بایگانی برچسب برای: کالا

bannertaliem

آموزش گام به گام Futures

تشكيل بورس هاي كالائي در ايران بصورت مدرن حداقل با يك دهه تأخير آغاز گرديده است ، قطعـاً ايـن تـأخير ضـررهاي زيـادي را بـه صنعت و اقتصاد كشور وارد آورده است . مديران و تصميم سازان اقتصادي بي شك دراين زمينه قصور نموده اند . هم اكنون كه بورس كالا در ايران متولد شده است بايد با دانش و علم روز حركت خود را آغاز نموده والا رقبا عرصه را بر او تنگ خواهند نمود . معامله اوراق مشتقه در اكثر بورسهاي معتبر بعنوان دانشي جديد جاي خود را در بورسها گرفته ، در ايران نيز در مرحله تثبيـت يكـي از ابزارهاي اوراق مشتقه بنام معاملات آتي (FUTURE) مي باشيم . متن حاضر بطور خلاصه شما را با قراردادهاي آتي آشنا نموده كه تكميل اين دانش در گرو همت همه متخصصان لـسوز بـازار سـرمايه فقير ايران غني اسلامي است.