نوشته‌ها

mokhaberat seloli-taliem-ir

مخابرات سلولی

به مخابرات زمینی مخابرات سلولی نیز می گویند در این مخابرات یک منطقه ی جغرافیایی مانند شهر تهران را به بخش های مختلفی تقسیم می کنند که به هر بخش یک سلول گفته می شود در هر سلول یک دکل مخابراتی (BTS) وجود دارد. هر کاربر در هر سلولی که باشد در دکل همان سلول سوئیچ می شود و همواره از شش سلول اطراف نیز پشتیبانی می گردد. به این دلیل که وارد هر سلول جدیدی که می شویم سلول جدید خیلی سریع مارا شناسایی می کند زمانی که یک سلول خارج و وارد سلول دیگری می شویم ارتباط از دکل سلول قبلی قطع می شود و با دکل سلول جدید برقرار می گردد به تین عمل در مخابرات (HAND OVER) گفته می شود.
Mobile Application for Guiding Tourist Activities[taliem.ir]

Mobile Application for Guiding Tourist Activities: Tourist Assistant – TAIS

The paper presents category classification of mobile travel applications accessible at the moment for tourists in application stores for most popular mobile operation systems (Android and iOS). The most interesting category is “Travel Guides” that combines “Information Resources” and “Location-Based Services” category. Authors propose application “Tourist assistant – TAIS” that is related to “Travel Guides” category and recommends the tourist attractions around. Information about attractions is extracted from different internet sources.