نوشته‌ها

taghnir moghiyat anasor safhe-taliem-ir

تغيير موقعيت عناصر صفحه با استفاده ازCSS

ويژگي positionبه ما اجازه مي دهد تا تعيين كنيم كه آيا مي خواهيم موقعيت يك عنصر در صـفحه مشـخص شود يا نه. اگر مي خواهيم آن عنصر موقعيت مشخصي داشته باشد موقعيت عنصـر را در صـفحه تعيـين مـي كنـد. چندين مقدار را مي توان براي اين ويژگي قرار داد. در اينجا مي توانيد اين مقادير را با كمي توضيح در مورد هـر كـدام ببينيد.

static : •
اين مقدار پيش فرضي است كه در صورت تعريف نشدن positionدر صفحه استفاده مي شود. با ايـن مقـدار اجزا در همان جايي كه كد آنها را مي نويسيد ديده مي شوند.
absolute : •
اين مقدار به ما اجازه مي دهد تا يك عنصر از صفحه را در هر موقعيتي نسبت به بالا، راست، پايين يا چپ صـفحه كه بخواهيم نمايش دهيم.
fixed : •
اين گزينه به ما اجازه مي دهد تا موقعيت يك عنصر صفحه را در پنجره مرورگر مشخص كنيم. در صورتي كه بـراي يك عنصر از اين ويژگي استفاده كنيم، موقعيت آن عنصر حتي در صورتي كه به بالا و پايين صفحه برويم يا اندازه پنجره مرورگر را تغيير دهيم به همان صورت قبلي باقي مي ماند. البته اينترنت اكسپلورر در ويندوز از ايـن ويژگـي پشتيباني نمي كند ولي اينترنت اكسپلورر در مكينتاش همچنين مرورگرهاي نت اسكيپ از اين ويژگـي پشـتيباني مي كنند.

بیشتر بدانید…

estefade az kelas va id-taliem-ir

استفاده از كلاس و id در طراحي صفحات با CSS

سلكتور كلاس: با استفاده از كلاس مي توانيم براي يك تگ HTML استايل هاي متفاوتي را تعريف كنيم. براي نمونه فـرض كنـيم مي خواهيم در صفحه دو نوع پاراگراف داشته باشيم: يكي با متن مشكي و ديگري با متن قرمز. براي مشـخص كـردن اين دو نوع پاراگراف مي توانيم از سلكتور كلاس استفاده كنيم. ابتدا استايل را به صورت زير مي نويسيم:
{p.black {color: black
{p.red {color:red
در مرحله بعد بايد براي هر پاراگرافي كه مي خواهيم به رنگ مشـكي باشـد از شناسـه ” class=”blackدر تـگ <p> استفاده كنيم و براي پاراگراف قرمز از شناسه ” class=”red البته نام كلاسـها اختيـاري اسـت ولـي بهتـر است آنها را طوري انتخاب كنيد كه مفهوم داشته باشند تا وقتي كه حجم استايل شما بيشتر شد به گنگ نباشـد. در مثال زير مي توانيد كد مربوط به نوشتن دو پاراگراف بالا را در متن HTML ملاحظه كنيد:

<p/>اين متني است كه به رنگ مشكي نمايش داده مي شود <“p class=”black>
<p/>اين متن به رنگ قرمز نمايش داده مي شود”<p class=”red>
نكته : شما مي توانيد بيش از يك كلاس براي يك تگ HTML تعريـف كنيـد امـا بـراي ايـن كـار نبايـد دو بـار از شناسه class استفاده كرد. بلكه بايد در يك شناسه class نام دو كلاس مورد نظر را با يك فاصله بين آنها وارد كرد.

برای دانلود کتاب بر روی لینک کلیک کنید.