نوشته‌ها

Bazaryabi-Bazar.[taliem.ir]

بازاریابی بازار سرمایه

بازار وبازاریابی تفکیک ناپذیرند. هرجا و هرگاه چهار عنصر « نیاز،نیازمند،عوامل رفع نیاز ودادوستد» وجود دارد بازار و بازاریابی هم معنا دارد. بازار محل و فضای معرفی ، نمایش و انجام دادوستدها کالاها و خدمات است و بازاریابی علم و عمل پاسخ یابی و پاسخ دادن به نیازها و نیازمندان در بازارهاست. بسیاری از افراد حتی کارشناسان به غلط بازاریابی را محدود به فروش و فروشندگی می دانند در حالیکه بازاریابی مربوط به همه ذینفعان در هر نوع دادوستد است. خریدار، فروشنده و ذینفعان بعنوان نیازمندانی هستند که با بازاریابی می توانند به اهدافشان در معاملات و مبادلات دست یابند. به بیانی دیگر بازاریابی در خرید وفروش نقش آفرین است. مهمترین ارکان بازاریابی یا مدیریت دادوستد عبارتند از «بازارشناسی ،بازارسازی و بازارداری» وهمه انسانها در خرید و فروش ها ودادوستدها خواستار شناخت درست بازار،خلق بازار و حفظ ارتباط خود با بازار هستند. کدام خریدار حرفه ای نظام بورس کشور با چشم و گوش بسته وناآگاه می تواند امیدوار به خرید سهام باشد؟ کدام فروشنده و کارگزار حرفه ای بدون شناخت نظام بازار سرمایه و بورس می تواند در این بازار دوام داشته باشد؟ کدام تأثیرگذاران، مشاوران، تسهیل کنندگان وتأمین کنندگان می توانند غافل از دانش و اطلاعات روز بازار سرمایه، نقش آفرین باشند؟ شاید بتوان گفت رقابت آینده در همه بازارها رقابت در تولید و عَرضه نیست بلکه در بازاریابی و مدیریت تقاضاست و بازارشناسی و بازاردانی یک مزیت رقابتی جدید برای حفظ برتری نسبت به رقباست. هر اندازه نظام و ساختار اقتصادی یک جامعه پویاتر، سالم تر ورقابتی تر شود بازار وبازاریابی آن هم حرفه ای تر،هوشمندانه تر وفعالتر خواهد شد. بازار نظام پویا و زنده ای است که دارای اهداف،اجزا وروابط منظم است وبازاریابی چگونگی حضور در این نظام برای پاسخگوئی به نیازها و نیازمندان از طریق انجام دادوستدهاست.