نوشته‌ها

risk dar proje-taliem-ir

ریسک و کاربرد آن در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک چیست؟

یکی از شاخه های جدید علم مدیریت, مدیریت ریسک است. تلاشی که برای اداره کردن و تغییرات در پروژه و محیط در حال دگرگونی است مدیریت ریسک می گویند که یطور اصولی خطراتی که برای پروژه ممکن است اتفاق بیافتد را شناسایی می کند تا از وقوع آن جلوگیری شود. این علم در بخش های مختلفی کاربرد دارد که صنعت ساخت و ساز یکی از مهم ترین آنهاست و بخشی از مدیریت و برنامه ریزی به حساب می آید.

انواع ریسک :

۱) ریسک مالی

۲) ریسک زیست محیطی

۳) ریسک اقتصادی-اجتماعی

۴) زیسک سیاسی اجتماعی

۵) ریسک ساخت و ساز

در واقع مدیریت ریسک یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت به حداقل رساندن هر ریسک در پروژه است. امروزه هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد که شناسایی آن ها کمک بسیاری به روند رو به جلو رفتن پروژه دارد ریسک در پروژه های عمرانی بسیار کاربرد دارد یک پدیده غیر قطعی که ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر پروژه بگذارد بنابراین لازم است با دقت زیاد و توجه به تمام جزئیات همه ی احتمالات شناسایی شوند تا جلوی هر اتفاق منفی گرفته شود.

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

 

 

 

modiriyat risk-taliem-ir

پروژه های عمرانی و مدیریت ریسک

ریسک پذیری در پروژه های عمرانی

پدیدهای غیر قطعی یا شرایطی با اثر مثبت یا منفی بر شرایط پروژه را ریسک تعریف می کنند. یکی از خطرناک ترین و ریسک پذیرترین صنایع از نظر تلفات کار و آسیب دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران صنعت ساخت و ساز می باشند. تصمیم گیری بر اساس حدسیات برآوردها و پیش بینی های حوادث آینده ، همراه با ریسک است .در مدیریت ریسک، انواع ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های ساخت‌ و ساز اعم از ریسک مالی، ریسک زیست‌ محیطی و ریسک‌های اقتصادی- اجتماعی موردبررسی قرار می‌گیرند. تصمیم گیری بر اساس حدسیات برآوردها و پیش بینی های حوادث آینده ، همراه با ریسک است . بنابراین برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها به یکی از نقشهای حیاتی در مدیریت عملیات تبدیل شده است.

فرآیند شناسایی ریسک و جمع آوری اطلاعات به منظور شناسایی ریسک از روش مصاحبه تشریح میگردد. سپس فرآیند تحلیل ریسک و کمی نمودن اثر ریسک ها بیان میشود. در انتها نیز پاسخ به ریسک و روش های آن آورده شده است .مدیران با استفاده از تجربیات خود درصد‌ی از هزینه و زمان را برای ریسك و فرصت در نظر می‌گرفتند اما امروزه روش‌هایی جهت بررسی دقیق‌تر موارد ناشناخته وجود دارد.

modiriyat risk-taliem1-ir

 

 یك پیمانكار از سه وجه عمده می‌تواند در یك پروژه موفق باشد :

۱) با حصول سود مالی از انجام كار كه یك عامل كوتاه مدت‌، اما بسیار مهم است، سود برد.

۲) با كسب اعتبار برای خود كه به نسبت عامل بالا، بلند مد‌تتر است پیشرفت نماید.

۳) با اندوختن تجربه‌، سطح دانش كاركنان خود را بالا ببرد.

 

بیشتر بدانید..

 

 

modiriyat risk-online-taliem.ir

کاربرد مدیریت ریسک در نرم افزار

مدیریت ریسک چه کاربردی در توسعه نرم افزارها دارد؟

در حال حاضر کلیه فعالیت های شخصی روزانه و کسب و کارهای متفاوت تحت تاثیر استفاده از نرم افزار های گوناگون میباشد. با پیشرفت تکنولوژی و در گذر زمان نرم افزار به صورت گسترده به نیاز و ضرورت در جامعه تبدیل شده است.  مدیریتی که همواره بدون نظر گرفتن روش و توسعه مورد توجه محققان بوده و یکی از مهم ترین جنبه مدیریت های پروژه در پروژه های نرم افزاری بوده مدیریت ریسک است.

تحلیل و مدیریت ریسک مجموعه ای از گام هاست که به یک تیم نرم افزاری کمک میکند تا بتواند در طی فرآیند توسعه، عدم قطعیت را درک کرده و آن را مدیریت نماید. باید برای کاهش تاثیر منفی هر چیزی که ممکن است دچار مشکل گردد، طرحی را از قبل آماده کرد. به چنین طرحی طرح تسکین، پایش و مدیریت ریسک (RMMM) گفته میشود.

با توجه به رشد روز افزون نرم افزار ها، شرکت ها و سازمان های تولید کننده نرم افزار بیش از گذشته به توسعه نرم افزار های مختلف شخصی و سفارشی مشغول هستند. در این مقاله به بررسی برخی راهکارهای مدیریت ریسک در پروژه های توسعه چابک مبتنی بر متدهای XPو اسکرام میپردازیم.

 

بیشتر بدانید…

 

 

استفاده هم زمان از مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و تاثیر[taliem.ir]

استفاده هم زمان از مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی و تاثیر آن بر زمان بهره برداری مطالعه موردی پروژه مهار سیلاب

چکیده

مدیریت ارزش یک روش سازمان یافته براي دستیابی به ارزش موردنظر کارفرما است ومیزان کسب اهداف و خواسته ها با ایجاد رضایت مشخصی از اهداف پروژه و چگونگی رسیدن به آنها می باشد.درحالیکه مدیریت ریسک درباره ارزیابی و انتخاب استراتژي ها براي حفظ عدم اطمینان ها و ریسک هاي پروژه درسطح رواداري هایی براي کارفرما و سهامداران آن است که بازگشت سرمایه ایجادشده را بیشینه کند. ترکیب ارزش وریسک درساخت، یک ابزار جامع براي کمک به کارفرمایان ومتخصصان پروژه است تامدیریت ارزش،مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در جریان، مفهوم ابتدایی پروژه پیشنهادي را به نتایج موفقیت آمیزي برساند. همچنین بکارگیري مدیریت ریسک در مراحل کارگاه مهندسی ارزش از فعالیت هاي پیش کارگاه،تحلیل کارکرد، توفان فکري تا مراحل پس کارگاه بتواند جهت کاهش ریسکها و افزایش ارزش پروژه مفیدو موثر واقع شود ترکیب ارزش وریسک نشان دهنده این است که کارفرمایان بتوانند مدیریت ریسک ها و عدم  اطمینان هاي پروژه را براي کسب ارزش افزوده در پروژه قابل استفاده کنند تادرزمان و هزینه صرفه جویی گردد یعنی  اي هیچگونه ابهام و برگشتی به قبل در طول پروژه باقی نگذارند،در عین حال ازهزینه هاي غیر ضروري نیزبکاهند. در این تحقیق به بررسی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک پرداخته شده، پس از شناسایی قابلیتها و ضعف هاي دو تکنیک مدیریتی،ضرورت هاي تلفیق آنها بررسی شده و روش جدیدي براي تحلیل موازي ارزش و ریسک در کارگاه ارزش پروژه موردي خور غربیبوسیله محاسبه شاخص ریسک،شاخص ارزش و ترکیب این پارامترها درقالب شاخص ارزش  اصلاحی نشان داده شده است.تعدادي مطالعه موردي نیز دراین زمینه معرفی شده است.

مقدمه

این مطالعات با هدف استفاده از پتانسیل هاي بهبود در طرح کنترل، مهار و هدایت سیلاب در منطقه خورغربی بندري  شهید رجایی صورت پذیرفته گرفت. بدین منظور کارگروه مطالعات مهندسی ارزش سازمان بنادر و دریانوردي و شرکت آبراه سازه شرق مشاور و شرکت مهندسی سامان گستر شریف مشاور ارزش پروژه عهده دار این امر گردیدند. برنامه کار مطالعه مهندسی ارزش خورغربی، بر مبناي یک فرآیند سیستماتیک و یک چارچوب کار جهت انجام تمام فعالیت هاي ضروري مطالعه ارزش تعریف شده است. اجراي دقیق این برنامه موجب دستیابی به پرارزشترین گزینه خواهد شد. سپس با استفاده از مطالعات ارزش به آنالیز مدیریت ریسک طرح و نیز تلفیق آن در فاز ارزیابی و توسعه مهندسی ارزش پرداخته شد.

ABSTRACT

Value management is an organized method for achieving the desired value of the employer, and is to achieve goals and desires by providing a certain degree of satisfaction with the objectives of the project and how to achieve them. While risk management is about the assessment and selection of strategies to maintain uncertainty and risk The project is at the level of tolerance for the employer and its shareholders to maximize the return on capital generated. Combining the value and value of the project, a comprehensive tool for helping employers and project professionals, achieving value, value engineering and risk management in the process, will deliver the initial concept of the proposed project to successful outcomes. Also, the use of risk management in the stages of the workshop of value engineering from workshop activities, performance analysis, storm to post-workshop steps can be useful to reduce the risks and increase the value of the project. The combination of value and risk means that employers can manage risks and Lack of Project assurances can be used to create added value in the project, saving costs and costs, ie, leaving no ambiguity and returning to the project during the project, while also offsetting unnecessary costs. In this research, we examine the value engineering and risk management, after identifying the capabilities and weaknesses of the two management techniques, the necessities of their integration were investigated and a new method for parallel analysis of value and risk in the workshop of the value of the case project of the “West Coast” was calculated by calculating Risk index, value index and combination of these parameters are shown as a corrective value index. A number of case studies have been introduced in this regard.

INTRODUCTION

These studies have been carried out with the aim of using the potential for improvement in the control, containment and flood control plan in the Khorrabiri region of Shahid Rajaee port. To this end, the task force of the Engineering Studies Organization of the Ports and Maritime Organization and the Water Supply Company of Sazeh-e Ost Consulting and Saman Gostar Sharif Engineering Co. are responsible for the value of the project. The curriculum engineering work program is defined on the basis of a systematic process and a working framework for all necessary activities of value study. The precise execution of this program will bring you the most valuable option. Then, using value studies, the risk management analysis of the project and its integration into the assessment and development phase of the value were considered.

Year: 2017

Publisher : National Conference on Civil Engineering and Architecture

By : Abbas Akbarpour, Alireza Sealali, Hossein Kazem, Hassan Ronaghi

File Information: Persian Language/ 8 Page / size: 271 KB

Download

سال : ۱۳۹۶

ناشر : کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری

کاری از : عباس اکبرپور ,علیرضا نهالی ,حسین کاظم ,حسن رونقی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / ۸ صفحه / حجم : KB 271

آموزش دانلود

اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور[taliem.ir]

اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور

چکیده

بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق میدهد. با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن مقیاس فعالیت، نیاز به تامین سرمایه برای تولید افزایش یافت. یکی از مواردی که بر تصمیم سرمایه گذاران در بورس اثر میگذارند تفاوت بین پیش بینی و واقعیت بازدهی سهام و درواقع ریسک سرمایه گذاری است. افزایش بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده در شرکت ها و سازمان ها و تلاش برای بالا بردن فرآوری سرمایه های ملی از مهمترین اهداف اقتصادی- مدیریتی کشوردر سطح خردو کلان محسوب می شود براین اساس، تجزیه و تحلیل کارآمد صورت های مالی می تواند زمینه لازم را برای شناسایی مشکلات پیش روی شرکت ها ایجاد کند و راهگشای بسیاری ازتصمیم گیری ها و آینده نگری ها باشد. از اینرو، در این مطالعه به بررسی تاثیر برخی عوامل کلان اقتصادی و نیز شاخص ها و عوامل درون بانکی، بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان مهمترین معیار ارزیابی کیفیت مدیریت ریسک در بانک های کشور پرداخته میشود. برای این منظور از الگوی داده های پانل برای ۱۵ بانک خصوصی و دولتی طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۸۰ استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیرمثبت نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی وتاثیرمنفی میزان ریسک اعتباری برنسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی است. از میان متغیرهای کلان اقتصادی نیز، نرخ تورم دارای اثرمنفی برنسبت کفایت سرمایه بوده و از سوی دیگر، رابطه مثبت نرخ رشد اقتصادی با نسبت یاد شده، بیانگر عملکرد موافق چرخه ای کارایی مدیریت ریسک در بانک های ایران می باشد.

مقدمه

هدف مدیریت مالی  افزایش ارزش شرکت است , از آنجایی که ارزش شرکت در قیمت سهام متبلور میباشد میتوان گفت هدف مدیریت مالی افزایش ثروت سهامداران میباشد.صورت های مالی بیانگراطلاعات مالی یک موسسه می باشد.صورت های مالی عبارتند از ترازنامه ,صورت حساب سود و زیان ,گزارش جریان نقد,و گزارش سود و زیان جامع .بودجه بندی شرکت ها در راستای برنامه ریزی انجام میشود.بودجه یک شرکت عبارت است از پیش بینی کلیه  عملیات مالی یک شرکت در سال آینده.

ABSTRACT

The stock exchange pushes the financial resources of society to fulfill the goals of economic development. With the separation of the identity of the business unit from the identity of its owners and the expansion of the scale of activity, the need to raise capital for production has increased. One of the things that affects investors’ decision on the stock exchange is the difference between the forecast and the reality of stock returns and, in fact, the investment risk. Increasing the returns on investments made in companies and organizations and trying to increase the processing of national capital is one of the most important economic-managerial goals at the macro level. Based on this, efficient analysis of financial statements can be a prerequisite To identify problems facing companies and to pave the way for many decisions and foresight. Therefore, in this study, the effect of some macroeconomic factors as well as indicators and internal factors on the capital adequacy ratio as the most important criterion for assessing the quality of risk management in the country’s banks is discussed. For this purpose, panel data model was used for 15 private and public banks during the period 1388-1388. The results indicate the effect of liquidity ratios, profitability and operational efficiency, and the negative impact of credit risk on the adequacy of capital as an indicator of the efficiency of banking risk management. Among macroeconomic variables, the inflation rate has a significant effect on the adequacy of capital and, on the other hand, the positive relationship of the economic growth rate with the above ratio reflects the consistent performance of the risk management efficiency in Iranian banks.

INTRODUCTION

The purpose of financial management is to increase the value of a company. Since the value of the company is crystallized in the stock price, it can be said that the purpose of financial management is to increase the shareholder’s wealth. Financial statements are financially an integral part of an institution. Financial statements include balance sheet, profit and loss account , Cash flow report, and comprehensive profit and loss reports. The company’s budgeting is in the process of planning. The company’s budget is to predict all of the company’s financial operations in the coming year.

Year: ۲۰۱۶

Publisher : Fifth International Conference on Economics, Management, Accounting with a Value-creating Approach

By : Morteza Karamian, Seyyed Hamed Feiz Javadian

File Information: Persian Language/ 6Page / size: 427 KB

Download

سال : ۱۳۹۵

ناشر : پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی

کاری از : مرتضی کرمیان ,سید حامد فیض جوادیان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / ۶ صفحه / حجم : KB 427

لینک دانلود