نوشته‌ها

kelidhaye tosee-taliiem-ir

كليدهاي توسعه

فرق شما با ساير مردم جهان يكي چيست؟ از عوامل مهم كه شما را از ديگران متمايز ميكنـد، تجـارب شماست. هر عملي كه زماني انجام داده ايد، نه تنها در حافظـه آگـاه، بلكـه در نظـام عصـبيتان ثبـت شده است. هر كه چه تاكنون ديده، شنيده، لمس كرده، و چشيده يا بویيده ايد، در بايگاني عظيمـي كه مغز ناميده ميشود شده انباشته است.

اين خاطرات آگاه يا ناآگاه را <مرجع> مي ناميم. براي اطمينان از درستي يا نادرسـتي هـر عقيـدهاي بـه ايـن تجـارب تكيـه می كنيم، حتی اگر آن عقيده بسيار مهم باشد (مثلاً اعتقاد چه و هستيم كسي چه اينكه به كارهايي از ما ساخته است). چه تجاربي در شكل دادن بـه زنـدگي شـما مـؤثّرتر بـوده اسـت؟ در يكـي از سـمينارهاي مـن، پـيش از ورود بـه جلسـه، پرسشنامه اي به شركت كنندگان داده ميشود. در اين پرسشنامه از شركت كنندگان خواسته شده است كه پـنج تجربـه را كه به عقیده خودشان بيشترين اثر را بر زندگيشان گذاشته است ذكـر كننـد. جالـب اينجاسـت كـه بسـياري از اشـخاص تجارب (يا مرجع هاي) همانندي دارند، اما نحوه تفسيرشان و تعبير از آن به كلّي واقعه با ديگري متفاوت است. دو نفر در جواني پدرشان را از دست می دهند. يكيشان بر اثر ايـن واقعـه از ايجـاد هرگونـه رابطـه صـميمانه بـا ديگـران خودداري ميكند، در حالي كه ديگري فردي بسيار اجتماعي و خونگرم ميشود. پس آنچه كه زندگي ما را شكل می دهد نه فقط خود مرجع ها، بلکه تعبیر و تفسيري ست كه از آنها می كنيم. بزرگترين طرّاح زندگي شما خودتان هستيد، خواه به اين موضوع توجه كرده و خواه نكرده باشيد. تجارب خـود را ماننـدپارچه بزرگي در نظر آوريد كه ميتوانيـد آن را مطـابق هـر الگـويي كـه دوسـت داريـد، ببريـد و بدوزيـد و هـر روز كـه ميگذرد، نخي به تار و پود اين پارچه افزوده ميشود.ghotbnamaye fardi-taliem-ir

قطب نماي فردي

اگر بخواهيم در زندگي خود به كمال رضايت برسيم، اين كار يك راه بيشتر ندارد: <ابتدا ببينيم چـه چيـزي را بيش از همه ميخواهيم (يعني عالي ترین ارزش ها در نظر ما چيست) و آنگاه تصميم قطعي بگيريم كـه بـر اساس معيارهاي مورد قبول خود زندگي كنيم.>

در جامعه بشري، چه افرادي مورد ستايش و احترام جهانيان قرار ميگيرند؟ آيا آنان همـان كسـاني نيسـتند كـه قويـاً بـه ارزش هاي مورد قبول خود پايبندند و نه فقط آنها را اظهار می كنند، بلكه بر اساس آن ارزشها زندگي مي نمايند؟ همه مـا به مردان و زناني كه موضع مشخّصي بر اساس اعتقادات خود دارند احترام ميگذاريم، حتّي اگـر بـا نظـرات آنـان دربـاره اعمال نيك و بد موافق نباشيم. كساني كه فلسفه زندگي و اعمالشان بر هم منطبق است و بـر پايـة باورهـاي خـود زنـدگي می كنند، قدرتي انكارناپذير دارند. هماهنگ شدن با اصول اعتقادي را هدف خود قرار دهيد: آيا در حـال حاضـر كارهـايي انجام می دهید كه با اصولِ اعتقاديتان مطابق نباشند؟ اگر چنين است، بلافاصله در جهت اصلاح خود قدم برداريد. لحظه اي بينديشيد: آيا به ارزش يا اصلي اعتقاد داريد كه در زندگي خود مطلقاً آن را مراعات كـرده باشـيد؟ چـه تـأثير مثبتـي بـر زندگيتان داشته است؟ يكي از فيلم هايي كه ديده ام مربوط به معلّمي به نام <جيم اسكالانته> است كه به خوبي نشان ميدهد اگر كساني مهمتـرين ارزش مورد قبول خود را بشناسند و در راه آن تلاش كنند، به چه قدرت هایی دست می يابند. او عشق خود را به يادگيري، نه فقط با تعليم، بلكه با نمايش زنده كارهايي كه امكان پذير است به شاگردان خود منتقـل مـيكنـد. وي بـه نسـلي كـه <از دست رفته> تلقّي ميشود ياد می دهد كه نه فقط دشوارترين آزمون رياضي را بگذرانند (كـاري كـه فكـر مـيكردنـد قابـل انجام نيست) بلكه ، می آموزند كه چگونه يكديگر را ارزيابي كنند و كيفيت زندگي خود را براي هميشه بـالا ببرنـد. تصـميم قاطع او به بالا بردن معيارهاي حيات، زندگي اين افراد جوان را دگرگون ميسازد.

بیشتر بدانید..

movafaghiyat-taliem-ir

موفقیت واستفاده از نشانه هاي عمل

شما خود منشا همة عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه بخواهيد كه ميتوانيد آنها را ايجاد كنيـد و يا تغيير دهید. پس چرا ما چنين نمی كنيم؟ بسیاری از ما <بدحال> بودن را طبيعي ميدانيم، اما براي خوشحال بـودن بايد دليلي داشته باشيم اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد. ميتوانيد هم اكنـون تصـميم بگيريـد كه خوشحال باشيد، به اين دلیل ساده که دليل زنده ايد، به اين دليل که چنین می خواهيد. لزومی ندارد كه منتظر چيزي يا كسي باشيد! بهترين راه برخورد با عواطف منفي چيست؟ راه هاي معمولي و بي اثر بسيار است. ميتوانيد عواطف خود را ناديده بگيريد؛ البته آنها از بين نميروند. ميتوانيد آنها را سركوب كنيد، اما دوباره به شكلي ظاهر ميشوند. ميتوانيد در آنها فرو برويد و براي خويشتن احساس تأسف كنيد، اما آن نيز وضع را بهتر نمی كند. مـي توانيـد آنهـا را مايـة فخرفروشـي قـرار دهيـد: <خيال میکنی وضع تو بد است؟ وضع من از آن بدتر است!>
البته هوشمندانه ترین كار، اين است كه با برخورد مؤثّر در هر وضعيت و جستجوي راه حل اين عواطف را دگرگون كنيد. و از آنها درس بگيريد و با استفاده از عواطف خود، زندگي خويش و اطرافيانتان را غني سازيد. بدانيد كه همة عواطف در خدمت شما هستند. عواطفي كه زماني در نظر شما منفي جلوه ميكردند <چيزي جـز دعـوت بـه عمل نيستند مثلاً اگر احساس دلسردي می كنيد (و ما در این باره به تفصيل بیشتر سـخن خـواهيم گفـت) معنـي اش آن است كه به اعتقاد شما امور ميتوانند بهتر از اين باشند و نيستند . این نوعي دعوت به عمل است و به شما ميگويد كه بايد كاري كنيد تا شرايط را بهتر سازيد اگر از اين احساس منفي به نحوة صحيح استفاده كنيد، عملا موهبتی است.

بیشتر بدانید..


niroye sazande-taliem-ir

نيروي سازنده، نيروي نابود كننده

چه عاملي سبب ميشود كه در زندگي خود، راه ها و هدف هاي معینی را انتخاب كنيم؟ اين عامل، اعتقادات ماست؛ اينكه به عقيده توانايي هاي ما چقدر است چه و كارهايي ممكن يا غيـرممكن اسـت. در فرهنـگ مردم هائيتي، پزشك جادوگرِ قبيله، دارای چنان قدرت مرموزي است كه ميتواند با يك اشـاره فـردي را هلاك كند. اما در واقع، آنچه موجب مرگ آن فرد ميشود قدرت جادويي پزشك نيست،بلکه اعتقاد افـراد بـه قـدرت فوق تصور اوست. آيا در زندگي خود تاكنون انتظار واقعه ناگواري را كشيده ايد؟ اثر آن انتظار بر زندگيتان چه بوده است؟ چه عقايد مثبتي بر زندگي فعلي شما اثر گذاشته است؟ چه انتظارات مثبت تازه اي ميتوانيد در خود يا ديگران ايجاد كنيد؟ مردم جهان به مدت هزاران سال بر اين عقيده بودند كه انسان با توجه به ساختار جسمی خود، قادر نيسـت مسـافت يـك مايل را در چهار دقيقه بدود. با وجود اين فردي به نام <راجر بانيستر > اين مسافت را در كمتر از چهار دقيقـه دويـد و ايـن باور را در هم شكست. وي چگونه به اين كار توفيق يافـت؟ آنقـدر موفّقيـت خـود را بـه چشـم دل ديـد و چنـان تصـوير زنده اي از موفّقيت در ذهن خود تشكيل داد كه سرانجام فرماني بـي چـون و چـرا بـه سيسـتم عصبی خـود صـادر كـرد و نتيجه اي جسمي به دست آورد كه با آن تصوير هماهنگ ذهني بود. پس از آن، كسان ديگر نيز از بانيستر پيـروي و بـاور كردند كه آنان نيز قادر چنين به كاري هستند لذا ظرف يك سال، افراد بسياري موفقیت او را تكرار كردند.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

Sanat Tejarate electronic-taliem-ir

چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم؟

برای اينكه به خواسته های خود برسيد، بايد ابتدا ببينيـد چـه عـواملي شـما را از تـلاش و كوشـش در جهت رسيدن به هدف بازميدارند. كارهايي كه هست تا آخرين لحظه از انجـام آنهـا خـودداري می كنيم( مثلا پرداخت ماليات). علّتش آن است كه پرداخت ماليات، ممكن است حتّي بعداً ما را دچار عواقب دردناك تری سازد اما همين که ۱۴آوريل فرا ميرسد تمام ترديدها تعلّل ها از ميان ميرود، زيرا نظـر مـا
دربارة آنچه كه ماية رنج يا لذّت است عوض ميشود متوجه ميشويم كه انجام ندادن به عمل مراتب دردناكتر از انجام دادن آن است. براي ايجاد تغيير در زندگي، ميتوان از همين نكته استفاده كرد. در آينده به جاي اينكه از خودبپرسید: چگونه ميتـوان از انجام اين كار دردناك خودداري كرد؟ بپرسيد ، اگر اكنون اين كار را نكنم، در آينده به چه قیمتی برايم تمام خواهـد شد؟ نيروي رنج، ميتواند در خدمت شما باشد، به شرط اينكه از آن به صورت صحيح استفاده كنيد. آيا ما نيز صرفاً نوعي حيوان و هستيم همچـون سـگ معـروف <پـاولف > در مقابـل تنبيـه يـا پـاداش، العمـل عكـس نشـان می دهيم؟ البته چنین نیست .يكي از امتيازات بزرگ انسان بودن اين است كه ميتوانيم خودمـان تعيـين کنیم كـه از چـه چيزي رنج يا لذّت ببريم . به عنوان مثال ، کسی که دست اعتصاب به غذا ميزند، رنجي جسماني را تحمـل مـيكنـد و حتی ممكن است از كار خود لذّت ببرد، زيرا اعتقاد دارد كه با جلب توجه جهانيان به هدف ارزشمند خود، نتايج مثبتي به دست مي آورد. همة ما داراي اين حقّ انتخاب هستيم رمز موفّقيت اين است كه ياد بگيريم تا از نيروهـاي رنـج و لـذّت بـه نفـع خود استفاده كنيم. آيا در زندگي شما چيزي وجود دارد به نسبت آن که رنجـي غيـر ضـروري را احسـاس كنيـد؟ آيـا در مقابل آن، صرفاً واكنش نشان می دهيد يا از حقّ انتخاب خود استفاده می كنيد؟ آيا ميتوانيد مركـز توجه خـود را تغييـر دهيد و واقعه ظاهرا دردناكي را به فرصتي لذّتبخش براي يادگيري، رشد يا كمك به ديگران كنيد؟

برای دانلود کتاب بر روی لینک کلیک کنید.


chegone be khodbavary-taliem-ir

آرزوهایمان را چگونه برآورده کنیم

برای برآوردن آرزوهای تان باید در دنیای درون به جست و جو بپردازید

حتما تا به حال پیش آمده که فکر کنیم چقدر خود را می شناسیم؟ چقدر به خود باور داریم؟ برای زندگی خود چه هدفی داریم؟ این سوال ها معمولا برای هر انسانی پیش می آید اما چه کسی به دنبال آن می رود تا خود را پیدا کند؟ می توان گفت یکی از بزرگترین روز زندگی ما انسان ها آن روزی است که بدانیم هدفمان از زندگی چیست آن روزی که خود را شناخته و به دنبال آرزوهای خود با تمام توان حرکت کرده در واقع این شوق و امید به زندگی است که ما را وادار به حرکت می کند در غیر این صورت زندگی برایمان دشوار خواهد شد به طوری که امید برای زندگی از بین می رود و همه چیز را خسته کننده می بینیم.

arezo

این که خود را باور کنیم و پی ببریم که ارزشمند هستیم یک امر ضروری است چون در واقعیت همینطور طور است فقط باید به این خودشناسی رسید.هر انسانی در وجود خود استعداد و ویژگی های خاصی دارد کافی است فقط کمی به درون خود نگاه کنیم.

بیایید علایق و کارهایی که از آن نهایت لذت را می برید پیدا کنید فکر کنید ببینید قبلا چه موفقیت هایی داشته اید در اینجاست که می توانید نقاط قوت خود را دریابید و پی به استعدادهایتان ببرید. فراموش نکنید که افکار مثبت به شما انگیزه و قدرت می دهند پس افکار منفی را دور ریخته و با اعتمادبنفس بالا رو به جلو حرکت کنید در واقع ترس عامل وجود همه ی مشکلات است پس با آن مقابله کنید.

بیشتر بدانید..

sucsses-goal

آیا موفق شدن بدون هدف امکان پذیر است

هدف در روند موفقیت نقش اساسی دارد

واقعیت امر این است که اگر شما قصد مسافرت جهت تفریح به شهری دیگر یا هر مکانی را داشته باشید باید در مرحله اول بدانید به چه مکانی قصد عزیمت راداریدچون اگر ندانید در مسیر سردرگم هستید چون اصلا نمی دانید به کجا خواهید رفت و معلوم هم نیست به آنجایی هم که می رسید جای خوبی است با خیر.

بنابراین در مرحله ی اول موفقیت شما باید هدف خود را مشخص کنید، در واقع هدف به منزله ی همان مقصد در مسافرت است یعنی بسیار مهم است که هدف شما چیست و قصد دارید به کجا برسید و در مرحله ی بعدی مسیر شما است که از کجا به هدفتان می رسید گاهی اوقات در همان مسیر موفقیت که ما مثالی در مورد آن زدیم شما یک مسیر هموار را انتخاب می کنید با شرایط خاص آن مسیر و فرد دیگر مسیر دیگری انتخاب می کند ، بنابراین انتخاب مسیر موفقیت براساس ویژگی و شرایط شما هم حائز اهمیت است.

اینکه بدانیم قصد داریم به کجا برویم خیلی مهم است یعنی اهداف دست یافتنی خودتان را مشخص کنید اهداف دستیافتنی یعنی یه چیزی که فقط رویا پردازی محض نباشد جهت موفقیت شخصی این مقاله هم بررسی بفرمایید.

ghahraman

قهرمان باشید

<موفقیت یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن بدون اینکه شور و اشتیاق خود را از دست بدهیم>

نرسیدن به هدف, ناکام موندن , اینکه عکس آن چیزی که بخواهیم اتفاق بیافتد و به این درک برسیم که این چیزی نبود که می خواستم , تمام این ها معنی شکست می دهند که در تعریف عامیانه یک حس  و تجربه ی ناخوشایندی است . اما خودمان هستیم که با دید و درک خود می توانیم به خود کمک کنیم و بجای غصه خوردن از آن تجربه های زیادی کسب کنیم.

در واقع خیلی جاها شکست خود علل پیروزی بعدی است.اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند. در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی  به این اندازه نمی توانیم درس بگیریم.پس می‌توان از این شکست ها چیزهایی زیادی یاد گرفت.

یکی از بهترین کارهایی که می‌ توانیم بکنیم این است که وقتی اوضاع طبق برنامه‌های ما پیش نمی‌ رود، به همه ماجراهایی که اتفاق افتاده خوب فکر کنیم و تا جایی که می‌تونیم از همه تجربیاتمان درس بگیریم و خودمان را برای موفقیت در آینده آماده کنیم. پس این ما هستیم که تعیین میکنیم بازنده هستیم یا اصلاح کننده.

 

 

بیشتر بدانید…

 

 

Shans-Dobareh-Robert-Kiyosaki.[taliem.ir]

شانس دوباره

چکیده

به استار باکس رفتم تا یکی از دوسـتانم را کـه سـالهـا ملاقـاتش نکرده بودم، ببینم اگرچه از اینکه میخواستم بـا او دوبـاره دیـدار کنم، بسیار خوشحال بودم، اما هنگامی که او را پـشت میـز کـارش دیدم خیلی هیجان زده شدم. از او پرسیدم: چند سال است که در اینجا کار میکنی؟ او همانطور که سفارش مرا میپرسید، لابلاي حـرف هـایش گفـت: حدود پنج ماه. از او پرسیدم: چه اتفاقی افتاده است؟ او با صداي بلند خندید و گفت: پس از اینکه بـازار بـورس در سـال ۲۰۷دچـار رکـورد فراوانـی شـد، مـن نیـز شـغلم را از دسـت داد. بنابراین شغل دیگري را دست و پا کردم، اما بعد از مدت اندکی آن هم به سرنوشت قبلی دچار شد. سرانجام، با بیکاري و خانه نشینی مجبور شدم که براي تأمین مخارج زندگی خانه ام را هـم بفروشـم. تنها هدفم این بود که حداقل زندگیام را به هـر نحـوي ادامـه دهـم. حال هم اینجا هستم تا روزانه چند دلاري در استار باکس به دست آورم و همچنان زندگی را بگذرانم . همین که مشتریان یکی یکی پشت سر می آمدند و سفارش خـود را به دوستم میگفتند، من از او پرسیدم: براي آینـده مـیخـواهی چـه کار کنی؟ او گفت: میخواهم به دانشکده باز گردم. اگـر رشـته تحـصیلی ام را تغییر دهم، مدرك خوبی میگیرم. هم فال است و هم تماشا. پـسرم هم قرار است همراهم باشد و هر دو با هم درس بخـوانیم. او پـسر فوق العاده پرتلاشی است. دوباره از او پرسیدم: لابـد مـیخـواهی وام بگیـري و شـهریه هـاي خودت و پسرت را بپردازي؟ یعنی میخواهی با وام دانشجویی آن هم در این شرایط درس بخوانی؟!؟ او جواب داد: بله، مگر کار دیگري هم از دستم بر مـیآیـد؟ اگرچـه میدانم چندان کار درستی نیست، اما بهتر از این است که ساعتها در استار باکس بمانم و در انتهاي روز با چند دلار ناقابل بـه خانـه بـازگردم. مـن و پـسرم هـر دو قـرار اسـت کـار کنـیم و در کنـار شغلمان درس بخوانیم. ما مجبوریم که ایـن شـرایط را بپـذیریم و براي تغییر زندگیمان، رویه مان را نیز تغییر دهیم. ما بایـد دوبـاره به درس و دانشگاه بازگردیم. همـانطـور کـه باقیمانـده قهـوه ام را خوردم، پول آن را به دوستم پرداختم . وقتی میخواستم براي قهوه خوش طعمشان به او انعام بدهم، بسیار ناراحت شد و قبول نکـرد..

 

ABSTRACT

I went to Star Box to see one of my friends I had not met for many years, although I was very pleased with the fact that I wanted to meet him again, but when I saw him at his desk, I was very excited. I asked him: How many years have you been working here? As he asked for the order, he said, “About five months.” I asked him: what happened? He laughed loudly and said: “After the stock market got a record in 207, I lost my job as well. So I got another job, but after a little while, it got into a fate. Eventually, I was forced to sell my house to work out of work and unemployment. My only goal was to continue my life in any way. I’m here to get some dollars a day at Star Box and I’ll continue to live. As customers went one by one and ordered their friend to tell me, I asked him: What do you want for the future? He said: I want to go back to college. If I change my field of study, I will get a good degree. It is both a horoscope and a watch. My son is supposed to be with me and study both together. She is an incredibly awesome boy. I asked him again: Would you like to borrow and pay for your tuition and your tuition fees? Do you want to study with this student loan? He replied: “Yes, is there anything else that comes up to me?” Although I know it’s not all right, it’s better to stay in the Star Box for hours and get home at the end of the day with a few dollars worthless. Both my son and me are supposed to work together to study alongside our work. We have to accept these conditions and change our way of changing our lives. We have to go back to college and university. As I ate the rest of my coffee, I paid the money to my friend. When I wanted to give him pleasure for their delicious coffee, he was very upset and did not accept.

 

 

Year: 2015

Source : mybook.ir

By : Robert T. Kiosaki

File Information: Persian Language/ 101 Page / size: 1.47 MB

Download

سال : ۱۳۹۴

منبع : mybook.ir

کاری از : رابرت تی کیوساکی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / ۱۰۱ صفحه / حجم : MB 1.47

لینک دانلود