سبد خرید

مهندسی عمران و آشنایی با آن

یکی از مشاغلی که وظیفه ی آن کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران است مهندسی عمران است. این رشته به دنبال این است که بتواند با اجرا و نظارت دقیق بر کارها و ساخت و ساز پروژه های عمرانی در زمینه های مختلف برج سازی ، پل سازی، ساختمان‌ سازی، راه‌ سازی، سازه‌ ها و بناهای آبی، جمع‌ آوری و دفع فاضلاب و غیره مسئولیت طراحی، محاسبه را بر عهده داشته باشد.

در واقع کارهایی که انجام آن باعث آبادی کشورها شده و هر اتفاقی به آسانی آن را ویران نکند مانند ساختمان هایی مقاوم در برابر زلزله ,ایجاد سد, جاده ,راه آهن ,برج ,تونل, دکل مخابرات و غیره…

پروژه های عمرانی و مدیریت ریسک

ریسک پذیری در پروژه های عمرانی

پدیدهای غیر قطعی یا شرایطی با اثر مثبت یا منفی بر شرایط پروژه را ریسک تعریف می کنند. یکی از خطرناک ترین و ریسک پذیرترین صنایع از نظر تلفات کار و آسیب دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران صنعت ساخت و ساز می باشند. تصمیم گیری بر اساس حدسیات برآوردها و پیش بینی های حوادث آینده ، همراه با ریسک است .در مدیریت ریسک، انواع ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های ساخت‌ و ساز اعم از ریسک مالی، ریسک زیست‌ محیطی و ریسک‌های اقتصادی- اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرند. تصمیم گیری بر اساس حدسیات برآوردها و پیش بینی های حوادث آینده ، همراه با ریسک است . بنابراین برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها به یکی از نقشهای حیاتی در مدیریت عملیات تبدیل شده است.

فرآیند شناسایی ریسک و جمع آوری اطلاعات به منظور شناسایی ریسک از روش مصاحبه تشریح میگردد. سپس فرآیند تحلیل ریسک و کمی نمودن اثر ریسک ها بیان میشود. در انتها نیز پاسخ به ریسک و روش های آن آورده شده است .مدیران با استفاده از تجربیات خود درصد‌ی از هزینه و زمان را برای ریسك و فرصت در نظر می‌گرفتند اما امروزه روش‌هایی جهت بررسی دقیق‌تر موارد ناشناخته وجود دارد.

یك پیمانكار از سه وجه عمده می‌تواند در یك پروژه موفق باشد :

1) با حصول سود مالی از انجام كار كه یك عامل كوتاه مدت‌، اما بسیار مهم است، سود برد.

2) با كسب اعتبار برای خود كه به نسبت عامل بالا، بلند مد‌تتر است پیشرفت نماید.

3) با اندوختن تجربه‌، سطح دانش كاركنان خود را بالا ببرد.

موفقیت در پروژه های عمرانی

با گسترش صنعت ساخت و ساز و نیاز های زیاد جوامع به پروژه های عمرانی تعیین این که چه عواملی بر موفقیت این پروژه ها تاثیر می گذارد بسیار مهم است. امروزه بخش عمده ای از سرمایه های هر کشوری به پروژه های عمرانی و زیر بنایی مربوط می شوند پس یکی از دلایل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری موفقیت دراجرای این پروژه های بزرگ است مهم ترین هدف و مسئولیت هر مدیر پروژه ای اجرای به موقع و مطابق بودجه تعیین شده است. اکثر پروژه ها با وجود داشتن مشاور و پیمانکار با نارسایی هایی مواجه هستند مثل: افزایش هزینه , تاخیر در اجرا و… که اگر به موقع به این مشکلات رسیدگی نشود ممکن است سبب توقف پروژه شود.

در این مقاله با بهره گیری از دانش و تجربیات مدیریت پروژه کلیه مراحل تولید , و اجرا مورد بررسی قرار میگیرند.

اصلی ترین معیارهای مهم موفقیت در این صنعت :

1) هزینه انجام شده پروژه

2) زمان انجام پروژه

3) رضایت مشتریان, مدیران و افراد

استفاده هم زمان از مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و تاثیر آن بر زمان بهره برداری مطالعه موردی پروژه مهار سیلاب

مدیریت ارزش یک روش سازمان یافته براي دستیابی به ارزش موردنظر کارفرما است ومیزان کسب اهداف و خواسته ها با ایجاد رضایت مشخصی از اهداف پروژه و چگونگی رسیدن به آنها می باشد.درحالیکه مدیریت ریسک درباره ارزیابی و انتخاب استراتژي ها براي حفظ عدم اطمینان ها و ریسک هاي پروژه درسطح رواداري هایی براي کارفرما و سهامداران آن است که بازگشت سرمایه ایجادشده را بیشینه کند. ترکیب ارزش وریسک درساخت، یک ابزار جامع براي کمک به کارفرمایان ومتخصصان پروژه است تامدیریت ارزش،مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در جریان، مفهوم ابتدایی پروژه پیشنهادي را به نتایج موفقیت آمیزي برساند. همچنین بکارگیري مدیریت ریسک در مراحل کارگاه مهندسی ارزش از فعالیت هاي پیش کارگاه،تحلیل کارکرد، توفان فکري تا مراحل پس کارگاه بتواند جهت کاهش ریسکها و افزایش ارزش پروژه مفیدو موثر واقع شود ترکیب ارزش وریسک نشان دهنده این است که کارفرمایان بتوانند مدیریت ریسک ها و عدم
اطمینان هاي پروژه را براي کسب ارزش افزوده در پروژه قابل استفاده کنند تادرزمان و هزینه صرفه جویی گردد یعنی اي هیچگونه ابهام و برگشتی به قبل در طول پروژه باقی نگذارند،در عین حال ازهزینه هاي غیر ضروري نیزبکاهند. در این تحقیق به بررسی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پرداخته شده، پس از شناسایی قابلیتها و ضعف هاي دو تکنیک مدیریتی،ضرورت هاي تلفیق آنها بررسی شده و روش جدیدي براي تحلیل موازي ارزش و ریسک در کارگاه ارزش پروژه موردي “خور غربی” بوسیله محاسبه شاخص ریسک،شاخص ارزش و ترکیب این پارامترها درقالب شاخص ارزش اصلاحی نشان داده شده است.تعدادي مطالعه موردي نیز دراین زمینه معرفی شده است.

درحال بارگذاری ...