نوشته‌ها

etemad paye pirozi-taliem-ir

اعتماد پایه پیروزی

روزابـت کانتـر مـــیگوید: خــویشــاونـــدان، دانشجویان و همکاران من هر کدام به گوشه ای از امتیازات و اهداف این کتاب اشاره کرده اند. نویسنده در معرفی کتاب آورده است: وظیفه بنیادین رهبران، اعتمادسازی در مسیر رسیدن به پیروزی است. من کارشناس خبره مسایل رهبری، نوآوری، تحول و دگرگونی هستم. داستان ها و درس هایی که در این کتاب آورده ام بر پایه بیش از 300 مصاحبه، دو پژوهش از 2754 نفر، و دیدارهای فراوان از افراد و سازمان های گوناگون در آمریکای شمالی، اروپا، آسیا، استرالیا، آفریقای جنوبی و بخش های دیگری از جهان استوارند.
salamat vaziat mali-taliem-ir

سلامت، وضع مالي، روابط و قانون هدايت

تاکنون شيوه ها، ابزارهـا و درس هـايي را در زمینه تسـلّط بـر نفـس ارائـه كـرده ايـم.اكنـون ميخواهيم از همه اين ها نتيجه بگيريم و حاصلي به دست آوريم. هر يـك از صـفحات اين بخش را که مطالعه می كنيد، در همان حال به جنبه هاي گونـاگون جسـمي، مـالي و ارتباطيِ زندگي توجه و روشي را ابداع كنيد تا بتوانيد هر روز بر اساس بالاترين معيارهاي خود زندگي كنيد. قبلاً ياد گرفته ايد كه چگونه نظام عصبي خود را شرطي كنيد تا با تغيير رفتار، به نتايج دلخواه برسـيد.
klidhaye tosee-taliem-ir

كليدهاي توسعه(هویت و مرجع)

فرق شما با ساير مردم جهان چيست؟ یکی از عوامل مهم كه شما را از ديگران متمايز ميكنـد، تجـارب شماست. هر عملي كه زماني انجام داده ايد، نه تنها در حافظـة آگـاه، بلكـه در نظـام عصـبيتان ثبـت شده است. هر كه چه تاكنون ديده، شنيده، لمس كرده، و چشيده يا بویيده ايد، در بايگاني عظيمـي كه مغز ناميده ميشود شده انباشته است. اين خاطرات آگاه يا ناآگاه را <مرجع> مي ناميم. براي اطمينان از درستي يا نادرسـتي هـر عقيـده اي بـه ايـن تجـارب تكيـه می كنيم، حتی اگر آن عقيده بسیار مهم باشد. (مثلاً اعتقاد به اینکه چه کسی هستيم و چه كارهايي از ما ساخته است).
kelidhaye tosee-taliiem-ir

كليدهاي توسعه

فرق شما با ساير مردم جهان يكي چيست؟ از عوامل مهم كه شما را از ديگران متمايز ميكنـد، تجـارب شماست. هر عملي كه زماني انجام داده ايد، نه تنها در حافظـه آگـاه، بلكـه در نظـام عصـبيتان ثبـت شده است. هر كه چه تاكنون ديده، شنيده، لمس كرده، و چشيده يا بویيده ايد، در بايگاني عظيمـي كه مغز ناميده ميشود شده انباشته است.
ghotbnamaye fardi-taliem-ir

قطب نماي فردي

اگر بخواهيم در زندگي خود به كمال رضايت برسيم، اين كار يك راه بيشتر ندارد: <ابتدا ببينيم چـه چيـزي را بيش از همه ميخواهيم (يعني عالي ترین ارزش ها در نظر ما چيست) و آنگاه تصميم قطعي بگيريم كـه بـر اساس معيارهاي مورد قبول خود زندگي كنيم.>
movafaghiyat-taliem-ir

موفقیت واستفاده از نشانه هاي عمل

شما خود منشا همة عواطف و احساساتتان هستيد. در هر لحظه بخواهيد كه ميتوانيد آنها را ايجاد كنيـد و يا دهيد تغيير . پس چرا ما چنين نمی كنيم؟ بسیاری از ما <بدحال> بودن را طبيعي ميدانيم، اما براي خوشحال بـودن بايد دليلي داشته باشيم اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد. ميتوانيد هم اكنـون تصـميم بگيريـد كه خوشحال باشيد، به اين دلیل ساده که دليل زنده ايد، به اين دليل که چنین می خواهيد. لزومی ندارد كه منتظر چيزي يا كسي باشيد! بهترين راه برخورد با عواطف منفي چيست؟ راه هاي معمولي و بي اثر بسيار است. ميتوانيد عواطف خود را ناديده بگيريد؛ البته آنها از بين نميروند. ميتوانيد آنها را سركوب كنيد، اما دوباره به شكلي ظاهر ميشوند.
niroye sazande-taliem-ir

نيروي سازنده، نيروي نابود كننده

چه عاملي سبب ميشود كه در زندگي خود، راه ها و هدف هاي معینی را انتخاب كنيم؟ اين عامل، اعتقادات ماست؛ اينكه به عقيده توانايي هاي ما چقدر است چه و كارهايي ممكن يا غيـرممكن اسـت. در فرهنـگ مردم هائيتي، پزشك جادوگرِ قبيله، دارای چنان قدرت مرموزي …
Sanat Tejarate electronic-taliem-ir

چگونه به خواسته های واقعی خود برسیم؟

برای اينكه به خواسته های خود برسيد، بايد ابتدا ببينيـد چـه عـواملي شـما را از تـلاش و كوشـش در جهت رسيدن به هدف بازميدارند. كارهايي كه هست تا آخرين لحظه از انجـام آنهـا خـودداري می كنيم( مثلا پرداخت ماليات). علّتش آن است كه پرداخت ماليات، ممك…
chegone be khodbavary-taliem-ir

آرزوهایمان را چگونه برآورده کنیم

برای برآوردن آرزوهای تان باید در دنیای درون به جست و جو بپردازید حتما تا به حال پیش آمده که فکر کنیم چقدر خود را می شناسیم؟ چقدر به خود باور داریم؟ برای زندگی خود چه هدفی داریم؟ این سوال ها معمولا برای هر انسانی پیش می آید اما چه کسی به دنبا…
sucsses-goal

آیا موفق شدن بدون هدف امکان پذیر است

در مرحله ی اول موفقیت شما باید هدف خود را مشخص کنید، در واقع هدف به منزله ی همان مقصد در مسافرت است یعنی بسیار مهم است که هدف شما چیست و قصد دارید به کجا برسید و در مرحله ی بعدی مسیر شما است