نوشته‌ها

rahaye darman afsordeghi-taliem.ir

روشهای درمان افسردگی

(کسی که بر ترس غلبه نکند اولین درس زندگی را نیاموخته است. امرسون). فراموش نکنید و به او هم متذکر شوید که: صبـح بـرای همـه یکـی اسـت. آدم خـوش بیـن شـخصی اسـت کـه صبـح از خـواب بـر مـی خیـزد و بـه سـوی پنجـره مـی رود مـی گویـد صبـح بخیـر پـروردگارا! و در مقابـل آدم بدبیـن کسـی اسـت کـه پـای پنجـره مـی رود و مـی گویـد خـدای مـن بـاز هـم صبح شــد. حــق انتخــاب بــا توســت. صبــح بــرای همــه یکی اســت.