بایگانی برچسب برای: ثروت آفرينان

Servat-Afarinan

ثروت آفرينان

کشورهاي قاره اروپا (منهاي انگليس) با دنيايي روبرو هستند که الگوي موردپسند آنها، يعني اقتصاد بازار اجتماعي از کار افتاده است و روند بلندمدت ميزان بيكـاري ايـن قاره، دائم رو به افزايش است. نرخ بيكاري دورقمي اکنون پديده دائمي شده است. در صنايع انسان ساخته مبتني بر نيروي مغزي جديد قرن بيسـت و يكـم، همه اروپا بازنده است و اروپا در هيچ صـنعتي پيشـتاز نيسـت. فاصـله اروپـا بـا آمريكا روزبـروز بيشـتر مـيشـود، قـاره اي که فرهنـگ را اختـراع کرد، اکنـون از آمريكـا فرهنگ وارد مي کند. اقتصاد آمريكا در پي فروپاشي نظام مالي آسيا، هيچ آسيبي نديد. بيكـاري در ايـن کشور درحد بيسابقه اي پايين است و تورم وجـود نـدارد. شـرکت هاي آمريكـايي دوبـاره درصدر قـرار گرفتـه انـد. در سـال ،١٩٩٠فقـط دو شـرکت از ده شـرکت بـزرگ اول دنيـا آمريكـايي بودنـد، امـا در سـال ٩ ،١٩٩٨شـرکت از ١٠شـرکت اول دنيـا آمريكـايي انـد. اکنون از ٢٥شرکت بزرگ جهان، ٢٠شرآت آمريكايي هستند. وقتـي که نوبـت بـه اقتصاد متكي به دانش ميرسـد، هـيچ آشـوري از آمريكـا جلـوتر نيسـت. بـا وجود اين احساس نگراني پنهان در آمريكا وجود دارد. وقتي که اقتصادي در اوج باشـد، بسياري ممكن است در سراشيبي درغلطند .
bannertaliem

ثروتمندترين مرد بابل

كتاب ثروتمند ترين مرد بابل مجموعه اي از داستانهاي واقعي است كه هم از لحاظ ادبي و هم به لحاظ راهنمائي هاي مالي و اقتصادي جالب توجه مي باشد. در همه داستان ها علل مشكلات مالي مورد بررسـي رار گرفته و راهكارهاي عملي جالبي براي رفع آن پيشنهاد شده است. هدف واقعي در ايـن كتـاب ايجـاد بينشي است تا علاقمندان به موفقيت مالي به كمك آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداري كـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت، ثروت بيشتري به دست آورند. در ذيل خلاصه اي از داسـتان هـاي ايـن كتـاب براي خوانندگان محترم ارائه مي گردد.