسلامی (IM) در حال پیشرفت در توسعه دانش بازاریابی است و کاربرد آن برای کسب و کار و مشتری غیر قابل انکار است. بنابراین، توجه زیادی را در بین دانش پژوهان و متخصصان کسب و کار به سوی بازاریابی اسلامی (IM) جلب کرده است. با این وجود، این منطقه هنوز هم با شواهد تجربی محدود، به ویژه، تصمیم گیری های ترکیبی بازاریابی و یا چهار PS (محصول، قیمت، ارتقاء و محل) مطابق با اصول اسلامی است. بنابراين، اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل مؤثر در انجام فعاليت هاي بازاريابي بازاريابي اسلامي و اهميت نسبي آنها انجام شده است. با استفاده از ترکیبی از روش تحقیق کمی و کیفی، این مطالعه، مجموعه ای از ابزار ۲۳ عنصر را ارائه می دهد که از روش بازاریابی اسلامی استفاده می کند که از طریق تجربی فاکتوریل، برای یکپارچگی، اعتبار و اعتبار آن مورد آزمایش قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که مشتریان مسلمان پنج عامل حیاتی را که باید توسط شرکت ها در انجام بازاریابی خود مورد تاکید قرار دهند، در نظر می گیرند. با توجه به اهمیت آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، عوامل عبارتند از: “سازگاری”، “شخصیت”، “تعهد”، “وجدان” و “مشتری متمرکز”. از این رو پیشنهاد شده است که شرکت ها می توانند چارچوب ۵ سی سی را در ارتباط با مشتریان مسلمان از طریق فعالیت های ترکیبی بازاریابی خود با هماهنگی با قوانین ساریا، رویکرد گرا.

مقدمه

علیرغم جمعیت مسلمانان و اهمیت اسلام، ادبیات ضعیف در مورد بازاریابی اسلامی به چاپ رسیده است (Temporal، ۲۰۱۱). در حقیقت، هنوز از نظر نشریات فاقد آن است و توسط بازاریابی معمولی غالب و غالب است. به عنوان مثال، پایگاه داده ای به طور گسترده ای مانند Emeraldinsight نشان داد که در حال حاضر تنها ۹۹ مقاله مرتبط با کلمه کلیدی “بازاریابی اسلامی”، در حالی که “بازاریابی” از سوی دیگر ۶۱،۶۹۱ مقاله (Emeraldinsight، ۲۰۱۲) منجر شد. در حالی که، موتور جستجوی معمولی مانند گوگل محققین: ۱،۹۵۰،۰۰۰ رکورد به کلمۀ “بازاریابی” رسیده است، همانطور که برای کلید واژه “بازاریابی اسلامی” تنها ۳۴۰ مقاله در دسترس است (Google Scholar، ۲۰۱۲). این منطقه در حال حاضر نسبت به توسعه بانکی و مالی اسلامی بی تفاوت است. Muqorobin (2004) تحلیل کرده اند که فقط ۰٫۶۱٪ از ۴۵۶۴ نشریه در مورد اقتصاد اسلامی در سال های ۱۹۹۴-۲۰۰۵ در بازاریابی مورد بررسی قرار گرفتند. در حالی که نظریه بانکداری و مالی به ترتیب ۲۰٫۷۵٪ و ۱۹٫۲۸٪ بود. در حال حاضر، تنها ۱۵۵ مقاله به ویژه در بازاریابی در اقتصاد اسلامی وجود دارد (IIUM، ۲۰۱۲). از این رو، این موضوع با این دو زمینه که این امر به طور جامع توسعه اقتصاد اسلامی است، بسیار مهم است، و حقیقتا مشخص است که این منطقه خاص مورد بررسی قرار گرفته است.

Year: ۲۰۱۳

Publisher: 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC

By :  Johari Bin Abdullah , Jamil Hj. Hamali and Firdaus Abdullah

File Information: English Language/ 18 Page / size: 293 KB

Download tutorial

سال : ۱۳۹۲

ناشر : چهارمین کنفرانس بین المللی تجارت و اقتصادی

کاری از : جوهری بن عبدالله، جمیل هج. همالی و فردوس عبدالله

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۱۰۸ صفحه / حجم : KB 293

لینک دانلود

Integrating AHP and data mining for product recommendation.[taliem.ir]

Integrating AHP and data mining for product recommendation based on customer lifetime value

ABSTRACT

Product recommendation is a business activity that is critical in attracting customers. Accordingly, improving  the quality of a recommendation to fulfill customers’ needs is important in fiercely competitive environments. Although various recommender systems have been proposed, few have addressed the lifetime value of a customer to a firm. Generally, customer lifetime value (CLV) is evaluated in terms of recency, frequency, monetary (RFM) variables. However, the relative importance among them varies with the characteristics of the product and industry. We developed a novel product recommendation methodology that combined group decision-making and data mining techniques. The analytic hierarchy process (AHP) was applied to  determine the relative weights of RFM variables in evaluating customer lifetime value or loyalty. Clustering techniques were then employed to group customers according to the weighted RFM value. Finally, an association rule mining approach was implemented to provide product recommendations to each customer group. The experimental results demonstrated that the approach outperformed one with equally weighted RFM and a typical collaborative filtering (CF) method.

INTRODUCTION

Intense competition is forcing companies to develop innovative marketing activities to capture customer needs and improve customer satisfaction and retention. The use of the Internet and the explosive growth of e-commerce have expanded marketing activities and made large volumes of customer data available for  analysis. Businesses can benefit significantly from analyzing customer data to determine their preferences and thus improve marketing decision support. Providing adequate support to meet customer needs can boost the success of on-line e-stores  and web site success depends on enhancing information and service quality to serve customers better . Recently, IT has been utilized to help companies maintain competitive advantage . Data mining techniques  are a widely used information technology for extracting marketing knowledge and further supporting marketing decisions . The applications include market basket analysis, retail sales analysis, and market segmentation analysis. Lin et al.  applied data mining techniques to extract inter-organizational retailing knowledge from POS information  in retail store chains. Moreover, Hui and Jha  employed it to  provide customer service support. The knowledge can support marketing decisions and customer  relationship management.

چکیده

توصیه های محصول فعالیت تجاری است که در جذب مشتریان حیاتی است. بر این اساس، بهبود کیفیت توصیه برای برآوردن نیازهای مشتری در محیط های رقابتی بسیار مهم است. اگر چه سیستم پیشنهاد دهنده های مختلف پیشنهاد شده است، اما تعداد کمی از مشتریان به یک شرکت در طول عمر ارزش پرداختند. به طور کلی، ارزش عمر مشتری (CLV) با توجه به متغیرهای پیش بینی، فرکانس، پولی (RFM) ارزیابی می شود. با این حال، اهمیت نسبی در میان آنها با مشخصات محصول و صنعت متفاوت است. ما یک روش توصیف محصول جدید ارائه دادیم که ترکیب تصمیم گیری گروهی و تکنیک های داده کاوی را در بر می گیرد. فرآیند سلسله مراتب تحلیلی (AHP) برای تعیین وزن نسبی متغیرهای RFM در ارزیابی ارزش عمر مشتری یا وفاداری استفاده شد. سپس روشهای خوشه بندی به گروه مشتریان با توجه به ارزش RFM محاسبه شد. در نهایت، یک رویه استخراج قواعد ارتباطی برای ارائه توصیه های محصول به هر گروه مشتری اجرا شد. نتایج تجربی نشان داد که این رویکرد با یک روش RFM به همان اندازه و یک روش فیلترینگ متداول (CF) برتر است.

مقدمه

رقابت شدید باعث شده است شرکت ها برای توسعه فعالیت های بازاریابی نوآورانه برای رفع نیازهای مشتری و بهبود رضایت مشتری و حفظ آن، اقدام کنند. استفاده از اینترنت و رشد انفجاری تجارت الکترونیک فعالیت های بازاریابی را گسترش داده و حجم زیادی از اطلاعات مشتری را برای تجزیه و تحلیل داده است. بنگاه ها می توانند از تجزیه و تحلیل داده های مشتری برای تعیین اولویت های خود و به تبع آن، حمایت از تصمیم گیری بازاریابی را بهبود بخشند. ارائه پشتیبانی کافی برای پاسخگویی به نیازهای مشتری می تواند موفقیت فروشگاه آنلاین آنلاین را افزایش دهد و موفقیت وب سایت بستگی به افزایش اطلاعات و کیفیت خدمات برای خدمت به مشتریان دارد. اخیرا فناوری اطلاعات برای کمک به شرکت ها در حفظ مزیت رقابتی استفاده شده است. تکنیک های داده کاوی فناوری اطلاعات به طور گسترده ای مورد استفاده برای استخراج دانش بازاریابی و حمایت بیشتر از تصمیمات بازاریابی است. برنامه های کاربردی شامل تجزیه و تحلیل بازار سبد، تجزیه و تحلیل خرده فروشی، و تجزیه و تحلیل تقسیم بازار است. لین و همکاران تکنیک های داده کاوی برای استخراج دانش خرده فروشی بین سازمان از اطلاعات POS در فروشگاه های خرده فروشی. علاوه بر این، Hui و Jha آن را برای ارائه خدمات پشتیبانی مشتری استفاده می کنند. دانش می تواند تصمیمات بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری را پشتیبانی کند.

Year: ۲۰۰۵

Publisher: ELSEVIER

By : Duen-Ren Liu , Ya-Yueh Shih

File Information: English Language/ 14 Page / size: 289 KB

Download

سال : ۱۳۸۴

ناشر : ELSEVIER

کاری از : دون رن لیو، یحیی یوش شیخ

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۱۴ صفحه / حجم : KB 289

لینک دانلود

Excellent prospects for beautiful[taliem.ir]

Excellent prospects for beautiful minds: marketing international education

ABSTRACT

Purpose The purpose of this paper is to examine how Finnish higher education institutions communicate market differentiation on the admissions webpages of their international business and technology  programmes when attempting to appeal to prospective students and distinguish themselves from other institutions. Design/methodology/approach The sample included admissions webpages of 68 bachelors and masters programmes representing both Finnish universities and universities of applied sciences . The analysis method was a qualitative content analysis .Findings The international programmes heavily accentuated  their labour market relevance in their advertising and generated strong claims regarding the future career prospects of the graduates .In addition, the programmes emphasised their pedagogical methods and  international atmosphere. References to non-academic life were not observed. Research  limitations/implications The analysis was only based on text and included two study fields. Practical  implications The results of this study can be used by marketers to critically examine their own marketing differentiation efforts and promises made to students. Social implications Finnish business and technology programmes send an unequivocal marketing message that education has an instrumental value and students are considered consumers of education .Originality/value This study is the first comprehensive study of the marketing communication practices of international higher education programmes in Finland. Moreover, this study contributes to the study of global international market mechanisms and research on marketing  communication practised by higher education institutions.

INTRODUCTION

  Marketing concepts and theories are increasingly used by higher education institutions (HEIs) in the global education market (Hayes, 2009; Hemsley-Brown and Oplatka, 2006; Hemsley-Brown, 2011). Some writers have no difficulty applying marketing theories into higher education by referring to education as either a product or service, describing university students as customers and using tools associated with emotional and brand marketing (Anctil, 2008; Durkin et al., 2012; Hayes, 2009; Ivy, 2008; Moogan, 2011; Ross et al., 2013; Vauterin et al., 2011; Wright, 2012). For these authors, marketing is a means to ensure long-term student satisfaction which is achieved through a wide range of activities that are tailored on student needs. Marketing decisions are not only generated based on marketing communications but on the offered product, price, place, people, physical facilities and processes (Ivy, 2008). The role of marketing communication is to provide information which helps the informed customer to make the right decision.

چکیده

هدف – هدف این مقاله بررسی اینکه چگونه موسسات آموزش عالی فنلاند در هنگام پذیرش دانشجویان آینده نگر و تمجید از دیگر مؤسسات، در صفحات پذیرش برنامه های تجاری و تکنولوژیکی بین المللی، تمایز بازار را در صفحات پذیرش قرار می دهند. طراحی / روش شناسی / رویکرد – نمونه شامل صفحات پذیرش از ۶۸ برنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد که از دانشگاه های فنلاند و دانشگاه های علوم کاربردی نمایندگی می کند. روش تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل محتوا کیفی است. منابع – برنامه های بین المللی به شدت در ارتباط با بازار کار خود در تبلیغات خود را برجسته و ادعای قوی در مورد آینده حرفه ای فارغ التحصیلان. علاوه بر این، برنامه ها بر روش های آموزشی خود و فضای بین المللی. اشاره به زندگی غير دانشگاهی مشاهده نشد. محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – تجزیه و تحلیل تنها براساس متن انجام شد و شامل دو زمینه تحقیقاتی بود. پیامدهای عملی – نتایج حاصل از این مطالعه می تواند توسط بازاریابان مورد استفاده قرار گیرد تا انتقاد از تلاش های تمایز بازاریابی خود و وعده های دانش آموزان را بررسی کند. پیامدهای اجتماعی – برنامه های تجاری و فن آوری فنلاند یک پیام بازاریابی واضح ارائه می دهند که آموزش و پرورش ارزش افزوده دارد و دانش آموزان مصرف کنندگان آموزش هستند. اصل / ارزش – این مطالعه اولین مطالعه جامع از شیوه های ارتباطات بازاریابی برنامه های آموزش عالی بین المللی در فنلاند است . علاوه بر این، این مطالعه به مطالعه مکانیسم های بازار بین المللی جهانی و تحقیق در ارتباطات بازاریابی توسط موسسات آموزش عالی کمک می کند.

مقدمه

مفاهیم و نظریه های بازاریابی به طور فزاینده ای توسط موسسات آموزش عالی در بازارهای آموزشی جهانی مورد استفاده قرار می گیرند (Hayes، ۲۰۰۹؛ Hemsley-Brown and Oplatka 2006؛ Hemsley-Brown، ۲۰۱۱). برخی از نویسندگان هیچ مشکلی با استفاده از نظریه های بازاریابی در آموزش عالی با اشاره به آموزش و پرورش به عنوان یک محصول یا خدمات، توصیف دانشجویان دانشگاه به عنوان مشتریان و استفاده از ابزار های مرتبط با بازاریابی احساسی و برند (Anctil، ۲۰۰۸؛ Durkin و همکاران، ۲۰۱۲، هیز، ۲۰۰۹، Ivy، ۲۰۰۸؛ Moogan، ۲۰۱۱؛ ​​راس و همکاران، ۲۰۱۳؛ Vauterin و همکاران، ۲۰۱۱؛ ​​رایت، ۲۰۱۲). برای این نویسندگان، بازاریابی وسیله ای است برای اطمینان از رضایت دانش آموزان درازمدت که از طریق طیف وسیعی از فعالیت هایی که بر نیازهای دانش آموزان طراحی شده است، به دست می آید. تصمیمات بازاریابی نه تنها بر اساس ارتباطات بازاریابی بلکه بر محصول، قیمت، محل، افراد، امکانات فیزیکی و فرایندهای ارائه شده (Ivy، ۲۰۰۸) تولید می شود. نقش ارتباطات بازاریابی، ارائه اطلاعاتی است که به مشتری آگاه کمک می کند تا تصمیم درستی بگیرد.

Year: 2015

Publisher : ELSEVIER

By :  Johanna Vuori

File Information: English Language/ 15 Page / size: 171 KB

Download

سال : ۱۳۹۴

ناشر : ELSEVIER

کاری از : حیوهانا وووری

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۱۵ صفحه / حجم : KB 171

لینک دانلود

Strategic Marketing Communication in Pilgrimage Tourism[taliem.ir]

Strategic Marketing Communication in Pilgrimage Tourism

ABSTRACT

The paper discusses the pilgrimage tourism as one of the oldest forms of tourism. Although it is often  considered as marginal, the pilgrimage tourism is indeed one of the most widespread forms of tourism. Due to the historical context all the necessary prerequisites for the use of its potential are developed in Slovakia. There is a large amount of destinations and sites that are by their nature or historical value of interest for  domestic and foreign visitors. Visitors from all over the world participating in significant pilgrimages bounded to these destinations. However deficiencies in marketing communication, infrastructure and other areas  hinder the development of pilgrimage and religious tourism in Slovakia. To determine the current state of marketing communications in pilgrimage tourism questionnaire survey was conducted. In achieving the purpose of the research, two hypotheses were formulated. Because, the relationship between a dependent variable was examined, and the interval variable is one, Single Factor Analysis of Variance ANOVA was used. Homogeneity of variance was verified using Bartlett´s and Levene´s test. Recommendations for the  development of communications strategy are formulated based on the results of the analysis.

INTRODUCTION

  Religious, cultural heritage and pilgrimage destinations and sites since time immemorial attracted the number of visitors. Interest in this type of tourism in many countries constitutes an important component of tourism, and the state budget provides by considerable funding.  Religious tourism focuses on the visitation of  religious sites or destinations, in order to consolidate a particular faith, and development of identity that refers to spiritual or religious enlightenment. These places attract the attention of visitors, not only for religious  reasons, but also in terms of history, architecture or artistic value (Kavoura, 2013). Most religious monuments can attract visitors who may not have a religious affiliation. Some visitors are motivated to visit religious destinations because of their religious belief, religious monuments of architectural attraction, interest in their historical value, or all at once (Kot & Ślusarczyk, 2014).

چکیده

این مقاله گردشگری زیارت را یکی از قدیمی ترین انواع گردشگری می داند. گرچه اغلب به عنوان حاشیه ای در نظر گرفته می شود، گردشگری زیارتی در واقع یکی از شایعترین انواع گردشگری است. با توجه به زمینه تاریخی، پیش نیازهای لازم برای استفاده از پتانسیل آن در اسلواکی توسعه یافته است. مقدار زیادی از مقصد ها و سایت هایی است که طبق آنها طبیعت یا ارزش تاریخی مورد علاقه برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است. بازدیدکنندگان از سراسر جهان در زیارت مهم قرار دارند که به این مقصد محدود می شوند. با این حال نقص در ارتباطات بازاریابی، زیرساخت ها و دیگر مناطق مانع توسعه گردشگری زیارتی و مذهبی در اسلواکی می شود. برای تعیین وضعیت فعلی ارتباطات بازاریابی در پرسشنامه ی گردشگری زیارت انجام شد. در دستیابی به هدف تحقیق، دو فرضیه مطرح شد. از آنجا که رابطه بین متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت و متغیر فاصله یک، آنالیز واریانس یکنواخت ANOVA استفاده شد. همگنی واریانس با استفاده از آزمون Bartlett و Levene تأیید شد. توصیه هایی برای توسعه استراتژی ارتباطات بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل صورت می پذیرد.

مقدمه

دین، میراث فرهنگی و اهداف و محل زیارت از زمان بسیار قدیم تعداد بازدیدکنندگان را جذب کرده است. علاقمندی به این نوع گردشگری در بسیاری از کشورها جزء مهم گردشگری است و بودجه دولت با کمک مالی قابل توجهی فراهم می شود. گردشگری مذهبی بر بازدید از اماکن مذهبی یا مقصد ها متمرکز است تا بتواند یک اعتقاد خاص و تکامل هویت را که به روشنگری معنوی یا مذهبی اشاره دارد، تقویت کند. این مکان ها توجه بازدید کنندگان را نه تنها به دلایل مذهبی، بلکه از لحاظ تاریخی، معماری یا ارزش هنری جلب می کند (Kavoura، ۲۰۱۳). بیشتر بناهای تاریخی می توانند بازدید کنندگان را جذب کنند که ممکن است وابستگی مذهبی نداشته باشند. بعضی از بازدیدکنندگان به دنبال اعتقاد مذهبی، آثار تاریخی از جاذبه های معماری، علاقه به ارزش تاریخی و یا همه در یک زمان (Kot & Ślusarczyk، ۲۰۱۴) از اهمیت مذهبی برخوردار می باشند.

Year: 2015

Publisher : ELSEVIER

By : Róbert Štefko, Alžbeta Kiráľová , Martin Mudrík

File Information: English Language/ 8 Page / size: 306 KB

Download

سال : ۱۳۹۴

ناشر : ELSEVIER

کاری از : رابرت ستفکو، الجبتا کیرلووا، مارتین مودریک

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۸ صفحه / حجم : KB 306

لینک دانلود

What Is Business And Industrial Marketing[taliem.ir]

What Is Business And Industrial Marketing?

ABSTRACT

There is no single, clear, specific definition ofbusiness or industrial marketing. Existing definitions are  inconsistent and there has been a claim that there is no difference between industrial marketing and  consumer marketing.1 It seems appropriatefor the inaugural issue of a journal on business and industrial marketing to examine this problem and to attempt to clear up the confusion.

INTRODUCTION

It is hard to find a definition of business or industrial marketing, and those few that exist are not consistent with one another. In addition, it is claimed that there is no significant difference between consumer marketing and industrial marketing and that it is a mistake to differentiate between them. This article examines the  issues.2 First let’s examine the various definitions pertaining to industrial marketing and the nature of the problem of defining industrial marketing. Then we can attempt to present a simple, concise  definition of industrial marketing. We will also examine the differences between industrial and consumer marketing and present a rationale for the position that industrial marketing, despite some similarities, is significantly different from consumer marketing and therefore is properly treated as a separate subject.  There are two points that need to be made about the term “industrial marketing”: 1. It is a misnomer in that the word “industrial”  implies industry only, whereas, industrial marketing actually has come to mean more than just marketing to industry. 2. Through common usage, consumer marketing and industrial marketing have come to cover the entire marketing universe and are considered mutually exclusive.  This second point does not mean that there are not other types of marketing. For example, domestic and international marketing also cover the entire marketing universe and are also considered mutually exclusive, and agricultural marketing or nonprofit marketing can be consumer or industrial, international or domestic.  Defining industrial marketing usually starts with one of three approaches: (l)the product definition approach, (2)the market definition approach, or (3)the marketing activity approach.

چکیده

هیچ تعریفی واحد، روشن، تعریف خاص تجارت یا بازاریابی صنعتی وجود ندارد. تعاریف فعلی ناسازگار است و ادعایی وجود دارد که بین بازاریابی صنعتی و بازاریابی مصرف کننده تفاوت وجود ندارد. به نظر می رسد مناسب برای نشر مجله در بازاریابی تجاری و بازرگانی برای بررسی این مشکل و تلاش برای روشن شدن این سردرگمی است.

مقدمه

دشوار است تعریفی از بازاریابی کسب و کار یا بازاریابی پیدا کنید، و آنهایی که وجود دارند، با یکدیگر سازگار نیستند. علاوه بر این ادعا می شود که بین بازاریابی مصرف کننده و بازاریابی صنعتی تفاوت معناداری وجود ندارد و این امر اشتباه است که بین آنها متفاوت باشد. این مقاله مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. اولا تعاریف مختلف مربوط به بازاریابی صنعتی و ماهیت مسئله تعریف بازاریابی صنعتی را بررسی می کنیم. سپس ما می توانیم یک تعریف ساده و مختصر از بازاریابی صنعتی ارائه دهیم. ما همچنین تفاوت بین بازاریابی صنعتی و مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهیم و منطقی را برای موضع گیری می کنیم که بازاریابی صنعتی، علیرغم برخی از شباهت ها، به طور قابل توجهی از بازاریابی مصرف کننده متفاوت است و بنابراین به درستی به عنوان یک موضوع جداگانه تلقی می شود. دو مورد که باید در مورد اصطلاح “بازاریابی صنعتی” وجود داشته باشد، وجود دارد: ۱٫ این یک اشتباه است که کلمه “صنعتی” فقط صنعت را در نظر می گیرد، در حالی که بازاریابی صنعتی در واقع به معنی بیش از بازاریابی به صنعت است. ۲٫ از طریق استفاده مشترک، بازاریابی مصرف کننده و بازاریابی صنعتی برای پوشش کل جهان بازاری آمده است و به طور متقابل منحصر به فرد هستند. این دومین نقطه به این معنا نیست که دیگر انواع بازاریابی وجود ندارد. به عنوان مثال، بازاریابی داخلی و بین المللی همچنین کل جهان بازاریابی را پوشش می دهد و همچنین به طور متقابل منعکس می شود و بازاریابی کشاورزی یا بازاریابی غیر انتفاعی می تواند مصرف کننده یا صنعتی، بین المللی یا داخلی باشد. تعریف بازاریابی صنعتی معمولا با یکی از سه رویکرد شروع می شود: (۱) رویکرد تعریف محصول، (۲) رویکرد تعریف بازار، یا (۳) رویکرد فعالیت بازاریابی است.

Year: ۲۰۰۷

Publisher : ELSEVIER

By : Ernest F Cooke

File Information: English Language/ 9 Page / size: 725 KB

Download

سال : ۱۳۸۶

ناشر : ELSEVIER

کاری از : Ernest F Cooke

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۹ صفحه / حجم : KB 725

لینک دانلود

What is ‘neuromarketing’ A discussion and agenda for future research[taliem.ir]

What is ‘neuromarketing’? A discussion and agenda for future research

ABSTRACT

Recent years have seen advances in neuroimaging to such an extent that neuroscientists are able to directly study the frequency, location, and timing of neuronal activity to an unprecedented degree. However,  marketing science has remained largely unaware of such advances and their huge potential. In fact, the  application of neuroimaging to market research what has come to be called neuromarketing’ – has caused considerable controversy within neuroscience circles in recent times. This paper is an attempt to widen the scope of neuromarketing beyond commercial brand and consumer behaviour applications, to include a wider conceptualisation of marketing science. Drawing from general neuroscience and neuroeconomics,  neuromarketing as a field of study is defined, and some future research directions are suggested.

INTRODUCTION

Recent years have seen an explosion in the abilities of neuroscientists to directly study cortical activity in terms of frequency, time, and space. The psychological and physiological sciences have been quick to apply such techniques to make startling advances in our understanding of the brain and cognition. However, most social sciences have yet to adopt neuroimaging as a standard tool or procedure for research. In particular,  while economics has begun to utilise neuroimaging techniques in its research resulting in the creation of neuroeconomics(e.g. Braeutigam, 2005; Kenning and Plassmann, 2005; Rustichini, 2005) marketing science has been far slower to wake up to the benefits of imaging research, despite both fields of study sharing many common concerns regarding decision making and exchange. There are a number of possible reasons for the lack of takeup of brain imaging methodologies in marketing science. From the perspective of the marketing academic, neuroscience and cognitive psychology in general can be intimidating subjects.  Furthermore, many marketing academics may see imaging techniques as simply unattainableto them in their own  departments. However, this is generally not the case, as most business academics work within the context of a larger university with considerable facilities for brain imaging.

چکیده

سالهای اخیر پیشرفت هایی را در تصویر برداری عصبی دیده اند تا دانشمندان علوم انسانی بتوانند بطور مستقل مطالعه میزان فعالیت، مکان و زمان فعالیت نورون را به میزان بی سابقه ای مطالعه کنند. با این حال، علم بازاریابی عمدتا از این پیشرفت ها و پتانسیل های عظیم آن ها بی اطلاع است. در حقیقت، استفاده از تصویر برداری عصبی در تحقیقات بازار – چیزی که به نام neuromarketing نامیده می شود، اخیرا موجب اختلاف نظر در محافل علوم اعصاب شده است. این مقاله تلاش برای گسترش دامنه بازاریابی neuromarketing بیش از نام تجاری تجاری و برنامه های کاربردی رفتار مصرف کننده، شامل مفهوم سازی گسترده ای از علم بازاریابی است. از علوم عمومی عصب شناسی و اقتصاد عصبی، نورمارکینگ به عنوان یک رشته تحصیلی تعریف شده و برخی از پیشنهادهای پژوهشی آینده پیشنهاد شده است.

مقدمه

سال های اخیر یک انفجار در توانایی دانشمندان علوم انسانی برای مستقیما مطالعه فعالیت های قشر از نظر فرکانس، زمان و فضا دیده می شود. علوم روانشناختی و فیزیولوژیکی به سرعت از این تکنیک ها برای پیشرفت های شگفت انگیز در درک ما از مغز و شناخت استفاده کرده اند. با این حال، اکثر علوم اجتماعی هنوز به عنوان یک ابزار یا روش استاندارد برای تحقیق، تصویربرداری عصبی را قبول کرده اند. به طور خاص، در حالیکه اقتصاد شروع به استفاده از تکنیک های تصویربرداری عصبی در تحقیقات خود کرده است – که در نتیجه ایجاد “اقتصاد عصبی” (به عنوان مثال Braeutigam، ۲۰۰۵؛ Kenning و Plassmann، ۲۰۰۵؛ Rustichini، ۲۰۰۵) – علم بازاریابی به مراتب کندتر از بیدار شدن مزایای تحقیق تصویربرداری، علیرغم هر دو زمینه مطالعه، به اشتراک گذاری بسیاری از نگرانی های رایج در مورد تصمیم گیری و مبادله. تعدادی از دلایل ممکن برای عدم استفاده از روشهای تصویربرداری مغز در علم بازاریابی وجود دارد. از منظر بازاریابی دانشگاهی، علوم اعصاب و روانشناسی شناختی به طور کلی می تواند افراد را تهدید کند. علاوه بر این، بسیاری از دانشگاهیان بازاریابی ممکن است تکنیک های تصویربرداری را به عنوان “غیر قابل دستیابی” به آنها در بخش های خود مشاهده کنند. با این حال، این به طور کلی مورد نیست، همانطور که اکثر دانشگاهیان کسب و کار در بستر دانشگاه بزرگ با امکانات قابل توجهی برای تصویربرداری مغز کار می کنند.

Year: ۲۰۰۷

Publisher : ELSEVIER

By : Nick Lee , Amanda J. Broderick, Laura Chamberlain

File Information: English Language/ 6 Page / size: 120 KB

Download

سال : ۱۳۸۶

ناشر : ELSEVIER

کاری از : نیک لی، آماندا J. Broderick، لورا چمبرلین

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۶ صفحه / حجم : KB 120

لینک دانلود

“Greening” the marketing mix do firms do it and does it pay off[taliem.ir]

“Greening” the marketing mix: do firms do it and does it pay off?

ABSTRACT

Growing concern about the sustainability of the natural environment is rapidly transforming the competitive landscape and forcing companies to explore the costs and benefits of “greening” their marketing mix. We develop and test a theoretical model that predicts (1) the role of  green marketing programs in influencing firm performance, (2) the impact of slack resources and top management risk aversion on the  deployment of such programs, and (3) the conditioning effects that underpin these relationships. Our analyses show that green marketing programs are being implemented by firms, and we find evidence of significant performance payoffs. Specifically the results indicate that green product and distribution programs positively affect firms’ productmarket performance, while green pricing and promotion practices are directly positively related to firms’ return on assets. In addition, industry-level environmental reputation moderates the links between green marketing program components and firms’ product-market and financial performance. Finally, we find that slack resources and top management risk aversion are independently conducive to the adoption of green marketing programs—but operate as substitutes for each other.

INTRODUCTION

“Green” issues have become increasingly important to corporate decision makers as firms face mounting public sensitivity, stricter regulation, and growing stakeholder pressures focused on preserving the natural environment (Banerjee et al. 2003; Hult 2011; Maignan and Ferrell 2004). Increasing numbers of customers have also begun shifting their preferences to more environmentally friendly1 products and services (Kotler 2011; Luchs et al. 2010). Despite the resultant managerial interest, few empirical studies have examined sustainability issues in marketing strategy (Cronin et al. 2011). As a result, knowledge about green marketing practices remains limited for both managers and policy makers (Chabowski et al. 2011; Etzion 2007). Two key gaps persist in existing knowledge. First, although there is much debate about the likely outcomes of environmentally friendly marketing approaches, surprisingly few empirical studies have examined their impact on firm performance. The few performance outcome studies undertaken to date have adopted widely differing approaches and been published in  specialist journals.

چکیده

افزایش نگرانی در مورد پایداری محیط طبیعی به سرعت در حال تغییر چشم انداز رقابتی و مجبور کردن شرکت ها برای کشف هزینه ها و مزایای استفاده از سبد بازاریابی خود است. ما یک مدل نظری را پیش بینی می کنیم که (۱) نقش برنامه های بازاریابی سبز در تأثیر بر عملکرد شرکت، (۲) تاثیر منابع خام و آشفتگی ریسک بالای مدیریت در استقرار چنین برنامه ها، و (۳) اثرات تهویه که این روابط را پایه ریزی می کند. تجزیه و تحلیل های ما نشان می دهد که برنامه های بازاریابی سبز توسط شرکت ها اجرا می شود و شواهدی از مزایای عملکرد قابل توجهی پیدا می کنیم. به طور خاص، نتایج نشان می دهد که برنامه های محصول سبز و توزیع بر عملکرد محصول شرکت ها تاثیر مثبت دارند، در حالی که قیمت گذاری و اقدامات ارتقاء سبز به طور مستقیم با بازده دارایی های شرکت مرتبط است. علاوه بر این، شهرت محیط زیست در سطح صنعت، ارتباط بین اجزای برنامه بازاریابی سبز و بازار محصولات و عملکرد مالی شرکت را کاهش می دهد. در نهایت، ما دریافتیم که منابع انعطاف پذیر و ریسک بالای مدیریت ریسمان به طور مستقل به برنامه های بازاریابی سبز منجر می شوند اما به عنوان جایگزین برای یکدیگر عمل می کنند.

مقدمه

سبز “به طور فزاینده ای برای تصمیم گیرندگان شرکت های بزرگ تبدیل شده است، به عنوان شرکت های رو به افزایش حساسیت عمومی، تنظیمات سخت تر و افزایش فشار های سهامداران متمرکز بر حفظ محیط زیست طبیعی (Banerjee و همکاران ۲۰۰۳، Hult 2011، Maignan و Ferrel 2004). افزایش تعداد مشتریان نیز تغییرات ترجیحات خود را به محصولات و خدمات با محیط زیست سازگار تر (Kotler 2011؛ ​​Luchs و همکاران ۲۰۱۰). علیرغم علاقه منجر به مدیریت، تعداد کمی از مطالعات تجربی، مسائل پایداری را در استراتژی بازاریابی مورد بررسی قرار داده اند (Cronin et al.، ۲۰۱۱). در نتیجه، دانش در مورد شیوه های بازاریابی سبز برای مدیران و سیاست گذاران محدود است (Chabowski et al. 2011؛ ​​Etzion 2007). دو شکاف کلیدی در دانش موجود وجود دارد. اولا، اگر چه بحث های زیادی در مورد نتایج احتمالی روش های بازاریابی سازگار با محیط زیست وجود دارد، به طرز شگفت آوری تعداد کمی از مطالعات تجربی تاثیر آنها بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده اند. مطالعات انجام شده در مورد نتایج چندانی که تا به امروز انجام شده است، رویکردهای متنوعی را به کار گرفته اند و در مجلات تخصصی منتشر شده اند.

Year: ۲۰۱۲

Publisher : SPRINGER

By : Constantinos N. Leonidou & Constantine S. Katsikeas &Neil A. Morgan

File Information: English Language/ 20 Page / size: 320 KB

Download

سال : ۱۳۹۱

ناشر : SPRINGER

کاری از : کنستانتینوس N. Leonidou و کنستانتین S. Katsikeas و نیل A. مورگان

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / ۲۰ صفحه / حجم : KB 320

 

لینک دانلود