بایگانی برچسب برای: روانشناسی

etemadvarzi ba shetab-taliem-ir

اعتمادورزی، باشتاب

دکتر کاوی پدر نویسنده ی این کتاب، که خود نیز از آموزگاران برجسته روانشناسی اجتماعی، مدیریت و اخلاق است و مجله پرآوازه تایم، وی را یکی از بیست و پنج تن اندیشمندان اثرگذار آمریکایی در دوره ما معرفی کرده است، میگوید:ِ فراموش نکنید که استیفن همان پسر 7سالهای است که در کتاب «هفت عادت مردمان کارامد» به عنوان قهرمان روند «سبزوپاکیزه» معرفی کرده ام. در خلال کتاب، خودش این داستان را به شیرینی شرح خواهد داد. ُ کتاب الگو و مدلی از اعتماد ارایه میکند که ژرف، کاربردی، و فراگیر میباشد و شما را با رهیافت «5 موج اعتمادورزی» با ویژگی نگاه از درون به بیرون، آشنا میکند.
ghodrat mosbatandishi-taliem-ir

قدرت مثبت اندیشی در کسب وکار

آیا همه ی آنچه برای موفقیت در کسب وکار لازم است را دارید؟ هنگامی که مسئله ی عملکرد مطرح میشود ما سعی میکنیم بدترین منتقدان خود باشیم و غالبا مشکل است که نقاط قوت واقعی خود را ببینیم. کلید فایق آمدن بر اینگونه رفتار خودشکنانه این است که شیوه ی فکر کردن خود را تغییر دهیم. کتاب مهم نورمن وینسنت پیل تحت عنوان معجزه مثبت اندیشی که امروزه یکی از کتاب های کلاسیک این حوزه است اولین کتابی بود که مثبت اندیشی را به عنوان وسیله ای برای رشد معرفی میکند
rahaye darman afsordeghi-taliem.ir

روشهای درمان افسردگی

(کسی که بر ترس غلبه نکند اولین درس زندگی را نیاموخته است. امرسون). فراموش نکنید و به او هم متذکر شوید که: صبـح بـرای همـه یکـی اسـت. آدم خـوش بیـن شـخصی اسـت کـه صبـح از خـواب بـر مـی خیـزد و بـه سـوی پنجـره مـی رود مـی گویـد صبـح بخیـر پـروردگارا! و در مقابـل آدم بدبیـن کسـی اسـت کـه پـای پنجـره مـی رود و مـی گویـد خـدای مـن بـاز هـم صبح شــد. حــق انتخــاب بــا توســت. صبــح بــرای همــه یکی اســت.
afsordegi dar piri-taliem-ir

افسردگی درپیری

افسردگی در پیری شدت بیشتری دارد که می توان از علت های پیدایش آن به افزایش سن، بیماریها، از دست دادن شغل و بازنشستگی، فوت دوستان و آشنایان، جداشدن فرزندان و تشکیل خانواده شان نام برد ولی به هرحال بیماری است که باید درمان شود متاسفانه افراد مسن از بیان احساسات ناامیدی و غم و اندوه، کاهش میل و اشتیاق به فعالیت و سرگرمی اکراه دارند. کج خلقی، بهانه گیری، تحریک پذیری و گوشه گیری می تواند از نشانه های افسردگی در دوران پیری می باشد
taghziye kodak-taliem-ir

تغذیه کودکان

آیا تغذیه خوب و کافی،باعث زیبایی، هوشمندي و خوشبختی کودك شما خواهد شد؟کمی جدي باشیم و مطلبی را جدي تر در نظر بگیریم. تغذیه در پرورش کودك مه چیز نیست و به تنهایی نمی تواند باعث شکوفایی صفات نیکوي فرزند شما شود. با این وجود، تمام عشق و علاقه اي که در تهیه یک غذا اعمال می شود، تمام ملاطفتی که در دادن شیر یک قاشق سوپ و یا یک تکه نان به کودك عرضه می شود، گرماي بازویی که او را در خود نگه می دارد، دستی که گونه هاي او را نوازش می دهد، اهمیت زیادی دارد. نمی توان گفت که این برخوردهاي محبت آمیز بی فایده اند.
da roz roza fekry-taliem-ir

ده روز، روزه فكر

بیایید در طی چند روز معین (یک ماه) از هر گونه ناامیدی و احساسات منفی بپرهیزید هر وقت که احساس کردید ذهنتان به افکار منفی می رود به آن جهت دهید و به طرف مثبت بروید. قهرمان به کسی می گویند که همیشه قهرمان است و در برابر مشکلات همیشه راه حلی دارد. او می خواهد که همیشه خوشحال باشد و برای رسیدن به یک زندگی ارزشمند همیشه در راه مثبت و خوشحالی قدم بر میدارد. چگونه می توانیم این حالت را بوجود بیاوریم؟
bacar va eteghadat -taliem-ir

باورها و اعتقادات فرد افسرده

اینکه بعضی وقت وقت احساس خستگی ،گرفته بودن و ناراحتی داشته باشید امری طبیعی است و ممکن است در ماه یک الی دو بار در این حالت قرار بگیرید که این عامل می تواند به عوامل درونی و شرایط زندگی فرد برگردد. اما زمانی باید نگرانی بابت این مساله داشت که این احساس بطور مداوم تکرار شود و ببینید که هیچ عاملی شما را به سر ذوق و انگیزه نمی آورد این عوامل می تواند نشانه ی افسردگی باشد که اکثرا ناشی از فکر و احساسات خود شخص می باشد و با مراجعه به روانشناس می توان به درمان آن کمک کرد.
fard afsorde-taliem-ir

فرد افسرده به چه علتی افکار منفی وغیرسازنده دارد؟

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از: 1) خود 2) مردم و طبیعت 3) آینه خویش منفـی و مخـرب اسـت و فـرد در ضمیر ناخود آگاهـش خـود را بـی ارزش، ناتـوان، دارای مشـکات زیاد و مقصـر و گناهـکار و غیـر دوسـت داشـتنی میدانـد نسـبت بـه دنیـا و مـردم بـی اعتمـاد اسـت و آنهـا را اشـخاصی انتقادکننـده، طاقـت فرسـا، بـی توجـه و غیرقابـل پیـش بینـی و ظالـم مـی دانـد کـه مـی خواهنـد او را شکسـت دهنـد و صدمـه بزننـد.
afsordegi-taliem-ir

افسردگی درکودکان

در کــودکان افســردگی بــه تظاهــر کــردن و تعــارض اســت مثــا فــرد را بــه دروغ بیمــار نشــان دادن. تحریـک پذیـری و بیقـراری، بـه سـختی بـه مدرسـه رفتـن و چسـبیدن بـه والدیـن و نگـران مـرگ و از دسـت دادن پـدر و مـادر اسـت و در نوجوانـان اخمـو، خجالتـی و یـا ناراحتـی و پرخاشـگری اسـت. در مدرسـه ناسـازگارند و بچـه ای کـج خلـق و شـر هسـتند و دچـار افـت تحصیلـی هسـتند اگرچـه اکثر تغییـرات خلـق و خـوی کـودک و نوجـوان افسـرده بـه صـورت منفـی و ناخوشـایند اسـت. مثـل افـت تحصیلـی و فـرار از مدرسـه، خشـونت، سـیگار کشـیدن، اعتیـاد امـا در مـواردی هـم بـه درس خوانـدن افراطـی بـرای رضایـت و توجـه دیگـران بـه چشـم مـی خـورد. میـزان افـکار و اقـدام بـه خودکشـی در میـان نوجوانـان وجوانـان چهـار برابـر بالغیـن افسـرده بـه چشـم مـی خـورد.
alaem hoshtar dahande-taliem-ir

علائم هشداردهنده خودکشی چیست؟

خودکشی در همه موارد قابل پیش بینی نیست. اما از علایم مهم آن می توان این موارد را نام برد:1-تهدیـد بـه خودکشـی: زیـرا کسـی کـه قصـد خودکشـی قطعـی را دارد اعلـام نمـی کنـد امـا هرگونهاشـاره ای را بایـد جـدی گرفت. 2-داشتن نقشه و برنامه درباره نحوه …