بایگانی برچسب برای: ثروتمند شدن

elm-servatmand-shodan(panteashop.ir).[taliem.ir]

علم ثروتمند شدن يا موفقيت مالي از طريق تفكر خلاق

اين كتاب يك كتاب فلسفي نيست در عوض يك كتاب عملي است. يك رساله عملي است و يك مقاله تئوريكي نيست و براي مردان و زناني طراحي شده است كه نياز مبرمي به پول دارند؛ كساني كه ميخواهند اول ثروتمند شوند و بعد از آن به دنبال علم و فلسفه بروند. اين كتاب براي كساني است كه تا به حال وقت، ابزار و فرصت كافي براي مطالعه عميق متافيزيك نداشته اند ولي در عوض به دنبال نتيجهاند و ميخواهند از علم به عنوان پايه اي براي فعاليتها، نتيجه بگيرند بدون اينكه وارد فرآيندهايي شوند كه آن نتايج بدست ميآيند. از خواننده انتظار ميرود كه به مطالب اساسي اين كتاب به عنوان واقعيت بنگرد همان طور كه به مطالب مرتبط به قانون الكتريسيته مينگرد كه توسط ماركوني يا اديسون منتشر شده است و طوري به مطالب ايمان داشته باشد كه انگار اين ايمان را از طريق عمل كردن به آنها بدون شك و ترديد به دست آورده است. هر مرد يا زني كه اين كار را انجام دهد بدون شك ثروتمند ميشود. زيرا علمي كه در اين باره به كار ميرود يك علم دقيق است و شكست در آن غيرممكن است. با اين وجود براي اطمينان بيشتر كساني كه ميخواهند از طريق بررسي تئوريكي و علمي، پايه اي منطقي براي اعتقاد خود به وجود آورند، در اينجا برخي از مسائل اساسي را بيان خواهم كرد.
bannertaliem

ثروتمندترين مرد بابل

كتاب ثروتمند ترين مرد بابل مجموعه اي از داستانهاي واقعي است كه هم از لحاظ ادبي و هم به لحاظ راهنمائي هاي مالي و اقتصادي جالب توجه مي باشد. در همه داستان ها علل مشكلات مالي مورد بررسـي رار گرفته و راهكارهاي عملي جالبي براي رفع آن پيشنهاد شده است. هدف واقعي در ايـن كتـاب ايجـاد بينشي است تا علاقمندان به موفقيت مالي به كمك آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداري كـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت، ثروت بيشتري به دست آورند. در ذيل خلاصه اي از داسـتان هـاي ايـن كتـاب براي خوانندگان محترم ارائه مي گردد.