بایگانی برچسب برای: اوراق بهادر

bannertaliem-taliem-ir

آموزش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادر

بورس اوراق بهادار به عنوان يك بازار متشكل، خود انتظام و رسمي، مهمترين متولي جذب و سامان دادن صحيح منابع مالي مورد نياز فعاليت هاي مولد اقتصادي است و با جمع آوري نقدينگي جامعه و فراهم آوردن زمينه خريد و فروش سهام شركتها، ضمن به حركت در آوردن چرخ هاي صنعت باعث تخصيص مناسب سرمايه و رشد و توسعه اقتصادي كشور ميشود. در دنياي امروز به ندرت جرايد مالي و اقتصادي روزي را بدون انتشار خبري در رابطه با موضوعاتي نظير خصوصيسازي و عرضه اوليه سهام، سهام عدالت، انتشار اوراق مشاركت و اخبار بازار سرمايه پشت سر ميگذارند. بدين ترتيب جايگاه آموزش و فرهنگسازي مرتبط با بازار سرمايه در سطح عموم مردم آشكار ميشود.