نوشته‌ها

porsesh va pasokh-taliem-ir

پرسش، كليد پاسخ است

در ميان آگاهي هاي انساني، نيروي پرسش به منزلة اشعة ليزر است از. اين نيـرو بـراي برطـرف كـردن هرگونه مانع مشكل و استفاده كنيد. نخستين فرق ميان افراد موفّق و ناموفّق چيسـت؟ موضـوع بسـيار سـاده اسـت: افـراد موفّـق سـؤالات بهتري از خود پرسيدهاند و در نتيجه پاسخهاي بهتري نيز گرفته اند. هنگامي كه اتومبيل متولّد شد، صـدها نفـر دسـت بـه ساختن آن زدند. اما <هنري فورد> با ديگران فرق داشت و از خود چگونه: <پرسيد ميتوانم اين ماشـين را بـه توليـد انبـوه برسانم؟> در اروپاي شرقي، ميليونها نفر در زير يوغ آهنين< کمونیسم > رنـج كشـيدند، اما يـك نفـر بـه نـام <لـخ والسـا> شهامت داشت كه از خود چگونه: <بپرسد ميتوانم معيارهاي زندگي مردان و زنان كارگر را بالاتر ببرم؟> اگر به توسن خيال خود ميدان چه دهيد، پرسش هايي در مطرح ذهنتان ميشود؟ آيا با اين اظهار نظر موافقيد يا مخـالف؟ تفكّر چيزي غير از پرسيدن و پاسخ دادن به پرسش ها نيست. براي اينكه در مورد همـين سـؤال، نظـر موافـق يـا مخـالف بدهيد، حتماً از خود پرسيده ايد : آيا اين موضوع درست است يا نه؟ و ياآيا من با اين گفته موافقت دارم؟

بیشترتفکرات ما خواه در زمینه ارزیابی باشند (فلان چیز چطور است) ، خواه در زمینه تصور (چه چیزی امکان پذیر است) و یا تصمیم گیری (چه باید بکنیم؟) ، متضمن نوعی پرسش و پاسخ است . پس اگر می خواهیم کیفیت زندگانی خود را تغییر دهیم ، باید تغییری را در سوالاتی که از خود یا دیگران می پرسیم به وجود آوریم.

بیشتر بدانید..

mohandesi narmafzar-taliem-ir

مهندسی نرم افزار

چرخه حيات و يا فرايند توليد نرم افزارشامل ۴مرحله ميباشد:
۱) شناخت اوليه
۲) مرحله تشريح
۳) ايجاد
۴) انتقال
با توجه به كتاب مهندسي نرم افزار مي توانيم به اين نتايج برسيم: همانطور كه در دياگرام فوق مشخص شده است براي توليد نرم افزار عمليات مدل سازي سيستم جاري تعيين نيازها و تجزيه و تحليل و پياده سازي ،آزمون و نهايتا نصب نرم افزار در هر مرحله تكرار ميشوداين بدين معني است كه از همان ابتداي كار درگير كار ميشويد و نبايد پياده سازي را به تعويق انداخت.اما براي هر مرحله هر يك از عمليات ،تاثير متفاوتي دارند.براي نمونه در هر مرحله شناخت اوليه ،تاكيد بسياري بر مدل سيستم جاري و يا در واقع مدل سازي سيستم كاري است و پياده سازي تاكيد بسيار كم است. در مرحله شناخت اوليه نهايتا قالبندي كاري مشخص ميشود و عملكرد پروژه آغاز ميشود.منظور در واقع ميزان بازدهي پروژه از لحاظ مالي است يعني نهايتا در مرحله شناخت اوليه هزينه مشخص ميشود.و اگر هر تومان براي هر پروژه هزينه ميكند چند برابر منفعت ميكندبراي اينكه دامنه مشخص شود بايد بازيگر ها مشخص شود و بازيگر در واقع كاربر سيستم است و ميتواند يك فرد خارج از سيستم باشد مثل دانشجو ميتواند از يك فرد داخل سيستم باشد.مثل مسئول ثبت نام براي اينكه حوزه مسئله تعيين شودو بايد بازيگرها مشخص شود بازيگرها را با آدمك مشخص ميكنند .

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.