نوشته‌ها

majazisazi-taliem-ir

مجازي سازي سيستم هاي ذخيره سازي داده

تكنولوژي نرم افزاري و سخت افزاري كه باعث ميشود تا جزئيات ذخيره سازي از قبيل محل ذخيره سازي و يا تكنولوژي بكار رفته در سيستم ذخيره سازي داده ها از كاربردها مخفي بماند. اين تكنولوژي اجازه ميدهد تا تعداد زيادي سيستم يك واحد ذخيره سازي را بين خود اصطلاحات share نكنند بدون اينكه هر يك از ديگران اطلاعاتي داشته باشد. اين تكنولوژي همچنين اجازه ميدهد تا از يك بسته در حال اجرا اصطلاحا snapshotگرفته شود تا بتوان از اين سيستم يك نسخه پشتيبان تهيه كرد بدون اينكه براي كاربردهاي و تراكنش هاي در حال اجرا مشكل و مراقب ايجاد شود. مجازي سازي سيستم ذخيره سازي اغلب توسط سرورهاي ذخيره سازي پشتيباني ميشود. كلاينتها و سرورها نيازي ندارند بدانند فايل هايي كه در حال پردازش آنها هستند در كجا ذخيره شدهاند. چنين هم نيازي هم ندارند تا بدانند چه نوع از ذخيرهسازها، داده ها و كاربردها را ذخيره كردهاند. مثلا دستگاه هاي ذخيره سازي ميتوانند ديسك سخت باشند يا SSDو يا هر تكنولوژي ديگر. مجازي سازي ذخيره سازي يك ديد مصنوعي از شبكه ذخيره سازي ايجاد ميكند كه جزئيات شبكه فيزيكي را از كلاينتها و سرورها مخفي ميكند .

اين سيستم توابع زير را فراهم ميكند:

 • ايجاد سيستم فايل توزيع شده
  سيستم ذخيرهسازي راه دور طوري ساخته شده كه از ديد كلاينت به نظر برسد وسيله ذخيره ساز مستقيما به كامپيوتر متصل است.
 • ايجاد درايوهاي با اندازه غيرواقعي و دلخواه
  در اين سيستم ميتوان چندين ابزار ذخيره سازي را به يكديگر متصل كرده تا از ديد خارجي طوري به نظر برسد كه يك واحد ذخيره سازي است.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.majazi sazi-taliem-ir

مجازي سازي با VMWare vSphere 5

مجازي سازي روشي براي دور نگه داشتن كاربردها و مولفه هاي زيرين آنها از سخت افزاري كه آنها را اجرا و پشتيباني ميكند و همچنين تكنولوژي است كه يك ديد منطقي و مجازي از منابع موجود ارائه ميكند. اين ديد مجازي ممكن است تفاوت بسيار زيادي با ديد فيزيكي واقعي داشته باشد. براي مجازي سازي ميتوان اهداف زير را برشمرد:

 • سطح بالاتري از كارايي
 • قابليت توسعه پذيري
 • توانايي دسترسي مستمر
 • قابليت اطمينان بالاتر
 • مديريت آسان تر
 • امنيت بيشتر
  قبل از ادامه بحث ذكر يك نكته ضروري بنظر ميرسد و آن اينكه در اين نوشته و بسياري از كتب با موضوع مجازيسازي اصطلاحات زيادي ديده ميشود كه هركدام تعريفهاي متفاوتي از اين اصطلاحات ارائه ميدهند؛ وبه نظر ميرسد دليل اين امر تعاريف متفاوتي هستند كه شركتهاي مختلف با توجه به محصولات خود از تكنولوژيها ارائه ميدهند. بيشتر مطالب و تعريفها و اصطلاحات موجود در اين نوشته OREILLY از انتشاراتDan Kusnetzky نوشتهvirtualization managers guide بر گرفته از كتاب است كه بنظر ميتواند مرجع مناسبي باشد. اين را گفتم تا اگر در كتب مختلف با تعاريفي متفاوت و حتي تقسيم بنديهاي مختلف از تكنولوژيهاي متفاوت مجازيسازي مواجه شديد، دچار سردرگمي و ابهام نشويد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.