نوشته‌ها

da roz roza fekry-taliem-ir

ده روز، روزه فكر

روزة فكري تسلّط و بر نظام ارزيابي:

بیایید در طی چند روز معین (یک ماه) از هر گونه ناامیدی و احساسات منفی بپرهیزید هر وقت که احساس کردید ذهنتان به افکار منفی می رود به آن جهت دهید و به طرف مثبت بروید. قهرمان به کسی می گویند که همیشه قهرمان است و در برابر مشکلات همیشه راه حلی دارد. او می خواهد که همیشه خوشحال باشد و برای رسیدن به یک زندگی ارزشمند همیشه در راه مثبت و خوشحالی قدم بر میدارد. چگونه می توانیم این حالت را بوجود بیاوریم؟ بايد گفت كه اين موضوع، بستگي به عـادات شـما دارد. دانسـتن كـافي نيست، بايد به دانسته هاي خود عمل كنيد . طرز فكري كه ما را به جايي رسانده است كه اكنون هستيم، ما را بـه جـايي كـه ميخواهيم برويم، نخواهد رساند. تغيير، بزرگترين يار ماست. با وجود اين بسياري از اشـخاص، سـازمانهـا و جوامـع، در مقابل تغيير مقاومت می كنند و شیوه هاي فعلي خود را با توجه بـه موفّقيـتهـاي گذشـته، توجیه مـينماينـد. لـيكن اگـر ميخواهيم به موفّقيت هاي بالاتري در زمينه هاي فردي يا شغلي برسيم، لازم است كـه برداشـت ها و تلقّی هـای متفـاوتي داشته باشيم. آيا يك اتومبيل آخـرين مـدل را مـيخريـد تـا آن را در گـاراژ منزلتـان پـارك كنيـد؟ آيـا پيشـرفته تـرين كامپيوترها را ميخريد تا آنها را در كمدي بايگاني سازيد؟

مطمئنّ پاسخ شما به پرسش هاي بالا، منفي است. اكنون ميپرسم كه آيا اين كتاب را خريده ايد تا از شيوه هاي مؤثّري كه در آن هست، استفاده نكنيد؟ گمان نميكنم چنين باشد. به اين جهت در اين بخش از كتاب، طرح ساده اي را پيشـنهاد ميكنم تا به كمك آن بتوانيد الگوهاي فكري، عاطفي و رفتاري گذشـته را در هـم و بشـكنيد نشـان دهيـد كـه مـيتوانيـد روش هاي تازه و نيرومندي را که قبلاً آموخته ايد بلافاصله به اجرا درآوريد. من ضمانت ميكنم كه اگر اين طرح را با دقت اجرا كنيد، خواهید توانست الگوهاي رفتاري تازه را براي هميشه در خود تثبیت كنيد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

bacar va eteghadat -taliem-ir

باورها و اعتقادات فرد افسرده

اینکه بعضی وقت وقت احساس خستگی ،گرفته بودن و ناراحتی داشته باشید امری طبیعی است و ممکن است در ماه یک الی دو بار در این حالت قرار بگیرید که این عامل می تواند به عوامل درونی و شرایط زندگی فرد برگردد. اما زمانی باید نگرانی بابت این مساله داشت که این احساس بطور مداوم تکرار شود و ببینید که هیچ عاملی شما را به سر ذوق و انگیزه نمی آورد این عوامل می تواند نشانه ی افسردگی باشد که اکثرا ناشی از فکر و احساسات خود شخص می باشد و با مراجعه به روانشناس می توان به درمان آن کمک کرد.

از جملـه باورهـای مخـرب و اشـتباه کـه شـخص افسـرده بـه آن دسـت بـه گریبـان اسـت و گاهـی دیده شـده اسـت کـه آن را بـه فرزنـدان خـود هـم منتقـل کـرده اسـت و زمینـه سـاز بسـیاری از گرفتـاری هـا و شکسـت و تشـدید افسـردگی او شـده اسـت شامل موارد زیر است:

۱٫بـه دلیـل اینکـه دیگـران مـرا دوسـت ندارنـد و بـه مـن عشـق و محبـت ندارنـد مـن از خـود و زندگـی ام خوشـحال و راضـی نخواهـم بـود و زندگـی برایـم پـوچ و بـی معنـی اسـت. حـال کـه آنهـا مـرا دوسـت ندارنـد و نظـرات و باورهـای مـرا قبـول ندارنـد پـس مـن عیـب و ایـرادی دارم و فـرد بـی لیاقتــی هســتم.
۲٫مـن نمـی توانـم تنهایـی را تحمـل کنـم اگـر اعضـای خانـواده ام را از دسـت بدهـم و یـا از آنهـا جداشـوم و یـا از انهـا دور شـوم میمیـرم و در رنـج فـراوان غوطـه ور مـی شـوم. ۳٫زمانیکــه مــا همدیگــر را دوســت داریــم پــس بایــد عقایــد هــم را هــم بپذیریــم و اختلــاف نظــر نداشــته باشــیم و بحــث جایــز نیســت.
۴٫مـن بایـد در همـه حـال همـه را از خـود راضـی نگـه دارم حتـی اگـر چیـزی کـه از مـن انتظـار دارنـد مخالـف رای و نظـر و خواسـته ی مـن باشـد.
۵٫من در زندگی خود مقصر نیستم و دیگران باعث بدبختی و ناکامی من هستند.

بیشتر بدانید..

fard afsorde-taliem-ir

فرد افسرده به چه علتی افکار منفی وغیرسازنده دارد؟

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از:
۱) خود
۲) مردم و طبیعت
۳) آینه خویش
منفـی و مخـرب اسـت و فـرد در ضمیر ناخود آگاهـش خـود را بـی ارزش، ناتـوان، دارای مشـکات زیاد و مقصـر و گناهـکار و غیـر دوسـت داشـتنی میدانـد نسـبت بـه دنیـا و مـردم بـی اعتمـاد اسـت و آنهـا را اشـخاصی انتقادکننـده، طاقـت فرسـا، بـی توجـه و غیرقابـل پیـش بینـی و ظالـم مـی دانـد کـه مـی خواهنـد او را شکسـت دهنـد و صدمـه بزننـد.

<همیشه نعمتهای خود را بشمارید نه محرومیت ها را. دیل کارنگر>

از آینـه خویـش نـا امیـد و هراسـان اسـت و تصـورش از آینـده خویـش سـختی و مشـقت هرچـه بیشـتر اسـت. سسـتم فکـری افـراد از همـان دوران کودکـی و نوجوانـی بـه غالـب کلـی خـود مـی رسـد و لازم اسـت در ایـن دوران افـکاری کـه بـه شـخص داده مـی شـود کاری خـوب و مثبـت باشـد و بـه آنهـا اطاعاتـی منفـی در مـورد خودشـان ندهیـم ایـن اطاعـات را آنهـا از پـدر و مـادر، دوسـتان، معلمیـن و… کسـب مـی کننـد. امـا حـال مـی خواهیـم بدانیـم کـه علـت افـکار منفـی و سـر منشـا و ریشـه آن از چیسـت؟

الگوهای فکری ریشه گرفته شده در طول عمر ادمی است که شامل موارد زیر میباشد: ۱) شـخص افسـرده بـه سـرزنش خـود مـی پـردازد: او مسـئولیت مسـائل و حـوادث ناخوشـایند که حتی در آن نقـش نـدارد را بـه عهـده خـودش مـی دانـد و خـود را مقصـر قلمـداد مـی کنـد هرچند کـه کنترلی روی آن نداشــته است.
۲) افـکار فـرد افسـرده در قیـد بایـد هـا و نبایـد هـا اسـت. مثـل: مـن بایـد بهتـر کار کنـم. مـن بایـد تـو را راضـی کنـم. مـن نبایـد بدقـول باشـم. ایـن گونـه افـکار کـه باعـث آزار شـخص میشـود در او ایجـاد ناامیـدی، گنـاه، تنـش و عصبانیـت و شـرمندگی نسـبت بـه دیگـران و سـرزنش خـودش را دارد.

برای خواندن و دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

afsordegi-taliem-ir

افسردگی درکودکان

طبق آمارها در حدود %۲از کودکان کم سن و سال و % ۵تا %۸نوجوانان دچار افسردگی می باشند.

در کــودکان افســردگی بــه تظاهــر کــردن و تعــارض اســت مثــا فــرد را بــه دروغ بیمــار نشــان دادن. تحریـک پذیـری و بیقـراری، بـه سـختی بـه مدرسـه رفتـن و چسـبیدن بـه والدیـن و نگـران مـرگ و از دسـت دادن پـدر و مـادر اسـت و در نوجوانـان اخمـو، خجالتـی و یـا ناراحتـی و پرخاشـگری اسـت. در مدرسـه ناسـازگارند و بچـه ای کـج خلـق و شـر هسـتند و دچـار افـت تحصیلـی هسـتند اگرچـه اکثر تغییـرات خلـق و خـوی کـودک و نوجـوان افسـرده بـه صـورت منفـی و ناخوشـایند اسـت. مثـل افـت تحصیلـی و فـرار از مدرسـه، خشـونت، سـیگار کشـیدن، اعتیـاد امـا در مـواردی هـم بـه درس خوانـدن افراطـی بـرای رضایـت و توجـه دیگـران بـه چشـم مـی خـورد. میـزان افـکار و اقـدام بـه خودکشـی در میـان نوجوانـان وجوانـان چهـار برابـر بالغیـن افسـرده بـه چشـم مـی خـورد.

افسردگی در کودکان را چگونه تشخیص.دهیم؟
از آنجایـی کـه تشـخیص افسـردگی در کـودکان و نوجوانـان معمولا دشـوار و سـخت اسـت در بسـیاری از مراکـز تخصصـی تسـتی از والدیـن تسـتی از والدیـن میگیرنـد کـه نشـان مـی دهـد آیـا کـودکان و نوجوانــان آنهــا از افســردگی رنــج مــی برنــد یــا خیــر. ایــن پرسشــنامه مربــوط بــه کتــاب “روشــهای غلبــه بــر افســردگی” تالیف”ســید حســن ســاداتیان” و گـروه برگرفتـه شـده اسـت: در صفحـه ۸کتاب”افسـردگی در کـودکان را چگونـه تشـخیص دهیـم”، مــی خوانیــم: بــرای شناســایی اولیــه افســردگی کــودکان و نوجوانــان بایــد پرسشــنامه ای کــه توســط والدیـن عامـت گـذاری مـی شـود اسـتفاده شـود .alaem hoshtar dahande-taliem-ir

علائم هشداردهنده خودکشی چیست؟

خودکشی در همه موارد قابل پیش بینی نیست. اما از علایم مهم آن می توان این موارد را نام برد:
۱-تهدیـد بـه خودکشـی: زیـرا کسـی کـه قصـد خودکشـی قطعـی را دارد اعلـام نمـی کنـد امـا هرگونه
اشـاره ای را بایـد جـدی گرفت. ۲-داشتن نقشه و برنامه درباره نحوه خودکشی۳-شنیدن صداهایی که به خودکشی یا خودآزاری ختم می شوند.۴-افزایش ناگهانی انرژی و تغییر خلق.۵-افزایش رفتارهای پرخطر ( رانندگی پرسرعت، نوشیدن مشروب و الکل و حمل اسلحه و چاقو و …)۶-وجود سابقه خودکشی.۷-امتناع ناگهانی از ارتباط دیگران و احساس بی ارزشی.۸-آرامش ناگهانی در بحران مشکلات .

در برابر افرادی که میل به خودکشی دارند باید چگونه رفتار کنیم؟
۱-حتـی الامـکان هـر وسـیله خطرناکـی اعـم از چاقـو، اتومبیـل، قیچـی، تیـغ و داروهـا را از دسـترس
او دور نگـه داریـم.
۲-در هر وعده داروهای او را سر ساعت بدهیم.
۳-با بیمار رابطه دوستانه، آرام و مورد اطمینان داشته باشیم و و را تنها نگذاریم.
۴-تهدیدهـای بیمـار بـرای خودکشـی را جـدی بگیریـم و او را بـا جمـات مثـل ایـن: “تـو جـرات
نــداری” یــا “مــا اینطــوری راحــت میشــیم” یـا تـورو خـدا ایـن کارو بکـن مـا از دسـتت خـاص شـویم.”
او را تحریـک نکنیـم .

۵-او را از وجود این افکار سرزنش نکنیم و بازخواست نکنیم.
۶-بـا رفتـار مهربـان و حمایـت گرانـه بـه او بگوییـم هروقـت ایـن افـکار بـه ذهنـش آمـد مـا را آگاه
کنـد و بـا مـا صحبـت کنـد.
۷-با روان پزشک او در تماس باشید و راهنمایی های لازم بگیرید

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.
neshanehaye afsordegi-taliem-ir

نشانه های افسردگی

آیــا ایــن جمــات برایتــان آشــنا نیســت؟“اکثـر اوقـات دلـم گرفتـه، سـریع گریـه ام میگیـرد، بیشـتر اوقـات خسـته و کسـل و بـی حالـم، حوصلـه هیـچ چیـز را نـدارم،هـرروز بدتـر از دیـروزم، دنیـا برایـم تیـره و تاریـک اسـت، تمـام درهـا بـه رویـم بسـته اسـت، اصلـی تـوی زندگـی شـانس نـدارم، خـدا مـرا فرامـوش کـرده، دلـم مـی خواهـد زنـده نباشـم، بـاز دوبـاره صبـح شـد و مجبـورم ایـن زندگی لعنتـی را تحمـل کنم. بارزتریـن و معمولـی تریـن نشـانه افسـردگی نوعــی احســاس ذهنــی بـه صـورت غـم و انـدوه اسـت.
سـایر احساسـات بـه صـورت ناامیـدی و بدبینـی، تنهایـی، بـی کسـی، بـی تفاوتـی و عـدم علاقـه بـه انجـام امـور و فعالیتهایمـان اسـت در شـرایطی کـه دلیلـی بـرای گریـه و انـدوه نداریـم دچـار گریـه و حـزن مـی شـویم. ممکـن اسـت در خوابیـدن مشـکل داشـته باشـیم و یـا صبـح زود بیـدار شـویم. امـکان دارد پیوسـته احسـاس خسـتگی کنیـم و یـا بیـش از حـد بخوابیـم. امـکان دارد اشـتهای خـود را از دسـت بدهیـم و لاغـر شـویم. یـا بیـش از حـد عـادی غـذا بخوریـم و وزنمـان بـالا بـرود خودمـان را آدمـی بیچـاره و بـی کـس تصـور کنیـم.بـه خاطـر کمبـود هـا و تقصیرهـای جزیـی خـود را سـرزنش کنیـم و نسـبت بـه خودمـان، دنیـای اطرافمـان و آینـده، بدبیـن وناامیـد باشـیم. علاقه خـود را نسـبت بـه پیرامـون و اتفاقـات و و اطـراف خـود از دسـت بدهیـم و از فعالیتهایـی کـه قبـلا مـورد توجـه مـان بـوده لـذت نبریـم معمـولا نمـی توانیـم تصمیـم بگیریـم و یـا تصمیماتـی کـه گرفتـه ایـم را اجـرا کنیـم و تمرکزفکریمـان شـدیدا کاهـش مـی یابـد. علاقه خـود را نسـبت بـه پیرامـون و اتفاقـات و و اطـراف خـود از دسـت بدهیـم و از فعالیتهایـی کـه قبـلا مـورد توجـه مـان بـوده لـذت نبریـم معمـولا نمـی توانیـم تصمیـم بگیریـم و یـا تصمیماتـی کـه گرفتـه ایـم را اجـرا کنیـم و تمرکزفکریمـان شـدیدا کاهـش مـی یابـد.

برای دانلود رایگان کتاب بر روی لینک کلیک کنید.

rahhaye darman afsordeghi-taliem-ir

راه های درمان افسردگی

از افسردگی چه میدانید؟ راه های درمان افسردگی چیست؟

اگرچـه غمگینـی یکـی از خصوصیـات و نشـانه هـای اصلــی افســردگی اســت ولــی در بســیاری از مــوارد افسـردگی نیسـت. بـه ناراحتـی هـای عاطفـی کـه بـه دنبـال موقعیـت هـای ناگـوار زندگـی بـروز مـی کنـد مثــل :در پــی از دســت دادن موقعیــت شــغلی، عــدم موفقیــت در امتحــان، یــا دوری از وطــن یــا از دســت دادن دوسـت، حـزن و انـدوه مـی گوینـد. در ایـن مواقـع غمگینـی نـه تنهـا یـک بیمـاری نیسـت بلکـه یـک واکنـش طبیعـی در برابـر موقعیـت و شـرایط نامطلـوب اسـت و اگـر در شـخصی ایـن حالـت نباشـد غیـر طبیعـی اسـت. در زمـان غـم و انـدوه فـرد مسـئولیت هـا و نیازهـای روزمـره را خـود انجام میدهـد و از زندگـی اش بـه نسـبت لـذت مـی بـرد و بیـش ازدو هفتـه طـول نمیکشـد در غـم و انـدوه معمولـی هنـوز زندگـی معنـی دار اسـت. در زمـان غمگینـی هنـوز تلـاش، لـذت، فعالیـت و امیـد بـه زندگـی وجـود دارد.

در سیسـتم فکـری فـرد طبیعـی همـه چیـز نسـبی اسـت و وقتـی برخلـاف میل و خواسـته اش باشـد بـه بـن بسـت و انتهـای خـط نمـی رسـد. غـم انـدوه معمولـی یـک طـول مـدت معمولـی محـدود اسـت کـه شـامل چنـد روز یـا دوهفتـه اسـت. امـا حـالا کـه معنـای غـم و انـدوه را متوجـه شـدیم مــی خواهیــم بدانیــم پــس افســردگی چیســت؟ بیــن افســردگی و غمگینــی فــرق بزرگــی وجــود دارد و متاسـفانه در بسـیاری از مـوارد، مـا غمگینـی زودگـذر را بـر روی خودمـان برچسـب افسـردگی مـی زنیـم.

برای دانلود کتاب بر روی لینک کلیک کنید.


salamat roh ravan1-taliem-ir

سلامت روح و روان

<احساس رضایت و خرسندی از زندگی فردی و اجتماعی>

در این مقاله به بررسی سلامت روح و روان در انسان می پردازیم سلامت روحی دارای اهمیت بسیاری می باشد معمولا در بین مردم به سلامت جسمی بیشتر از سلامت روحی توجه می شود در صورتی که سلامت روح و روان بسیار مهم است در واقع اگر حال روانی ما خوب نباشد مسلما شور و شوق زندگی در ما از بین می رود و کم کم به حالت افسردگی میرسیم.

در واقع مهم ترین تعریفی که برای سلامت روانی یک فرد می توان گفت احساس رضایت و خرسندی از زندگی میباشد. دردهای احساسی و عاطفی از قبیل احساس گناه، از دست دادن، شکست، پذیرفته نشدن و تنهایی  از درد هایی هستند که می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی ما داشته باشند. که اگر به موقع به این مشکل توجه نشود بسیار خطرناک است انسانی که افسردگی بگیرد روحش میمیرد و فقط جسمی برای زندگی کردن دارند این افسردگی اگر حاد شود حتی باعث خودکشی و نابودی زندگی می شود.

salamat roh va ravan-taliem-ir

بر اساس تحقیقاتی که شده اختلالات روانی در سنین بلوغ و در بین دانشجویان بیشتر رواج دارد که باید سعی در کنترل آن کرد. نابهنجاری های اجتماعی ,اعتیاد, رواج زیاد طلاق و گسستن روابط بین افراد اثر بسیار در روان افراد وارد می کند و باعث بیماری های روانی بسیاری می شود.

 

بیشتر بدانید…