نوشته‌ها

porsesh va pasokh-taliem-ir

پرسش، كليد پاسخ است

در ميان آگاهي هاي انساني، نيروي پرسش به منزلة اشعة ليزر است از. اين نيـرو بـراي برطـرف كـردن هرگونه مانع مشكل و استفاده كنيد. نخستين فرق ميان افراد موفّق و ناموفّق چيسـت؟ موضـوع بسـيار سـاده اسـت: افـراد موفّـق سـؤالات بهتري از خود پرسيدهاند و در نتيجه پاسخهاي بهتري نيز گرفته اند. هنگامي كه اتومبيل متولّد شد، صـدها نفـر دسـت بـه ساختن آن زدند.
mohandesi narmafzar-taliem-ir

مهندسی نرم افزار

چرخه حيات و يا فرايند توليد نرم افزارشامل ۴مرحله ميباشد: ۱) شناخت اوليه ۲) مرحله تشريح ۳) ايجاد ۴) انتقال با توجه به كتاب مهندسي نرم افزار مي توانيم به اين نتايج برسيم: همانطور كه در دياگرام فوق مشخص شده است براي توليد نرم افزار عمليات مدل سازي سيستم جاري تعيين نيازها و تجزيه و تحليل و پياده سازي ،آزمون و نهايتا نصب نرم افزار در هر مرحله تكرار ميشوداين بدين معني است كه از همان ابتداي كار درگير كار ميشويد و نبايد پياده سازي را به تعويق انداخت.اما براي هر مرحله هر يك از عمليات ،تاثير متفاوتي دارند.