نوشته‌ها

mokhaberat seloli-taliem-ir

مخابرات سلولی

به مخابرات زمینی مخابرات سلولی نیز می گویند در این مخابرات یک منطقه ی جغرافیایی مانند شهر تهران را به بخش های مختلفی تقسیم می کنند که به هر بخش یک سلول گفته می شود در هر سلول یک دکل مخابراتی (BTS) وجود دارد. هر کاربر در هر سلولی که باشد در دکل همان سلول سوئیچ می شود و همواره از شش سلول اطراف نیز پشتیبانی می گردد. به این دلیل که وارد هر سلول جدیدی که می شویم سلول جدید خیلی سریع مارا شناسایی می کند زمانی که یک سلول خارج و وارد سلول دیگری می شویم ارتباط از دکل سلول قبلی قطع می شود و با دکل سلول جدید برقرار می گردد به تین عمل در مخابرات (HAND OVER) گفته می شود.