نوشته‌ها

rahaye darman afsordeghi-taliem.ir

روشهای درمان افسردگی

(کسی که بر ترس غلبه نکند اولین درس زندگی را نیاموخته است. امرسون). فراموش نکنید و به او هم متذکر شوید که: صبـح بـرای همـه یکـی اسـت. آدم خـوش بیـن شـخصی اسـت کـه صبـح از خـواب بـر مـی خیـزد و بـه سـوی پنجـره مـی رود مـی گویـد صبـح بخیـر پـروردگارا! و در مقابـل آدم بدبیـن کسـی اسـت کـه پـای پنجـره مـی رود و مـی گویـد خـدای مـن بـاز هـم صبح شــد. حــق انتخــاب بــا توســت. صبــح بــرای همــه یکی اســت.
da roz roza fekry-taliem-ir

ده روز، روزه فكر

بیایید در طی چند روز معین (یک ماه) از هر گونه ناامیدی و احساسات منفی بپرهیزید هر وقت که احساس کردید ذهنتان به افکار منفی می رود به آن جهت دهید و به طرف مثبت بروید. قهرمان به کسی می گویند که همیشه قهرمان است و در برابر مشکلات همیشه راه حلی دارد. او می خواهد که همیشه خوشحال باشد و برای رسیدن به یک زندگی ارزشمند همیشه در راه مثبت و خوشحالی قدم بر میدارد. چگونه می توانیم این حالت را بوجود بیاوریم؟
bacar va eteghadat -taliem-ir

باورها و اعتقادات فرد افسرده

اینکه بعضی وقت وقت احساس خستگی ،گرفته بودن و ناراحتی داشته باشید امری طبیعی است و ممکن است در ماه یک الی دو بار در این حالت قرار بگیرید که این عامل می تواند به عوامل درونی و شرایط زندگی فرد برگردد. اما زمانی باید نگرانی بابت این مساله داشت که این احساس بطور مداوم تکرار شود و ببینید که هیچ عاملی شما را به سر ذوق و انگیزه نمی آورد این عوامل می تواند نشانه ی افسردگی باشد که اکثرا ناشی از فکر و احساسات خود شخص می باشد و با مراجعه به روانشناس می توان به درمان آن کمک کرد.
fard afsorde-taliem-ir

فرد افسرده به چه علتی افکار منفی وغیرسازنده دارد؟

در سیستم فکری فرد افسرده دریافت و شناخت از: 1) خود 2) مردم و طبیعت 3) آینه خویش منفـی و مخـرب اسـت و فـرد در ضمیر ناخود آگاهـش خـود را بـی ارزش، ناتـوان، دارای مشـکات زیاد و مقصـر و گناهـکار و غیـر دوسـت داشـتنی میدانـد نسـبت بـه دنیـا و مـردم بـی اعتمـاد اسـت و آنهـا را اشـخاصی انتقادکننـده، طاقـت فرسـا، بـی توجـه و غیرقابـل پیـش بینـی و ظالـم مـی دانـد کـه مـی خواهنـد او را شکسـت دهنـد و صدمـه بزننـد.
afsordegi-taliem-ir

افسردگی درکودکان

در کــودکان افســردگی بــه تظاهــر کــردن و تعــارض اســت مثــا فــرد را بــه دروغ بیمــار نشــان دادن. تحریـک پذیـری و بیقـراری، بـه سـختی بـه مدرسـه رفتـن و چسـبیدن بـه والدیـن و نگـران مـرگ و از دسـت دادن پـدر و مـادر اسـت و در نوجوانـان اخمـو، خجالتـی و یـا ناراحتـی و پرخاشـگری اسـت. در مدرسـه ناسـازگارند و بچـه ای کـج خلـق و شـر هسـتند و دچـار افـت تحصیلـی هسـتند اگرچـه اکثر تغییـرات خلـق و خـوی کـودک و نوجـوان افسـرده بـه صـورت منفـی و ناخوشـایند اسـت. مثـل افـت تحصیلـی و فـرار از مدرسـه، خشـونت، سـیگار کشـیدن، اعتیـاد امـا در مـواردی هـم بـه درس خوانـدن افراطـی بـرای رضایـت و توجـه دیگـران بـه چشـم مـی خـورد. میـزان افـکار و اقـدام بـه خودکشـی در میـان نوجوانـان وجوانـان چهـار برابـر بالغیـن افسـرده بـه چشـم مـی خـورد.
alaem hoshtar dahande-taliem-ir

علائم هشداردهنده خودکشی چیست؟

خودکشی در همه موارد قابل پیش بینی نیست. اما از علایم مهم آن می توان این موارد را نام برد:1-تهدیـد بـه خودکشـی: زیـرا کسـی کـه قصـد خودکشـی قطعـی را دارد اعلـام نمـی کنـد امـا هرگونهاشـاره ای را بایـد جـدی گرفت. 2-داشتن نقشه و برنامه درباره نحوه …
neshanehaye afsordegi-taliem-ir

نشانه های افسردگی

آیــا ایــن جمــات برایتــان آشــنا نیســت؟"اکثـر اوقـات دلـم گرفتـه، سـریع گریـه ام میگیـرد، بیشـتر اوقـات خسـته و کسـل و بـی حالـم، حوصلـه هیـچ چیـز را نـدارم، هـرروز بدتـر از دیـروزم، دنیـا برایـم تیـره و تاریـک اسـت، تمـام درهـا بـه رویـم بسـته اسـت، اصلـی تـوی زندگـی شـانس نـدارم، خـدا مـرا فرامـوش کـرده، دلـم مـی خواهـد زنـده نباشـم، بـاز دوبـاره صبـح شـد و مجبـورم ایـن زندگی لعنتـی را تحمـل کنم. بارزتریـن و معمولـی تریـن نشـانه افسـردگی نوعــی احســاس ذهنــی بـه صـورت غـم و انـدوه اسـت.
rahhaye darman afsordeghi-taliem-ir

راه های درمان افسردگی

اگرچـه غمگینـی یکـی از خصوصیـات و نشـانه هـای اصلــی افســردگی اســت ولــی در بســیاری از مــوارد افسـردگی نیسـت. بـه ناراحتـی هـای عاطفـی کـه بـه دنبـال موقعیـت هـای ناگـوار زندگـی بـروز مـی کنـد مثــل :در پــی از دســت دادن موقعیــت شــغلی، عــدم موفقیــت در امتحــان، یــا دوری از وطــن یــا از دســت دادن دوسـت، حـزن و انـدوه مـی گوینـد. در ایـن مواقـع غمگینـی نـه تنهـا یـک بیمـاری نیسـت بلکـه یـک واکنـش طبیعـی در برابـر موقعیـت و شـرایط نامطلـوب اسـت و اگـر در شـخصی ایـن حالـت نباشـد غیـر طبیعـی اسـت. در زمـان غـم و انـدوه فـرد مسـئولیت هـا و نیازهـای روزمـره را خـود انجام میدهـد و از زندگـی اش بـه نسـبت لـذت مـی بـرد و بیـش ازدو هفتـه طـول نمیکشـد در غـم و انـدوه معمولـی هنـوز زندگـی معنـی دار اسـت. در زمـان غمگینـی هنـوز تلـاش، لـذت، فعالیـت و امیـد بـه زندگـی وجـود دارد.
salamat roh ravan1-taliem-ir

سلامت روح و روان

در این مقاله به بررسی سلامت روح و روان در انسان می پردازیم سلامت روحی دارای اهمیت بسیاری می باشد معمولا در بین مردم به سلامت جسمی بیشتر از سلامت روحی توجه می شود در صورتی که سلامت روح و روان بسیار مهم است در واقع اگر حال روانی ما خوب نباشد مسلما شور و شوق زندگی در ما از بین می رود و کم کم به حالت افسردگی میرسیم.در واقع مهم ترین تعریفی که برای سلامت روانی یک فرد می توان گفت احساس رضایت و خرسندی از زندگی میباشد. دردهای احساسی و عاطفی از قبیل احساس گناه، از دست دادن، شکست، پذیرفته نشدن و تنهایی از درد هایی هستند که می‌تواند تأثیرات منفی بر زندگی ما داشته باشند. که اگر به موقع به این مشکل توجه نشود بسیار خطرناک است انسانی که افسردگی بگیرد روحش میمیرد و فقط جسمی برای زندگی کردن دارند این افسردگی اگر حاد شود حتی باعث خودکشی و نابودی زندگی می شود.