بایگانی برچسب برای: بانک

bitcoin1-taliem-ir

حقایق بیت کوین

بیت کوین چیست؟ {مشکل اصلی و ریشه ایی با ارز های متداول موضوع اعتماد است. ما باید به بانک های مرکزی اعتماد کنیم تا پول های خود را در اختیار آنها قرار دهیم اما تاریخچه پول پر از موارد نقیض و غیر قابل اعتماد بودن آنهاست. ما پول های خود را به بانک ها می دهیم تا آنها را برای ما نگه دارند و بتوانیم آنها را به صورت الکترونیکی انتقال دهیم. اما آنها با پول ما حباب های اعتباری ایجاد کرده بدون داشتن کسری از ذخیره پول ما را وام می دهند . ما باید فکری برای حفظ حریم خود در مقابل سرقت از حساب های خود کنیم.} (ساتوشی ناکاموتو) یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل در اقتصاد یک جامعه پول است که مسلما حجم آن در تولید, نرخ تورم و بیکاری تاثیر بسزایی دارد. در سـالهای پايانـی قـرن بيسـتم بانـکداری بـا تکيـه بـر ظهـور اينترنـت رواج يافـت و امـروز در پايـان ايـن مسـير بـا بيتکويـن روبـرو هسـتيم درواقع اوليـن پـول ديجيتـال غيرمتمرکـز کــه به منظــور جلوگيــری از ايجــاد تــورم و حفــظ ارزش پــول و دارايــي مـردم در مـدت طولانـی ايجـاد شـده اسـت. اولین نکته ایی که باید در خصوص بیت کوین بدان توجه کرد دوره زمانی است که این ایده توسط ناکاموتو مطرح شد و طی سال های بعد از آن توسط توسعه دهندگان آزاد توسعه داده شد. خصوصیات کلیدی بیت کوین : 1) عدم نیاز به اعتماد به طرف سوم 2) عرضه محدود- بدون تورم بودن ( 21 میلیون عدد) 3) عدم امکان تقلب و انتشار پول جعلی 4) دفتر کل شفاف و بدون محرمانگی
اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور[taliem.ir]

اثر نسبت های مالی سرمایه ای برمدیریت ریسک در بانک های کشور

بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق میدهد. با جدا شدن هویت واحد کسب و کار از هویت مالکان آن و افزون شدن مقیاس فعالیت، نیاز به تامین سرمایه برای تولید افزایش یافت. یکی از مواردی که بر تصمیم سرمایه گذاران در بورس اثر میگذارند تفاوت بین پیش بینی و واقعیت بازدهی سهام و درواقع ریسک سرمایه گذاری است.
Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth[taliem.ir]

Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case Study Iran and Indonesia

the purpose of this paper is to examine the short-run and the long-run relationships between Islamic banking development and economic growth in the case of Iran and Indonesia, with this regard we use quarterly data (2000:1-2010:4), this paper utilizes the bound testing approach of cointegration and error correction models, developed within an autoregressive distributed lag (ARDL) framework. Also in this paper addresses some of the issues and challenges that Islamic banking has been facing in Iran
بررسی قراردادها و شيوه های اعطای تسهيلات در بانکداری اسلامی و رابطه آنها با کاهش فقر در جامعه[taliem.ir]

بررسی قراردادها و شيوه های اعطای تسهيلات در بانکداری اسلامی و رابطه آنها با کاهش فقر در جامعه

امروزه نظام بانکی نقش مهمی در اقتصاد ایفا می نماید، بانکها و موسسات مالی از یک سو سرمایه های ریز و درشت اشخاص، خانوارها و موسسات را گردآوری و از سوی دیگر آنها را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می نمایند. در واقع بانکها؛ موسسات خدماتی هستند که ضمن گردآوری سپرده ها یا تجهیز منابع از طریق اشخاص(حقیقی و حقوقی،) نسبت به اعطای تسهیلات یا تخصیص منابع در بخشهای مختلف اقتصادی(بازرگانی، تولیدی، خدماتی،) با رعایت سیاستهای پولی و اعتباری اقدام نموده و علاوه بر آن موجبات تسهیل در دریافتها و پرداختها و سایر خدماتی که در چارچوب اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر به خود بر عهده دارند، فراهم می سازند.