نوشته‌ها

da roz roza fekry-taliem-ir

ده روز، روزه فكر

روزة فكري تسلّط و بر نظام ارزيابي:

بیایید در طی چند روز معین (یک ماه) از هر گونه ناامیدی و احساسات منفی بپرهیزید هر وقت که احساس کردید ذهنتان به افکار منفی می رود به آن جهت دهید و به طرف مثبت بروید. قهرمان به کسی می گویند که همیشه قهرمان است و در برابر مشکلات همیشه راه حلی دارد. او می خواهد که همیشه خوشحال باشد و برای رسیدن به یک زندگی ارزشمند همیشه در راه مثبت و خوشحالی قدم بر میدارد. چگونه می توانیم این حالت را بوجود بیاوریم؟ بايد گفت كه اين موضوع، بستگي به عـادات شـما دارد. دانسـتن كـافي نيست، بايد به دانسته هاي خود عمل كنيد . طرز فكري كه ما را به جايي رسانده است كه اكنون هستيم، ما را بـه جـايي كـه ميخواهيم برويم، نخواهد رساند. تغيير، بزرگترين يار ماست. با وجود اين بسياري از اشـخاص، سـازمانهـا و جوامـع، در مقابل تغيير مقاومت می كنند و شیوه هاي فعلي خود را با توجه بـه موفّقيـتهـاي گذشـته، توجیه مـينماينـد. لـيكن اگـر ميخواهيم به موفّقيت هاي بالاتري در زمينه هاي فردي يا شغلي برسيم، لازم است كـه برداشـت ها و تلقّی هـای متفـاوتي داشته باشيم. آيا يك اتومبيل آخـرين مـدل را مـيخريـد تـا آن را در گـاراژ منزلتـان پـارك كنيـد؟ آيـا پيشـرفته تـرين كامپيوترها را ميخريد تا آنها را در كمدي بايگاني سازيد؟

مطمئنّ پاسخ شما به پرسش هاي بالا، منفي است. اكنون ميپرسم كه آيا اين كتاب را خريده ايد تا از شيوه هاي مؤثّري كه در آن هست، استفاده نكنيد؟ گمان نميكنم چنين باشد. به اين جهت در اين بخش از كتاب، طرح ساده اي را پيشـنهاد ميكنم تا به كمك آن بتوانيد الگوهاي فكري، عاطفي و رفتاري گذشـته را در هـم و بشـكنيد نشـان دهيـد كـه مـيتوانيـد روش هاي تازه و نيرومندي را که قبلاً آموخته ايد بلافاصله به اجرا درآوريد. من ضمانت ميكنم كه اگر اين طرح را با دقت اجرا كنيد، خواهید توانست الگوهاي رفتاري تازه را براي هميشه در خود تثبیت كنيد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

bacar va eteghadat -taliem-ir

باورها و اعتقادات فرد افسرده

اینکه بعضی وقت وقت احساس خستگی ،گرفته بودن و ناراحتی داشته باشید امری طبیعی است و ممکن است در ماه یک الی دو بار در این حالت قرار بگیرید که این عامل می تواند به عوامل درونی و شرایط زندگی فرد برگردد. اما زمانی باید نگرانی بابت این مساله داشت که این احساس بطور مداوم تکرار شود و ببینید که هیچ عاملی شما را به سر ذوق و انگیزه نمی آورد این عوامل می تواند نشانه ی افسردگی باشد که اکثرا ناشی از فکر و احساسات خود شخص می باشد و با مراجعه به روانشناس می توان به درمان آن کمک کرد.

از جملـه باورهـای مخـرب و اشـتباه کـه شـخص افسـرده بـه آن دسـت بـه گریبـان اسـت و گاهـی دیده شـده اسـت کـه آن را بـه فرزنـدان خـود هـم منتقـل کـرده اسـت و زمینـه سـاز بسـیاری از گرفتـاری هـا و شکسـت و تشـدید افسـردگی او شـده اسـت شامل موارد زیر است:

۱٫بـه دلیـل اینکـه دیگـران مـرا دوسـت ندارنـد و بـه مـن عشـق و محبـت ندارنـد مـن از خـود و زندگـی ام خوشـحال و راضـی نخواهـم بـود و زندگـی برایـم پـوچ و بـی معنـی اسـت. حـال کـه آنهـا مـرا دوسـت ندارنـد و نظـرات و باورهـای مـرا قبـول ندارنـد پـس مـن عیـب و ایـرادی دارم و فـرد بـی لیاقتــی هســتم.
۲٫مـن نمـی توانـم تنهایـی را تحمـل کنـم اگـر اعضـای خانـواده ام را از دسـت بدهـم و یـا از آنهـا جداشـوم و یـا از انهـا دور شـوم میمیـرم و در رنـج فـراوان غوطـه ور مـی شـوم. ۳٫زمانیکــه مــا همدیگــر را دوســت داریــم پــس بایــد عقایــد هــم را هــم بپذیریــم و اختلــاف نظــر نداشــته باشــیم و بحــث جایــز نیســت.
۴٫مـن بایـد در همـه حـال همـه را از خـود راضـی نگـه دارم حتـی اگـر چیـزی کـه از مـن انتظـار دارنـد مخالـف رای و نظـر و خواسـته ی مـن باشـد.
۵٫من در زندگی خود مقصر نیستم و دیگران باعث بدبختی و ناکامی من هستند.

بیشتر بدانید..

fard afsorde-taliem-ir

فرد افسرده به چه علتی افکار منفی وغیرسازنده دارد؟

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از:
۱) خود
۲) مردم و طبیعت
۳) آینه خویش
منفـی و مخـرب اسـت و فـرد در ضمیر ناخود آگاهـش خـود را بـی ارزش، ناتـوان، دارای مشـکات زیاد و مقصـر و گناهـکار و غیـر دوسـت داشـتنی میدانـد نسـبت بـه دنیـا و مـردم بـی اعتمـاد اسـت و آنهـا را اشـخاصی انتقادکننـده، طاقـت فرسـا، بـی توجـه و غیرقابـل پیـش بینـی و ظالـم مـی دانـد کـه مـی خواهنـد او را شکسـت دهنـد و صدمـه بزننـد.

<همیشه نعمتهای خود را بشمارید نه محرومیت ها را. دیل کارنگر>

از آینـه خویـش نـا امیـد و هراسـان اسـت و تصـورش از آینـده خویـش سـختی و مشـقت هرچـه بیشـتر اسـت. سسـتم فکـری افـراد از همـان دوران کودکـی و نوجوانـی بـه غالـب کلـی خـود مـی رسـد و لازم اسـت در ایـن دوران افـکاری کـه بـه شـخص داده مـی شـود کاری خـوب و مثبـت باشـد و بـه آنهـا اطاعاتـی منفـی در مـورد خودشـان ندهیـم ایـن اطاعـات را آنهـا از پـدر و مـادر، دوسـتان، معلمیـن و… کسـب مـی کننـد. امـا حـال مـی خواهیـم بدانیـم کـه علـت افـکار منفـی و سـر منشـا و ریشـه آن از چیسـت؟

الگوهای فکری ریشه گرفته شده در طول عمر ادمی است که شامل موارد زیر میباشد: ۱) شـخص افسـرده بـه سـرزنش خـود مـی پـردازد: او مسـئولیت مسـائل و حـوادث ناخوشـایند که حتی در آن نقـش نـدارد را بـه عهـده خـودش مـی دانـد و خـود را مقصـر قلمـداد مـی کنـد هرچند کـه کنترلی روی آن نداشــته است.
۲) افـکار فـرد افسـرده در قیـد بایـد هـا و نبایـد هـا اسـت. مثـل: مـن بایـد بهتـر کار کنـم. مـن بایـد تـو را راضـی کنـم. مـن نبایـد بدقـول باشـم. ایـن گونـه افـکار کـه باعـث آزار شـخص میشـود در او ایجـاد ناامیـدی، گنـاه، تنـش و عصبانیـت و شـرمندگی نسـبت بـه دیگـران و سـرزنش خـودش را دارد.

برای خواندن و دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

afsordegi-taliem-ir

افسردگی درکودکان

طبق آمارها در حدود %۲از کودکان کم سن و سال و % ۵تا %۸نوجوانان دچار افسردگی می باشند.

در کــودکان افســردگی بــه تظاهــر کــردن و تعــارض اســت مثــا فــرد را بــه دروغ بیمــار نشــان دادن. تحریـک پذیـری و بیقـراری، بـه سـختی بـه مدرسـه رفتـن و چسـبیدن بـه والدیـن و نگـران مـرگ و از دسـت دادن پـدر و مـادر اسـت و در نوجوانـان اخمـو، خجالتـی و یـا ناراحتـی و پرخاشـگری اسـت. در مدرسـه ناسـازگارند و بچـه ای کـج خلـق و شـر هسـتند و دچـار افـت تحصیلـی هسـتند اگرچـه اکثر تغییـرات خلـق و خـوی کـودک و نوجـوان افسـرده بـه صـورت منفـی و ناخوشـایند اسـت. مثـل افـت تحصیلـی و فـرار از مدرسـه، خشـونت، سـیگار کشـیدن، اعتیـاد امـا در مـواردی هـم بـه درس خوانـدن افراطـی بـرای رضایـت و توجـه دیگـران بـه چشـم مـی خـورد. میـزان افـکار و اقـدام بـه خودکشـی در میـان نوجوانـان وجوانـان چهـار برابـر بالغیـن افسـرده بـه چشـم مـی خـورد.

افسردگی در کودکان را چگونه تشخیص.دهیم؟
از آنجایـی کـه تشـخیص افسـردگی در کـودکان و نوجوانـان معمولا دشـوار و سـخت اسـت در بسـیاری از مراکـز تخصصـی تسـتی از والدیـن تسـتی از والدیـن میگیرنـد کـه نشـان مـی دهـد آیـا کـودکان و نوجوانــان آنهــا از افســردگی رنــج مــی برنــد یــا خیــر. ایــن پرسشــنامه مربــوط بــه کتــاب “روشــهای غلبــه بــر افســردگی” تالیف”ســید حســن ســاداتیان” و گـروه برگرفتـه شـده اسـت: در صفحـه ۸کتاب”افسـردگی در کـودکان را چگونـه تشـخیص دهیـم”، مــی خوانیــم: بــرای شناســایی اولیــه افســردگی کــودکان و نوجوانــان بایــد پرسشــنامه ای کــه توســط والدیـن عامـت گـذاری مـی شـود اسـتفاده شـود .alaem hoshtar dahande-taliem-ir

علائم هشداردهنده خودکشی چیست؟

خودکشی در همه موارد قابل پیش بینی نیست. اما از علایم مهم آن می توان این موارد را نام برد:
۱-تهدیـد بـه خودکشـی: زیـرا کسـی کـه قصـد خودکشـی قطعـی را دارد اعلـام نمـی کنـد امـا هرگونه
اشـاره ای را بایـد جـدی گرفت. ۲-داشتن نقشه و برنامه درباره نحوه خودکشی۳-شنیدن صداهایی که به خودکشی یا خودآزاری ختم می شوند.۴-افزایش ناگهانی انرژی و تغییر خلق.۵-افزایش رفتارهای پرخطر ( رانندگی پرسرعت، نوشیدن مشروب و الکل و حمل اسلحه و چاقو و …)۶-وجود سابقه خودکشی.۷-امتناع ناگهانی از ارتباط دیگران و احساس بی ارزشی.۸-آرامش ناگهانی در بحران مشکلات .

در برابر افرادی که میل به خودکشی دارند باید چگونه رفتار کنیم؟
۱-حتـی الامـکان هـر وسـیله خطرناکـی اعـم از چاقـو، اتومبیـل، قیچـی، تیـغ و داروهـا را از دسـترس
او دور نگـه داریـم.
۲-در هر وعده داروهای او را سر ساعت بدهیم.
۳-با بیمار رابطه دوستانه، آرام و مورد اطمینان داشته باشیم و و را تنها نگذاریم.
۴-تهدیدهـای بیمـار بـرای خودکشـی را جـدی بگیریـم و او را بـا جمـات مثـل ایـن: “تـو جـرات
نــداری” یــا “مــا اینطــوری راحــت میشــیم” یـا تـورو خـدا ایـن کارو بکـن مـا از دسـتت خـاص شـویم.”
او را تحریـک نکنیـم .

۵-او را از وجود این افکار سرزنش نکنیم و بازخواست نکنیم.
۶-بـا رفتـار مهربـان و حمایـت گرانـه بـه او بگوییـم هروقـت ایـن افـکار بـه ذهنـش آمـد مـا را آگاه
کنـد و بـا مـا صحبـت کنـد.
۷-با روان پزشک او در تماس باشید و راهنمایی های لازم بگیرید

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.
ghanon jazb-taliem-ir

قانون جذب و دفع


شخصیت افراد از نظر عکس العمل سازی در روحها و جانها یکسان نیست. به هر نسبت که هر شخصیت حقیرتر است کمتر خاطرها را به خود مشغول می دارد و در دلها هیجان و موج ایجاد می کند و هر چه عظیم تر پر نیروتر است پر خاطره انگیزتر و عکس العمل ساز تر است خواه عکس العمل مخالف یا موافق.

شخصیت های خاطره انگیز و عکس العمل ساز زیاد بر سر زبان ها می افتند، موضوع مشاجره ها و مجادله ها قرار می گیرند، سوژه شعر و نقاشی و هنرهای دیگر واقع می شوند ، قهرمان نوشته ها و داستان ها می شوند. اینها همه چیزهایی است که در مورد علی (ع) به حد اعلی وجود دارد و او در این جهت بی رقیب و یا بسیار کم رقیب است. گویند محمد بن شهر آشوب مازندرانی که از اکابر علمای امامیه در قرن هفتم است. هنگامی که کتاب معروف “مناقب” را تالیف می کرد، هزار کتاب به نام مناقب که همه درباره علی(ع) نوشته شده بود در کتابخانه خویش داشت. این یک نمونه می رساند که شخصیت بالای مولی در طول تاریخ چقدر خاطره ها را مشغول می داشته است.

بیشتر بدانید…

cheghonegi taghziye va salamat-taliem-ir

چگونه به تغذیه و سلامت کودک توجه کنیم

چگونگی گذران روز توسط نوزاد طی دو تا سه ماه اول:

نوزاد، در چند روز اول معمولاً کاملاً آرام است . می خورد، می خوابد و وقتی بیدار می شود، شما و او با هم ارتباط برقرار کرده و درصدد شناسایی یکدیگر هستید. او اکثر ساعات روز را در خواب به سر می برد و وقتی که نیازی به خوردن شیری دارد، بیدار می شود. روزانه مدتی از وقت شما صرف حمام کردن نوزاد می شود.حمام کردن نوزاد باید در محیطی آرام انجام گیرد (به طوري که نگران صداي سوت دیگ زودپز و ای خواهش فرزندان بزرگتر خود نباشید.) ساعت استحمام کودك مهم نیست،بلکه کیفیت مدت زمانی که برای این کار در نظر میگیرید اهمیت دارد. بعضی نوزادان در موقع حمام کردن و تعویض لباس گریه می کنند. آیا این واکنش مربوط به بد پوشاندن لباس و نرم و ملایم نبودن حرکات شماست؟ یا ناشی از خاطره تلخی است که از بد پوشاندن لباس،دماي آب و سرماي حوله دارند؟ احتمال دارد نوزاد شما از حمام کردن خوشش نیاید در این صورت باید چند روزي او را با حوله اي پاکیزه،تمیز کنید و پس از گذشت چند روز او را حمام کنید.

به گردش بردن نوزاد در این دوره،ضرورتی ندارد. او دراتاقی که کاملاً تهویه شده باشد،آرام و راحت است.در صورتی که می خواهید نوزاد را به خارج از منزل ببرید ،باید او را کاملاً بپوشانید. من معتقدم که کودك از این رفت و آمد چیز زیادی درك نمی کند، ولی اگر این کار موجب رضایت مادر و در نهایت کودك می شود،دلیلی ندارد که از آن صرف نظر کنید.

بیشتر بدانید..

ghanon jazebe-taliem-ir

قانون جاذبه و دافعه علی

قانون <جذب و دفع> یک قانون عمومی است که بر سرتاسر نظام آفرینش حکومت می کند. از نظر جوامع علمی امروز بشر مسلم است که هیچ ذره ای از ذرات جهان هستی از دائره حکومت جاذبه عمومی خارج نبوده و همه محکوم آنند. از بزرگترین اجسام و اجرام عالم تا کوچک ترین ذرات آن دارای این نیروی مرموز به نام نیروی جاذبه هستند و هم به نحوی تحت تاثیر آن می باشند. بشر دوران های باستان به جاذبه ی عمومی جهان پی نبرده بودو لیکن به وجود جاذبه در برخی اجسام پی برده بود و بعضی از اشیا را سمبل آن می دانست چون مغناطیس و کهربا. تازه ، ارتباط جاذبی انها را نسبت به همه چیز نمی دانست بلکه به یک ارتباط خاصی رسیده بود ، ارتباط مغناطیس و آهن ، کهربا و کاه.

جاذبه و دافعه در جهان انسان :

مراد از آن جذب و دفعهایی است که در میان افراد انسان در صحنه حیات اجتماعی  وجود دارد .قسمت عمده از دوستیها و رفاقتها و یا کینه توزیها ویا دشمنیها ، همه مظاهری از جذب  و دفع انسانی است .گاهی دو نفر انسان یکدیگر را جذب می کنند و دلشان می خواهد با یکدیگر دوست و رفیق باشند .این رمزی دارد و رمز آن جز سنخیت نیست . به عقیده بعضی ریشه اصلی این جذب ودفع ها  نیاز ورفع نیاز است و در واقع دو رکن اساسی  زندگی بشرند .

بیشتر بدانید…

razhaye badast avardan servat-taliem-ir

رازهای بدست آوردن ثروت

یکی از رازهای ثروتمند شدن به گفته ري كراك این است : < به كسب وكاري براي خودتان بينديشيد > گرفتاري هاي مالي، اغلب پيامد كار كردن براي ديگران در سراسر زندگي اسـت. بسـياري از مـردم در پايان روز كاري، چيزي از خود ندارند. براي اينكه در زمينه مالي بي نياز شويد بايد براي خود نيز كسب وكاري به وجود آوريد. دارا بودن كسب وكار ستون دارايي ها را در برابر درآمدها به گردش درمي آورد. همانگونه كه قبلا گفته شد، قدم اول، شناخت تفاوت دارايي از بدهي و خريد دارايي است. ثروتمنـدان چشم به ستون دارايي ها دارند، در حاليكه ديگران به انتظار صورت حساب درآمد نشسـته انـد. كـاري كـه بسياري ميكنند، همين است كه بيخيال از خانه بيرون ميروند و با كارت هاي اعتباري به خريـد خـودرو يـا ديگر كالاهاي تجملي دست ميزنند. ممكن است كه تنها حوصله شان از يك وسيله به سـرآمده و خواسـتار اسباب بازي تازه اي باشند. كساني كه با كارتهاي اعتباري و وام بانكي اقلام تفريحـي و تجملـي مـيخرنـد،
اغلب ناچار ميشوند تا در زير فشار مالي، آنها را با بهاي اندك بازبفروشند. پس از وقت گذاشتن و انديشيدن در بنيان سرمايه گذاري هاي سنجيده و نيرومندي ستون دارايي هـاي راستين، ميتوان به بهرهبرداري از پاداش ساخته و پرداخته آنها آغاز نمود. راهي كه بـه سـوي ثروتمنـدي پيش مي رود. اين پاداش صرف وقت و دانش مالي كساني است كه كسب وكار خود را به راه انداخته اند. داستان رابين هود و مردان او را از دوران دبستان به ياد داريم. آموزگار مـا ايـن داسـتان را از نمونـه هـاي برجسته قهرماني ميدانست. كسي كه پول و ثروت را از داراها ميربود و ميان نادارها پخش ميكرد. بابـاي داراي من رابين هود را نه قهرمان بلكه يك كلاه بردار ميدانست. گرفتاري هاي مالي، اغلب پيامد كار كردن براي ديگران در سراسر زندگي اسـت. بسـياري از مـردم در پايان روز كاري، چيزي از خود ندارند. براي اينكه در زمينه مالي بينياز شويد بايد براي خود نيز كسب وكاري به وجود آوريد. دارا بودن كسب وكار ستون دارايي ها را در برابر درآمدها به گردش درميآورد. همانگونه كه قبلا ً گفته شد، قدم اول، شناخت تفاوت دارايي از بدهي و خريد دارايي است. ثروتمنـدان چشم به ستون دارايي ها دارند، در حاليكه ديگران به انتظار صورتحساب درآمد نشسـته انـد. كـاري كـه بسياري ميكنند، همين است كه بيخيال از خانه بيرون ميروند و با كارتهاي اعتباري به خريـد خـودرو يـا ديگر كالاهاي تجملي دست ميزنند. ممكن است كه تنها حوصله شان از يك وسيله به سـرآمده و خواسـتار اسباب بازي تازهاي باشند. كساني كه با كارت هاي اعتباري و وام بانكي اقلام تفريحـي و تجملـي مـيخرنـد، اغلب ناچار ميشوند تا در زير فشار مالي، آنها را با بهاي اندك بازبفروشند. پس از وقت گذاشتن و انديشيدن در بنيان سرمايه گذاري هاي سنجيده و نيرومندي ستون دارايي هـاي راستين، ميتوان به بهره برداري از پاداش ساخته و پرداخته آنها آغاز نمود. راهي كه بـه سـوي ثروتمنـدي پيش مي رود. اين پاداش صرف وقت و دانش مالي كساني است كه كسب وكار خود را به راه انداخته اند.

بیشتر بدانید..

rahhaye residen be movafaghiyat-taliem-ir

راه های رسیدن به موفقیت

موفقيت، فرآيندي قدم به قدم است و از مراعات يك رشته اصول ساده و نظم و انضباط هاي جزئي به دست مي آيد. كارهايي كه گاه به گاه انجام ميدهيم ملاك نيستند، بلكه اعمال دائمي ما هستند كه نقش تعيين كننده دارند. درست در همان لحظه كه ديگران نااميد مي شوند، افراد موفّق ادامه مي دهند. <پشتكار>،ارزشمندترين عامل شكل دهندة كيفيت زندگي است و حتّي از استعداد نيز مهم تر است.

همه ی ما روياها و آرزوهايي داريم … همه ما در اعماق روح خود ميخواهيم باور كنيم كه داراي موهبـت خاصـي هستيم، ميتوانيم تغيير و تفاوتي ايجاد كنيم، ميتوانيم به طريق خاصي در ديگران نفوذ كنيم و مـيتـوانيم جهان فعلي را به صورت دنياي بهتري درآوريم. آرزوي شما چيست؟ شايد رويايي است كه آن را فراموش كرده ايد و يا در شرف زوال و نابودي اسـت. اگـر آرزوي شـما عملي می شد، وضع امروزي شما چگونه بود؟ اكنون چند لحظه وقت صرف كنيد و در رويا و آرزوي خود فرو برويد و ببينيد خواستة واقعي شما در زندگي چيست؟ كارهايي كه گاه به گاه انجام ميدهيم ملاك نيستند، بلكه اعمال دائمي ما هستند كـه نقـش تعيـين كننـده دارنـد. پـدر همـه اعمال ما كدام است؟ چه عملي در نهايـت، تعيـين کننده شخصـيت و راه زنـدگاني ماسـت؟ پاسـخ ايـن پرسـش در كلمـه <تصميم> نهفته است. در لحظات تصميم گيري است كه سرنوشت ما رقم زده ميشود. من بيش از هر چيز، اعتقاد دارم كـه آنچه سرنوشت ما را تعيين ميكند، شرايط زندگيمان نيست، بلكه تصميم هاي ماست.

بیشتر بدانید..