سبد خرید

ریسک و کاربرد آن در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک چیست؟
یکی از شاخه های جدید علم مدیریت, مدیریت ریسک است. تلاشی که برای اداره کردن و تغییرات در پروژه و محیط در حال دگرگونی است مدیریت ریسک می گویند که یطور اصولی خطراتی که برای پروژه ممکن است اتفاق بیافتد را شناسایی می کند تا از وقوع آن جلوگیری شود. این علم در بخش های مختلفی کاربرد دارد که صنعت ساخت و ساز یکی از مهم ترین آنهاست و بخشی از مدیریت و برنامه ریزی به حساب می آید.

انواع ریسک :
1) ریسک مالی

2) ریسک زیست محیطی

3) ریسک اقتصادی-اجتماعی

4) زیسک سیاسی اجتماعی

5) ریسک ساخت و ساز

در واقع مدیریت ریسک یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت به حداقل رساندن هر ریسک در پروژه است. امروزه هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد که شناسایی آن ها کمک بسیاری به روند رو به جلو رفتن پروژه دارد ریسک در پروژه های عمرانی بسیار کاربرد دارد یک پدیده غیر قطعی که ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر پروژه بگذارد بنابراین لازم است با دقت زیاد و توجه به تمام جزئیات همه ی احتمالات شناسایی شوند تا جلوی هر اتفاق منفی گرفته شود.

دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

تصــور کنیــد کــه بــرای خریــد شــیر، بــه ســوپرمارکت ســر کوچه تــان رفته ایـد، درب یخچـال مغـازه را بـاز کـرده و میبینیـد کـه شـیرهای موجـود شـامل نام هـای دامـداران، چوپـان و چنـد نـام دیگـر اسـت. مـن بـه شـخصه اگـر نسـبت به نـام تجـاری خاصـی تعصب نداشـته باشـم، ترجیـح میدهـم بطـری شـیر مـورد نیـازم را از ایـن دو برند(دامـداران، چوپان) تهیـه نمایم. هـر چنـد کـه رقابـت در ایـن دسـته بسـیار سـنگین و نزدیـک بـه هـم اســت، امــا ایــن نامهــای تجــاری کــه ذکــر نمودم(چوپــان و دامــداران) بــه لبنیـات بسـیار نزدیـک هسـتند و بـه همیـن دلیـل از لحاظ نـام تجـاری، یک برتـری نسـبی بـرای مشـتری ایجـاد مینماینـد. چوپــان و دامــداران، دو نمونــه از نام هــای تجــاریای هســتند کــه بــا محصولاتشـان بـه شـدت مرتبـط هسـتند. البتـه حتما عوامـل دیگـری هم در خریـد شـیر نقـش دارنـد، امـا در اولیـن گام، نـام تجـاری مرتبـط بـا محصول، کمــک شــایانی بــه انتخــاب آن توســط مشــتری میکنــد. لازم بـه ذکـر اسـت: نام هـای تجاری،کالـه، پـگاه، میهـن، پـاک و….هـم در ایـن بـازار پـر از رقابـت وجـود دارنـد کـه هـر کـدام جایگاهـی بـرای خـود کسـب نموده انـد، چـون برخـی از آنهـا سـابقه بسـیار بیشـتری در بـازار دارنـد.
نام هــای تجــاری دامــداران و چوپــان ارتبــاط زیــادی بــا اصــل موضــوع دارنـد و همیـن مـورد کمـک زیـادی بـه معـروف شـدن آنهـا در زمانـی کوتاه نمـوده اسـت. چوپـان و دامـداران در قیـف بـالای ماشیننامسـازی مـا، تـا زمانـی کـه در عرصـه لبنیـات و فرآورده هـای گوشـتی فعالیـت نماینـد بـا شـک نام هـای زرنـگ محسـوب میشـوند ز دیگـر نامهـای تجـاری مرتبـط بـا محصـول و ظاهـر کـه میتـوان نـام بـرد، نـام تجـاری پفـک نمکـی اسـت. نـام اصلـی ایـن محصـول (چیزدودلـز یـا سـرو صداکننـده پنیـری)!! بـوده و در دهـه 50میـادی در آمریـکا توسـط یـک مهاجـر تـرک بـه نـام مـوری یوهایـی ابـداع شـده اسـت. همچنیـن بـر خاف تصـور عامـه، این محصـول از بلغـور ذرت و پنیـر سـاخته شـده و نـه از مـواد نفتـی!! شــرکت مینــو در اواخــر دهــه 40شمســی، ایــن محصــول نمکانــدود را تولیـد کـرده و بـا هوشـمندی تمـام ایـن نـام تجـاری را سـاخته اسـت .

درحال بارگذاری ...