sonet

شبکه نوری همزمان (SONET) ابتدا توسط بلکُر(که اکنون تلکُردیاست)درسال 1985 مطرح شد و توسط انجمن T1X1 ANSI توسعه یافت و استاندارد سازی شد SONET به منظور تسهیم سیگنال های DSN و انتقال آنها بصورت نوری بین تجهیزات ساخته شده توسط سازندگان مختلف طراحی شده است .

اما SONET برای تامین نیازهای جامعه اروپایی که از سیگنالهای ITU-T PDH استفاده می کنند طراحی نشده است . از این منظر ، ITU سلسه مراتب دیجیتالی همزمان (SDH) را بعنوان استاندارد بین المللی اتخاذ کرده است که تسهیم موثر سیگنالهای Mbps PDH – 34.368 (سطح 3 ITU-T) ا میسر می سازد .SONET سازگار با SDH است . SONET و SDH نیز یرای حمل سلول های ATM و فریم های PPP  و HDLC تعریف شده اند.

اطلاعات ارسال  شده توسط SONET/SDH در قالب فریم هایی سازمان دهی شده است .این فریم ها بطور یکی پس از دیگری ارسال می شوند .

هر فریم شامل مجموعه ای از فیلدهای سربار و یک بار می باشد. تجهیزات SONET/SDH این فریم ها را در حوزه الکتریکی ایجاد می کند و سپس آنها را از طریق نوری ارسال می کند . در سمت گیرنده ، تجهیزات SONET/SDHسبگنال نوری را دریافت می کند و آن را به منظور پردازش فریم ها ، به حوزه الکتریکی تبدیل می کند . سمت الکتریکی سیگنال SONET را سیگنال انتقال همزمان (STS) ، و سمت الکتریکی SDH را ماژول انتقال همزمان (STM) می گویند .

سمت نوری سیگنال SONET/SDH را حامل نوری (OC) می گویند.

نرخ پایه SONET برابر با 51.48 Mbps است ، در حالیکه نرخ پایه ی SDH برابر با 155.52Mbps میباشد . نرخ پایه ی SONET انتقال موثر سیگنال DS3 را ممکن می سازد ، نرخ پایه ی SDH نیز تسهیم موثر سیگنال های سطح ITU-T 3رامیسر می سازد . یک سلسه مراتب از سطوح مختلف را می توان ایجاد کرد جدول زیر را مشاهده کنید .

SDH-SONET

ستون اول ، سطح حامل نوری (OC-N) را می دهد ، و دو ستون بعدی به ترتیب سطوح STSوSTM معادل را بدست می دهد . مقدار N می تواند بین 1 و 255 باشد .نرخ داده ، نرخ سربار مربوط به هر سطح به ترتیب در ستون های 4 , 5 و 6 نشان داده شده است.

نویسنده مقاله : مهندس صادق دانشگر

منبع : کتاب شبکه های اتصال گرا SONET/SDH,ATM,MPLS   شبکه های نوری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

پاسخی بگذارید