بایگانی برچسب برای: سازمانی

ahamiyat angizesh-taliem-ir

اهمیت انگیزش در کارکنان

یکی از موارد کلیدی که در زندگی انسان تاثیر بسزایی دارد مربوط به انگیزه می شود. انگیزه نیرویی است که میتواند انسان را به سوی هدفش سوق دهد در واقع به رفتار فرد نیرو دهد حتی بعضی اوقات به نیازها، خواسته ها،تمایلات، یا قوای درونی افراد هم تعبیر می شود.
monshigary-taliem-ir

منشی گری مدرن

منشی در لغت به معنای ایجاد کننده و ابداع کننده است. به شخصی گفته می شود که توسط شخص یا سازمانی استخدام گردد. در همه ی سازمان ها و شرکت ها یک مدیر وجود دارد و پس از آن یک منشی از این موضوع می توان نتیجه گرفت شغل منشی گری جز لاینفک هر سازمان و شرکتی است. اگر منشی در کنار رئیس خود بتواند به مشتری ها کمک کند ، یک منشی خوب است. یک فرد برای منشی شدن ، تحصیلات پایه ای و مهارت های خاصی را فرا میگیرد. اما هر چه که میگذرد او در حین کار ، مهارت ها و توانایی هایش را توسعه و بهبود میدهد تا این که به یک منشی حرفه ای تبدیل میشود.
Chegune-Chon-Yek-Modir-Ali-Beyandishim-Debra-A-Benton..[taliem.ir]

چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم

دستيابي به بالاترين مقام سازماني كه در آن مشغول به كار هستيد، به سان دستيابي بـه قلـه يـك كـوه بلنـد و استوار است. اگر تصميم گرفتهايد به قله اين كوه برسيد بايد خودتان را براي يك كوهنـودري واقعـي آمـاده كنيـد. بدين منظور گام مهمي كه بايد برداريد اين است كه بالاترين مقام سازمان يعنـي مـدير عـالي را درك كنيـد. درك كردن مدير عالي سازمان گام مهمي را براي صعود به اين قله بلند و دشوار است. مزاياي بسياري نيـز دارد از جملـه اينكه خطر اخراج شدن را از شما دور ميكند و باعث ميشود با سرعت بيشتري ترفيع بگيريد و خودتان را بـراي بـه عهده گرفتن رهبري آماده نماييد. افزون بر آن درك كردن مدير عالي صعود به قله سازمان را برايتان نشاط آورتر و لذت بخش تر ميكند. در فصول مختلف اين كتاب جنبه هاي گوناگون موضوع "چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم" تشريح ميگردد.