بایگانی برچسب برای: بازگشت سرمایه

sale-stock-finance

سرمایه گذاری چیست

برای سرمایه گذاری می توان تعاریف زیادی داشت اولین تعریفی که می توانیم برای آن داشته باشیم تعریفی است که علم اقتصاد به آن پرداخته است به این ترتیب که خرید کالایی که در حال حاضر مصرفی ندارد امادر آینده به آن نیاز پیدا خواهد شد و آن کالا برای…
مهندسی ارزش در تعیین روش بهینه کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی برق.[taliem.ir]

مهندسی ارزش در تعیین روش بهینه کاهش تلفات شبکه های توزیع نیروی برق

درمورد تلفات شبکه های توزیع برق زیاد صحبت و بسیار نوشته شده است و حتی تحقیقات متعددی انجام گردیده است اما جهت دستیابی به بهترین روش کاهش تلفات موارد کمی مورد بررسی قرارگرفته است دراکثر موارد هزینه های تصویب شده جهت انجام کاهش تلفات بیشتر به پروژه های خرید محور معطوف گشته و ازانجام مراحل مهندسی ارزش اجتناب شده است دراین مقاله به مقایسه انواع روشهای کاهش تلفات درشبکه توزیع و اولویت بندی آنها براساس مهندسی ارزش پرداخته شده است به این معنی که انجام کدام مراحل ازنظر منفعت و برگشت سرمایه ارزش بیشتری دارد.