نوشته‌ها

risk dar proje-taliem-ir

ریسک و کاربرد آن در پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک چیست؟

یکی از شاخه های جدید علم مدیریت, مدیریت ریسک است. تلاشی که برای اداره کردن و تغییرات در پروژه و محیط در حال دگرگونی است مدیریت ریسک می گویند که یطور اصولی خطراتی که برای پروژه ممکن است اتفاق بیافتد را شناسایی می کند تا از وقوع آن جلوگیری شود. این علم در بخش های مختلفی کاربرد دارد که صنعت ساخت و ساز یکی از مهم ترین آنهاست و بخشی از مدیریت و برنامه ریزی به حساب می آید.

انواع ریسک :

۱) ریسک مالی

۲) ریسک زیست محیطی

۳) ریسک اقتصادی-اجتماعی

۴) زیسک سیاسی اجتماعی

۵) ریسک ساخت و ساز

در واقع مدیریت ریسک یکی از اقدامات پیشگیرانه جهت به حداقل رساندن هر ریسک در پروژه است. امروزه هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد که شناسایی آن ها کمک بسیاری به روند رو به جلو رفتن پروژه دارد ریسک در پروژه های عمرانی بسیار کاربرد دارد یک پدیده غیر قطعی که ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر پروژه بگذارد بنابراین لازم است با دقت زیاد و توجه به تمام جزئیات همه ی احتمالات شناسایی شوند تا جلوی هر اتفاق منفی گرفته شود.

برای دانلود این مقاله کلیک کنید.

 

 

 

Namhaye-Tejari.[taliem.ir]

دستورالعمل ساخت یک نام تجاری قدرتمند

چکیده

 تصــور کنیــد کــه بــرای خریــد شــیر، بــه ســوپرمارکت ســر کوچه تــان رفته ایـد، درب یخچـال مغـازه را بـاز کـرده و میبینیـد کـه شـیرهای موجـود شـامل نام هـای دامـداران، چوپـان و چنـد نـام دیگـر اسـت. مـن بـه شـخصه اگـر نسـبت به نـام تجـاری خاصـی تعصب نداشـته باشـم، ترجیـح میدهـم بطـری شـیر مـورد نیـازم را از ایـن دو  برند(دامـداران، چوپان) تهیـه نمایم. هـر چنـد کـه رقابـت در ایـن دسـته بسـیار سـنگین و نزدیـک بـه هـم اســت، امــا ایــن نامهــای تجــاری کــه ذکــر نمودم(چوپــان و دامــداران) بــه لبنیـات بسـیار نزدیـک هسـتند و بـه همیـن دلیـل از لحاظ نـام تجـاری، یک برتـری نسـبی بـرای مشـتری ایجـاد مینماینـد. چوپــان و دامــداران، دو نمونــه از نام هــای تجــاریای هســتند کــه بــا محصولاتشـان بـه شـدت مرتبـط هسـتند. البتـه حتما عوامـل دیگـری هم در خریـد شـیر نقـش دارنـد، امـا در اولیـن گام، نـام تجـاری مرتبـط بـا محصول، کمــک شــایانی بــه انتخــاب آن توســط مشــتری میکنــد. لازم بـه ذکـر اسـت: نام هـای تجاری،کالـه، پـگاه، میهـن، پـاک و….هـم در ایـن بـازار پـر از رقابـت وجـود دارنـد کـه هـر کـدام جایگاهـی بـرای خـود کسـب نموده انـد، چـون برخـی از آنهـا سـابقه بسـیار بیشـتری در بـازار دارنـد. نام هــای تجــاری دامــداران و چوپــان ارتبــاط زیــادی بــا اصــل موضــوع دارنـد و همیـن مـورد کمـک زیـادی بـه معـروف شـدن آنهـا در زمانـی کوتاه نمـوده اسـت. چوپـان و دامـداران در قیـف بـالای ماشین نام سـازی مـا، تـا زمانـی کـه در عرصـه لبنیـات و فرآورده هـای گوشـتی فعالیـت نماینـد بـا شـک نام هـای زرنـگ محسـوب میشـوند ز دیگـر نامهـای تجـاری مرتبـط بـا محصـول و ظاهـر کـه میتـوان نـام بـرد، نـام تجـاری پفـک نمکـی اسـت. نـام اصلـی ایـن محصـول (چیزدودلـز یـا سـرو صداکننـده پنیـری)!! بـوده و در دهـه ۵۰میـادی در آمریـکا توسـط یـک مهاجـر تـرک بـه نـام مـوری یوهایـی ابـداع شـده اسـت. همچنیـن بـر خاف تصـور عامـه، این محصـول از بلغـور ذرت و پنیـر سـاخته شـده و نـه از مـواد نفتـی!! شــرکت مینــو در اواخــر دهــه ۴۰شمســی، ایــن محصــول نمکانــدود را تولیـد کـرده و بـا هوشـمندی تمـام ایـن نـام تجـاری را سـاخته اسـت .

ABSTRACT

Imagine going to the supermarket in the street to buy milk, open the refrigerator door and see that the lions include the names of herders, shepherds and several other names. Personally, if I’m not biased towards a particular brand, I prefer to buy the milk bottle from these two brands (shepherds, shepherds). Although the competition in this category is very heavy and close, but the trademarks mentioned (shepherds and cattle breeders) are very close to dairy products, and because of that, they make a relative advantage to the customer in terms of brand. Shepherds and herders are two examples of brand names that are highly related to their products. Of course, there are other factors involved in the purchase of milk, but in the first step, the brand-related product will help you choose it by the customer. It’s worth mentioning: Brand names, Kaleh, Pegah, Homeland, Pak and …. There are also rivals in this market, each of which has got a place because some of them have much more market experience. . The brands of shepherds and shepherds have a lot to do with the subject, and this has helped a lot to be known at a time. Shepherds and cattle breeders in the top of our plant’s craft, as long as they are active in dairy and meat products, are considered to be cunning names. Other brand names related to the product and appearance, which can be mentioned, are bristle brandy. The original name of this product (cheesecloth or cheesecake) !! And was invented in the United States by a Turkish migrant in the 1950s called Mori Yugi. Also, the popularity of the product is made of corn grits and cheese and not of petroleum !! Minoo Company in the late 40’s, produced the product and brandiously crafted the brand.

Year: ۲۰۱۷

Publisher: Speakers

By : Ehsan Mehdi Nejad

File Information: persian Language/ 64 Page / size: 347 KB

Download

سال : ۱۳۹۶

ناشر : سخنوران

کاری از : احسان مهدی نژاد

اطلاعات فایل : زبان فارسی / ۶۴ صفحه / حجم : KB 347

لینک دانلود