نوشته‌ها

alaem hoshtar dahande-taliem-ir

علائم هشداردهنده خودکشی چیست؟

خودکشی در همه موارد قابل پیش بینی نیست. اما از علایم مهم آن می توان این موارد را نام برد:1-تهدیـد بـه خودکشـی: زیـرا کسـی کـه قصـد خودکشـی قطعـی را دارد اعلـام نمـی کنـد امـا هرگونهاشـاره ای را بایـد جـدی گرفت. 2-داشتن نقشه و برنامه درباره نحوه …