نوشته‌ها

majazisazi-taliem-ir

مجازي سازي سيستم هاي ذخيره سازي داده

تكنولوژي نرم افزاري و سخت افزاري كه باعث ميشود تا جزئيات ذخيره سازي از قبيل محل ذخيره سازي و يا تكنولوژي بكار رفته در سيستم ذخيره سازي داده ها از كاربردها مخفي بماند. اين تكنولوژي اجازه ميدهد تا تعداد زيادي سيستم يك واحد ذخيره سازي را بين خود…
majazi sazi-taliem-ir

مجازي سازي با VMWare vSphere 5

مجازي سازي روشي براي دور نگه داشتن كاربردها و مولفه هاي زيرين آنها از سخت افزاري كه آنها را اجرا و پشتيباني ميكند و همچنين تكنولوژي است كه يك ديد منطقي و مجازي از منابع موجود ارائه ميكند. اين ديد مجازي ممكن است تفاوت بسيار زيادي با ديد فيزيكي و…